‘Lijst van gevallen van activiteiten, waarin participatie en overleg met derden verplicht is’, behorende bij besluitpunt 2 bij het raadsbesluit van 22 november 2021, kenmerk 352129

Geldend van 01-07-2023 t/m heden

Intitulé

‘Lijst van gevallen van activiteiten, waarin participatie en overleg met derden verplicht is’, behorende bij besluitpunt 2 bij het raadsbesluit van 22 november 2021, kenmerk 352129

Lijst van gevallen van activiteiten, waarin participatie en overleg met derden verplicht is bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, die betrekking hebben op een aanvraag om een omgevingsvergunning, zoals bedoeld in artikel 16.55 lid 7 van de Omgevingswet.

Bij welke ruimtelijke ontwikkelingsprojecten willen we dat er sprake is van participatie? Wij stellen participatie van en overleg met derden uitsluitend verplicht voor de volgende ruimtelijke ontwikkelingsprojecten:

 • 1.

  De bouw van één of meer woningen.

 • 2.

  De bouw van één of meer andere hoofdgebouwen.

 • 3.

  De uitbreiding van een gebouw met ten minste 100 m² bruto-vloeroppervlakte of met één of meer woningen.

 • 4.

  De functiewijziging van een of meer gebouwen die ‘legaal’ voor andere doeleinden in gebruik of ingericht waren, mits de cumulatieve oppervlakte van de nieuwe functie(s) tenminste 100 m² bruto-vloeroppervlakte bedraagt.

 • 5.

  De bouw van kassen met een oppervlakte van ten minste 100 m² bruto-vloeroppervlakte.

 • 6.

  De uitbreiding en/of vestiging van, of omschakeling naar een veehouderij; - de uitbreiding van een bestaand glastuinbouwbedrijf; - de vestiging van mestbewerking/vergisting of een toename van de gebruiksoppervlakte van bebouwing voor mestbewerking/vergisting; als bedoeld in de Provinciale Omgevingsverordening Noord-Brabant.

 

Ondertekening