Aanwijzingsbesluit parkeren kampeervoertuigen 2022

Geldend van 08-11-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeren kampeervoertuigen 2022

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel

Gelet op:

 • artikel 5:6 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Scherpenzeel 2022 (hierna: APV);

Overwegende dat:

 • het ingevolge artikel 5:6, eerste lid, onder a. van de APV verboden is een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op een door het college aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;

 • op de wegen in de bebouwde kom van de gemeente Scherpenzeel het parkeren van voornoemde voertuigen buitensporig wordt geacht met het oog op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte;

 • op de wegen in de bebouwde kom van de gemeente Scherpenzeel het voornoemd parkeren schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;

 • er regelmatig klachten van burgers worden ingediend over het gedurende lange tijd parkeren van voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden gebruikte voertuigen, omdat het de parkeerdruk sterk verhoogt;

 • dit lang parkeren bovendien schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente, omdat het een rommelig straatbeeld geeft;

 • het gezien de afmetingen van bedoelde voertuigen voor (verkeers) onveilige situaties kan zorgen;

 • er met een aanwijzingsbesluit mogelijkheden zijn om op te treden en dat dit zal bijdragen aan de handhaving van de openbare orde, de beperking van overlast en het vergroten van de verkeersveiligheid binnen de gemeente.

Besluiten:

Artikel 1

 • 1. Alle wegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Scherpenzeel aan te wijzen als weg als bedoeld in artikel 5:6, eerste lid, onder a. van de APV.

Artikel 2

 • 1. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit parkeren kampeervoertuigen 2022.

 • 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Ondertekening

Scherpenzeel, 12 juli 2022

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel

de secretaris,

W. A. Atsma

de burgemeester,

M. W. Jaeger