Telecommunicatieverordening gemeente Huizen 2022

Geldend van 05-11-2022 t/m heden

Intitulé

Telecommunicatieverordening gemeente Huizen 2022

De raad van de gemeente Huizen

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 september 2022;

gelet op artikelen 5.2 en 5.4, vierde lid van de Telecommunicatiewet en artikel 149 van de Gemeentewet;

gezien het advies van de commissie Fysiek Domein van 12 oktober 2022;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Telecommunicatieverordening gemeente Huizen 2022

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

Bijlage 1 bij deze verordening bevat begripsbepalingen voor de toepassing van deze verordening.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • 1. Deze verordening is van toepassing op werkzaamheden die door of namens een netbeheerder plaatsvinden binnen de gemeente Huizen.

 • 2. Het bepaalde in deze verordening geldt niet voor zover hierin reeds is voorzien in de Telecommunicatiewet of privaatrechtelijke overeenkomsten.

Artikel 3 Nadere regels

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen ter uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

 • 2. Deze nadere regels hebben betrekking op:

  • a.

   openbare orde en veiligheid;

  • b.

   het tijdstip, de plaats en de wijze van uitvoering van werkzaamheden;

  • c.

   het bevorderen van het medegebruik van voorzieningen;

  • d.

   ondergrondse ordening, planning en coördinatie van werkzaamheden;

  • e.

   nadeelcompensatie in geval van het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en leidingen;

  • f.

   de te verstrekken gegevens alsmede over de wijze waarop die moeten worden verstrekt;

  • g.

   de verrekening van herstel-, beheer- en degeneratiekosten;

  • h.

   het al dan niet toestaan van de aanleg van een netwerk dat niet valt onder het begrip openbaar netwerk.

Artikel 4 Beslistermijn

 • 1. Het college beslist binnen acht weken na ontvangst op een aanvraag voor een vergunning of ontheffing

 • 2. Het college kan de termijn met maximaal zes weken verlengen.

 • 3. Als het werkzaamheden van niet-ingrijpende aard betreft beslist het college, In afwijking van lid 1, binnen vijf werkdagen na de datum van ontvangst van de aanvraag.

Artikel 5 Intrekking of wijziging van instemmingsbesluit en melding

Het instemmingsbesluit en melding worden niet verleend wanneer:

 • a.

  voor het verkrijgen daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  na het verlenen van de vergunning of ontheffing de omstandigheden of inzichten zijn veranderd waardoor het noodzakelijk is deze te wijzigen of in te trekken vanwege het belang of de belangen ter bescherming waarvan de vergunning of ontheffing is verleend;

 • c.

  de voorschriften en beperkingen die aan de vergunning of ontheffing zijn verbonden niet worden nageleefd;

 • d.

  van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen of gedurende een daarin gestelde termijn, of, bij het ontbreken daarvan, binnen een redelijke termijn;

 • e.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 6 Voorschriften en beperkingen bij instemming

 • 1. Aanbieder is verplicht:

  • a.

   omwonenden en bedrijven ter plaatse minimaal drie dagen voor de aanvang van de uit te voeren werkzaamheden op de hoogte te stellen;

  • b.

   op het moment van de oplevering van de werkzaamheden, op verzoek van het college, gegevens omtrent de ligging van zijn kabels en leidingen te verstrekken en een overzicht te geven van de niet in gebruik zijnde kabels.

 • 2. Indien binnen 5 jaar na groot onderhoud of herinrichting van de openbare gronden de aanbieder werkzaamheden moet uitvoeren, verlangt het college specifieke schadeherstel op kosten van de aanbieder.

 • 3. Indien de aanbieder werkzaamheden moet uitvoeren in bijzondere bestrating verlangt het college specifieke schadeherstel op kosten van de aanbieder.

Hoofdstuk 2 Activiteiten in de fysieke leefomgeving

Artikel 7 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen openbaar gebied

 • 1. Het is verboden werkzaamheden te verrichten zonder of in afwijking van een door burgemeester en wethouders genomen instemmingsbesluit.

 • 2. Voor het verrichten van spoedeisende werkzaamheden of werkzaamheden van niet ingrijpende aard is geen instemmingsbesluit, als bedoeld in het eerste lid, noodzakelijk, maar kan worden volstaan met een door burgemeester en wethouders goedgekeurde melding. De raad is bevoegd om redenen van veiligheid delen van het grondgebied aan te wijzen waarvoor het voorgaande niet van toepassing is.

 • 3. De werkzaamheden moeten binnen een jaar na de datum waarop het instemmingsbesluit onherroepelijk is geworden zijn voltooid.

 • 4. De werkzaamheden van niet ingrijpende aard moeten binnen het in de goedgekeurde melding bepaalde tijdvak zijn voltooid.

 • 5. Het in het eerste lid opgenomen verbod is niet van toepassing op werkzaamheden van de gemeente.

 • 6. Behoudens in geval van spoedeisende werkzaamheden zijn bij weersomstandigheden, waarbij de uitvoering van de werkzaamheden tot overlast of gevaar voor de bewoners en/of schade voor de gemeente kan leiden, burgemeester en wethouders bevoegd een breekverbod in te stellen. De vaststelling dat er sprake is van deze weersomstandigheden is een bevoegdheid van burgemeester en wethouders. Tijdens door de gemeente vergunde evenementen geldt altijd een breekverbod. De termijnen zoals bedoeld in het derde en vierde lid worden automatisch verlengd met de periode van het breekverbod. Uiterlijk een dag voor beëindiging van het breekverbod, zullen burgemeester en wethouders de betrokken uitvoerende partij(en) hierover informeren.

Artikel 8 Aanvragen en melden

 • 1. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient een instemmingsbesluit, als bedoeld in artikel 9, bij burgemeester en wethouders te worden aangevraagd. In verband met de voorgenomen werkzaamheden kan vooroverleg plaatsvinden met burgemeester en wethouders om de aanvraag, als bedoeld in het eerste lid, voor te bereiden.

 • 2. Als de werkzaamheden ook betrekking hebben op openbare gronden van een andere gedoogplichtige of grondeigenaar dan de gemeente en/of als er een aanvraag voor een vergunning al dan niet bij een ander bestuursorgaan op grond van een andere wet is ingediend, dan stelt de aanvrager burgemeester en wethouders hiervan op de hoogte.

 • 3. Werkzaamheden van niet ingrijpende aard of de aanvang van werkzaamheden moet(en) vijf werkdagen voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden gemeld worden bij burgemeester en wethouders.

 • 4. Spoedeisende werkzaamheden moeten voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden gemeld worden bij burgemeester en wethouders of bij een daartoe door hen gemachtigd ambtenaar. Als een melding vooraf niet mogelijk is, moet de melding uiterlijk binnen een werkdag na de aanvang van de uitvoering gemotiveerd worden gedaan.

Artikel 9 Gegevensverstrekking

 • 1. Voor het aanvragen van een instemmingsbesluit, dient gebruik te worden gemaakt van het door burgemeester en wethouders gehanteerde registratiesysteem.

 • 2. Bij een aanvraag voor een instemmingsbesluit, als bedoeld in het eerste lid, moeten in ieder geval de volgende gegevens worden verstrekt:

  • a.

   naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de netbeheerder;

  • b.

   als het een aanvraag betreft voor het verrichten van werkzaamheden voor of namens een netbeheerder de naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de gemachtigde en een schriftelijke machtiging bij de eerste aanvraag van enig kalenderjaar;

  • c.

   een opgave van het aantal, de soort, de aard en het beoogde gebruik van de kabels en/of leidingen;

  • d.

   vereiste vergunning(en), ontheffing(en) of toestemming(en) op grond van overige wetgeving, alsmede informatie over de afstemming met andere gedoogplichtigen, grondeigenaren en/of beheerders van openbare gronden;

  • e.

   een digitale BGT tekening (PDF- en/of DWG-formaat) met legenda en eenduidige en volledige maatvoering (RD-coördinaten) met daarop aangegeven:

   • een opgave van het gewenste tracé;

   • een opgave van de tijdelijke en permanente voorzieningen;

   • een opgave van de te plaatsen bovengrondse voorzieningen.

  • f.

   overtuigende gegevens en inzicht omtrent de uitvoerbaarheid van de voorgenomen werkzaamheden waaruit blijkt:

   • dat binnen de beschikbare ruimte wordt aangelegd;

   • dat de bereikbaarheid van de overige kabels en/of leidingen blijft gewaarborgd;

   • dat de vereisten voor het passeren van groenvoorzieningen gewaarborgd blijven.

  • g.

   de tracélengte en de lengte en breedte van de te graven sleuf, alsmede de aard van de sleufbedekking die wordt opengebroken;

  • h.

   de voorgenomen datum van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden;

  • i.

   een opgave van het aantal kabels en/of leidingen dat direct in gebruik wordt genomen en het aantal kabels en/of leidingen dat niet direct in gebruik wordt genomen;

  • j.

   indien de gemeente de coördinaten van de zich in het tracé bevindende (monumentale) bomen aanlevert, dan moet de netbeheerder deze (inclusief de kroonprojectie) op de instemmingstekening weergeven.

 • 3. Voor een melding, als bedoeld in het tweede lid, dient gebruik te worden gemaakt van het door burgemeester en wethouders gehanteerde registratiesysteem. De volgende gegevens moeten daarbij in ieder geval worden verstrekt:

  • a.

   naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de netbeheerder;

  • b.

   als het een melding betreft voor het verrichten van werkzaamheden voor of namens een netbeheerder de naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de gemachtigde en een schriftelijke machtiging bij de eerste aanvraag van enig kalenderjaar;

  • c.

   de uitvoerende partij, het adres van de graaflocatie(s), inclusief een situatieschets;

  • d.

   de lengte en breedte van de sleuf of montagegat(en), alsmede de aard van de sleufbedekking die wordt opengebroken;

  • e.

   de datum van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden;

   In geval van spoedeisende werkzaamheden moeten tevens worden verstrekt:

  • f.

   de aanduiding van de spoedeisende aard van de werkzaamheden;

  • g.

   omschrijving van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd.

Artikel 10 Beoordelingsregel instemmingsbesluit of melding openbaar gebied

 • 1. Het instemmingsbesluit of melding voor het opbreken van of graafwerkzaamheden in openbaar gebied wordt alleen geweigerd als:

  • a.

   initiatiefnemer voor het aan te leggen tracé vooraf geen schriftelijke toestemming heeft van alle betrokken grondeigenaren;

  • b.

   het veilige en doelmatige gebruik van het openbaar gebied onevenredig wordt gehinderd;

  • c.

   de bereikbaarheid van gronden of gebouwen onevenredig wordt belemmerd; of

  • d.

   het doelmatig beheer van het openbaar gebied onevenredig wordt gehinderd;

 • 2. Het instemmingsbesluit of melding voor het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding in het openbaar gebied wordt alleen geweigerd als:

  • a.

   het veilige en doelmatige gebruik van het openbaar gebied onevenredig wordt gehinderd;

  • b.

   de bereikbaarheid van gronden of gebouwen onevenredig wordt belemmerd;

  • c.

   het doelmatig beheer van het openbaar gebied onevenredig wordt gehinderd; of

  • d.

   de doelmatige verdeling van de ondergrondse ruimte wordt belemmerd

  • e.

   andere eigenaren geen toestemming geven om werkzaamheden uit te voeren.

Artikel 11 Algemene regels graafwerkzaamheden openbaar gebied

 • 1. Met het oog op het beschermen van in openbaar gebied aanwezige kabels en leidingen, worden voorafgaand aan de graafwerkzaamheden in openbaar gebied proefsleuven gegraven. Voor deze graafwerkzaamheden geldt een meldplicht.

 • 2. De proefsleuven hebben een lengte van ten minste 1 m aan weerszijden van de theoretische ligging van de in de grond aanwezige kabels of leidingen, tenzij dat niet mogelijk is vanwege aanwezige obstakels.

Artikel 12 Algemene regels kabels en leidingen openbaar gebied

 • 1. De uitvoering van werkzaamheden gebeurt overeenkomstige het bepaald in het Handboek Kabels & Leidingen gemeente Huizen.

 • 2. Met het oog op het beperken van hinder worden huisaansluitingen en tijdelijke aansluitingen zo veel mogelijk haaks op het net aangelegd.

 • 3. Handholes die vaker dan twee keer per jaar worden gebruikt, worden zo veel mogelijk aangebracht buiten de rijbaan.

 • 4. Met het oog op het beschermen van in openbaar gebied aanwezige kabels en leidingen bedraagt bij kruising van een kabel of leiding met een andere kabel of leiding in een open ontgraving de verticale afstand tussen beiden ten minste 20 cm.

 • 5. Bij kruising van een kabel of leiding met een andere kabel of leiding bij een boring of persing bedraagt de verticale afstand tussen beiden ten minste 50 cm., waarbij de nieuwe kabel of leiding onder de bestaande kabel of leiding wordt gelegd.

 • 6. Met het oog op de doelmatige verdeling van de ondergrondse ruimte, is de netbeheerder bij de aanleg verplicht zoveel mogelijk gebruik te maken van reeds aanwezige voorzieningen.

 • 7. Met het oog op de doelmatige verdeling van de ondergrondse ruimte, verwijdert de netbeheerder een kabel of leiding die niet meer in gebruik is op het moment dat de verharding in het openbaar gebied ter plaatse van die kabel of leiding wordt opgebroken.

Artikel 13 Verplichtingen netbeheerder

 • 1. De netbeheerder is verplicht zorg te dragen voor een goede staat van onderhoud van de kabels en leidingen.

 • 2. Als het eigendom, de exploitatie, het beheer of het gebruik van kabels of leidingen wijzigt, meldt de netbeheerder dit direct schriftelijk aan het college, het Kadaster en de Stichting Klic.

 • 3. De netbeheerder levert op verzoek van de gemeente-informatie over een kabel of leiding.

Artikel 14 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen graafwerkzaamheden in beperkingengebied leidingen

 • 1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning of instemmingsbesluit te graven in het Beperkingengebied leidingen als de diepte van de graafwerkzaamheden meer is dan 40 cm.

 • 2. Het verbod geldt niet voor graafwerkzaamheden bij normaal onderhoud aan bouwwerken of andere werken.

Artikel 15 Bijzondere aanvraagvereisten omgevingsvergunning graafwerkzaamheden beperkingengebied leidingen

Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning of instemmingsbesluit voor graafwerkzaamheden in het beperkingengebied leidingen worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

 • a.

  een tekening of ingetekende luchtfoto met daarop de locatie van de graafwerkzaamheden;

 • b.

  de diepte van de graafwerkzaamheden; en

 • c.

  een beschrijving van de maatregelen die worden genomen om de kans op schade aan de kabels of leidingen, waarvoor het beperkingengebied leidingen is aangewezen, te beperken.

Artikel 16 Beoordelingsregel omgevingsvergunning graafwerkzaamheden beperkingengebied leidingen

De omgevingsvergunning of het instemmingsbesluit voor graafwerkzaamheden in het beperkingengebied leidingen wordt alleen verleend als de kans op beschadiging van de kabels of leidingen, waarvoor het beperkingengebied leidingen is aangewezen, verwaarloosbaar is.

Artikel 17 Overleg en afstemming tijdens planvorming

 • 1. De gemeente initieert en faciliteert nader overleg tussen alle betrokken partijen over alle projecten in openbare gronden. Dit overleg vindt periodiek, doch tenminste tweemaal per jaar plaats.

 • 2. De gemeente initieert in de planfase van een door of vanwege de gemeente uit te voeren project overleg met de desbetreffende netbeheerder(s) om de gevolgen van dat project voor de ligging en het onderhoud van kabels en leidingen te analyseren. De gemeente doet per bedoeld project een voorstel ten aanzien van het aantal overleggen en de regelmaat daarvan.

 • 3. Op initiatief van de gemeente wisselen alle betrokken partijen voorafgaand aan de start van een werk dat gevolgen heeft voor de ondergrondse infrastructuur de noodzakelijke informatie met elkaar uit.

Artikel 18 Nadeelcompensatie

Indien blijkt dat een leidingexploitant als gevolg van een besluit van het college, inhoudende een intrekking of wijziging van een omgevingsvergunning op grond van artikel 5, schade lijdt of zal lijden die redelijkerwijs niet of niet geheel tot het normale risico kan worden gerekend en waarvan een vergoeding niet of niet voldoende is verzekerd, kan het college op verzoek aan hem een vergoeding toekennen.

Hoofdstuk 3 Toezicht en handhaving

Artikel 19 Toezichthouders

 • 1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van burgemeester en wethouders aangewezen personen.

 • 2. Indien burgemeester en wethouders vaststellen dat de verplichtingen van deze verordening niet zijn nagekomen, kunnen burgemeester en wethouders besluiten handhavend op te treden dan wel legalisatie achteraf van de ontstane situatie verlangen met inachtneming van de bepalingen zoals vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht. Indien blijkt dat de uitgevoerde werkzaamheden zijn gemeld maar dat hiervoor een instemmingsbesluit is vereist, is dit artikel van overeenkomstige toepassing.

 • 3. Onverminderd het bepaalde in het tweede lid en hun overige wettelijke bevoegdheden zijn burgemeester en wethouders bevoegd, met kennisgeving vooraf aan de netbeheerder, het instemmingsbesluit in te trekken of de werkzaamheden stil te leggen indien:

  • a.

   er wordt gewerkt zonder instemmingsbesluit of zonder melding;

  • b.

   het instemmingsbesluit is verleend ten gevolge van onjuiste of onvolledige gegevens;

  • c.

   het instemmingsbesluit in strijd met enig wettelijk voorschrift is verleend;

  • d.

   er wordt gewerkt in afwijking van de voorschriften van het instemmingsbesluit;

  • e.

   er wordt gewerkt in afwijking van de nadere regels;

  • f.

   er wordt gewerkt in strijd met het geldende breekverbod.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 20 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 21 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Telecommuncatieverordening gemeente Huizen 2022’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 oktober 2022.

de griffier,

J. Veenstra

de voorzitter,

N. Meijer

Bijlage 1 behorende bij artikel 1 van de Telecommunicatieverordening gemente Huizen 2022.

Begrippenlijst:

 • 1.

  Belanghebbenden: de omwonenden en bedrijfsmatige gebruikers van alle percelen, grenzend aan het tracé van kabels en/of leidingen;

 • 2.

  Bovengrondse voorzieningen: transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations die onderdeel uitmaken van een netwerk, als bedoeld in onderdeel i. van dit artikel, die bovengronds worden geplaatst;

 • 3.

  Breekverbod: tijdelijk verbod voor het uitvoeren van werkzaamheden, zoals genoemd in onderdeel 16 van deze bijlage;

 • 4.

  College: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen;

 • 5.

  Gemeentelijke riolering: De gemeentelijke voorziening voor het beheer van gemeentelijk afval- en regenwater;

 • 6.

  Gedoogplichtige: degene op wie een gedoogplicht rust als bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, van de Telecommunicatiewet, een publiekrechtelijke vergunning of een privaatrechtelijke overeenkomst;

 • 7.

  Instemmingsbesluit: besluit van burgemeester en wethouders op een aanvraag tot instemming van de voorgenomen werkzaamheden, zoals genoemd in onderdeel 16 van deze bijlage, alsmede de privaatrechtelijke toestemming dat kabels en/of leidingen, zoals genoemd in onderdeel 8 van deze bijlage, mogen blijven liggen volgens het ingestemde tracé;

 • 8.

  Kabels/leidingen: een of meer kabels en/of leidingen die onderdeel zijn van een netwerk, daaronder mede begrepen de daarmee verbonden transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations, distributie- en/of mutatiepunten, en tevens omvattende lege buizen, ondergrondse ondersteunings-werken en beschermingswerken;

 • 9.

  Marktconforme kosten: kosten zoals deze onder normale omstandigheden in een markteconomie op de desbetreffende markt worden gemaakt;

 • 10.

  Netbeheerder: degene die als natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan wel als rechtspersoon acteert als beheerder van een al dan niet openbaar netwerk;

 • 11.

  Netwerk: samenstel van kabels of leidingen bestemd voor het transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van informatie;

 • 12.

  Openbaar netwerk: een openbaar elektronisch communicatienetwerk, als genoemd in artikel 1.1 van de Telecommunicatiewet, alsmede een netwerk van een netbeheerder die krachtens een wet is aangewezen om een netwerk aan te leggen en te onderhouden;

 • 13.

  Openbare gronden: openbare gronden, als genoemd in artikel 1.1 van de Telecommunicatiewet;

 • 14.

  Registratiesysteem: digitaal systeem dat burgemeester en wethouders hanteren om meldingen en instemmingen van werkzaamheden, zoals genoemd in onderdeel 16 van deze bijlage en alles wat daarmee samenhangt te verwerken;

 • 15.

  Spoedeisende werkzaamheden: werkzaamheden waarvan uitstel niet mogelijk is als gevolg van een calamiteit, een ernstige belemmering of een storing in de dienstverlening;

 • 16.

  Werkzaamheden: handmatige en/of mechanische (graaf)werkzaamheden, waaronder ook begrepen het opbreken en herstellen van de sleufbedekking en sleufloze technieken, in of op openbare grond in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen;

 • 17.

  Werkzaamheden van niet-ingrijpende aard:

  • werkzaamheden, zoals genoemd in onderdeel 16 van deze bijlage, met een gezamenlijke tracélengte tot 25 meter en waarbij geen wegen, watergangen of groenvoorzieningen volledig worden gekruist en/of bovengrondse voorzieningen worden geplaatst;

  • het aanbrengen of verwijderen van kabels en/of leidingen in reeds aangebrachte voorzieningen;

  • het maken van maximaal twee opbrekingen met elk een afmeting van maximaal 2 m²;

 • 18.

  Telecomaanbieder: de aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk als bedoeld in de Telecommunicatiewet;

 • 19.

  Telecomkabel: een kabel als bedoeld in artikel 1.1 van de Telecommunicatiewet;

 • 20.

  Vergunninghouder: De natuurlijke- of rechtspersoon aan wie een vergunning is verleend.