Subsidieregeling voor Amateurkunst gemeente Assen 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling voor Amateurkunst gemeente Assen 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Assen:

 • overwegende dat het gemeentebestuur het belang van het culturele amateurveld onderkent voor talentontwikkeling, vrijetijdsbesteding en sociale verbinding;

 • gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Assen 2021;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling voor Amateurkunst gemeente Assen 2023

Artikel 1. Definities

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  amateurkunst: niet-professionele beoefening van kunst en cultuur waarbij beoefenaars in hun vrije tijd met kunst bezig zijn en eventuele inkomsten die daaruit voortvloeien enkel aanwenden voor het uitvoeren van genoemde activiteiten;

 • b.

  organisatie: een rechtspersoon zoals een vereniging of een stichting;

 • c.

  Een muziekvereniging is een in de gemeente Assen statutair gevestigde rechtspersoon die als voornaamste doelstelling heeft de beoefening op amateurbasis van harmonie, fanfare en brassmuziek (HafaBra);

 • d.

  muziekonderwijs: het verzorgen van muziekonderwijs aan leerlingen die lid zijn van de muziekvereniging door een hiervoor afgestudeerde vakdocent;

 • e.

  leerling: een lid van de vereniging, jong en oud, die wordt opgeleid naar minimaal niveau A c.f.leerplan Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA);

 • f.

  jeugdlid: een actief, contributie betalend lid dat op 1 januari van het jaar waarvoor de subsidie verstrekt wordt, 18 jaar of jonger is;

 • g.

  exploitatie: het draaiende houden van een organisatie;

 • h.

  boekjaar: de periode waar over het financieel en inhoudelijk verslag verloopt en beslaat 12 maanden, die gelijk lopen met het kalenderjaar;

 • i.

  openbaar: activiteit van een openbaar karakter;

 • j.

  eigen vermogen: het vermogen van een organisatie, vermeld op de balans van een organisatie, niet zijnde vreemd vermogen, onder aftrek van bestemmingsreserves;

 • k.

  Bestemmingsreserves: reserve ter dekking van een vooraf vastgestelde bestemming, passende bij de doelstelling van de organisatie;

 • l.

  ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Assen 2021.

Artikel 2. Doel

Het doel van deze subsidieregeling is om zoveel mogelijk inwoners in staat te stellen om actief een vorm van amateurkunst in georganiseerd verband te beoefenen.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

Het college verstrekt op aanvraag subsidie aan organisaties op het gebied van amateurkunst t.b.v. de beoefening van amateurkunst in georganiseerd verband en deze te bevorderen en te behouden.

Artikel 4. De aanvraag

 • 1.

  Aanvragen worden schriftelijk of digitaal ingediend bij het college door middel van het aanvraagformulier dat hiervoor beschikbaar is gesteld.

 • 2.

  Aanvragen kunnen uiterlijk tot 1 juni in het jaar voorafgaand aan het boekjaar worden ingediend. Voor het kalenderjaar 2023 geldt dat de aanvraag voor de opleidingskosten voor muziekverenigingen die statutair gevestigd zijn in Assen uiterlijk 1 maart 2023 moet worden ingediend.

 • 3.

  De aanvrager kan slechts eenmalig per kalenderjaar subsidie aanvragen op grond van deze regeling.

 • 4.

  Slechts een volledig ingevuld aanvraagformulier wordt in behandeling genomen.

 • 5.

  Bij de aanvraag overlegt de aanvrager in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

  • b.

   een begroting en een dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan.

 • 6.

  Als subsidie wordt aangevraagd voor jeugdleden dient er een ledenlijst van jeugdleden aangeleverd te worden (alleen voornaam, achternaam en geboortejaar). Als peildatum geldt 1 januari voorafgaand aan het jaar waarin de activiteit plaatsvindt.

Artikel 5. Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen

Het college verbindt de volgende voorwaarden aan de subsidieverlening:

 • a.

  Aanvrager is een rechtspersoon en statutair gevestigd in Assen;

 • b.

  De organisatie is aantoonbaar actief op het gebied van amateurkunst;

 • c.

  De subsidie wordt volledig gebruikt om de beoefening van amateurkunst in georganiseerd verband te bevorderen en te behouden;

 • d.

  De organisatie voert jaarlijks, zelfstandig of in gezamenlijkheid, tenminste één openbaar toegankelijke culturele activiteit uit in de gemeente Assen. Daarbij spant de organisatie zich in om Assenaren te bereiken die weinig deel nemen aan culturele activiteiten waardoor cultuur voor alle inwoners beter toegankelijk wordt;

 • e.

  De dirigent/muzikaal leider/regisseur/creatief leider heeft een erkend diploma of aantoonbare ervaring.

Artikel 6. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de ASV gemeente Assen, wordt de subsidie in ieder geval geweigerd als:

 • a.

  aanvragen niet voldoen aan de voorwaarden in artikel 5 van deze regeling;

 • b.

  er sprake is van een aanvraag door organisaties niet zijnde amateurorganisaties kunst en cultuur statutair gevestigd in Assen.

Artikel 7. Omvang eigen vermogen en bestemmingsreserves

Eigen vermogen

 • 1.

  Organisaties die, naar oordeel van het college, zelf over voldoende eigen middelen beschikken om de kosten van activiteiten te dekken (of uit middelen van derden), ontvangen geen subsidie (zie Toelichting)

 • 2.

  Het maximaal toegestane eigen vermogen om voor subsidie in aanmerking te komen bedraagt € 5.000 of 30 % van de jaarlijkse omzet.

Bestemmingsreserves

 • 3.

  Het is een organisatie toegestaan om met instemming van de gemeente bestemmingsreserves te vormen, voor zover dit bij de subsidieaanvraag wordt aangegeven en door de aanvrager wordt onderbouwd (zie Toelichting).

Artikel 8. Opleidingskosten muziekverenigingen

 • 1.

  De muziekverenigingen die statutair gevestigd zijn in Assen en muziekonderwijs aanbieden aan hun leerlingen, wordt een subsidie verstrekt bestaande uit een basisbedrag van €2000 en een bedrag per leerling van €100. Een vereniging kan max. voor 10 leerlingen per jaar een vergoeding ontvangen.

 • 2.

  De vereniging maakt in haar aanvraag kenbaar dat zij hier een beroep op wil doen.

 • 3.

  Het muziekonderwijs wordt verzorgd door een hiervoor afgestudeerde vakdocent.

Artikel 9. Subsidieplafond

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks een subsidieplafond vast.

 • 2.

  De subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 3.

  Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Awb de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 10. Hoogte subsidie

 • 1.

  Het aangevraagde (basis) subsidiebedrag bedraagt maximaal 50 % van de jaarlijkse kosten van de organisatie. Uit de bij de aanvraag ingediende begroting moet blijken dat het subsidiebedrag nodig is om de exploitatie dekkend te krijgen.

 • 2.

  Het maximale basisbedrag dat een vereniging aan kan vragen is € 2.000 per jaar.

 • 3.

  Het minimale basisbedrag dat een vereniging aan kan vragen is € 500 per jaar; dat houdt in dat de kosten minimaal € 1.000 moeten bedragen (zie artikel 9.1).

 • 4.

  Ter stimulering van jeugdparticipatie krijgt een organisatie een aanvulling van € 500 bij 5-12 jeugdleden en € 1.000 bij meer dan 12 jeugdleden.

Artikel 11. Verantwoording

 • 1.

  Na afloop van de activiteiten toont de aanvrager bij het college aan dat de activiteiten hebben plaatsgevonden.

 • 2.

  De subsidieontvanger dient een financieel en inhoudelijk jaarverslag in, uiterlijk op 1 april volgend op elk boekjaar waarvoor de subsidie verstrekt is. De subsidie kan worden teruggevorderd indien de activiteiten niet plaatsgevonden hebben, niet overeenkomen met de aanvraag of als er sprake is van fraude.

Artikel 12. Hardheidsclausule

Als toepassing van deze subsidieregeling leidt tot onredelijkheid voor een aanvrager beslist het college zo nodig in afwijking van deze regeling.

Artikel 13. Citeertitel en Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling voor Amateurkunst gemeente Assen 2023.

 • 2.

  De subsidieregeling voor Amateurkunst gemeente Assen 2022 wordt ingetrokken;

 • 3.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van B&W van Assen op 1 november 2022.

M.L.J. Out, voorzitter

T. Dijkstra, secretaris

Toelichting

Artikel 7

De subsidie is bedoeld voor amateurverenigingen die zonder een gemeentelijke financiële bijdrage hun activiteiten niet of in veel mindere mate uit zouden kunnen voeren. Als een vereniging een hoog eigen vermogen heeft, vervalt daarom de aanspraak op subsidie. Het maximaal toegestane eigen vermogen om nog voor subsidie in aanmerking te komen bedraagt € 5000 of 30 % van de jaarlijkse omzet.

Indien een vereniging een groot project of productie uit wil voeren, mag hiervoor een bestemmingsreserve gevormd worden die niet meetelt bij de berekening van het eigen vermogen. Hetzelfde geldt voor de aanschaf en onderhoud van instrumenten en uniformen. Dit moet vooraf worden aangegeven in het digitale aanvraagformulier. De hoogte en duur van deze reservering zal worden afgestemd met de gemeente, afhankelijk van de omvang van het project of het soort instrument.

De invulling van het begrip ‘groot project’ is breed in te vullen: het kan hierbij ook gaan om roerende zaken.