Nadere regel subsidie minder uitstoot houtstook gemeente Utrecht

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Nadere regel subsidie minder uitstoot houtstook gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

 • gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

 • gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

 • en gelet op de gemeenteraad vastgestelde ‘Beleidsnota Utrecht kiest voor gezonde lucht’ en ‘Uitvoeringsprogramma Utrecht kiest voor gezonde lucht (2020-2025)’;

Overwegende dat:

 • het voor de gezondheid van onze burgers, ondernemers en bezoekers nodig is de luchtkwaliteit te verbeteren door lokaal maatregelen te nemen die zorgen voor een vermindering van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door particuliere houtstook met inpandige haarden en kachels;

Besluiten vast te stellen de volgende Nadere regel subsidie minder uitstoot houtstook gemeente Utrecht.

Artikel 1 Definities

Deze nadere regel verstaat onder:

 • a.

  Aannemer: een persoon of bedrijf dat als beroep bouwopdrachten uitvoert.

 • b.

  Inwoner: individueel persoon woonachtig in de gemeente Utrecht die niet als bedrijf, instelling of overheid is georganiseerd.

 • c.

  Open haard: een op het rookkanaal aangesloten, open vuurplaats/stookplaats binnenshuis voor het stoken van hout, ingericht voor sfeerverwarming (en voorzien van een bijbehorende vuurkorf, stookunit, aslade en dergelijke).

 • d.

  Houtkachel: een toestel voor lokale ruimteverwarming, vrijstaand of in het rookkanaal geplaatst, specifiek bedoeld om hout of houtachtige biomassa als vaste brandstof te verbranden.

 • e.

  Pelletkachel: een moderne, volautomatisch gestuurde verbrandingskachel waarin houtpellets (geperste houtkorrels) verbrand worden.

 • f.

  Rookkanaal: afvoersysteem voor houthaarden (afvoerkanaal of -leiding) of houtgestookte toestellen.

 • g.

  U-pas: een armoederegeling om meedoen in de samenleving te bevorderen voor mensen met een laag inkomen in Utrecht, De Bilt, Houten, IJsselstein en Stichtse Vecht.

Artikel 2 Doel

Deze nadere regel heeft als doel de luchtkwaliteit te verbeteren door lokaal maatregelen te nemen. Om beperking van emissies veroorzaakt door houtrook te stimuleren, introduceert de gemeente Utrecht de nadere regel ‘subsidie minder uitstoot houtstook’: inwoners die hun hout- of pelletkachel of open haard laten verwijderen én daarbij het rookkanaal laten verwijderen/onbruikbaar maken, ontvangen hiervoor subsidie.

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

De subsidie kan worden aangevraagd door:

Natuurlijke personen, die:

 • a.

  Inwoner zijn van de gemeente Utrecht, én

 • b.

  Eigenaar zijn van de woning waarin de werkende houtkachel, pelletkachel of open haard staat, én

 • c.

  Op het moment van aanvraag van de subsidie en op het moment van sloop eigenaar zijn van een werkende houtkachel, pelletkachel of open haard binnenshuis die aangesloten is op het te verwijderen/onbruikbaar te maken rookkanaal.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 285.000 vanaf 1 januari 2023 t/m uiterlijk 31 december 2025.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking:

Het door een aannemer laten verwijderen/ onbruikbaar maken van het rookkanaal waarop de houtkachel, pelletkachel of open haard is aangesloten, inclusief het verwijderen van de daarop aangesloten houtkachel of pelletkachel of open haard. Het is niet voldoende om alleen de houtkachel of pelletkachel en metalen pijp te verwijderen. Het rookkanaal moet tevens op minstens één verdiepingslaag boven de verdieping waar de houtkachel of pelletkachel of open haard is aangesloten, verwijderd worden. Dit kan ook – indien geen sprake is van een verdiepingslaag - de rookafvoer op het dak betreffen.

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Voor de subsidieaanvraag gelden de volgende eisen:

 • 1.

  De subsidie is enkel van toepassing op houtkachels, pelletkachels en open haarden binnenshuis.

 • 2.

  Per woonadres kan maximaal voor één houtkachel, pelletkachel of open haard een aanvraag gedaan worden.

 • 3.

  De aanvrager dient de aanvraag in te dienen met DigiD via het digitale loket www.utrecht.nl/subsidie.

 • 4.

  De aanvrager moet de volgende bewijsstukken overleggen:

  • a.

   (Digitale) foto(‘s) van de huidige kachel/haard en setting/omgeving. Uit de foto(‘s) moet onomstotelijk blijken dat dit de actuele situatie (‘moment van aanvraag’) weergeeft, bijvoorbeeld door de datum op de foto af te beelden.

  • b.

   Offerte van uit te voeren werkzaamheden door aannemer.

  • c.

   Eigendomsbewijs woning (bewijs dat aanvrager eigenaar is van woning).

  • d.

   Kopie van geldige U-pas wanneer van toepassing.

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

Aanvragen kunnen vanaf 1 januari 2023 worden ingediend.

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

Per aanvraag/aanvrager wordt €1.500,- subsidie verleend. U-pashouders ontvangen

€ 4.000, - per aanvrager.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

De aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst van een volledige aanvraag.

De subsidieaanvraag wordt beoordeeld op volledigheid van de in artikel 6 genoemde bewijsstukken en op het voldoen aan de genoemde eisen en verplichtingen.

Artikel 10 Besluitvorming

Bij de besluitvorming geldt de volgende procedure: Binnen 13 weken na ontvangst van een volledige aanvraag besluit het college van burgemeester en wethouders over de aanvraag.

Artikel 11 Verplichtingen en vaststelling subsidie

 • 1.

  De aanvrager heeft de verplichting uiterlijk zes maanden na verlening van subsidie op grond van deze regeling een verzoek tot subsidievaststelling in te dienen.

 • 2.

  Het verzoek dient te zijn vergezeld van de volgende bewijsstukken waaruit blijkt dat aan alle verplichtingen voor de vaststelling is voldaan:

  • a.

   Factuur van de werkzaamheden (waarin gespecificeerd is welke werkzaamheden zijn uitgevoerd).

  • b.

   (Digitale) foto(‘s) van de nieuwe setting/omgeving (na verwijderen/onbruikbaar maken rookkanaal en verwijdering van kachel/haard). Op de foto moet duidelijk zijn dat de kachel/open haard is verwijderd, dat het plafond is dichtgemaakt (aan geheeld) en dat het rookkanaal op ten minste één andere verdieping (zoals beschreven in artikel 5 van deze nadere regel) is verwijderd.

  • c.

   Sloopverklaring van een van de afvalscheidingsstations van de gemeente Utrecht. Deze verklaring dient u zelf uit te printen en bij inlevering van de oude kachel of van (onderdelen van) de open haard (zoals aslade, vuurkorf, stookunit e.d.) te laten ondertekenen door een medewerker van het afvalscheidingsstation.

 • 3.

  Binnen drie maanden na het verzoek tot vaststelling/indienen eindrapportage besluit het college over de subsidie en wordt de subsidie betaald.

 • 4.

  Het college kan de indieningstermijn genoemd in lid 1 verlengen met 3 maanden indien de aanvrager vóór afloop van de 6 maandentermijn kan aantonen dat de activiteit waarvoor subsidie is aangevraagd niet of niet geheel heeft plaatsgevonden omdat de aannemer de activiteit niet binnen de gestelde termijn kan uitvoeren. Daarbij moet ook aangegeven worden wanneer de activiteit wel uitgevoerd wordt.

Artikel 12 Evaluatie

Het beleid waarvoor de subsidie (omschrijving) wordt ingezet, wordt periodiek geëvalueerd. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van de subsidieregeling en deze nadere regel.

Artikel 13 Intrekking

De Nadere regel stimulering beperking emissies houtstook gemeente Utrecht wordt ingetrokken per 1 januari 2023.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking op 1 januari 2023.

Artikel 15 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als ‘Nadere regel subsidie minder uitstoot houtstook gemeente Utrecht’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 1 november 2022.

De burgemeester,

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabrielle G.H.M. Haanen