Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen 2022

Geldend van 08-11-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen 2022

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel

Gelet op:

 • artikel 5:8 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Scherpenzeel 2022 (hierna: APV);

Overwegende dat:

 • Het ingevolge artikel 5:8, eerste lid van de APV verboden is een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren op een door het college aangewezen plaats, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;

 • Het ingevolge artikel 5:8, tweede lid, van de APV verboden is om een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter te parkeren op een door het college aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte;

 • Op alle plaatsen in de bebouwde kom van Scherpenzeel, uitgezonderd op de hierna genoemde bedrijventerreinen, het parkeren van voornoemde voertuigen schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;

 • Op alle wegen in de bebouwde kom van de gemeente Scherpenzeel, uitgezonderd hierna genoemde bedrijventerreinen, het parkeren van voornoemde voertuigen buitensporig wordt geacht met het oog op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte;

 • Er regelmatig klachten van burgers worden ingediend over het parkeren van grote en lange voertuigen;

 • Dat deze klachten zich met name richten op de tijdsblokken op werkdagen tussen 18:00 en 8:00 uur en op de weekenden;

 • Dat bovengenoemde geparkeerde voertuigen de parkeerdruk sterk verhogen;

 • Dat deze geparkeerde voertuigen qua lengte bovendien vaak uitsteken over aangegeven parkeervakken;

 • Dat deze geparkeerde voertuigen qua lengte en hoogte het zicht van andere weggebruikers en bewoners regelmatig belemmeren;

 • Dat lange en hoge voertuigen bovendien schadelijk zijn voor het uiterlijk aanzien van de gemeente, omdat ze een rommelig straatbeeld geven;

 • het gezien de afmetingen van bedoelde voertuigen voor (verkeers)onveilige situaties kan zorgen;

 • er met een aanwijzingsbesluit mogelijkheden zijn om op te treden en dat dit zal bijdragen aan de handhaving van de openbare orde, de beperking van overlast en het vergroten van de verkeersveiligheid binnen de gemeente.

Besluiten:

Artikel 1

 • 1. Alle plaatsen en wegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Scherpenzeel aan te wijzen als plaats als bedoeld in artikel 5:8, eerste lid van de APV en als weg als bedoeld in artikel 5:8 , tweede lid, van de APV.

 • 2. De aanwijzing onder 1. niet te laten gelden voor de volgende plaatsen en wegen binnen de bebouwde kom, zoals ook aangeduid op de bij dit besluit behorende situatietekening:

  • a.

   Wegen en plaatsen op bedrijventerrein ’t Zwarte Land:

   • -

    Glashorst, tussen de Industrielaan en ’t Zwarte Land;

   • -

    Pluimenweg;

   • -

    ’t Zwarte Land.

  • b.

   Wegen en plaatsen op bedrijventerrein Holleweg:

   • -

    Holleweg.

Artikel 2

 • 1. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen 2022.

 • 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Ondertekening

Scherpenzeel, 12 juli 2022

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel

de secretaris,

W. A. Atsma

de burgemeester,

M. W. Jaeger

Bijlage 1: situatietekening

afbeelding binnen de regeling