Regeling vervallen per 01-01-2024

Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2022. Beleidsregels aanpak ‘Impuls bestaanszekerheid’

Geldend van 12-11-2022 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-11-2022

Intitulé

Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2022. Beleidsregels aanpak ‘Impuls bestaanszekerheid’

Het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem;

Overwegende dat het college de bevoegdheid heeft om gemeentelijke beleidsregels vast te stellen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de Bijzondere Bijstand.

Gelet op de Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (WGS) en het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Vast te stellen het navolgende:

Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2022. Beleidsregels aanpak ‘Impuls bestaanszekerheid’.

 • .

  1. Energiekosten

 • 1.

  Bij noodzakelijke energiekosten wordt er afgeweken van de reguliere uitgangspunten draagkrachtberekening.

 • 2.

  De draagkracht die we hanteren bij noodzakelijke energiekosten is als volgt opgebouwd:

  a. Geen draagkrachtruimte tot en met 120% van de geldende bijstandsnorm

  b. 20% draagkrachtruimte over meer dan 120% en tot met 150% van de geldende bijstandsnorm.

  c. 50% draagkrachtruimte over meer dan 150% van de geldende bijstandsnorm.

 • 3.

  We gaan uit van het daadwerkelijke energieverbruik.

 • 4.

  We nemen het gemiddelde energieverbruik (bron CBS) passende bij het type woning als uitgangspunt.

 • 5.

  Bij een bovengemiddeld energieverbruik wordt er (ook) een energiecoach ingezet.

 • 6.

  Welke kosten komen in aanmerking:

 • a.

  Het verschil tussen het oude en het nieuwe termijnbedrag voor de kosten van energie in 2022 en 2023 door de stijgende prijzen vanuit de energieleverancier;

 • b.

  Min de eenmalige energietoeslag (€ 1.300, -) als daar recht op was (de eenmalige energietoeslag wordt verdeeld over 12 maanden en is € 108,33 per maand);

 • c.

  Min de energiecompensatie bij een kleinverbruiksaansluiting (2x € 190,-)

 • d.

  Min de financiële draagkracht;

 • e.

  Het bedrag wordt ‘om niet’ verstrekt;

De beleidsregels treden de dag na bekendmaking in werking, met terugwerkende kracht tot 1 november 2022. Deze beleidsregels komen per 1-1-2024 te vervallen.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem op 8-11- 2022.

Burgemeester,

Secretaris,