Uitvoeringsvoorwaarden Social Return 2022, arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant, gemeente …25. Deze uitvoeringsvoorwaarden kunnen worden aangehaald als: ‘Uitvoeringsvoorwaarden social return 2022, arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant, gemeente Veldhoven’.

Geldend van 04-11-2022 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsvoorwaarden Social Return 2022, arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant, gemeente …25. Deze uitvoeringsvoorwaarden kunnen worden aangehaald als: ‘Uitvoeringsvoorwaarden social return 2022, arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant, gemeente Veldhoven’.

Gemeenten kunnen bij het verlenen van opdrachten bijzondere voorwaarden stellen, onder meer in de vorm van social return. Op het moment dat een Gemeente uit de regio Zuidoost-Brabant een opdracht verleent aan een opdrachtnemer wordt dan een tegenprestatie gevraagd in de vorm van het bieden van werkgelegenheid en/of opleiding voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op deze manier krijgen ook deze personen de kans om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Gezien het belang van werk en de verantwoordelijkheid van gemeenten, worden bedrijven en instellingen op diverse manieren gestimuleerd om inwoners met een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan werk(ervaring) te helpen.

Definities

In document worden de navolgende definities gebruikt.

Coördinator social return: de functionaris van Opdrachtgever die verantwoordelijk is voor de toetsing van de uitvoering van de Social return verplichting door Opdrachtnemer. De taken van de coördinator zijn advisering, facilitering en monitoring. De coördinator is het aanspreekpunt voor de opdrachtnemer ten aanzien van de social return verplichting en stemt dit af met de contractbeheerder.

Doelgroep social return: Kandidaten die voldoen aan de criteria zoals beschreven in tabel 11.1 van deze voorwaarden.

Kandidaat: Persoon ten behoeve van wie de Social return verplichting wordt uitgevoerd.

Leerwerk- of Stagetraject: een gelegenheid voor een leerling van een erkende opleiding tot het opdoen van werkervaring en het leren van vaardigheden in een bepaald vakgebied

Opdrachtgever: de gemeente die met Opdrachtnemer een Overeenkomst heeft gesloten waarin een Social return verplichting is opgenomen;

Opdrachtnemer: de partij(en) die op grond van een Overeenkomst met een Opdrachtgever een Social return verplichting heeft (hebben).

Opdrachtsom: de totale waarde van de opdracht, exclusief btw, inclusief eventuele opties of verlengingen van de overeenkomst.

Overeenkomst: de (raam)overeenkomst met Opdrachtgever waarin voor Opdrachtnemer een Social return verplichting is opgenomen;

PSO / Prestatieladder Socialer Ondernemen. Het door TNO ontwikkelde normenkader met bijbehorend keurmerk dat de mate van sociaal ondernemen objectief zichtbaar maakt (zie www.pso-nederland.nl)

Social return verplichting: De in een Overeenkomst omschreven verplichting van Opdrachtnemer om social return te leveren, doorgaans uitgedrukt in een geldbedrag of percentage van een geldbedrag per tijdvak.

Uitvoeringsvoorwaarden: deze voorwaarden, waarin is vastgelegd op welke wijze Opdrachtnemer uitvoering kan geven aan zijn Social return verplichting.

Artikelen

Social return verplichting

2. De omvang van de Social return verplichting wordt vastgelegd in de Overeenkomst met Opdrachtgever, doorgaans uitgedrukt in een geldbedrag of percentage van een geldbedrag (meestal de opdrachtsom) per tijdvak.

3. Opdrachtnemer is verplicht om ter grootte van de Social return verplichting financiële of andere inspanningen c.q. resultaten te leveren conform het bepaalde in deze Uitvoeringsvoorwaarden.

4. Ingeval de Overeenkomst een raamovereenkomst is, geldt voor de Social return verplichting dat deze met terugwerkende kracht, per in de Overeenkomst aangeduid tijdvak, komt te vervallen indien na het einde van het desbetreffende tijdvak zou blijken dat door de Opdrachtnemer minder omzet is gerealiseerd dan in de Overeenkomst als drempelwaarde voor de Social return verplichting is aangemerkt.

5. Opdrachtnemer houdt voor zichzelf voor eigen rekening en risico het verloop van deze omzet bij. Voor eventuele, gelet op de gerealiseerde omzet onverplicht geleverde social return, heeft Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever geen recht op compensatie of vergoeding, hoe ook genoemd.

Social return en verband met de Overeenkomst

5. De invulling van de Social return verplichting mag plaatsvinden zowel direct bij de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer zelf, of op een wijze die indirect is verbonden aan de uitvoering van de Overeenkomst, zoals in deze Uitvoeringsvoorwaarden nader omschreven.

6. De invulling van de Social return verplichting wordt – in geval van overeenkomsten met een looptijd, gerealiseerd gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Voor overeenkomsten zonder looptijd wordt de Social return geleverd voor de voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst.

7. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer om ervoor te zorgen dat direct na uitvoering van de Overeenkomst een definitieve vaststelling kan plaatsvinden van zowel de omvang van de Social return verplichting als de uitvoering daarvan. Opdrachtgever kan, in geval de Overeenkomst in een oplevering c.q. acceptatie voorziet, die oplevering c.q. acceptatie weigeren, zolang Opdrachtnemer niet de benodigde informatie heeft verstrekt die nodig is een definitieve vaststelling van de omvang van de Social return verplichting en de uitvoering daarvan.

8. Van de bij artikel 6 genoemde periode kan worden afgeweken in het kader van een duurzame plaatsing van een kandidaat. Indien opdrachtnemer bij het verstrijken van de opdracht kan aantonen dat de plaatsing zal voortduren na deze periode, mag deze periode worden meegerekend voor de invulling van de social return verplichting. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat (de coördinator Social return van) Opdrachtgever het relevante bewijs ontvangt.

Invulling Social return

9. Opdrachtnemer kan op een of meerdere van de volgende manieren uitvoering geven aan zijn Social return verplichting:

a. door in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst binnen zijn eigen onderneming een of meerdere Kandidaten te betrekken bij de (ondersteunende) werkzaamheden middels een arbeids-, detacherings-, leerwerk- of stageovereenkomst.

b. door in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst diensten af te nemen van, of werkzaamheden uit te besteden aan, een of meerdere sociale werkbedrijven of ondernemers zoals bedoeld in artikel 2.82 van de Aanbestedingswet 2012.

c. door in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst een of meerdere van de volgende activiteiten op het gebied van arbeidsontwikkeling te verrichten;

i: activiteiten in het kader van om-, her, - en bijscholing van een of meerdere Kandidaten met als doel hun arbeidsmarktpositie te versterken. Deze activiteiten dienen in combinatie met het verrichten van arbeid door de kandidaten te worden verricht en dienen te worden verzorgd door een erkende opleiding of training. De ontwikkeling dient gericht te zijn op vakinhoudelijke kennis of persoonlijke arbeidsontwikkeling.

De activiteiten dienen vooraf afgestemd met en goedgekeurd te worden door (de coördinator social return van) Opdrachtgever. Het is ter beoordeling van (de coördinator social return van) Opdrachtgever of de scholing of training naar objectieve maatstaven effectief bijdraagt aan de versterking van de arbeidsmarktpositie van de betreffende kandidaten, of

ii: activiteiten gericht op het versterken van (begeleidings)vaardigheden van leidinggevenden / begeleiders op de werkvloer specifiek gericht op begeleiding/ondersteuning van Kandidaten.

De activiteiten dienen vooraf afgestemd met en goedgekeurd te worden door (de coördinator social return van) Opdrachtgever. Het is ter beoordeling van (de coördinator social return van) Opdrachtgever of de scholing of training naar objectieve maatstaven effectief bijdraagt aan de effectieve begeleiding van kandidaten.

d. door in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst maatschappelijke meerwaarde te bieden in de vorm van activiteiten voor kandidaten ter vergroting van hun perspectief op de arbeidsmarkt, zoals ter vergroting kennis, vaardigheden en arbeidsritme, zodat kandidaten de stap naar duurzaam betaald werk kunnen maken. De activiteiten dienen vooraf afgestemd met en goedgekeurd te worden door (de coördinator social return van) Opdrachtgever. Het is ter beoordeling van (de coördinator social return van) Opdrachtgever of de activiteiten naar objectieve maatstaven effectief bijdraagt aan de ontwikkeling en/of re-integratie naar werk voor de betrokken kandidaten.

Kandidaten

10. In onderstaande tabel is opgenomen welke personen als kandidaten worden aangemerkt. Personen die niet passen binnen een categorie die in de tabel is opgenomen, gelden niet als Kandidaten.

11. Tenzij in de Overeenkomst expliciet anders is bepaald, geldt deze tabel als een limitatieve lijst. De tabel bevat een vermelding van de toepasselijke meetelperiode. Buiten deze periode geldt de inzet van deze kandidaat niet als uitvoering van een Social return verplichting.

Tabel 11.1: Kandidaten Social return

Regeling

Omschrijving Kandidaten

Meetelperiode

PW / IOAW / IOAZ

Personen die direct voorafgaande aan de instroom bij Opdrachtnemer vallen onder de werkingssfeer Participatiewet (PW), IOAW of IOAZ.

Personen met uitgangspositie PW tellen mee vanaf het moment van instroom bij Opdrachtnemer zolang zij in dienst blijven bij Opdrachtnemer, uiterlijk tot en met het eind van het derde jaar vanaf de instroom.

WAO / WIA / WAZ /

Wajong

Personen tellen mee op grond van een claimbeoordeling volledig arbeidsongeschikt of gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard (minimaal 35%), of die op basis van een jonggehandicapte status of op grond van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) van een private verzekeraar arbeidsongeschikt zijn verklaard.

Zolang personen een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid ontvangen, kunnen zij volledig meetellen voor social return. Zij tellen mee vanaf het moment van instroom bij Opdrachtnemer en zolang ze in dienst blijven bij Opdrachtnemer en zij een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen.

WSW / indicatie beschut werk

Personen tellen mee op grond van een indicatiebeschikking SW of beschut werk op grond van de Participatiewet.

Personen met een indicatiebeschikking kunnen blijven meetellen voor social return zolang de indicatie geldig is. Zij tellen mee vanaf het moment van instroom bij Opdrachtnemer zolang ze in dienst blijven bij Opdrachtnemer en de indicatie geldig is.

Banenafspraak / Doelgroep-register

Personen die onder de Participatiewet vallen en niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Deze personen zijn bij het UWV in het doelgroepenregister opgenomen.

Personen in het doelgroepenregister kunnen blijven meetellen voor social return zolang zij daarin blijven opgenomen. Zij tellen mee vanaf het moment van instroom bij Opdrachtnemer zolang ze in dienst blijven bij Opdrachtnemer en zolang zij in het doelgroepenregister zijn opgenomen.

WW

Personen met als uitgangspositie WW-uitkering tellen pas mee als ze vóór instroom een half jaar of langer een WW-uitkering ontvingen. Als een persoon tijdens zijn recht op een WW-uitkering weer aan het werk gaat en binnen 26 weken opnieuw werkloos wordt, loopt de oude uitkering weer verder (herleving van de uitkering) voor de duur die de werkloze nog tegoed had. In dit geval telt de uitkeringsduur vóór het weer aan het werk gaan mee met de duur van de WW na het opnieuw werkloos worden (moet samen ook minimaal een half jaar zijn).

Personen met uitgangspositie WW tellen mee vanaf het moment van instroom bij Opdrachtnemer zolang ze in dienst blijven uiterlijk tot en met het eind van het tweede jaar vanaf de instroom.

Entree-MBO, BOL / BBL niveau 1 of 2 + VSO / PRO

Personen die een leerwerk- (BBL) of een stageovereenkomst (BOL) tot niveau 1 of 2, dan wel leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs (PRO) die een stageovereenkomst hebben met een werkgever voor een arbeidstoeleidingsstage tellen mee in het kader van invulling van de Social return verplichting.

Vanaf het moment van instroom bij Opdrachtnemer zolang ze werkzaam zijn bij Opdrachtnemer c.q. gedurende de stageperiode bij Opdrachtnemer.

Waardebepaling Social return

12. De onderstaande tabellen bevatten forfaitaire normbedragen voor de waardering van in artikel 9 van deze Uitvoeringsvoorwaarden onderscheiden social return prestaties.

Tabel 12.1: Bouwblokkenmodel/normbedragen Social return

Kandidaat / Doelgroep

Jaartarief1 t.b.v. invulling Social return verplichting (o.b.v. fulltime dienstverband)

Jaartarief

omgerekend naar uurtarief (jaartarief/1.463 uur (JUS-norm2)

Participatiewet/ IOAW/ IOAZ

€ 35.000, -

€ 23,92

WAO/ WIA/WAZ/ Wajong

€ 35.000, -

€ 23,92

WSW3

€ 35.000, -

€ 23,92

Banenafspraak en geregistreerd in het doelgroepregister

€ 35.000, -

€ 23,92

WW

€ 30.000, -

€ 20,51

Leerling BBL

€ 20.000, -

€ 13,67

Leerling BOL/VSO/PRO

€ 5.000, -

€ 3,42

Bonus 50 jaar of ouder behorend tot de doelgroep

€ 5.000, -

€ 3,42

Tabel 12.2: Forfaitaire tarieven arbeidsontwikkeling

Arbeidsontwikkeling

Tarief

Bijzonderheden

Begeleiden (jobcoaching) personen uit de doelgroep in een onbetaald re-integratie- of werkervaringstraject.

€ 95,46,- ex BTW per besteed uur.

Vooraf akkoord van de coördinator social return vereist.

Maximaal 2 uur per week per deelnemende persoon.

Overige activiteiten in het kader van om-, her, - en bijscholing van kandidaten uit de doelgroep

Activiteiten gericht op het versterken van (begeleidings)vaardigheden van leidinggevenden / begeleiders op de werkvloer specifiek gericht op begeleiding / ondersteuning van de doelgroep social return

Op basis van de factuur van de gemaakte kosten van scholing of training, exclusief btw, reis- en verblijfskosten. Voorbereidingskosten dienen in redelijke verhouding te staan tot de training zelf.

Vooraf akkoord van de coördinator social return vereist.

Tabel 12.3: Tarieven maatschappelijke meerwaarde

Maatschappelijke meerwaarde

Tarief / forfaitaire

Bijzonderheden

Gastlessen voor kandidaten over het bedrijf, branche of sector

€ 100,- ex BTW per besteed uur

Voorbereidingskosten dienen in redelijke verhouding te staan tot de activiteit.

Vooraf akkoord van de coördinator social return vereist. Maximaal 2 uur per les.

Bedrijfsbezoeken voor kandidaten

€ 100,- ex BTW per besteed uur

Voorbereidingskosten dienen in redelijke verhouding te staan tot de activiteit.

Vooraf akkoord van de coördinator social return vereist. Maximaal 4 uur per bezoek.

Activiteiten voor kandidaten gericht op het aanpakken van onderliggende problematiek bij de doelgroep

€ 100,- ex BTW per besteed uur of op basis van de factuur van de ingezette activiteit

Voorbereidingskosten dienen in redelijke verhouding te staan tot de activiteit

Vooraf akkoord van de coördinator social return vereist. Maximaal 4 uur per activiteit.

Overige activiteiten voor kandidaten

Maatwerk

Vooraf akkoord van de coördinator social return vereist, zowel op de inhoud als op de waardering

Aantrekken van kandidaten

13. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de werving van Social return Kandidaten. Mocht er behoefte zijn aan ondersteuning bij de werving en selectie van Kandidaten voor de invulling van de Social return verplichting, dan kan het werkgeversservicepunt van de arbeidsmarktregio Zuidoost Brabant 04Werkt daarin ondersteunen.

Prestatieladder Socialer Ondernemen4

Artikel 14 voor de gemeenten: Best, Eindhoven, Heeze-Leende, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Oirschot, Son & Breugel, Valkenswaard en Veldhoven:

14. Opdrachtnemer mag op alternatieve wijze uitvoering geven aan (een deel van zijn) zijn Social return verplichting. Hiertoe bestaan er 2 mogelijkheden:

i. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst voldoet Opdrachtnemer aan de voorwaarden en verplichtingen behorend bij trede 1 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Het bewijs hiertoe levert Opdrachtnemer door overlegging van het (de) desbetreffende PSO-certifica(a)t(en). Voor de periode die op deze manier is afgedekt, dient Opdrachtnemer 50% van de Social returnverplichting te realiseren op een manier zoals in artikel 9 van deze Uitkeringsvoorwaarden beschreven.

ii. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst voldoet Opdrachtnemer aan de voorwaarden en verplichtingen behorend bij trede 2 of hoger van de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Voor de periode die op deze manier is afgedekt, wordt de Social return verplichting geacht volledig uitgevoerd te zijn.

Artikel 14 voor de gemeenten: Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-de Mierden:

14. Opdrachtnemer mag op alternatieve wijze uitvoering geven aan (een deel van zijn) zijn Social return verplichting. Hiertoe bestaan er 3 mogelijkheden:

i. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst voldoet Opdrachtnemer aan de voorwaarden en verplichtingen behorend bij trede 1 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Het bewijs hiertoe levert Opdrachtnemer door overlegging van het (de) desbetreffende PSO-certifica(a)t(en). Voor de periode die op deze manier is afgedekt, dient Opdrachtnemer 85% van de Social returnverplichting te realiseren op een manier zoals in artikel 9 van deze Uitkeringsvoorwaarden beschreven.

ii. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst voldoet Opdrachtnemer aan de voorwaarden en verplichtingen behorend bij trede 2 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Voor de periode die op deze manier is afgedekt, dient Opdrachtnemer 75% van de Social returnverplichting te realiseren op een manier zoals in artikel 9 van deze Uitkeringsvoorwaarden beschreven.

iii. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst voldoet Opdrachtnemer aan de voorwaarden en verplichtingen behorend bij trede 3 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Voor de periode die op deze manier is afgedekt, dient Opdrachtnemer 50% van de Social returnverplichting te realiseren op een manier zoals in artikel 9 van deze Uitkeringsvoorwaarden beschreven.

iv. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst voldoet Opdrachtnemer aan de voorwaarden en verplichtingen behorend bij trede 30+ van de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Voor de periode die op deze manier is afgedekt, wordt de Social return verplichting geacht volledig uitgevoerd te zijn.

15. Dat Opdrachtnemer voldoet aan de voorwaarden en verplichtingen van een trede op de PSO-ladder bewijst Opdrachtnemer door overlegging van het (de) desbetreffende PSO-certifica(a)t(en).

16. Indien de geldigheid van het (de) desbetreffende PSO-certifica(a)t(en) korter is dan de volledige looptijd van de Overeenkomst, dient Opdrachtnemer de Social return verplichting voor de niet afgedekte periode uit te voeren zoals in artikel 9 van deze Uitkeringsvoorwaarden beschreven.

Onderaanneming

17. Indien Opdrachtgever heeft toegestaan dat Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de Overeenkomst een of meerdere onderaannemers inzet, dan mag Opdrachtnemer een beroep doen op de social return die wordt geleverd door een onderaannemer.

Rapportering en verantwoording Social return

18. Opdrachtnemer neemt uiterlijk zeven dagen na het sluiten van de Overeenkomst contact op met de coördinator Social return van Opdrachtgever voor praktische afstemming over de voorgenomen invulling van de Social return verplichting. Op verzoek van de coördinator Social return kan een door Opdrachtnemer aan te leveren plan van aanpak daar onderdeel van uitmaken.

19. Opdrachtnemer rapporteert de invulling van social return in het ter beschikking gestelde monitorsysteem ‘WIZZR’ en voegt relevante bewijsstukken toe. Deze bewijsstukken omvatten tenminste:

Bij een dienstverband: 1) een geldige arbeidsovereenkomst en 2) een geldige doelgroep verklaring, bewijs van uitkering of registratie doelgroep register;

Bij inlening: 1) een geldige doelgroep verklaring, bewijs van uitkering of registratie doelgroep register, en 2) facturen van de inlening;

Bij een stage of leerwerktraject: een stage- of leerwerkovereenkomst;

Bij sociale inkopen: facturen van de dienst of werkzaamheden.

Bij arbeidsontwikkeling of maatschappelijke meerwaarde: facturen van de werkzaamheden en/of een urenverantwoording

20. De (coördinator social return van) Opdrachtgever licht Opdrachtnemer op diens verzoek toe welke informatie nodig is en op welke wijze de informatie en documenten aangeleverd dient te worden. Opdrachtnemer zal medewerking verlenen aan de verificatieonderzoeken die door (de coördinator social return van) Opdrachtgever kunnen worden verricht.

21. Tenzij in de Overeenkomsten afwijkende afspraken zijn vastgelegd, is de coördinator social return van Opdrachtgever de contactpersoon voor Opdrachtnemer voor bespreking van de praktische gang van zaken met betrekking tot invulling van Social return.

Niet nakomen Social return

22. Indien uiterlijk bij de eindoplevering of daaraan voorafgaande toezending van een slotfactuur door Opdrachtnemer, door Opdrachtnemer niet of niet in zijn geheel is voldaan aan de Social return verplichting, is Opdrachtnemer onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling aan Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd die gelijk is aan anderhalf-maal de geldswaarde van het niet-ingevulde deel van de verplichting. Opdrachtgever heeft het recht een opgelegde boete te verrekenen met uitstaande vorderingen van de opdrachtnemer.

Hardheidsclausule

23. In individuele gevallen waarin de toepassing van deze uitvoeringsvoorwaarden, gelet op alle omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Opdrachtgever onevenredig zou zijn, kan Opdrachtgever besluiten van toepassing hiervan af te wijken. Opdrachtgever toetst hiertoe of de toepassing van de uitvoeringsvoorwaarden geschikt, noodzakelijk en evenwichtig is gelet op de met de uitvoeringsvoorwaarden nagestreefde doelen.

Slotbepaling inwerkingtreding en citeertitel

24. Opdrachtgever past deze uitvoeringsvoorwaarden toe vanaf het moment dat deze in zijn gemeente bestuurlijk zijn vastgesteld door een besluit van college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad.

25. Deze uitvoeringsvoorwaarden kunnen worden aangehaald als: ‘Uitvoeringsvoorwaarden social return 2022, arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant, gemeente Veldhoven’.

Ondertekening


Noot
1

Tarieven zijn ‘all inclusive’ tarieven, dus ook inclusief begeleidingskosten en/of werkgeverslasten.

Noot
2

Jaar Uren Systematiek.

Noot
3

In geval van detachering via een sociaal werkbedrijf of ondernemer zoals bedoeld in artikel 2.82 van de Aanbestedingswet 2012 wordt de volledige inleenvergoeding meegeteld.

Noot
4

Bij regionale contracten zullen de PSO-voorwaarden van de meerderheid van de deelnemende gemeenten van toepassing zijn.