Regeling vervallen per 01-01-2024

Regeling Huishoudelijke Ondersteuning Mantelzorgers Heemstede 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Regeling Huishoudelijke Ondersteuning Mantelzorgers Heemstede 2023

Het college van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van het college van 25 oktober 2022

gelet op artikel 2.1.2, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wmo 2015;

besluit vast te stellen:

de Regeling Huishoudelijke Ondersteuning Mantelzorgers Heemstede 2023

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • -

  mantelzorg: hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten, als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep;

 • -

  mantelzorgers: zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste: partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers bieden zowel lichte als langdurige en intensieve zorg en ondersteuning aan hun naaste.

Artikel 2 Doel

Ondersteuning en lastenverlichting voor de Heemsteedse mantelzorger, die zorgt voor zijn/haar Heemsteedse zorgbehoevende naaste.

Artikel 3 Doelgroep

 • 1. Heemsteedse mantelzorger die niet bij Heemsteedse zorgbehoevende naaste inwoont, waarbij sprake is van (dreigende) overbelasting van de Heemsteedse mantelzorger.

 • 2. Deze regeling gaat over het ondersteunen van de mantelzorger bij het realiseren van een schoon en leefbaar huis van de mantelzorger voor maximaal 2 uur per week.

 • 3. Het college en de mantelzorger dragen beide een deel van de kosten.

 • 4. Na een ondersteuningsgesprek met Tandem, waarbij wordt gekeken of de situatie van de mantelzorger voldoet aan de voorwaarden, vult de mantelzorger het aanmeldformulier in. Deze wordt gecontroleerd en verwerkt door de IASZ.

Artikel 4 Voorwaarden

 • 1. De mantelzorger en zorgbehoevende naaste zijn beide woonachtig in Heemstede.

 • 2. De mantelzorger en zorgbehoevende wonen niet op hetzelfde adres.

 • 3. De mantelzorger is ingeschreven bij mantelzorgorganisatie Tandem.

 • 4. De mantelzorger ontvangt geen huishoudelijke hulp vanuit de gemeente Heemstede en komt daar ook niet voor in aanmerking.

 • 5. Er is sprake van langdurige intensieve ondersteuning.

Artikel 5 Omvang toekenning

 • 1. De voorziening wordt toegekend t/m het einde van het betreffende kalenderjaar.

 • 2. De ondersteuning bestaat uit maximaal 2 uur per week.

 • 3. Het gaat om de schoonmaak van de primaire gebruiksruimtes.

 • 4. Bij overlijden van de naaste, verhuizing naar een andere gemeente door de naaste of verhuizing naar Wlz-instelling door de naaste, mag de mantelzorger tot maximaal 6 weken na overlijden of verhuizing naaste gebruik maken van de regeling.

 • 5. Bij voortzetting van de regeling door het college voor een volgend kalenderjaar, zal een eenvoudige herbeoordeling plaatsvinden. Hierbij wordt gevraagd naar wijzigingen in de situatie.

Artikel 6 Overgangsperiode

Alle lopende toekenningen worden opnieuw getoetst aan de genoemde kaders en daar waar nodig aangepast. Hiervoor geldt een overgangsregeling t/m 1 maart 2023. De toetsing vindt plaats door het Loket Heemstede in samenwerking met Tandem, waarbij in gesprek met de mantelzorger breed wordt gekeken naar de persoonlijke situatie.

Hoofdstuk 2 Slotbepalingen

Artikel 7 Intrekking oude regeling

De Huishoudelijke Ondersteuning Mantelzorgers 2022 wordt ingetrokken.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2023.

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Huishoudelijke Ondersteuning Mantelzorgers Heemstede 2023.

Ondertekening

Vastgesteld door het college op 25 oktober 2022.