Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 1 november 2022, PZH-2022-817212966, DOS-2021-0006649, tot vaststelling van het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2023

Geldend van 09-11-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 1 november 2022, PZH-2022-817212966, DOS-2021-0006649, tot vaststelling van het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2023

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en artikel 1, sub c, van de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland;

Overwegende dat de provincie Zuid-Holland conform het Coalitieakkoord 2019-2023 Elke dag beter. Zuid-Holland door gaat met erfgoedlijnen;

Besluiten:

Vast te stellen het ‘Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2023’.

De provincie Zuid-Holland zet zich conform het Coalitieakkoord 2019-2023 Elke dag beter. Zuid-Holland in voor het behoud en beleefbaar maken van erfgoed voor publiek. De provincie richt zich hierbij op zeven erfgoedlijnen in de provincie Zuid-Holland zoals opgenomen in de Omgevingsvisie Zuid-Holland. De erfgoedlijnen bestaan uit de volgende objecten en elementen:

Atlantikwall

De erfgoedlijn Atlantikwall bestaat uit het samenhangende complex van bunkers/ bunkercomplexen, tankgrachten, maar ook zogenaamde zachte resten, die langs de Noordzeekust door de Duitse bezetter zijn gebouwd of benut als onderdeel van de Atlantikwall. Deze Duitse verdedigingslinie had als doel de geallieerden buiten Nederland te houden en zo een tweefrontenoorlog te voorkomen. Zwaartepunten in Zuid-Holland zijn onder meer de Festung Hoek van Holland, de verdedigingswerken in/ bij Den Haag/ Scheveningen, Katwijk en Noordwijk en enkele verdedigingswerken op de Zuid-Hollandse eilanden Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee. In het najaar van 2022 is gestart met de actualisatie van het streefbeeld van de Atlantikwall. Naar verwachting zal dit in de eerste helft van 2023 gereed zijn.

Historisch Haringvliet

De erfgoedlijn Historisch Haringvliet – de in 2021 verbrede erfgoedlijn Goeree-Overflakkee naar delen van Hoeksche Waard en Voorne-Putten - wordt gevormd door elementen en structuren die een relatie hebben met de voormalige zeearm van het Haringvliet en Hollands Diep, waarin het verhaal centraal staat van ‘het leven tussen en met het water, als vriend en vijand’.

De afbakening omvat een brede ‘oeverzone’ van de eilanden: de noordrand van Goeree-Overflakkee en de zuidrand van zowel de Hoeksche Waard inclusief Tiengemeten als Voorne-Putten. Binnen deze geografische afbakening zijn zes kansrijke erfgoedthema’s bepaald: de havenkanalen en het maritieme verleden, de karakteristieke dorpen die in verbinding staan met het Haringvliet, Hollands Diep en de Bernisse, dijken, kreken (incl. de Bernisse), de Watersnoodramp 1953 inclusief de deltawerken Haringvlietdam en de Volkerakdam en de waterlinies: de Stelling van het Hollandsch Diep en het Volkerak en de Stelling van de Monden van de Maas en het Haringvliet inclusief de vestingsteden Brielle en Hellevoetsluis.

Deze zogenaamde blauwe waterlijn biedt kansen voor samenwerking met andere gebiedsontwikkelingen en partners, zoals de RegioDeal Zuid-Hollandse Delta en de provincie Noord-Brabant in relatie tot de Stelling van het Hollandsch Diep en het Volkerak.

Landgoederenzone

De erfgoedlijn Landgoederenzone bestaat uit buitenplaatsen, landgoederen en kastelen, waaronder de landhuizen met hun tuinen en parken, en gerelateerde objecten zoals oranjerieën, koetshuizen en portierswoningen. De Landgoederenzone loopt geografisch langs de binnenduinrand, op de strandwallen tussen het Westland tot en met Noordwijkerhout en Hillegom en langs de trekvaarten Vliet en Haarlemmertrekvaart. De buitenplaatsen, landgoederen en kastelen in de Landgoederenzone zijn meestal voorzien van ruimtelijke bescherming, zoals een landgoed- of kasteelbiotoop.

Onder de noemer Hollands Buiten werkt de erfgoedtafel aan het behouden en verbeteren van de landgoederenzone, het realiseren van economische dragers en het vergroten van de herkenbaarheid en samenhang tussen de landgoederen. Met het visiedocument Hollands Buiten, ruimtelijk beeld voor de landgoederenzone wordt gewerkt aan het realiseren van deze ambities, onder het motto:

‘Hollands Buiten, verassend rijk aan cultuur, historie, natuur en rust’.

Limes

De erfgoedlijn Limes volgt het historische tracé van de Neder-Germaanse Limes (de Limes), langs de Oude Rijn en de Vliet. De erfgoedlijn bestaat uit archeologische resten van forten (castella), wachttorens en burgernederzettingen (vici), verbonden door de Limesweg. Daarnaast behoren de Vliet (Fossa Corbulonis / Corbulogracht) en Forum Hadriani (Civitas Cananefatium) tot de erfgoedlijn Limes. Bij de ontwikkeling van de erfgoedlijn wordt ingezet op de Oude Rijn als Romeinse Waterbaan, met de Romeinse schepen van Zwammerdam als merk van de Zuid-Hollandse Limes en met gevisualiseerde en beleefbare castella, die door routes over land en water zichtbaar en beleefbaar met elkaar worden verbonden en ingebed in een voor de recreant en toerist interessant Romeins aanbod. Nu de Neder-Germaanse Limes UNESCO Werelderfgoed is geworden zal het Interpretatiekader Limes worden herzien en voor elke Limes provincie wordt een visie 2023-2027 opgesteld. In deze Limes Visie Zuid-Holland is plaats voor zowel de individuele management plannen (IMP’s) van de gemeenten als de unieke verhalen van iedere Limes locatie.

Oude Hollandse Waterlinie

De erfgoedlijn Oude Hollandse Waterlinie bestaat uit elementen die het functionele defensiewerk uit de periode 1672 belichten. Het gaat daarbij om de inundatiekommen en inundatiegebieden. Dit zijn de gebieden die om militair tactische redenen onder water konden worden gezet. Het waterpeil werd zo gekozen dat het gebied noch begaanbaar, noch bevaarbaar was. Daarnaast behoren de stedelijke vestingen, de dijken en kades langs de rivieren en rond de te inunderen polders, de inundatiesluizen, forten en schansen tot deze erfgoedlijn.

In het kader van de kwaliteitsslag erfgoedlijnen is een actualisatie van de gebiedsvisie Oude Hollandse Waterlinie gemaakt dat dient als eindbeeld voor de erfgoedlijn. Hierin staan drie verhaallijnen centraal: de waterlinie van het rampjaar 1672, het grootschalige experiment van de inundatie en het strategisch landschap van de Gouden Eeuw stad en ommeland.

Trekvaarten (Trekvaart Haarlem - Leiden, Vliet, Schie en Delflandse trekvaarten)

De erfgoedlijn Trekvaarten gaat over de 'Intercity van de 17e eeuw’, ook wel Gouden Eeuw genoemd. Het vertelt het verhaal van de voor de mens gegraven waterverbinding met trekschuiten- en jaagpadenstructuur en vervoer van goederen en mensen over water. Het bestaat uit de historische transportassen tussen de opkomende Hollandse steden: het water en de oevers langs de trekvaartverbindingen Trekvaart Haarlem - Leiden, Vliet, Schie en Delflandse trekvaarten. Met het platform Hollands Welvaren wordt ingezet op de beleefbaarheid en benutting van deze historische vaarwegen. De trekvaart gebonden elementen worden teruggebracht en hersteld, trekvaarthaltes/ knooppunten) worden benadrukt, het vaarnetwerk wordt versterkt en er is meer publieksbereik en promotie van de erfgoedlijn.

Waterdriehoek

De erfgoedlijn Waterdriehoek wordt gevormd door Werelderfgoed Kinderdijk, de Biesbosch en de Drechtsteden en vertelt het verhaal van het water, mensen en machines in Zuid-Holland. De Waterdriehoek bestaat uit de volgende elementen: de rivieren Oude Maas, Merwede en Noord en hun oevers en dijken, historische waterstaatsobjecten zoals molens en gemalen, buitendijkse elementen als griendheuvels en griendketen, eendenkooien en watergebonden industriële objecten als scheepswerven. Speerpunt is het maritiem-industrieel erfgoed. De komende jaren zal de aandacht hier nog meer naar worden verlegd. Ook zal de focus verder verschuiven van afzonderlijke iconen naar verbinding tussen de iconen (van losse objecten naar lijn) en van recreatie/toerisme naar ruimtelijke kwaliteit (oeverkwaliteit). Er wordt voorrang gegeven aan fysieke, robuuste projecten.

Met de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020 kunnen uitsluitend subsidies worden aangevraagd voor projecten uit het Maatregelenpakket erfgoedlijnen. In onderstaande tabel worden de projecten, partijen, subsidiebedragen en prestaties genoemd waarvoor subsidies kunnen worden aangevraagd in het kader van de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020.

Atlantikwall

Subsidieontvanger

Maximale subsidie

Projectnaam

Prestaties

Stichting Biberbunker Oostvoorne

€ 80.000

Aanpassing en uitbreiding bezoekersvriendelijke ontvangstvoorziening buitenterrein Biberbunker

 • Aanpassen van de Küverbunker 409 tot ontvangstruimte.

 • Aanleggen van een directe, verdiepte entree richting bunker 409.

 • Vernieuwen van afrastering en toegangshek.

Kleef & Koop

€ 17.500

Oorlogssporen vliegveld Valkenburg

 • Realiseren documentaire van ca 50 min. over de oorlogsgeschiedenis en oorlogssporen van vliegveld Valkenburg.

 • Realiseren van een trailer van 1 tot 1,5 minuut, online (YouTube)

Stichting Fort aan Zee

€ 11.000

Audiotour

 • Ontwikkelen audiotour – in minimaal drie talen waaronder Nederlands – waarmee het brede verhaal van de geschiedenis van Fort 1881 aan publiek (zowel kinderen als volwassenen) wordt verteld.

 • Een werkend audiosysteem inclusief een Wifi netwerk waar mogelijk.

Stichting Fort aan den Hoek van Holland

€ 17.068

Audiotour bunkers Bremen en Hamburg

 • Ontwikkelen audiotour in verhaalvorm voor bezoekers bunkers Bremen en Hamburg waarmee het verhaal van de Atlantikwall en betreffende bunkers wordt verteld.

 • Een werkend audiosysteem (inclusief 10 uitleen-devices) en een Wifi netwerk waar mogelijk.

 • Naast een volwassenen versie zal er een kinderversie worden ontwikkeld voor o.a. educatieprojecten en scholen.

Stichting Atlantikwallmuseum Scheveningen

€ 27.000

Audiotour Atlantikwall WN67

 • Ontwikkelen audiotour – in minimaal drie talen waaronder Nederlands – waarmee het verhaal van de Atlantikwall van WN67 aan het publiek wordt verteld.

 • Een werkend audiosysteem voor WN67 in Kijkduin incl. wifinetwerk.

 • Een puzzel/quiz voor zowel kinderen als volwassenen.

Stichting Europees Erfgoed Atlantikwall

€ 24.999

Bunkerdag 2023

 • Organisatie en uitvoering Bunkerdag 2023.

Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk

€ 50.000

Optimalisatie bestaand museum

 • Upgrade entree bunkercomplex d.m.v. o.a. toegangshek.

 • Glazen wanden voor musea attributen complex S414

 • Stutten geschutsopening geschutsbunker 2

Historisch Haringvliet

Subsidieontvanger

Maximale subsidie

Projectnaam

Prestaties

Gemeente Hellevoetsluis

€ 137.946

Restauratie Bastion V

 • Restauratie Bastion V (rijksmonument 344584) in de vesting Hellevoetsluis van de schuilplaats, geschut beddingen, herstel grondwerk en aanleg toegangspad en het herstel van de Tobruk (kleine Duitse bunker).

Gemeente Hellevoetsluis

€ 45.000

Herbestemming Bastion V

 • Herbestemming Bastion V (rijksmonument 344584) door een audio/visuele interactieve presentatie in de schuilplaats over de inundatiestelling op Voorne.

Stichting Fortresse Holland

€ 50.000

Entree Museumloods Fortresse Holland

Realisatie van een virtuele receptie in de bezoekersruimte van de Museumloods Fortresse Holland, Hellevoetsluis. Bezoekers worden via digitale innovatie ondersteund, begeleid en verrast met de geschiedenis en erfgoed van Hellevoetsluis:

 • Informatiezuil incl. voorbereiding, plaatsing en inrichting.

 • Grafisch ontwerp en softwareontwikkeling.

 • Training personeel.

Stichting Marketing OP Voorne-Putten

€ 39.500

Podwalk Historisch Hellevoetsluis

Realisatie van een podwalk van 5,5 kilometer voor het beleefbaar maken van de geschiedenis van de vestinghaven waarmee een extra attractiewaarde wordt gecreëerd voor de vesting van Hellevoetsluis:

 • Ontwikkeling routemodule (incl. Scripts, voice-over, audio).

 • Projectmanagement.

 • Ontwikkeling route/ beeldtaal.

 • Communicatie, mediacampagne.

Gemeente Brielle

€ 255.000

Restauratie oostzijde vestingwerken

Restauratie oostzijde van de vestingwerken Brielle (rijksmonumenten 26968, 8116, 11001):

 • restauratie taluds inclusief wandelpaden

 • herstel beplanting (deels restauratie)

 • restauratie onderdoorgang

 • restauratie kanonnen en affuiten

Gemeente Brielle

€ 45.000

Beleving oostzijde vestingwerken

Beleving oostzijde van de vestingwerken Brielle (rijksmonumenten 26968, 8116, 11001):

 • realisatie uitkijkpunten

 • herstel beplanting (deels beleving)

 • realisatie trappen, leuningen en hellingbanen

Gemeente Hoeksche Waard (namens het burgerinitiatief)

€ 26.000

Historisch Haringvliet beleefbaar Tiengemeten en Hoeksche Waard De Ramp 1953 -2023

Realisatie van een pod over de gebeurtenissen Watersnoodramp 1953 met de verbinding naar 2023 op Tiengemeten en de Hoeksche Waard:

 • Realisatie Pod (incl. scripts, voice-over, muziek) met 20 verhalen en route langs 16 beleefpunten van/over de Ramp.

 • Toegankelijk maken en inrichten van locatie Stêêne Hut in Schuring voor de tijdelijke tentoonstelling Watersnoodramp 1953.

 • Communicatie, mediacampagne.

Gemeente Goeree-Overflakkee (namens dorpsraad Ooltgensplaat)

€ 12.775

Kreekbeleving Ooltgensplaat

Realisatie van een cultuurhistorisch waardevolle kreekwandelroute 'Tussen fort en kreek' (ca. 14 km) in Ooltgensplaat:

 • voorbereiding, ontwerp, routeontwikkeling en routemarkering.

 • 16 educatieve elementen met QR-code (incl. ontwerp, teksten, productie en plaatsing)

 • 2 informatieborden en wegmarkering oversteek.

 • publicatie en presentatie.

 • informatiebord

 • Pachtovereenkomst boer en toegangshek

Gemeente Goeree-Overflakkee (namens dorpsraad Dirksland)

€ 17.000

Kreekbeleving Dirksland

Realisatie van een informatieve wandeltocht (ca. 7 km) die bezoekers een beleving geven van de natuur en historie van de kreken:

 • voorbereiding, ontwerp, routeontwikkeling en routemarkering.

 • 13 educatieve elementen met QR-code (incl. ontwerp, teksten, productie en plaatsing).

 • informatiebord en bewegwijzering (15 paaltjes).

 • publicatie en presentatie.

Landgoederenzone

Subsidieontvanger

Maximale subsidie

Projectnaam

Prestaties

Staatsbosbeheer

€ 100.000

De Koekamp entreegebied Nationaal Park Hollandse Duinen

 • Uitvoeren herstelplan geïnspireerd op het oorspronkelijk ontwerp van Zocher jr., met o.a. tweede entree waardoor wandelroute ontstaat.

 • Hekwerk rond hertenkamp vervangen door oorspronkelijke ha-ha (droge asymmetrische gracht).

Gemeente Wassenaar

€ 107.913

Parkherstel De Wittenburg fase 3

 • Uitvoeren herstelplan voor de historische parkstructuur.

Gemeente Wassenaar

€ 13.500

Park De Wittenburg - vooronderzoek torenheuvel en uitkijkpunt

 • Technisch onderzoek en planvorming t.b.v. duurzaam herstel torenheuvel met uitkijkpunt.

Stichting Duivenvoorde

€ 25.000

Landschapsvisie Duivenvoorde

 • Opstellen Landschapsvisie voor het gehele grondgebied van landgoed Duivenvoorde, als onderdeel van Nationaal Park Hollandse Duinen.

L.S. Hu Holding BV

€ 39.796

Herinrichten tuinen Kasteel De Wittenburg fase 1 - terrastuin en Sophie's tuin

 • Tuinen opnieuw inrichten geïnspireerd op oorspronkelijk ontwerp van gebroeders Copijn.

 • Zichtlijn herstellen door verwijderen prieel.

Gemeente Rijswijk

€ 23.962

Koetshuis van buitenplaats Syon wind- en waterdicht

 • Wind- en waterdicht maken, incl. asbestinventarisatie.

Stichting Oud Damsigt

€ 12.250

Vooronderzoek herbouw Theekoepel Damsigt

 • Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar de historische positie incl. archeologische impact.

 • een exploitatieonderzoek t.b.v. een publieke functie incl. bouwkundige studie.

Stichting Monument & Verhaal

€ 14.431

Verhalen van Hollands Buiten: ontwikkeling fase II

 • Uitvoeren van een onderzoek naar nieuwe en aanvullende wensen voor fase II, en uitdieping van de verschillende deelprojecten.

Te Werve Monumenten B.V.

€ 64.504

Herstel wandelpaden Landgoed Te Werve

 • Aanbrengen van een afdekking van kleischelpen op delen van het padenstelsel die nu een andere of geen afdekking hebben.

 • Verwijderen van het bestaande asfalt bij de te herstellen paden.

Limes

Subsidieontvanger

Maximale subsidie

Projectnaam

Prestaties

Stichting Ipse de Bruggen

€ 68.060

NIGRVM PVLLVM Ad Vitam

Visualisering opgraving Zwammerdam schepen door:

 • Realiseren replica Zwammerdam VI en infrastructuur

 • Afstemming met Internationaal project Frontier Voices

 • Modernisering, ontwerp en bouw website

 • Ontwikkeling communicatiekit, publieksbereik (nieuwsbrief, educatiemateriaal, sociale media rondom project en NIGRVM PVLLVM vindplaats);

 • Totaal routing, bewegwijzering en communicatie;

 • Werving vrijwilligers / gidsen;

 • Projectmanagement

Gemeente Alphen aan den Rijn

€ 67.102

Versterking pleisterplaats Albanianae fase 2: tijd voor vermarkten

Verbinden en vermarkten van de *drie Limes Presentatie Units in Alphen aan den Rijn (* 1. Centrum : Albaniana, 2. NIGRVM PVLLVM in Zwammerdam en 3. Museumpark Archeon) door:

 • Opstellen communicatie- en marketingplan ‘Alphen, Wereldstad aan de Limes’ om het Limes aanbod voor de bühne te brengen;

 • Samenstellen van horeca-pakketten Romeinse tijd;

 • Inrichten van Neder-Germaanse Limes Informatiecentra

 • Realiseren en plaatsen van groene en cortenstalen Romeinse standbeelden;

 • Herstart Time Travel App Albaniana, inclusief beheer van app en website www.romeinsalphen.nl

Dé Steures

€ 10.000

Lees de Limes / EXGERINF

 • Realiseren inscriptie-vertaal-app en boek ren behoeve van vergroten publieksbereik tijdens museumbezoek

Stichting Mooi Matilo

€ 20.150

Voor altijd welkom in Werelderfgoed Park Matilo

 • Workshops/festivals in het kader van de continuering van het programma Park Matilo in Leiden

1 Arch B.V., namens Ben van den Bercken en Tom Hazenberg (Hazenberg Archeologie)

€ 10.000

De gemmen van de Limes

 • Inventarisatie, mini-expositie en studiedag over vondstcategorie gemmen (halfedelsteen met beeltenis en/of letter)

I Care Productions

€ 30.000

Hollandse Limes Classic 2023

 • Voorbereiden en realiseren van de vierde editie van een unieke fiets-, wandel- en kanotocht langs diverse Limes locaties

Gemeente Leidschendam-Voorburg

€ 16.000

Tentoonstelling dagboeken van Reuvens (onderdeel Masterplan ‘Romeinen langs de Vliet’, de Romantische Limes, fase 2b)

 • Voorbereiden en realiseren tentoonstelling over transcriptie Dagboeken van Reuvens

Oude Hollandse Waterlinie

Subsidieontvanger

Maximale subsidie

Projectnaam

Prestaties

Gemeente Gorinchem

€ 15.000

Informatiepanelen Mooiste vesting en voetgangers-bewegwijzering

 • Het toevoegen van drie (digitale) informatiepanelen.

 • Het verwijderen van onleesbare panelen en overtollige informatie.

 • Het plaatsen van nieuwe voetgangersbewegwijzeringspalen voorzien met het OHW-logo.

Cardboards NL

€ 11.400

OHW VR-linie - update

 • Verbeteringen aan bestaande VR-palen.

 • Nieuwe VR-paal bij Koeneschans plaatsen.

 • Toevoegen van content en een Engelse en Duitse versie toevoegen.

Stichting Vestingstad Nieuwpoort

€ 16.250

Toneelstuk Nieuwpoort 740 / Van middeleeuws stadje naar Vestingstad Nieuwpoort

 • Twee keer een toneelstuk als locatietheater in juni 2023. Minimaal 2x 500 bezoekers.

 • Gidsengilde Corvus verbeteren d.m.v. uitbreiden, opleiden, kostumering en beeldvorming op locatie.

 • Minimaal 26 rondleidingen op de zaterdagen in mei, juni en juli 2023 (2 per dag).

Gemeente Molenlanden

€ 15.000

Struinen langs de Lek (struinpad)

 • Het bouwen van een uitkijktoren tussen Nieuwpoort en de pont.

 • Het plaatsen van informatieborden over de Oude Hollandse Waterlinie bij de entrees van het struinpad en bij de toren.

Stichting Struinen en Vorsen

€ 15.000

Waterlinie Voedt

 • Gericht historisch onderzoek en peilen van belangstelling om het thema van voedselproductie in de Oude Hollandse Waterlinie te gebruiken als startpunt voor marketing, dialoog en samenwerking van lokaal voedsel.

Stichting Struinen en Vorsen

€ 10.000

Waterlinie Storytelling, deel 2, fase 2 Living history

 • De crisis van het rampjaar 1672 wordt belicht vanuit een vrouwelijk perspectief, door verhalen van vier vrouwen verder uit te werken.

 • Hiervan wordt een online Waterliniecollectie gemaakt gecombineerd met promotiemateriaal en worden er Storytelling Tours aan gekoppeld.

Stichting Liniebreed Ondernemen

€ 15.000

Vesting ! Magazine 2023

 • Een magazine met daarin 8 pagina’s over de Oude Hollandse Waterlinie in een oplage van 45.000, landelijk verspreid over zo’n 350 punten.

Stichting Oude Hollandse Waterlinie

€ 40.000

Promotie en marketing van de Oude Hollandse Waterlinie

 • In samenspraak met de werkgroep Merk en Marketing (OHW) een meerjarenplan voor promotie en marketing opstellen.

 • Stroomlijnen communicatie rondom Oude Hollandse Waterlinie.

 • Onder de aandacht brengen van de Oude Hollandse Waterlinie als erfgoed, als verhaal en als recreatieve toeristische bestemming.

 • Onder de aandacht brengen van producten, evenementen en nieuwswaardigheden van partners van de erfgoedtafel Oude Hollandse Waterlinie en de Stichting Oude Hollandse Waterlinie.

 • Ontwikkelen van een plan om de reguliere promotie- en marketingactiviteiten ten aanzien van de Oude Hollandse Waterlinie duurzaam te verankeren binnen de eigen organisatie.

Trekvaarten

Subsidieontvanger

Maximale subsidie

Projectnaam

Prestaties

De Rode Draad

€ 60.000

De regionale trekvaartendagen 2023

Organisatie trekvaartenevenement met:

 • beleving 5D locaties & locatietheater

 • Kennismaking erfgoedlocaties

 • Vaararrangementen en fiets- en wandelroutes

 • Educatie- en promotiemateriaal

Stichting Verborgen Stad

€ 24.000

Tijdreis trekvaart Haarlem-Leiden

 • Langs de trekvaart Haarlem - Leiden worden 3 (5D) locaties in hoog-realistische VR gereconstrueerd

N.V. Koninklijke Porceleyne Fles

€ 70.000

Restauratie hal Porceleyne Fles

 • Restauratie hal van de Porceleyne Fles

N.V. Koninklijke Porceleyne Fles

€ 43.000

Glazen overkapping entree Porceleyne Fles

 • Glazen overkapping voor nieuwe ontvangstruimte voor museumbezoekers

 • Organisatie trekvaartententoonstelling

Gemeente Maassluis

€ 40.000

Herstel Wagenbrug Maassluis

 • Herstel Wagenbrug in Maassluis: conservering vervangen, bewegingswerk reviseren en afstellen en vervangen van houten brugdek. (gemeentelijk monument)

L. van de Ven

€ 35.500

Herstel luiken en dakkapel Commissarishuis

 • Restauratie Commissarishuis

Gemeente Midden-Delfland

€ 50.000

Reconstructie Trekkadebrug Maasland

 • Gereconstrueerde brug met een historische uitstraling met aflopende brugleuningen en hergebruik van historische bouwmaterialen.

Gemeente Rotterdam

€ 24.500

Verhalenkade Delfshaven

 • Een openbare ontmoetingsplek (publieke installatie) met onderdeel Schie en Delfshaven.

Waterdriehoek

Subsidieontvanger

Maximale subsidie

Projectnaam

Prestaties

Stichting Deltaconcerten

€ 15.000

Deltaconcerten 2023

 • Minimaal vier concerten op erfgoedlocaties in de Waterdriehoek gerealiseerd met beoogd totaal bezoekersaantal van minimaal 500.

Stichting Werelderfgoed Kinderdijk

€ 99.000

Hulpgemaal Hakkesteegt vertelt het Verhaal van Kinderdijk

 • Tentoonstelling “dilemma’s van erfgoed” gerealiseerd;

 • Filmzaal ingericht en film “het Verhaal van Kinderdijk” ontwikkeld;

 • Entree en routing in het gebouw verbeterd.

Vereniging de Binnenvaart

€ 30.000

Dagarrangement Binnenvaartmuseum – Baggermuseum

 • Minimaal 24 dagtochten verspreid over 3 jaren met historisch schip tussen het Binnenvaartmuseum en het Baggermuseum, inclusief bezoek aan beide musea;

 • Totaal beoogd bezoekersaantal van minimaal 400.

Stichting Molen Kyck over den Dyck

€ 162.500

Houd de Kyck over den Dyck overeind

 • Een voor de lange toekomst duurzaam herstelde en veilige molen.

 • Herstellen van alle voegwerk (920 m2) van de molen en waterdoorslag voorkomen.

Ondertekening

Den Haag, 1 november 2022

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

wnd. secretaris

ir. J.C. van Ginkel MCM

voorzitter,

drs. J. Smit