Delegatiebesluit Omgevingswet Gemeente Gilze en Rijen

Geldend van 01-07-2023 t/m heden

Intitulé

Delegatiebesluit Omgevingswet Gemeente Gilze en Rijen

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 352129;

gelet op het bepaalde in de artikelen 2.8 en 4.14 van de Omgevingswet,

b e s l u i t :

1. Met betrekking tot de bevoegdheid van de raad tot delegatie van delen van het omgevingsplan:

a. De bevoegdheid tot het vaststellen van delen van het omgevingsplan, te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders, voor zover:

I. die delen van het omgevingsplan betrekking hebben op de delen van bestemmingsplannen en beheersverordeningen die regels voor een wijzigingsbevoegdheid en/of een uitwerkingsplicht (artikel 3.6 Wro) bevatten en krachtens het overgangsrecht als omgevingsplan gelden;

II. het betreft het in overeenstemming brengen van het omgevingsplan met een omgevingsvergunning voor een voortdurende buitenplanse omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 4.17 van de Omgevingswet;

III. het betreft het in overeenstemming brengen van het omgevingsplan met een instructie(regel) van de provincie als bedoeld in afdeling 2.5 van de Omgevingswet.

b. Te bepalen dat een afschrift van de door het college van burgemeester en wethouders genomen besluiten, zoals genoemd onder 1, onder a, ter kennis wordt gebracht van de gemeenteraad.

2.

a. De bevoegdheid tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor een locatie met het oog op de voorbereiding van het in het omgevingsplan te stellen regels, te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

b. Te bepalen dat een voorbereidingsbesluit dat wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, zoals genoemd onder 2, onder a, onverwijld ter kennis wordt gebracht van de gemeenteraad.

3. Te bepalen dat dit besluit tegelijkertijd in werking treedt met de Omgevingswet.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 november 2021 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier, S. van Dijk,

de voorzitter, D.A. Alssema