Regeling vervallen per 01-05-2023

Tijdelijke regeling gedeeltelijke energietoeslag Land van Cuijk 2022

Geldend van 09-11-2022 t/m 30-04-2023

Intitulé

Tijdelijke regeling gedeeltelijke energietoeslag Land van Cuijk 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk

gelet op:

 • titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 35 van de Participatiewet;

 • Gewijzigde beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Land van Cuijk 2022;

overwegende dat:

 • door het kabinet besloten is de eenmalige energietoeslag van €1300 toe kennen aan huishoudens met een laag inkomen, waarbij geadviseerd wordt een inkomensgrens van 120% van de bijstandsgrens aan te houden;

 • de raad ons met een motie heeft verzocht om middels een energienoodfonds een oplossing te bieden aan overige huishoudens die door de huidige energieprijzen in ‘grote’ problemen komen;

 • het college het wenselijk acht om ook aan de inkomenscategorie van 120% tot 130% van de toepasselijke bestandsnorm een gedeeltelijke energietoeslag van €800 toe te kennen;

 • het daarom wenselijk is een tijdelijke extra regeling voor gedeeltelijke energietoeslag vast te stellen;

besluit vast te stellen de Tijdelijke regeling gedeeltelijke energietoeslag Land van Cuijk 2022.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk;

 • c.

  inkomen: totaal van het inkomen, als bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet. Niet tot het inkomen wordt gerekend de individuele inkomenstoeslag als bedoeld in artikel 36 van de Participatiewet;

 • d.

  peildatum: de datum dat de aanvraag gedaan wordt;

 • e.

  referteperiode: periode van een maand voorafgaand aan de peildatum;

 • f.

  zelfstandig huishouden: alleenstaande dan wel gehuwden of samenwonenden zoals bedoeld in artikel 3 en 4 van de Participatiewet, die gezamenlijk financieel verantwoordelijk is/zijn voor de energiekosten;

 • g.

  zelfstandige woonruimte: een eigen woonruimte in eigendom of een eigen woonruimte waarbij op basis van een schriftelijke overeenkomst met een derde een commerciële prijs is overeengekomen als huurder of als kostganger én waarbij er maandelijks energiekosten worden betaald.

Deel I.Gedeeltelijke energietoeslag

Artikel 2 Doelgroep

 • 1. De gedeeltelijke energietoeslag van €800 is bedoeld voor een zelfstandig huishouden met een laag inkomen tussen de 120% en de 130% van de toepasselijke bijstandsnorm en wordt op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2. Tot een zelfstandig huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar, en geen bijzondere bijstand voor levensonderhoud ontvangt;

  • c.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

  • d.

   inwonend is bij zijn/haar ouders of bij zijn/haar kinderen.

Artikel 3 Voorwaarden

 • 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 2. Per zelfstandig huishouden kan één persoon de eenmalige energietoeslag dan wel de gedeeltelijke energietoeslag ontvangen ontvangen.

 • 3. De aanvrager bewoont een zelfstandige woonruimte.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1. Een aanvraag voor de gedeeltelijke energietoeslag kan éénmaal worden ingediend tot 1 april 2023.

 • 2. Een aanvraag voor gedeeltelijke energietoeslag wordt digitaal ingediend via het aanvraagformulier op de website van de gemeente Land van Cuijk.

 • 3. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

Artikel 5 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een gedeeltelijke energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een gedeeltelijke energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 6 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1. De Tijdelijke regeling gedeeltelijke energietoeslag Land van Cuijk 2022 treedt in werking op 1 november 2022.

 • 2. De Tijdelijke regeling gedeeltelijke energietoeslag Land van Cuijk 2022 vervalt op 1 mei 2023.

Artikel 12 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Tijdelijke regeling gedeeltelijke energietoeslag Land van Cuijk 2022

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 25 oktober 2022

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

Johan Postma

de wnd. burgemeester,

Wim Hillenaar

Toelichting

De Tijdelijke regeling gedeeltelijke energietoeslag Land van Cuijk 2022 is een regeling die bestaat naast de reguliere eenmalige energietoeslag die volgt uit de Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Land van Cuijk 2022, zodat ook inwoners met een inkomen tussen de 120% en 130% van de geldende bijstandsnorm voor een gedeeltelijke energietoeslag in aanmerking komen.

De Tijdelijke regeling gedeeltelijke energietoeslag Land van Cuijk 2022 niet op zich zelf, maar is gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag. Soms kan dat een hardheid inhouden. Daar voorziet artikel 5 in. We volgen bij de uitvoering van de energietoeslag de landelijke richtlijnen van de VNG en het Ministerie van SZW.

Voor het begrip ‘inkomen’ en ‘referteperiode’ is aansluiting gezocht bij het beleid dat daarvoor al in de gemeente geldt in de eigen beleidsregels bijzondere bijstand. Daar voorziet artikel 1 in. In artikel 2 wordt de doelgroep nader omschreven. Met vermogen (artikel 3) wordt geen rekening gehouden.

Het college wil inwoners met een inkomen tussen de 120% en 130% van de geldende bijstandsnorm voor een bepaalde periode tegemoetkomen met een gedeeltelijke energietoeslag. Zij komen in aanmerking voor de aanvankelijke toeslag van € 800,-. Deze gedeeltelijke energietoeslag kan éénmaal, dat wil zeggen voor 2022 en 2023 gezamenlijk, worden aangevraagd.

Voor de gedeeltelijke energietoeslag moet altijd een aanvraag ingediend worden. Hierbij blijft altijd de voorwaarde dat de gemeente moet kunnen vaststellen of de inwoner voldoet aan de voorwaarden, onder andere wat betreft de hoogte van inkomen. Of dat mogelijk is, zal afhangen van de vraag of de aanwezige gegevens voldoende zijn om vast te stellen dat zij op voorhand ook zullen voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2 en andere voorwaarden uit de Participatiewet.

De rechtbank heeft geoordeeld dat beleidsregels waarin het college studenten uitsluit als gehele groep geen redelijke beleidsbepaling is en daarom niet kan worden toegepast. Onder studenten bevinden zich immers ook huishoudens of alleenstaanden die zich voor wat betreft inkomen en energiekosten in de precies dezelfde situatie als niet-studenten die wel in aanmerking komen voor de energietoeslag. Bij studenten die zelfstandig een huishouden voeren en zelf financieel verantwoordelijk zijn voor de energielasten, kan per huishouden maximaal eenmaal energietoeslag worden verstrekt.

Er zijn situaties denkbaar waarbij de aanvrager op de peildatum weliswaar niet voldeed aan de voorwaarden voor de energietoeslag, maar de (enige) uitsluitingsgrond slechts van korte duur was. De gemeente kan overwegen om in dergelijke situaties een toets op hardheid van de voorgenomen afwijzing uit te voeren (zie artikel 5). Conform geldende jurisprudentie wordt bij een marginale overschrijding van de inkomensgrens de hardheidsclausule toegepast. Er is sprake van een marginale overschrijding bij een overschrijding van de inkomensgrens met maximaal € 5,- per maand.