Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van Leges 2023

Geldend van 11-11-2022 t/m 24-07-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van Leges 2023

De raad van de gemeente Koggenland;

heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2022 gelezen en neemt de onderbouwing daarvan over, en gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

BESLUIT vast te stellen

Verordening op de heffing en invordering van Leges 2023

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • -

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • -

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • -

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • -

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • -

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het afgeven van beschikkingen op verzoekschriften en bezwaarschriften ter zake van plaatselijke belastingen;

 • d.

  de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan, houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage dan wel verhoging daarvan, betrekking hebbende op enig gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

 • e.

  beschikkingen of afschriften daarvan, uitgereikt aan belanghebbende, houdende een beslissing op een verzoek om subsidie uit de gemeentekas;

 • f.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht , voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigde zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een tariefsverlaging betreffen;

 • c.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De verordening op de heffing en invordering van Leges 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2023.

Artikel 14 Bekendmaking

 • 1. Deze verordening zal worden bekendgemaakt door het plaatsen van de verordening in de Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP). Daarnaast zal de tekst van de verordening worden geplaatst op de website van gemeente Koggenland.

 • 2. De NEN normen waarnaar in de bij deze verordening behorende tarieventabel wordt verwezen, liggen vanaf de datum van ingang van heffing ter inzage op het gemeentehuis van Koggenland.

Ondertekening

De raad van de gemeente Koggenland,

de griffier,

mevrouw drs. E.M.L. Marijnissen

de voorzitter,

mevrouw mr. M.M. Bonsen-Lemmers

Bijlage 1. Tarieventabel, behorende bij de verordening Leges 2023

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen (BRP)

 

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

 

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

 

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

 

Hoofdstuk 14

Marktstandplaatsen

 

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet

 

Hoofdstuk 16

Kansspelen

 

Hoofdstuk 17

Kinderopvang

 

Hoofdstuk 18

Telecommunicatie

 

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

 

Hoofdstuk 20

Diversen

 

 
 
 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 4

Vermindering

 

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

 

Hoofdstuk 6

Vervallen

 

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

Hoofdstuk 9

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 
 
 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

 

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

 

Hoofdstuk 4

Splitsingsvergunning woonruimte

 

Hoofdstuk 5

Marktplaatsen

 

Hoofdstuk 6

Winkeltijdenwet

 

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie partnerschap dan wel bij de omzetting van een partnerschapsregistratie naar een huwelijk voor het gebruik maken van de trouwzaal, op andere tijd of wijze dan op grond van de Wet rechten burgerlijke stand 1879 voor kosteloze voltrekking/registratie is bepaald:

 

1.1.1.1

Bij voltrekking in de trouwzaal aan de Middenhof 2 te De Goorn op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en op locatie.

€ 357,20

1.1.1.2

Buiten kantooruren van het bureau van de burgerlijke stand en de zaterdag

€ 544,00

1.1.1.3

Zon- en feestdagen

€ 824,25

1.1.2

Het tarief bedraagt indien de voltrekking van het huwelijk of partnerschapregistratie plaatsvindt als een ‘huwelijk zonder ceremonie” op maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 9.00 en 11.30 uur.

€ 142,85

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.3.1

een trouwboekje of partnerschapboekje

€ 35,20

1.1.4

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek van betrokkene door een medewerker van de afdeling Burgerzaken tijdens diensttijd bij een huwelijk of registratie van een partnerschap als getuige op te treden

€ 41,10

1.1.5

Het tarief bedraagt voor de benoeming voor één dag van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand ten behoeve van het sluiten van een huwelijk dan wel een geregistreerd partnerschap

€ 142,85

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 20,55

1.1.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,75

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,80

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,75

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,80

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

Vervallen

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

Vervallen

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

Vervallen

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 58,80

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart.

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 70,30

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 37,95

1.2.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 34,25

1.2.7

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemd document, zijnde een toeslag van spoedkosten op de in die onderdelen genoemde bedragen:

€ 52,95

1.2.8

voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.7 genoemde bedragen:

€ 4,95

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 44,65

1.3.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

Vervallen

1.3.3

Het tarief wordt verhoogd voor het verstrekken van een rijbewijs na vermissing met

Vervallen

1.3.4

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

1.3.5

Voor het bezorgen van de in de onderdelen 1.3.1 tot en met 1.3.4 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 4,95

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen (BRP)

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 7,10

1.4.3

In afwijking van het voorgaande bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 8,70

1.4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van een overzicht van zijn of haar persoonslijst (tweede verzoek)

€ 7,05

1.4.5

Het tarief bedraagt ter zake van het afgeven van een bewijs van als ingezetene ingeschreven staan in de Basisregistratie personen, per afgegeven bewijs

€ 7,05

1.4.6

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van het burgerservice-nummer (tweede verzoek)

€ 7,05

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de Basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 20,35

1.4.8

Het tarief voor waarmerken van documenten

€ 6,60

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

Vervallen

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 
 

Vervallen

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 41,10

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 41,10

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

€ 0,20

1.7.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

€ 0,20

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

€ 41,10

1.7.2.2.1

bij afhalen of digitaal verzonden

€ 17,60

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.3.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.3.1.1

een afschrift van het verslag van een vergadering van een raadscommissie, per pagina

€ 0,20

1.7.3.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een raadscommissie, per pagina

€ 0,20

1.7.3.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.3.2.1

op de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie

€ 29,40

1.7.3.2.2

bij afhalen of digitaal verzonden

€ 7,15

1.7.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.5.1

een afschrift van een gemeentelijke verordening per pagina

€ 0,20

1.7.5.2

Het tarief voor het verstrekken van kopieën, uittreksels en samenvattingen op verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur bedraagt per bladzijde:

 
 

in formaat A4 of kleiner

€ 0,20

 

in formaat A3

€ 0,40

 

in formaat A2

€ 1,75

 

in formaat A1

€ 3,10

 

in formaat A0

€ 6,35

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een kopie (analoog of digitaal) van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart:

 

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,20

1.8.1.1.2

in formaat A3

€ 0,40

1.8.1.1.3

in formaat A2

€ 1,75

1.8.1.1.4

in formaat A1

€ 3,10

1.8.1.1.5

in formaat A0

€ 6,35

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn (BRP)

€ 7,00

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 6,90

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.1.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, prijs per bladzijde is gelijk aan de tarieven als bedoeld in 1.7.5.2

€ 0,20

1.10.1.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 5,90

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

 
 

niet van toepassing

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 52,80

1.12.2

tot verlening van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

€ 11,75

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

 
 

niet van toepassing

 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

 
 

Vervallen

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

 
 

Vervallen

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor elke speelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor elke loterij

€ 16,00

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

 
 

niet van toepassing

 

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingbesluit, als bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden.

 

1.18.1.1

indien het betreft tracés tot 250 m1

€ 270,88

1.18.1.2

indien het betreft een tracé vanaf 250 tot 1500 m1

€ 322,55

1.18.1.3

indien het betreft een tracé vanaf 1500 tot 5000 m1

€ 425,88

1.18.1.4

indien het betreft een tracé vanaf 5.000 m1, wordt het tarief per 500 m1 tracélengte bepaald op

€ 42,59

1.18.2

indien het betreft het in behandeling nemen van een graafmelding tot 25 m1

€ 87,04

1.18.3

indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen gemeente en de netbeheerder of de gemeente, andere beheerders van openbare gronden en de netbeheerder, wordt het tarief genoemd in artikel 1.18.1 verhoogd met:

€ 310,00

1.18.4

indien met betrekking tot een aanvraag onderzoek naar de status van de kabel en/of leiding plaatsvindt, wordt het in 1.18.1 genoemde bedrag verhoogd met de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de netbeheerder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.18.5

indien een begroting als bedoeld in 1.18.4 is uitgebracht, wordt een aanvraag pas in behandeling genomen nadat de uitgebrachte begroting is geaccordeerd

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

 
 

Parkeerkaarten

 

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 35,20

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 35,20

1.19.3

voor het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) (ongeacht positief of negatief)

€ 45,50

1.19.4

voor het afgeven van een vervangende gehandicaptenparkeerkaart als gevolg van verlies/vermissing

€ 20,55

 

Individuele gehandicaptenparkeerplaatsen

 

1.19.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.5.1

voor het inrichten van een individuele gehandicaptenparkeerplaats conform artikel 18 van de WVW 1994, het BABW en het RVV 1990 door het aanbrengen van het bord E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met daaronder een onderbord met kenteken

€ 132,90

1.19.5.2

voor het wijzigen van een onderbord (kenteken)

€ 26,45

1.19.5.3

voor de plaatsing van het bord E6 met onderbord en kenteken in verband met een verhuizing (na een nieuwe beoordeling)

€ 88,10

1.19.6

Voor het afgeven van een vergunning voor het parkeren op belanghebbendenplaatsen ingevolge artikel 3, lid 1 van de Parkeerverordening

€ 41,10

Hoofdstuk 20 Diversen

 

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot het houden van een openbare vermakelijkheid

 

1.20.1.2

voor het verlenen van een vergunning op grond van artikel 2.10 van de APV Koggenland voor voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg (bijv reclameborden)

€ 29,35

1.20.1.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bericht als bedoeld in de artikelen 29 en 32 van de persoonsregistraties (stb 1988, 665)

€ 5,30

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.2.1

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 
 

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,20

 

per pagina op papier van A3 formaat

€ 0,40

 

per pagina op papier van A2 formaat

€ 1,80

 

per pagina op papier van A1 formaat

€ 3,00

 

per pagina op papier van A0 formaat

€ 6,35

1.20.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.3.1

tot het verkrijgen van inlichtingen over planologische en/of milieu aspecten van terreinen of gebouwen

€ 29,35

1.20.3.2

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.28 (exploitatievergunning) van de APV Koggenland

€ 58,75

1.20.4

tot het verkrijgen van een urgentieverklaring als woningzoekende

€ 53,70

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

.

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt.2012, 1567), voor het uit te voeren werk, OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten, die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 
 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt.2012, 1567), voor het uit te voeren werk, OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten, die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

2.1.1.3

Indien de bouwkosten niet of niet conform de daadwerkelijke bouwkosten wordt opgegeven, wordt voor de vaststelling van de bouwsom en het bepalen van de leges de meest recente uitgave van het boek Basisbedragen Gebouwen gebruikt van het Nederlands Bouwkosten Instituut (NBI).

 

 

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

2.1.4

Principe verzoek of vooroverleg: Een verzoek tot het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project, dat niet past binnen het vastgestelde bestemmingsplan, in het kader van artikel 2.12 eerste lid onder a1 en a2 Wabo vergunbaar is. Danwel een verzoek om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning in het kader van de Wabo vergunbaar is. Dit betreft de eenvoudige plannen.

 

2.1.5

Intaketafel: Een verzoek tot het verkrijgen van een indicatie of een initiatief, dat niet past binnen het vastgestelde bestemmingsplan, in het kader van artikel 2.12 eerste lid onder a3 Wabo dan wel 3.1 of 3.6 WRO, wenselijk is. Dit betreft de complexere plannen (initiatieven). De complexe initiatieven worden bij indiening van bijvoorbeeld een principe verzoek of ander verzoek om vooroverleg, gesignaleerd en doorgezet naar de intaketafel. Indien een initiatief wenselijk is, kan worden aangeraden verder vooroverleg hierover te voeren aan de omgevingstafel.

 

2.1.6

Omgevingstafel: Een vooroverleg over een wenselijk initiatief (besproken op de intaketafel). Aan de omgevingstafel wordt het plan beoordeeld door een team van vakspecialisten. De initiatiefnemer ontvangt advies en voorwaarden om tot een volledige aanvraag omgevingsvergunning te komen.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project danwel om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning in het kader van de Wabo vergunbaar is

€ 384,65

2.2.1.1

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor een binnen 1 jaar na verzenddatum van dit principeverzoek op basis van een principe verzoek uitgewerkt bouwplan in behandeling wordt genomen, wordt de daarvoor geheven leges met de op grond van onder 2.2.1 in rekening gebrachte leges verrekend.

 

2.2.1.2

Voor het in behandeling nemen van een initiatief op de intaketafel, zoals bedoeld in artikel 2.1.5, in verband met het verkrijgen van een indicatie of een initiatief, dat niet past binnen het vastgestelde bestemmingsplan, wenselijk is.

€ 1.099,00

2.2.1.3

Voor het in behandeling nemen van een initiatief op de omgevingstafel, als bedoeld in artikel 2.1.6, om gezamenlijk toe te werken naar een volledige en vergunbare aanvraag omgevingsvergunning.

€ 2.198,00

2.2.1.4

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning van een uitgewerkt initiatief binnen 1 jaar na het afronden van het vooroverleg aan de intake- en omgevingstafel (datum laatste overleg omgevingstafel) in behandeling wordt genomen, wordt de daarvoor geheven leges met de op grond van onder 2.2.1.2 en 2.2.1.3 in rekening gebrachte leges verrekend.

 

2.2.2

Indien met betrekking tot het vooroverleg en/of de beoordeling van de conceptaanvraag een advies nodig is van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit, wordt het tarief voorafgaand aan het in behandeling nemen daarvan verhoogd met het bedrag zoals door de adviescommissie voor ruimtelijke kwaliteit in rekening wordt gebracht. (zie artikel 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.3 en 2.2.2.4)

 

2.2.2.1

Het tarief voor reguliere adviezen (op basis van bouwsom of bestede tijd) plan behandeling:

 

2.2.2.1.1

Advies bij bouwsom tot € 20.000

€ 50,00

2.2.2.1.2

Advies bij bouwsom vanaf € 20.000 percentage bouwsom

0,25%

2.2.2.1.3

Advies zonder bouwsom; o.b.v. tijd, omrekening naar commissietarief per uur

€ 480,00

2.2.2.1.4

Maximum tarief per behandeld bouwplan

€ 2.750,00

2.2.2.1.5

Korting op adviestarief bij vooroverleg door WZNH supervisor

50%

2.2.2.2

Advies tegen vast tarief

 

2.2.2.2.1

Advies voor reclame-objecten

€ 85,00

2.2.2.2.2

Advies voor sloopvergunningen

€ 110,00

2.2.2.2.3

Adviezen voor handhavingszaken/excessenregeling

€ 150,00

2.2.2.3

Monumentenadviezen WZNH Erfgoedcommissie

 

2.2.2.3.1

Behandeling in WZNH Erfgoedcommissie: o.b.v. tijd, omrekening naar uurtarief

€ 480,00

2.2.2.4

Overige advisering op basis van bestede tijd; Basis uurtarieven WZNH

 

2.2.2.4.1

Secretariaat-beleidscoördinator

€ 90,00

2.2.2.4.2

WZNH adviseur/commissielid

€ 130,00

2.2.2.4.3

Projecttarief WZNH adviseur

€ 110,00

2.2.2.4.4

Previsoren, supervisoren, leden kwaliteitsteams

€ 130,00

2.2.2.4.5

Adviseur bij second opinions

€ 130,00

2.2.2.5

Archeologie West-Friesland

 

2.2.2.5.1

Indien in het kader van vooroverleg en/of beoordeling van de conceptaanvraag een advies nodig is van Archeologie West-Friesland, bedraagt het tarief

€ 116,08

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 1.500 bedragen:

€ 117,35

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 1.500 tot € 5.000 bedragen:

€ 234,69

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 5.000 tot € 10.000 bedragen:

€ 352,04

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 10.000 tot € 200.000 bedragen:

2,5% van de bouwkosten met een minimum van € 400

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 200.000 tot en met 500.000 bedragen:

2,2% van de bouwkosten met een minimum van € 5.500

2.3.1.1.6

indien de bouwkosten € 500.000 tot en met 1.000.000 bedragen:

2,1% van de bouwkosten met een minimum van € 11.000

2.3.1.1.7

indien de bouwkosten boven de € 1.000.000 bedragen:

2,0% van de bouwkosten met een minimum van € 20.000

2.3.1.1.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de bouw van een zonnepark

0,5% van de bouwkosten

 

Adviescommissie ruimtelijke kwaliteit (Welstandscommissie)

 

2.3.1.2

Indien met betrekking tot de aanvraag omgevingsvergunning een ruimtelijk advies nodig is van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit, wordt het tarief voorafgaand aan het in behandeling nemen daarvan verhoogd met het bedrag zoals omschreven in de hoofdstukken 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.3 en 2.2.2.4.

 

 

Beoordeling bodemrapport

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.1.3.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 176,02

2.3.1.3.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 176,02

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld:

 

2.3.1.4.1

standaardadvies bestaande bedrijven

€ 870,00

2.3.1.4.2

inzake nieuwe vestigingen en/of beoordeling van een bedrijfsplan

€ 1.030,00

2.3.1.4.3

waarbij de agrarische commissie wordt verzocht ook uitspraken van een commissie voor bewaar en beroep en/of gerechtelijke uitspraken te betrekken

€ 1.085,00

2.3.1.4.4

nadere adviezen op eerder uitgebrachte adviezen

€ 520,00

2.3.1.4.5

second opinion

€ 1.350,00

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.3 en/of 2.3.7 wordt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit verdubbeld.

Vervallen

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

2.3.1.6

5% van de op basis van artikel 2.3.1.1 geheven leges met een minimum van € 25,00 en een maximum van € 250,00

5%

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.2.1.1

Indien de aanlegkosten minder dan € 25.000 bedragen:

€ 293,38

2.3.2.1.2

Indien de aanlegkosten € 25.000 tot € 50.000 bedragen:

€ 528,06

2.3.2.1.3

Indien de aanlegkosten € 50.000 tot en met € 100.000 bedragen:

€ 821,43

2.3.2.1.4

Indien de aanlegkosten boven de €100.000 bedragen:

€ 1.408,15

2.3.2.1.5

Indien ten behoeve van de aanvraag om een omgevingsvergunning een advies van een landschapsdeskundige wordt gevraagd bedraagt het tarief:

€ 410,72

2.3.2.1.6

Indien in het kader van een aanvraag om een omgevingsvergunning een advies van Archeologie West-Friesland wordt gevraagd bedraagt het tarief:

€ 117,35

 

Beoordeling akoestisch rapport of verkrijgen besluit tot hogere grenswaarde

 

2.3.2.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag voor:

 

2.3.2.2.1

het in behandeling nemen van een verzoek ter verkrijging van een besluit tot hogere grenswaarde in het kader van de Wet geluidhinder, voor zover dit voor het vaststellen van een bestemmingsplan of wijzigingsplan of het verlenen van een omgevingsvergunning waarbij artikel 2.12, eerste lid, onder 2º of 3º van de Wabo wordt toegepast, nodig is.

€ 176,02

2.3.2.2.2

de beoordeling van een akoestisch rapport

€ 176,02

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 234,69

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 234,69

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 3.520,42

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 586,73

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 586,73

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 4.107,15

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 4.107,15

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 586,73

2.3.3.9

indien voor een bouwactiviteit een hogere waarde procedure noodzakelijk is op grond van de Wet Geluidshinder

€ 176,02

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 293,38

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 293,38

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 4.107,15

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 586,73

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 586,73

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 4.107,15

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 4.107,15

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 586,73

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.5.1

Categorie 1, zijnde 1 t/m 100m2

€ 586,73

2.3.5.2

Categorie 2, zijnde 101 t/m 500m2

€ 413 verhoogd met € 1,74 per m2

2.3.5.3

Categorie 3, zijnde 501 t/m 2.000m2

€ 965 verhoogd met € 0,66 per m2

2.3.5.4

Categorie 4, zijnde 2.001 t/m 5.000m2

€ 1.958 verhoogd met € 0,15 per m2

2.3.5.5

Categorie 5, zijnde 5.001 t/m 50.000m2

€ 2.550 verhoogd met € 0,03 per m2

2.3.5.6

Categorie 6, zijnde meer dan 50.000m2

€ 3.941 verhoogd met € 0,01 per m2

2.3.5.7

Indien een aanvraag om ontheffing of vergunning tijdens de behandeling door de aanvrager wordt ingetrokken of geweigerd, worden de volgens de in artikel 2.3.5.1. tot en met 2.3.5.6 berekende leges, met 50% verminderd

 

2.3.5.8

Ten behoeve van een inrichting die maximaal vier werken in gebruik zal zijn en indien de gebruiksoppervlakte van de inrichting:

 

2.3.5.8.1

ten hoogste 100m² bedraagt

€ 16,41

2.3.5.8.2

van 100 m² tot 500m² bedraagt

€ 46,95

2.3.5.8.3

boven de 500m² bedraagt

€ 70,39

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel [14] van de Erfgoedverordening 2012 Gemeente Koggenland, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 234,69

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 234,69

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 176,02

 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met [de provinciale wegenverordening OF het provinciaal wegenreglement] of artikel [2:11] van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 176,02

2.3.9

Uitweg/inrit

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met [de provinciale wegenverordening OF het provinciaal wegenreglement] [of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening], bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 176,02

2.3.10

Kappen

 
 

Vervallen

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natura 2000-activiteiten

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit ruimtelijke ordening (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 176,02

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 176,02

2.3.14

Andere activiteiten

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 176,02

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 176,02

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning;

 

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven krachtens artikel 2.3.1.1 voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

75%

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven krachtens artikel 2.3.1.1 voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft;

50%

2.3.16

Advies

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.16.3

Indien ten behoeve van de aanvraag om een omgevingsvergunning een advies van een ervenconsulent wordt gevraagd bedraagt het tarief:

€ 880,10

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.17.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 586,73

2.3.17.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

Vervallen

 
 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 
 

de teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

75%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 8 weken na het in behandeling nemen ervan

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 8 weken en binnen 26 weken na het in behandeling nemen ervan

40%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, planologische-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, planologische-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

40%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.3.3

Indien een aanvraag van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloop-activiteiten voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7, niet in behandeling kan worden genomen, bedraagt de teruggaaf:

90%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.4

Indien de aanvraag omgevingsvergunning valt onder het “proefproject kwaliteitsborging" en als gevolg hiervan de Bouwbesluittoets en het toezicht door een hiertoe gecertificeerde marktpartij worden uitgevoerd in plaats van door de gemeente Koggenland, bedraagt de vermindering van de voor die activiteiten verschuldigde leges:

10%

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 

Vervallen

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 
 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Vervallen

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 87,99

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 11.147,96

2.8.2.

Het tarief onder 2.8.1 wordt verlaagd met € 6.000,-- indien door aanvrager bij de aanvraag een voorontwerp van een bestemmingsplan wordt ingediend en deze is voorzien van een volledige en goede ruimtelijke onderbouwing

 

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid onder a. van de Wet ruimtelijke ordening (binnenplanse wijziging)

€ 3.520,42

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.9

Vervallen

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 410,72

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 41,09

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 29,30

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een wijziging van een aanhangsel zoals artikel 29 lid 2 Alcoholwet

€ 58,69

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het sluitingsuur

€ 23,44

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

de categorie regulier per evenement

€ 0,00

3.2.1.2

de categorie aandacht / risico per evenement

€ 0,00

3.2.1.3

de categorie aandacht/ risico bij een aanvraag meerdere jaren (max.5)

€ 0,00

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 
 

niet van toepassing

 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

 
 

niet van toepassing

 

Hoofdstuk 5 Marktplaatsen

 

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.5.1.1

een standplaatsvergunning op of aan de openbare weg of openbare grond met de bedoeling goederen of waar te verkopen of te verhuren:

€ 58,69

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

 

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.6.1.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 52,81

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 115,85

3.7.2

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang van gastouder (ongeacht TKA en/of TKB inspectie; ongeacht de opvang plaatsvindt op adres van gastouder of vraagouder

€ 254,83

3.7.3

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang van gastouderbureau, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang

€ 637,12