Regeling vervalt per 16-07-2024

Subsidieregeling Samen Gezond Leven Etten-Leur

Geldend van 04-11-2022 t/m 15-07-2024

Intitulé

Subsidieregeling Samen Gezond Leven Etten-Leur

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur

 • b.

  organisatie: een, in de gemeente Etten-Leur gevestigde, stichting, vereniging of onderneming die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 2. Doel regeling

 • 1. Het doel van deze regeling is initiatieven van organisaties financieel te ondersteunen.

 • 2. De initiatieven moeten gericht zijn op het stimuleren van een gezond leven in Etten-Leur (sport, preventie en leefstijl).

 • 3. De regeling is bedoeld voor Etten-Leurse organisaties die hun initiatief richten op alle Etten-Leurse inwoners.

 • 4. De regeling is er voor een financiële impuls, met als doel initiatieven een opstart en/of boost te geven waarna deze zonder structurele financiële steun voort kunnen bestaan.

 • 5. In de aanvrage dient aangegeven te worden op welke wijze zelf financieel wordt bijgedragen aan het project.

Artikel 3. Hoogte van het subsidiebedrag

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 5.000 euro per aanvraag. Een hoger bedrag is mogelijk indien meerdere organisaties samen optrekken in een initiatief en gezamenlijk subsidie aanvragen.

Artikel 4. Het beschikbare bedrag en wijze van verdeling

 • 1. Bij het binnenkomen van aanvragen zullen deze volgens de procedure in artikel 6 in behandeling worden genomen.

 • 2. Voor het subsidie op basis van deze regeling wordt een subsidieplafond bekend gemaakt.

 • 3. Het college behandelt een aanvraag voor subsidie van een project, indien volledig, op volgorde van binnenkomst, totdat het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 5. De aanvraag

Het beschikbare uitvoeringsbudget is beschikbaar voor projectaanvragen door organisaties uit Etten-Leur, die het voortouw nemen om inwoners van gemeente Etten-Leur te stimuleren aan de slag te gaan met sport, preventie en leefstijl. Dit kan binnen vier verschillende domeinen, waaronder lichaam, geest, sociaal en maatschappelijk. Daarbij stimuleren wij het initiëren van projecten/activiteiten die bijdragen aan meerdere domeinen.

Artikel 6. Procedure

Voor een projectaanvraag wordt de volgende werkwijze gehanteerd:

 • 1.

  Vier keer per jaar kan een projectaanvraag worden ingediend. Dit kan voor:

  • a.

   1 maart

  • b.

   1 juni

  • c.

   1 september

  • d.

   1 december

 • 2.

  Een aanvraag dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van het project ingediend te worden. Aan het eind van ieder kwartaal worden de aanvragen die in die periode zijn binnengekomen beoordeeld. Binnen 14 werkdagen na beoordeling wordt een besluit genomen.

 • 3.

  Voor een aanvraag dient gebruik gemaakt te worden van het daarvoor opgestelde format. In dat format staat beschreven wat in de aanvraag opgenomen dient te worden. Aanvragen kunnen worden ingediend door een mail te sturen naar het college of via de volgende link op onze website:

 • 4.

  De opbouw van het aangevraagde subsidiebedrag moet goed uiteengezet zijn.

 • 5.

  Uiterlijk een jaar na aanvang van het project, levert de aanvrager per mail aan het college een kort verantwoordingsverslag aan. Hierin staan de resultaten en een financieel verslag. Tussentijds houdt de aanvrager andere deelnemers op de hoogte over de voortgang door een keer een stukje te laten plaatsen in de nieuwsbrief.

Artikel 7. Criteria voor projectaanvragen

Projectaanvragen dienen aan de volgende criteria te voldoen:

 • 1.

  De projectaanvraag sluit aan bij een van de vier domeinen: lichaam, geest, sociaal en maatschappelijk;

 • 2.

  De projectaanvraag sluit aan bij een of meerdere ambities uit het (Lokaal) Sportakkoord of het (Lokaal) Preventieakkoord of stimuleert inwoners van Etten-Leur om op positieve wijze aan de slag te gaan met het bevorderen van een gezonde leefstijl;

 • 3.

  De uitvoering van het project vindt plaats in de gemeente Etten-Leur en is gericht op alle inwoners van de gemeente.

 • 4.

  Aanvragen mogen zowel nieuwe projecten zijn, als ook bestaande initiatieven die verbreed of opgeschaald worden;

 • 5.

  Aanvragen voor reguliere activiteiten, loonkosten, exploitatiekosten of activiteiten die al gestart zijn en op een andere wijze gefinancierd worden, kunnen niet worden toegekend;

 • 6.

  In de aanvraag van de activiteit is helder omschreven hoe de borging en het vervolg van de activiteit is geregeld;

 • 7.

  Het budget uit de aanvraag wordt gebruik als impuls voor een project.

 • 8.

  Het project kan leiden tot verbreding van anderen/andere projecten. Een spin-off wordt gestimuleerd door het beschikbaar stellen van resultaten, presentaties, aanpak en/of netwerken.

Artikel 8. Selectie

De selectie van de projecten en toewijzing van het budget gaat als volgt:

 • 1.

  Toekenning van aanvragen is mogelijk zolang er budget beschikbaar is.

 • 2.

  Er kan afgeweken worden van de criteria als gevolg van voortschrijdend inzicht en gemotiveerde afwijkingen.

 • 3.

  Aanvragen worden beoordeeld op basis van de genoemde criteria.

 • 4.

  Wanneer er over artikelen onduidelijkheden ontstaan of wanneer een artikel op meerdere manieren uitgelegd kan worden, beslist het college.

 • 5.

  Het college is bevoegd, in gevallen waarin de toepassing van deze regeling naar zijn oordeel tot een bijzondere en onvoorziene hardheid leidt, ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze regeling.

 • 6.

  Als een organisatie het niet eens is met het besluit kan contact opgenomen worden met contactpersoon Ilse Jaspers via (076) 502 4311. Ook voor opmerkingen, vragen of meer informatie over het besluit, kan een organisatie bij deze persoon terecht.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na die van publicatie.

 • 2. Deze subsidieregeling heet: Subsidieregeling Samen Gezond Leven Etten-Leur.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Etten-Leur op: 26 juli 2022

Dhr. drs. C. Smits

Gemeentesecretaris

Mw. dr. M.W.M. de Vries

burgemeester