Beleidsregel CAZ gemeente Druten

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel CAZ gemeente Druten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Druten,

gelet op de artikelen 1:3, vierde lid, 3:42, titel 4.3 en titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

gelet op artikel 35 lid 3 van de Participatiewet

besluit vast te stellen de:

Beleidsregel CAZ gemeente Druten

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet (Pw) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 2. In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: de Participatiewet;

  • b.

   het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Druten;

  • c.

   CAZ: Collectieve Aanvullende Zorgverzekering van de gemeente Druten;

  • d.

   inwoner: de persoon die volgens de BRP staat ingeschreven op een adres in de gemeente Druten;

  • e.

   uitkeringsgerechtigde: de persoon die een uitkering of inkomensvoorziening ontvangt van de gemeente Druten op grond van de wet;

  • f.

   Deelnemer: persoon die is toegelaten om deel te nemen aan de CAZ;

  • g.

   BRP: Basis Registratie Personen;

  • h.

   Kalenderjaar: het tijdvak van 1 januari tot en met 31 december van enig jaar;

  • i.

   Zorgverzekeraars: de zorgverzekeraars CZ en VGZ waarmee de gemeente Druten een contract heeft gesloten voor een collectieve zorgverzekering voor minima;

  • j.

   Laag inkomen: een inkomen tot 120% van het sociaal minimum;

  • k.

   Sociaal minimum: is gelijk aan de netto bijstandsnorm voor een gezin of een alleenstaande met dien verstande dat de kostendelersnorm niet wordt toegepast en de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag wordt gehanteerd;

  • l.

   In aanmerking te nemen vermogen: Het bij aanvraag op bankrekeningen of contant aanwezige vermogen, voor zover dit meer bedraagt dan de van toepassing zijnde vermogensgrens, genoemd in artikel 34, derde lid van de wet.

  • m.

   Peildatum: aanvraagdatum en controledatum voortzetting deelname CAZ.

Artikel 2 CAZ

 • 1. Het college biedt inwoners met een laag inkomen de mogelijkheid om deel te nemen aan de CAZ.

 • 2. De CAZ is een collectieve zorgverzekering bestaande uit de basisverzekering en een aanvullende verzekering waarvoor het college een overeenkomst heeft gesloten met de zorgverzekeraars.

Artikel 3 Voorwaarden voor deelname aan de CAZ

 • 1. De inwoner kan deelnemen aan de CAZ onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   staat volgens de BRP ingeschreven op een adres in de gemeente Druten

  • b.

   is 18 jaar of ouder;

  • c.

   heeft aantoonbaar een inkomen dat op de aanvraagdatum niet hoger is dan 120% van het sociaal minimum;

  • d.

   heeft op de aanvraagdatum aantoonbaar geen in aanmerking te nemen vermogen.

 • 2. De uitkeringsgerechtigde wordt geacht te voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd in lid 1.

Artikel 4 Aanvraag en uitvoering CAZ

 • 1. Het college beoordeelt op aanvraag of een inwoner deel mag nemen aan de CAZ.

 • 2. De aanvraag voor deelname aan de CAZ wordt ingediend via www.gezondverzekerd.nl.

 • 3. Het college kan via bestandskoppelingen controleren of de

  • a.

   deelnemer(nog steeds) voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan de CAZ.

  • b.

   De deelnemer maakt aan het college kenbaar als de deelnemer geen toestemming geeft voor automatische controle via bestandskoppeling en verstrekt dan op het eerste verzoek van het college bewijsstukken waarmee het college de controle kan uitvoeren.

 • 4. Wijzigingen in de situatie van de deelnemer na de peildatum hebben geen invloed op deelname en het recht op de bijdrage CAZ voor het lopende het kalenderjaar.

Artikel 5 Start deelname

 • 1. Deelname aan de CAZ gaat in op 1 januari van het volgende kalenderjaar.

 • 2. In de volgende gevallen is tussentijdse instroom gedurende het kalenderjaar mogelijk:

  • a.

   Indien de inwoner een statushouder is die in de gemeente Druten komt wonen;

  • b.

   Indien de inwoner de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en een zorgverzekering moet afsluiten;

  • c.

   Indien de inwoner gedurende het kalenderjaar in de gemeente Druten komt wonen en bij de gemeente van vertrek collectief verzekerd was bij de zorgverzekeraars.

Artikel 6 Einde deelname

 • 1. Bij vertrek uit de gemeente en bij overlijden eindigt de deelname aan de CAZ per de eerstvolgende mogelijke datum.

 • 2. Indien de deelnemer tijdens het lopende kalenderjaar niet meer voldoet aan de voorwaarde van een laag inkomen, eindigt de deelname aan de CAZ per 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar.

Artikel 7 Periode van toekenning

De bijzondere bijstand wordt voor onbepaalde tijd toegekend zolang er aan de voorwaarden tot deelname aan de CAZ wordt voldaan.

Artikel 8 Betaling

 • 1. De bijzondere bijstand is een tegemoetkoming in de premie van de CAZ en wordt maandelijks overgemaakt op de door de deelnemer opgegeven bankrekening.

 • 2. Het college verstrekt € 10,00 bijzondere bijstand per deelnemer per maand als tegemoetkoming in de premie van de ‘beperkte’ collectieve aanvullende zorgverzekering.

 • 3. Het college verstrekt € 20,00 bijzondere bijstand per deelnemer per maand als tegemoetkoming in de premie van de ‘reguliere’ collectieve aanvullende zorgverzekering.

 • 4. Het college verstrekt € 45,00 bijzondere bijstand per deelnemer per maand als tegemoetkoming in de premie van de ‘uitgebreide’ collectieve aanvullende zorgverzekering waarbij ook het wettelijk eigen risico is (mee)verzekerd, of opgenomen is.

 • 5. De deelnemer aan de CAZ is zelf verantwoordelijk voor de premiebetaling aan de zorgverzekeraar.

 • 6. Bij een achterstand in de premiebetaling aan de zorgverzekeraar wordt de betaling van de gemeentelijke bijdrage voor de aanvullende verzekering beëindigd.

Artikel 9 Misbruik en oneigenlijk gebruik

Als de bijstand ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend, kan het college het besluit tot toekenning herzien en de ten onrechte verleende bijzondere bijstand van de belanghebbende terugvorderen.

Artikel 10 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen kan ten gunste van de inwoner worden afgeweken van de bepalingen in deze beleidsregel, indien onverkorte toepassing hiervan tot onbillijkheden van overwegende aard leiden.

Artikel 11 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: “Beleidsregel CAZ gemeente Druten”.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2023, onder gelijktijdige intrekking van de “Beleidsregel CAZ gemeente Druten” zoals vastgesteld op 14 december 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 20 september 2022.

B.P.P. Janssen

secretaris

C.A.A. van Rhee–Oud Ammerveld

burgemeester