Verordening subsidie Dorpsvernieuwing Noord-Beveland 2022

Geldend van 04-11-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening subsidie Dorpsvernieuwing Noord-Beveland 2022

De raad van de gemeente Noord-Beveland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2022;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2, derde lid van de Algemene Subsidieverordening Noord-Beveland 2014;

b e s l u i t:

vast te stellen het algemeen verbindend voorschrift van de gemeenteraad van de gemeente Noord-Beveland, houdende regels omtrent subsidiëring in het kader van dorpsvernieuwing, citeertitel Verordening Subsidie Dorpsvernieuwing Noord-Beveland 2022.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  beschermd dorpsgezicht: het gedeelte van de oude kern van Colijnsplaat dat bij ministerieel besluit op 14 maart 1996 is aangewezen tot beschermd dorpsgezicht, in de zin van artikel 1 onder g van de Monumentenwet 1988;

 • 2.

  woning: een woning die gebruikt wordt als hoofdverblijf en waar men ook staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

 • 3.

  bestaande woning: een woning die op de datum van inwerkingtreding van deze verordening feitelijk ter plaatse aanwezig/gebouwd is.

 • 4.

  bebouwde kom: de bebouwde kom volgens de Wegenverkeerswet

Artikel 2. Toepassingsgebied

Deze verordening geldt voor bestaande woningen die gelegen zijn binnen de bebouwde kom van de dorpskernen Colijnsplaat, Geersdijk, Kamperland, Kats, Kortgene en Wissenkerke en die een bouwjaar hebben van voor 1953.

Artikel 3. Doel en uitgangspunt

 • 1. Doel van deze verordening is door middel van subsidiëring onderdelen van woningen binnen het toepassingsgebied aan de buitenzijde te laten vervangen, repareren of vernieuwen om zodoende het straatbeeld te verbeteren.

 • 2. Uitsluitend aan natuurlijke personen kan op grond van deze verordening een subsidie worden verleend.

 • 3. Iedere natuurlijke persoon komt in beginsel in aanmerking voor subsidiëring op grond van deze verordening, ongeacht inkomenshoogte of vermogen, mits voldaan wordt aan de overige voorwaarden gesteld in deze verordening.

Artikel 4. Geldelijke middelen

 • 1. Subsidies worden toegekend uit het Fonds Stedelijke Vernieuwing.

 • 2. Subsidies worden toegekend mits de geldelijke middelen toereikend zijn en aan de overige voorwaarden gesteld in deze verordening wordt voldaan. Jaarlijks, dat wil zeggen per boekjaar (1 januari tot en met 31 december), is een bedrag van € 100.000,00 (het subsidieplafond) beschikbaar, tenzij door de gemeenteraad een ander subsidieplafond wordt vastgesteld. Indien het subsidieplafond in enig boekjaar hoger of lager wordt vastgesteld dan in deze verordening vermeld, dan zal dit subsidieplafond voorafgaand aan het tijdvak waarvoor het geldt bekend worden gemaakt in het Gemeenteblad. Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van de volledige subsidie-aanvragen.

Artikel 5. Subsidiabele maatregelen en bijdragen

 • 1. Vervangen van houten dakgoten, per meter € 35

 • 2. Vervangen van zinken dakgoten, per meter € 35

 • 3. Vervangen van kunststof dakgoten, per meter € 15

 • 4. Vervangen van houten kozijnen door houten kozijnen € 25

 • 5. Vervangen van houten kozijnen door kunststof kozijnen, renovatieprofiel € 20

 • 6. Uitvoeren van schilderwerk, kozijnen, goten, boeiboorden, daklijsten, per meter € 30

 • 7. Uitvoeren van schilderwerk, deuren, luiken, gevels, per m2 € 40

 • 8. Vervangen van houten rabatdelen, per m2 € 35

 • 9. Vervangen van houten klossen aan de gevel, per stuk € 40

 • 10. Vervangen van voegwerk in de gevel, per m2 € 25

 • 11. Vervangen van stucwerk of aanbrengen van stucwerk op de gevel, per m2 € 50

 • 12. Vervangen van metselwerk in de gevel, per m2 € 30

 • 13. Vervangen van een dakkapel, per meter € 250

 • 14. Vervangen dakbedekking dakpannen, per m2 € 50

 • 15. Renovatie van stoepen op eigen terrein, natuursteen, Voorstraat, per m2 € 100

 • 16. Renovatie van stoeppalen op eigen terrein, Voorstraat, per stuk € 100

 • 17. Renovatie van ketting aan stoeppalen, Voorstraat, per meter € 25

Artikel 6. Subsidievoorwaarden

 • 1. De aanvrager dient vooraf een berekening van de subsidiabele kosten aan het bevoegd gezag te overleggen.

 • 2. De subsidie is uitsluitend van toepassing op onderdelen van de woning die direct grenzend zijn aan de openbare ruimte en/of het openbaar gebied;

 • 3. Gebruikmaking van andere subsidiebronnen is mogelijk en beïnvloedt niet de hoogte van de gemeentelijke subsidie.

 • 4. Voor eenzelfde maatregel wordt per woning slechts één keer subsidie verstrekt.

 • 5. Per woning geldt er een maximaal subsidiebedrag van € 5000,00 per 5 jaar, te rekenen vanaf het kalenderjaar van toekenning van de eerste subsidie;

 • 6. Voor het aanbrengen van stucwerk en schilderwerk aan de gevel en het vervangen van de kozijnen geldt dat er toepassing gegeven dient te worden aan kleuren die opgenomen zijn in de Dordtse kleurenwaaier of op een andere manier historisch verantwoord zijn.

Artikel 7. Aanvraag, toekenning en uitbetaling

 • 1. De subsidie moet worden aangevraagd via het aanvraagformulier “Subsidie Dorpsvernieuwing gemeente Noord-Beveland”.

 • 2. De subsidie moet worden aangevraagd voordat er met de werkzaamheden als bedoeld in artikel 5 is aangevangen.

 • 3. De aanvraag bestaat naast het ingevulde aanvraagformulier uit de volgende bescheiden:

  • a.

   foto’s van de betreffende woning;

  • b.

   een omschrijving met documentatie van de uit te voeren werkzaamheden;

  • c.

   opgave van toe te passen materialen.

 • 4. Een besluit op de aanvraag tot subsidieverlening zal genomen worden binnen 8 weken nadat de aanvraag is ingediend en eventueel na aanvulling compleet is.

 • 5. Er mag geen aanvang worden gemaakt met de werkzaamheden, voordat er een besluit op de aanvraag is genomen.

 • 6. Na uitvoering van de werkzaamheden dienen deze gereedgemeld te worden op een daarvoor beschikbaar gesteld gereedmeldingsformulier, waarbij tevens de aanschafbewijzen met daarop aangegeven de bijbehorende kosten dienen te worden overlegd.

 • 7. De gereedmelding dient binnen 1 jaar nadat er een besluit op de aanvraag is genomen, door het bevoegd gezag te zijn ontvangen. Dit betekent dat de werkzaamheden als bedoeld in artikel 5 dan ook uitgevoerd dienen te zijn. Indien dit niet het geval is, zal de subsidie op nihil worden vastgesteld.

 • 8. Een besluit over de subsidievaststelling zal genomen worden binnen 4 weken na de gereedmelding.

 • 9. Wanneer er voor de uit te voeren werkzaamheden een omgevingsvergunning vereist is en deze niet is aangevraagd en/of niet kan worden vergund, vervalt de aanspraak op subsidie.

Artikel 8. Hardheidsclausule

Indien toepassing van deze verordening zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard kunnen burgemeester en wethouders afwijken van de bepalingen van deze verordening.

Artikel 9. Evaluatie

Binnen 2 jaar na inwerkingtreding van deze verordening of zodra het subsidieplafond is bereikt, zal een evaluatie plaatsvinden van de werking van deze verordening

Artikel 10. Citeertitel, inwerkingtreding en intrekking

 • 1. Deze verordening kan aangehaald worden als “Verordening Subsidie Dorpsvernieuwing Noord-Beveland 2022”.

 • 2. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt.

 • 3. De Subsidieregeling Dorpsvernieuwing Noord-Beveland 2017 wordt ingetrokken

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Noord-Beveland in zijn openbare vergadering van 20 oktober 2022.

De griffier,

C.H. Poortvliet

De voorzitter,

mw. drs. G.L. Meeuwisse