Regeling vervallen per 01-07-2023

Beleidsregels aanvullende energietoeslag minima gemeente Hattem 2022

Geldend van 02-11-2022 t/m 30-06-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-10-2022

Intitulé

Beleidsregels aanvullende energietoeslag minima gemeente Hattem 2022

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a)

  wet: Participatiewet;

 • b)

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem;

 • c)

  inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 31, 32 en 33 van de Participatiewet met uitzondering van de inkomsten genoemd in artikel 31 lid 2;

 • d)

  peildatum: de datum waarop de aanvraag wordt gedaan;

Artikel 2 Doelgroep

 • 1. De aanvullende energietoeslag 2022 van € 500,- is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2. De toeslag wordt alleen toegekend aan de hoofdbewoner die het energiecontract op naam heeft staan.

 • 3. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 4. Een huishouden (zoals bedoeld in artikel 4, lid 1) heeft een laag inkomen als op de peildatum het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 5. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a)

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b)

   jonger is dan 21 jaar;

  • c)

   jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000, tenzij het een zelfstandig woonruimte betreft; of

  • d)

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

Artikel 3 Ambtshalve toekenning

 • 1. Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

  • a.

   algemene bijstand ontvangen; of

  • b.

   een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ; of

  • c.

   in 2021 en 2022 een minimaregeling toegekend hebben gekregen waarvoor een inkomensgrens gold van 130%; of

  • d.

   de energietoeslag van €800 al toegekend hebben gekregen

   ontvangen de aanvullende energietoeslag 2022 ambtshalve uiterlijk op 1 november 2022.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2022 kunnen vanaf eind oktober een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier en dan direct de aanvraag doen voor de toeslag van € 1.300,-.

 • 2. De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via www.hulpwijzerhattem.nl. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 3. Een aanvraag voor de aanvullende energietoeslag kan worden ingediend tot en met 30 juni 2023.

Artikel 5 Hardheidsclausule

 • 1. Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 6 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2022.

 • 2. Deze beleidsregels vervallen op 1 juli 2023.

Artikel 7 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als:

Beleidsregels aanvullende energietoeslag minima gemeente Hattem 2022.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem in haar vergadering van 11 oktober 2022.

Aldus vastgesteld op 11 oktober 2022,

Het college van burgemeester en wethouders van Hattem,

de burgemeester,

de secretaris,

Algemene toelichting

De beleidsregel aanvullende energietoeslag 2022 staat niet op zich zelf, maar is gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag. Soms kan dat een hardheid inhouden. Daar voorziet artikel 5 in.

In artikel 2 wordt de doelgroep nader omschreven. Met vermogen wordt geen rekening gehouden. Wel moet het energiecontract op naam staan van degene die de energietoeslag aanvraagt. Voor het begrip ‘inkomen’ is aansluiting gezocht bij het beleid dat daarvoor al in de gemeente geldt in de eigen beleidsregels bijzondere bijstand. Daar voorziet artikel 1 in. De kostendelersnorm wordt niet toegepast.

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat de persoon op de peildatum recht heeft. Dit kan worden aangenomen bij huishoudens die algemene bijstand ontvangen of een uitkering IOAW of IOAZ. Daar kan de gemeente andere groepen aan toe voegen, bijvoorbeeld personen die periodiek bijzondere bijstand ontvangen of een bijdrage op grond van gemeentelijke minimaregeling. Of dat mogelijk is zal afhangen van de vraag of de aanwezige gegevens voldoende zijn om vast te stellen dat zij op voorhand ook zullen voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2 en andere voorwaarden uit de Participatiewet.

Er zijn situaties denkbaar waarbij de aanvrager op de peildatum weliswaar niet voldeed aan de voorwaarden voor de energietoeslag, maar de (enige) uitsluitingsgrond slechts van korte duur was. De gemeente kan overwegen om in dergelijke situaties een toets op hardheid van de voorgenomen afwijzing uit te voeren (zie artikel 5) en hier zo nodig ook beleidsuitgangspunten voor te formuleren. De hardheidsclausule artikel 16 van de Participatiewet voorziet hier niet in.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2 Inkomen en bewijsstukken

Onderstaande bewijsstukken dienen als bewijsstuk aangeleverd te worden wanneer er sprake is van een aanvraag:

 • Loonspecificatie over de maand voorafgaand aan de peildatum;

 • Uitkeringsspecificaties over de maand voorafgaand aan de peildatum, anders dan een uitkering volgens de Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ;

 • Een beschikking voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting;

 • Bij alimentatie: een beschikking uitspraak rechter en echtscheidingsconvenant;

 • Bankafschriften van de maand voorafgaand aan de peildatum;

 • Kopie contract met de energieleverancier;

 • Indien nodig kan er nog aanvullende informatie worden gevraagd.