Hondenlosloopgebied stadspark Hoofddorp

Geldend van 01-02-2023 t/m heden

Intitulé

Hondenlosloopgebied stadspark Hoofddorp

[Deze publicatie betreft een rectificatie omdat de bezwaarclausule ontbrak. De oorspronkelijke publicatie is op 28 oktober 2022 bekendgemaakt, beschikbaar via Gemeenteblad 2022, 481480.]

Het college besluit:

  • 1.

    het definitieve ontwerp (DO) voor reconstructie van het stadspark Hoofddorp vast te stellen;’

  • 2.

    de twee aanwezige hondenlosloopgebieden te beperken tot het gebied van de Fruittuinen;

  • 3.

    deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

Ondertekening

Vergadering van Burgemeester en Wethouders d.d. 30 augustus 2022

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, binnen zes weken na publicatie van dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Haarlemmermeer, het cluster Juridische Zaken van het team Ondersteuning, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, p/a Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.