Subsidieregeling Activiteiten Kunst en Cultuur gemeente Assen 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Activiteiten Kunst en Cultuur gemeente Assen 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Assen:

 • overwegende dat het gemeentebestuur kunst en cultuur in brede zin wil bevorderen en stimuleren waarbij de ambities uit de kadernota Assen Cultuurt 2021 -2024 centraal staan door het verstrekken van subsidie voor activiteiten die daaraan bijdragen;

 • gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Assen 2021;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling Activiteiten Kunst en Cultuur gemeente Assen 2022.

Artikel 1. Definities

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  ASV: Algemene Subsidieverordening Assen;

 • b.

  een organisatie voor amateurkunst: een organisatie met rechtspersoonlijkheid, die zich ten doel stelt kunst- en cultuuractiviteit te verrichten voor de inwoners van Assen die niet beroepsmatig worden uitgeoefend;

 • c.

  een semiprofessionele organisatie: een organisatie met rechtsbevoegdheid, die zich ten doel stelt kunst- en cultuuractiviteit te verrichten voor de inwoners van Assen die deels beroepsmatig worden uitgeoefend;

 • d.

  een professionele organisatie: een organisatie met rechtsbevoegdheid, die zich ten doel stelt kunst- en cultuuractiviteit te verrichten voor de inwoners van Assen die beroepsmatig worden uitgeoefend;

 • e.

  activiteit: is een niet -reguliere kunst – en cultuuractiviteit en die zich onderscheidt van het reguliere of normale activiteitenpatroon van een organisatie;

 • f.

  samenwerkingsverband: diverse organisaties die intersectoraal met inwoners een activiteit organiseren;

 • g.

  begroting: een financieel overzicht van de verwachte in- en uitgaven van de activiteit/ het project waar de subsidie voor wordt aangevraagd;

 • h.

  dekkingsplan: weergave hoe het totaalbedrag uit de begroting wordt gefinancierd;

 • i.

  artistiek: creatieve en kunstzinnige uitingen;

 • j.

  bestaande aanbod: het huidige aanbod van kunst en cultuuractiviteit in Assen;

 • k.

  subsidietijdvak: een tijdvak van 4 kalendermaanden, te weten: januari-april, mei-augustus, september-december.

 • l.

  adviescommissie: de commissie die in het kader van deze regeling advies uitbrengt aan het college.

Artikel 2. Doel

 • 1.

  Het doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van een gevarieerd en levendig klimaat in de stad en de wijken door middel van kunstzinnige en culturele activiteit.

 • 2.

  Naast het doel genoemd in het eerste lid is het doel van deze regeling ook het stimuleren van (brede) samenwerkingsverbanden tussen organisaties actief op het gebied van kunst en cultuur en daarbuiten.

Artikel 3. Doelgroep

Het college verstrekt subsidie aan organisaties als bedoeld in artikel 1 die aantoonbaar actief zijn op het gebied van kunst en cultuur en die statutair gevestigd zijn in Assen of daarbuiten;

Artikel 4. Voorwaarden voor subsidieverlening

Het college stelt de volgende voorwaarden aan subsidieverlening:

 • a.

  De activiteit is openbaar toegankelijk, vindt plaats in Assen en is gericht op een (overwegend) Assens publiek;

 • b.

  Subsidie wordt verstrekt als de activiteit naar oordeel van de Adviescommissie voldoende tegemoet komt aan tenminste twee ambities als bedoeld in artikel 12;

 • c.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten waarbij sprake is van het bevorderen van (culturele) samenwerkingsverbanden binnen de gemeente Assen waarbij (mogelijk) slim gebruik wordt gemaakt van bestaande voorzieningen en kennis;

 • d.

  De activiteit is vernieuwend van aard: onderscheiden naar inhoud, opzet en uitzonderlijk of voorbeeld stellend van aard en de activiteit is aanvullend op het bestaande aanbod;

 • e.

  Er is sprake van inhoudelijke kwaliteit. De kwaliteit wordt getoetst aan de hand van de artistieke visie (inhoudelijke samenhang, originaliteit en creatieve/kunstzinnige uitingen);

 • f.

  Als aanvrager voor eenzelfde soort activiteit een tweede of derde keer subsidie aanvraagt, is een vereiste dat er ontwikkeling van het project zichtbaar is;

 • g.

  Een min of meer gelijksoortige activiteit komt maximaal drie keer voor een subsidie in aanmerking tijdens de looptijd van deze regeling.

Artikel 5. De aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag wordt slechts in behandeling genomen als het aanvraagformulier volledig is inclusief de bijbehorende gevraagde aanvullende stukken.

 • 2.

  Er worden drie sluitingsdata voor het indienen gehanteerd: 1 januari, 1 mei, 1 september.

 • 3.

  Bij de aanvraag legt de aanvrager in ieder geval de volgende gegevens over:

  • a.

   Een beschrijving van de activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

  • b.

   Een begroting en een dekkingsplan voor de kosten van deze activiteit. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteit, onder vermelding van de stand van zaken daarvan;

  • c.

   Een beschrijving over hoe het brede samenwerkingswerkingsverband eruit ziet.

 • 4.

  Een rechtspersoon die voor de eerste keer subsidie aanvraagt, legt tevens over: een exemplaar van de oprichtingsakte of de statuten, een exemplaar van het jaarverslag, de jaarrekening en/of de balans van het voorgaande jaar.

Artikel 6. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Voor subsidie komen in aanmerking de kosten die redelijkerwijs en direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50 % van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 7.500.

 • 3.

  Publicaties, boeken, cd’s en dvd’s en presentaties hiervan; tot een maximum van € 1.000.

Artikel 7. Niet-subsidiabele kosten

Het college verstrekt geen subsidie:

 • a.

  voor het in standhouden van een organisatie;

 • b.

  voor een activiteit die gericht is op de ontwikkeling van het individu;

 • c.

  als de activiteit commerciële doelstellingen heeft;

 • d.

  als de activiteit gericht is op het inzamelen van middelen voor goede doelen of jubilea;

 • e.

  voor de kosten van catering;

 • f.

  voor een activiteit op het terrein van cultuuronderwijs;

 • g.

  bij aanbod van cursussen, bijv. het aanbod van muziek- en theaterscholen, zzp-ers;

 • h.

  voor een activiteit die plaatsvindt in het kader van een jubileum, tenzij deze door een bijzonder karakter een aanvulling vormen op het bestaande culturele aanbod;

 • i.

  voor aanschaf van roerende goederen;

Artikel 8. Verdeling van het subsidieplafond

 • 1.

  Het kalenderjaar wordt verdeeld in 3 subsidietijdvakken van vier maanden gelijklopend met het kalenderjaar.

 • 2.

  Beoordeling en verstrekking van subsidie vindt plaats per subsidietijdvak.

 • 3.

  Het jaarlijks beschikbare subsidieplafond wordt in evenredige delen verdeeld over drie subsidietijdvakken. Eventueel overgebleven budget schuift door naar een volgend tijdvak.

 • 4.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

Artikel 9. Aanvullende weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de ASV kan subsidieverlening worden geweigerd als:

 • a.

  er een aanvang is gemaakt met de activiteit voordat de aanvraag is ontvangen;

 • b.

  de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteit zal ontplooien, die in strijd zijn met het algemeen belang of de openbare orde;

 • c.

  de activiteit een politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap heeft; Het is aannemelijk naar het oordeel van het college, dat de activiteit ook zonder subsidie kan worden uitgevoerd;

 • d.

  de voorgenomen activiteit tot het/de reguliere werk/taken van de aanvrager of andere, al dan niet door de gemeente gesubsidieerde instellingen behoren, tenzij het een bijzonder karakter betreft;

 • e.

  een benodigde vergunning voor de activiteit wordt geweigerd;

 • f.

  de activiteit naar oordeel van de adviescommissie onvoldoende tegemoet komt aan het bepaalde in deze subsidieregeling. De adviescommissie geeft in zo’n geval een beargumenteerde afwijzing.

Artikel 10. Adviescommissie

 • 1.

  Er is een adviescommissie in het kader van deze subsidieregeling.

 • 2.

  De adviescommissie heeft als taak een beargumenteerd advies uit te brengen aan het college.

 • 3.

  De adviescommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden inclusief één voorzitter.

 • 4.

  De adviescommissie beoordeelt de subsidieaanvragen aan de hand van het bepaalde in deze subsidieregeling volgens de lijnen van artikel 12.

 • 5.

  De adviescommissie kan van de aanvrager een presentatie van de plannen vragen om tot een beter oordeel van de aanvraag te kunnen komen.

 • 6.

  Het college kan gemotiveerd afwijken van een advies van de adviescommissie.

Artikel 11. Termijnen

 • 1.

  Het college besluit binnen 8 weken nadat advies is uitgebracht door de adviescommissie.

 • 2.

  Voor de vaststelling van de subsidie geldt het bepaalde in de ASV.

Artikel 12. Beoordeling van de aanvraag

 • 1.

  De adviescommissie beoordeelt aanvragen op grond van deze regeling naar de mate waarin de activiteit tenminste twee van de volgende vier ambities realiseert:

  • a.

   Spraakmakende provinciehoofdstad van Drenthe;

  • b.

   Kinderen en jongeren groeien op met cultuur;

  • c.

   Kunst en cultuur voor iedereen;

  • d.

   Met kunst en cultuur meer bereiken.

 • 2.

  De artistieke visie wordt als volgt beoordeeld:

  • a.

   de mate van vernieuwing

  • b.

   nieuw publiek

  • c.

   verdieping

  • d.

   verbreding/samenwerking

  • e.

   originaliteit/het onverwachte

  • f.

   prijskwaliteitverhouding

 • 3.

  Ontwikkeling als bedoeld in artikel 4 lid 6.

Artikel 13. Verantwoording

 • 1.

  Subsidiebedragen worden bij verlening tevens vastgesteld.

 • 2.

  De subsidieontvanger dient een financieel en inhoudelijk jaarverslag in, uiterlijk 13 weken nadat de activiteit heeft plaatsgevonden waarvoor de subsidie verstrekt is. In de beschikking tot subsidieverlening wordt exact aangeven hoe de verantwoording er uit ziet.

Artikel 14. Hardheidsclausule

Als toepassing van deze subsidieregeling leidt tot onredelijkheid voor een aanvrager beslist het college zo nodig in afwijking van deze regeling.

Artikel 15. Citeertitel en Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling Activiteiten Kunst en Cultuur gemeente Assen 2023;

 • 2.

  De Subsidieregeling Activiteiten Kunst en Cultuur gemeente Assen 2022, vastgesteld op 29 juni 2021 wordt ingetrokken.

 • 3.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van B&W van Assen op 1 november 2022.

M.L.J. Out, voorzitter

T. Dijkstra, secretaris

Toelichting

Artikel 12. Beoordeling van de aanvraag

In mei 2020 heeft de raad de kadernota Assen Cultuurt 2021 – 2024 vastgesteld, waarin vier richtinggevende ambities worden aangegeven:

a. Spraakmakende provinciehoofdstad van Drenthe: we willen een cultureel profiel dat recht doet aan onze positie als provinciehoofdstad. Dat betekent dat Assen zich in het cultureel aanbod positief onderscheidt van andere Drentse gemeenten: Assen biedt net iets meer verrassender, prikkelender, vernieuwender. Een toegankelijke, vriendelijke middelgrote stad waar mensen uit de regio en andere delen van ons land graag naar toe komen om te ontdekken dat de Drentse provinciehoofdstad meer biedt dan ze dachten.

b. Kinderen en jongeren groeien op met cultuur: we vinden het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd kansen krijgen om zich te cultureel ontwikkelen. Jong geleerd is oud gedaan. Dat past bij ons karakter als familie stad. Assen is een fijne stad om in op te groeien met een compleet onderwijsaanbod in een overzichtelijke en veilige stad met alle voorzieningen. En een stad met bovengemiddelde aandacht voor cultuureducatie en participatie voor kinderen en jongeren. Hiermee sluiten we aan op een kwaliteit die Assen nu al heeft. Die kwaliteit willen we koesteren en versterken. Opgroeien met cultuur is des te meer van belang omdat in een snel veranderende wereld flexibiliteit en creativiteit steeds belangrijker worden.

c. Kunst en cultuur voor iedereen: kunst en cultuur in Assen zijn er voor alle inwoners, in het centrum en ook in de woonwijken. Iedereen in Assen kan van kunst en cultuur genieten en er actief aan deelnemen. Dat vraagt een gevarieerd, toegankelijk en gespreid aanbod met extra aandacht voor inclusiviteit.

d. Met kunst en cultuur meer bereiken: met deze vierde ambitie focussen we op de bijdragen die kunst en cultuur kunnen leveren aan maatschappelijke opgaven. Onze samenleving verandert. Technologische veranderingen, vergrijzing, nieuwkomers, veranderende arbeidsverhoudingen, stadsontwikkeling… steeds opnieuw moeten we met elkaar in gesprek over hoe we met die veranderingen om kunnen gaan. Kunst en cultuur bieden bij uitstek instrumenten om maatschappelijke opgaven aan te gaan en soms te helpen oplossen. Kunst en cultuur verruimen de blik, stimuleren de creativiteit, verbinden en dragen bij aan welzijn en gezondheid. Door kunst en cultuur meer te verbinden met andere beleidsterreinen worden we als stad sterker en aantrekkelijker. Het aanbod van culturele instellingen en kunstenaars willen we daarbij beter benutten.

Als gemeente willen we voorwaarden creëren voor een veelzijdig en inspirerend cultureel leven. Deze richtinggevende ambities geven ons als gemeente, de instellingen en andere partners houvast bij de keuzes in de verdere uitwerking van het cultuurbeleid in Assen. We willen het culturele klimaat in de gemeente Assen versterken, flexibel kunnen inspelen op vernieuwingen en een impuls geven aan een dynamisch cultureel veld. We willen het kunsten cultuurbeleid van de gemeente Assen versterken door het stimuleren van bredere samenwerkingsvormen en nieuwe verbindingen aan te gaan. Dit kan leiden tot een nieuwe duurzame culturele dynamiek in onze gemeente.

Om bovenstaande te stimuleren, is de Subsidieregeling Activiteiten Kunst en Cultuur ontwikkeld.