Nadere regel subsidie Tegemoetkoming Energiekosten MKB gemeente Utrecht

Geldend van 01-11-2022 t/m heden

Intitulé

Nadere regel subsidie Tegemoetkoming Energiekosten MKB gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

 • gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

 • gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

 • en gelet op de door de gemeenteraad vastgestelde Voorjaarsnota 2022

Overwegende dat:

 • de energiekosten voor ondernemers de afgelopen maanden sterk zijn gestegen en

dit voor ondernemers tot grote lastenverhoging leidt;

 • ondernemers meer duurzaam ondersteund dienen te worden op het gebied van verduurzaming en levensvatbaarheid;

Besluiten vast te stellen de volgende Nadere regel subsidie Tegemoetkoming Energiekosten MKB

Artikel 1 Definities

Deze nadere regel verstaat onder:

 • a.

  Ondernemer: staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft een of meer ondernemingen waarin totaal per onderneming twee tot vijftig personen - inclusief eigena(a)r(en) - werkzaam zijn, die;

 • b.

  De-minimis verordening: een uitzonderingsbepaling volgens de Europese regelgeving voor het geven van staatssteun

 • c.

  Energiekosten: kosten voor elektriciteit en gas;

 • d.

  Energiescan: advies over het duurzamer maken van de onderneming;

 • e.

  Ondernemer Centraal: biedt coaching en advies aan voor alle ondernemers in de gemeente Utrecht;

 • f.

  Staatssteun: staatssteun is het direct dan wel indirect verstrekken van financiële steun aan ondernemingen door overheden;

 • g.

  Voorschotnota: de maandelijkse nota die de ondernemer van uw energieleverancier(s) ontvangt.

Artikel 2 Doel

Deze nadere regel heeft als doel om ondernemers met een hoge energierekening op korte termijn te ondersteunen door het inrichten van een regeling omtrent tegemoetkoming in de energiekosten. Deze regeling dient om de gestegen energiekosten éénmalig te compenseren voor ondernemers die in acute problemen zitten.

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

De subsidie kan worden aangevraagd door een subsidieaanvrager die:

 • 1.

  staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, én;

 • 2.

  een onderneming heeft waarin minimaal twee personen en maximaal vijftig personen – inclusief eigena(a)r(en) - werkzaam zijn, én

 • 3.

  één of meer panden in de Gemeente Utrecht heeft waarin hij zijn onderneming uitoefent.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt vastgesteld op € 1,2 miljoen.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

De volgende activiteit komt voor subsidie in aanmerking:

Éénmalige subsidie voor energiekosten, berekend over een periode van zes maanden. Het subsidiebedrag wordt als volgt berekend:

het verschil tussen de voorschotnota van de maand met de laagste energiekosten (exclusief BTW) van dit jaar en de voorschotnota van de maand met de hoogste energiekosten (exclusief BTW) van dit jaar wordt berekend. Dit verschil wordt doorberekend voor een periode van zes maanden. Van dit bedrag wordt 50 % gesubsidieerd met een minimum van € 1.000 en een maximum van € 7.000 per aanvraag.

Als het subsidiebedrag lager is dan € 1.000 wordt geen subsidie verleend.

Als het subsidiebedrag hoger is dan € 7.000 wordt maximaal € 7.000 aan subsidie verleend.

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Voor de subsidieaanvraag gelden de volgende eisen:

 • 1.

  de subsidieaanvraag moet voldoen aan de richtlijnen en verplichtingen van de geldende Algemene subsidieverordening;

 • 2.

  de subsidieaanvraag wordt ingediend via www.utrecht.nl/subsidie, met behulp van e-herkenning;

 • 3.

  de subsidieaanvraag gaat over één pand van de subsidieaanvrager waarin hij zijn onderneming uitoefent. Als de subsidieaanvrager meerdere panden heeft waarin hij zijn onderneming uitoefent dient hij voor ieder pand een separate subsidieaanvraag in;

 • 4.

  uit de aanvraag moet blijken dat wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in artikel 6, derde lid van de Algemene subsidieverordening;

 • 5.

  een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, met daarop het aantal werkzame personen herkenbaar opgenomen en waaruit blijkt dat het bedrijfspand gelegen is binnen de gemeente Utrecht;

 • 6.

  dient er sprake te zijn van aantoonbare stijging van energiekosten, van gas en/of elektra. Indien subsidieaanvrager een leverancier voor gas en een andere leverancier voor elektra heeft, overlegt subsidieaanvrager van beide leveranciers de gevraagde voorschotnota’s. In geval van twee leveranciers worden de bedragen bij elkaar opgeteld;

  • a.

   een duidelijk leesbare kopie van de voorschotnota van de maand met de laagste energiekosten van dit jaar én

  • b.

   een duidelijk leesbare kopie van de voorschotnota van de maand met de hoogste energiekosten van dit jaar;

 • 7.

  subsidieaanvrager overlegt een naar waarheid ingevulde de-minimusverklaring.

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

De aanvragen kunnen vanaf 1 november tot en met 14 december 2022 worden ingediend met e-herkenning via het digitale loket bij burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht.

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/subsidieaanvrager

Per aanvraag wordt minimaal € 1.000 en maximaal € 7.000 subsidie verleend.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

 • 1.

  De aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag.

 • 2.

  Aanvragen worden getoetst aan de criteria zoals omschreven in de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene Subsidieverordening en deze nadere regel.

Artikel 10 Besluitvorming

Bij de besluitvorming geldt de volgende procedure:

 • 1.

  De aanvragen worden in behandeling genomen op basis van binnenkomst van de volledige aanvraag en binnen 8 weken besluiten burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht over de aanvraag.

 • 2.

  Wanneer aanvragen voldoen aan de eisen uit de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene Subsidieverordening en deze nadere regel wordt de subsidie direct vastgesteld. Dit wil zeggen, dat er geen verantwoording achteraf plaatsvindt.

Artikel 11 Evaluatie

Deze maatregel wordt kort geëvalueerd bij de Programmaverantwoording 2022.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze nadere regel geldt van 1 november tot en met 14 december 2022.

Artikel 13 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als Nadere regel subsidie tegemoetkoming energiekosten Utrechtse ondernemers.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 1 november 2022.

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabrielle G.H.M. Haanen