Subsidieregeling Peuteropvang gemeente Oldambt 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Peuteropvang gemeente Oldambt 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt;

gelet op de bestuurlijke afspraken ‘Een aanbod voor alle peuters’, de decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorzieningen peuters, de Wet kinderopvang en de Subsidieverordening gemeente Oldambt;

overwegende dat Peuteropvang (financieel) toegankelijk moet zijn zodat kinderen gelijke ontwikkelmogelijkheden worden geboden, ongeacht of hun ouders werken of niet;

B e s l u i t:

Vast te stellen de ‘Subsidieregeling Peuteropvang gemeente Oldambt 2023’

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt;

 • 2.

  kinderopvang: het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint, in een kindercentrum of voorziening voor gastouderopvang, opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang, zoals bedoeld in de Wet kinderopvang;

 • 3.

  kindercentrum: een locatie voor kinderopvang waar dagopvang wordt aangeboden, niet zijnde gastouderopvang;

 • 4.

  kinderopvangorganisatie; organisatie dat kinderopvang verzorgt;

 • 5.

  kinderopvangtoeslag: een tegemoetkoming voor ouders, onder voorwaarden, in de kosten van kinderopvang;

 • 6.

  Landelijk Register Kinderopvang: het landelijk register, als bedoeld in artikel 1.1. van de Wet Kinderopvang;

 • 7.

  inkomensafhankelijke ouderbijdrage: het bedrag dat ouders als eigen bedrage verschuldigd zijn voor peuteropvang, gebaseerd op de hoogte van het inkomen van de ouders;

 • 8.

  ouders: waar over ouders wordt gesproken wordt ook ouder bedoeld;

 • 9.

  peuteropvang: kinderopvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar, gericht op de ontwikkeling van het kind;

 • 10.

  uurtarief dagopvang: het bedrag dat als maximum uurprijs voor dagopvang is opgenomen in artikel 4, eerste lid, van het Besluit kinderopvang;

 • 11.

  VNG-tabel, de VNG-Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang dat gebruikt kan worden om voor de gesubsidieerde peuteropvang een inkomensafhankelijke tariefstelling vast te stellen.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Subsidieverordening

De Algemene Subsidieverordening gemeente Oldambt is van toepassing, tenzij daar in deze subsidieregeling uitdrukkelijk van wordt afgeweken.

Artikel 3 Doelstellingen

De gemeente is verantwoordelijk voor een toereikend en financieel toegankelijk aanbod aan peuteropvang voor kinderen van ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

Artikel 4 Doelgroep

 • 1.

  Peuters vanaf 2 jaar waarvan ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van peuteropvang.

 • 2.

  Peuters mogen gebruik maken van peuteropvang tot plaatsing binnen het basisonderwijs, doch uiterlijk tot de leerplichtige leeftijd.

Artikel 5 Activiteiten

 • 1.

  Het bieden van peuteropvang voor peuters vanaf 2 jaar, gericht op de ontwikkeling van een kind, waarvan ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

 • 2.

  Indien ouders aantoonbaar geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag voor kunnen zij gebruik maken van deze gemeentelijke regeling voor peuteropvang op grond van artikel 5, eerste lid. Voor peuteropvang geldt een subsidiabel totaalaantal maximale uren van 320 uur per kind per kalenderjaar (of naar rato).

 • 3.

  Indien ouders onvoldoende aanspraak (minder dan 320 uur per kalenderjaar) kunnen maken op kinderopvangtoeslag kunnen zij gebruik maken van deze gemeentelijke regeling voor peuteropvang op grond van artikel 5, eerste lid. Waarbij de kinderopvangtoeslag voorliggend is en het totaalaantal maximale uren (320 uur per kalenderjaar) waarvoor subsidie wordt gegeven verminderd wordt met het aantal uren dat ouders aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag

 • 4.

  Ouders betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor peuteropvang conform de VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang.

Artikel 6 Criteria voor het aanvragen van de subsidie

Kinderopvangorganisaties die voor subsidie in het kader van peuteropvang in aanmerking willen komen, voldoen aan de volgende criteria:

 • a.

  Het kindercentrum, de aanvrager, is ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wet kinderopvang en daaruit voortvloeiende regelgeving;

 • b.

  De opvanglocatie moet gevestigd zijn in de gemeente Oldambt;

 • c.

  De peuter die gebruik maakt van de peuteropvang is woonachtig in de gemeente Oldambt;

 • d.

  De aanvrager communiceert het aanbod van de gemeente richting alle (toekomstige) ouders, onder andere op haar website.

 • e.

  De aanvrager van een subsidie factureert en int de ouderbijdrage conform de VNG-tabel. De aanvrager is verantwoordelijk voor het daadwerkelijk ontvangen van deze bijdrage. Ouders zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in hun inkomen en daarmee wijzigingen in de inkomensafhankelijke ouderbijdrage, de aanvrager wijst de ouders hierop.

Artikel 7 De aanvraag en de beslissing op de aanvraag Artikel 7.1 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie wordt schriftelijk ingediend aan de hand van een vastgesteld aanvraagformulier dat volledig moet worden ingevuld.

 • 2.

  De aanvrager houdt per peuter een dossier bij waaruit blijkt dat hij over in ieder geval de volgende gegevens beschikt:

 • a.

  een door de ouders ondertekende aanvraag met daarin de naam en het adres van ouders;

 • b.

  naam en geboortedatum van het kind waarop de aanvraag betrekking heeft;

 • c.

  een plaatsingsovereenkomst van de opvangorganisatie waarin is aangegeven: de naam en locatie waar de opvang plaatsvindt, de soort opvang, het aantal uren opvang per kind, het uurtarief, de aanvangsdatum en (verwachte) einddatum van de opvang;

 • d.

  inkomensgegevens van ouders waarmee de ouderbijdrage wordt bepaald, zoals een inkomensverklaring van de Belastingdienst of een kopie van de aangifte inkomstenbelasting van voorgaand kalenderjaar;

Artikel 7.2 Aanvraagtermijn

 • 1.

  De aanvrager kan tot uiterlijk 1 oktober subsidie aanvragen voor peuteropvang voor het komend kalenderjaar.

 • 2.

  Subsidieaanvragen kunnen gedurende het hele kalenderjaar worden ingediend, wanneer er sprake is van een nieuwe inschrijving in het LRK of een wijziging hiervan.

 • 3.

  In afwijking op artikel 7.2. eerste lid mag een aanvraag voor subsidie voor het kalenderjaar 2023 worden ingediend voor 1 februari 2023.

Artikel 7.3 Beslissing

 • 1.

  De gemeente Oldambt beslist uiterlijk binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

 • 2.

  Subsidie wordt verstrekt per kalenderjaar.

Artikel 8 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De grondslag voor het ontvangen van subsidie peuteropvang is het aantal peuters vermenigvuldigd met het aantal uren peuteropvang dat zij hebben afgenomen vermenigvuldigd met het maximale uurtarief dagopvang. Vervolgens wordt de inkomensafhankelijke ouderbijdrage die ouders moeten betalen in mindering gebracht.

 • 2.

  Het gehanteerde maximale uurtarief is conform de maximale uurprijs dagopvang van de belastingdienst van dat kalenderjaar. Als een kinderopvangorganisatie een uurtarief hanteert die lager is dan de maximale uurprijs dagopvang dan wordt niet meer vergoed dan de gevraagde uurprijs.

 • 3.

  Het aanvraagformulier bestaat uit een excel-document waarop de aanvrager kan invullen hoeveel -geschatte- uren peuteropvang zal worden afgenomen.

 • 4.

  De voorlopige beschikking wordt opgesteld met een geschatte, voorlopige subsidiebedrag, die -op basis van eerder toegekende beschikkingen- kan afwijken van de aanvraag van de kinderopvangorganisatie.

Artikel 9 Verantwoorden van de subsidie

 • 1.

  De vaststelling van de subsidie wordt gebaseerd op de daadwerkelijk gerealiseerd aantal uren per kalenderjaar en per soort aanbod. Hiervoor levert de gemeente een format aan.

 • 2.

  De aanvrager dient de verantwoording uiterlijk vóór 1 maart, na afloop van het kalenderjaar waarvoor subsidie is verleend, aan te leveren.

 • 3.

  Bij verantwoording van een subsidie dat wordt verleend voor een bedrag van €50.000 of meer dient een accountantsverklaring worden meegestuurd.

 • 4.

  De aanvrager legt, indien gewenst door de gemeente, middels een steekproef één of meerdere dossiers genoemd in artikel 7.1.2 voor ter control van de verantwoording.

Artikel 10 Weigeringsgronden Onverminderd de weigeringsgronden zoals beschreven in artikel 10 van de Subsidieverordening gemeente Oldambt wordt de subsidie geweigerd als:

 • 1.

  Ouders 320 uur of meer aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag.

 • 2.

  De peuter niet ingeschreven is in de gemeente Oldambt.

 • 3.

  De aanvrager niet geregistreerd is in het LRK.

 • 4.

  De opvanglocatie niet gevestigd is in de gemeente Oldambt.

 • 5.

  De aanvrager geen kindcentrum is, maar bijv. een gastouder.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van hetgeen in deze subsidieregeling is bepaald, indien toepassing van dit artikel tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 13 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2023.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: Subsidieregeling Peuteropvang 2023.

Ondertekening

Winschoten, 27 september 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt

De secretaris, De voorzitter,

Berlinda Aukema Cora-Yfke Sikkema