Regeling vervallen per 01-07-2010

Instructie beoordeling kapvergunning (7.10)

Geldend van 03-09-1996 t/m 30-06-2010

Intitulé

Instructie beoordeling kapvergunning (7.10)

Instructie beoordeling kapvergunning

De beoordeling of een kapvergunning wel of niet verleend kan worden, vindt plaats met de criteria zoals hieronder genoemd.

Beoordelings/afwegingscriteria:

 • a.

  Een advies om de kapvergunning niet te verlenen wordt gegeven, als natuur schoon, landschapsschoon, in aanzienlijke mate worden aangetast en er geen/on voldoende relevante belangen van de aanvra ger zijn, die daartegen opwegen. Belangen van de aanvrager zijn bijvoorbeeld agrarische en/of financiële belangen; agrarische belangen hebben bijvoorbeeld betrekking op een goede/efficiënte bedrijfsvoering en bewerking van het land; financiële belangen hebben bijvoorbeeld betrekking op schade aan gebouwen/opritten/funderingen e.d. Bomen moeten niet zonder meer wijken voor economische belangen, zoals het beter bewerkbaar zijn van akkers of het voorkomen van water- en voedselonttrekking of schaduwwerking.

 • b.

  Een advies om de kapvergunning niet te verlenen wordt gegeven, als (binnen de bebouwde kom) dorpsschoon en ook de waarde voor de leefbaar heid van een straat of buurt in aanzienlijke mate worden aangetast en er geen/onvoldoende relevante belangen van de aanvrager zijn, die daartegen opwegen. Relevante belangen van de aanvrager zijn in dat geval financiële belangen, belang van voldoende licht/uitzicht e.d. In deze gevallen zal - zeker wanneer het om grote bomen in voortuinen gaat - het belang van de aanvrager/bewoner eerder de doorslag geven dan in de onder a bedoelde gevallen.

 • c.

  Een advies om de kapvergunning niet te verlenen wordt gegeven, als sprake is van een refugium voor dieren en er geen/onvoldoende relevante belangen van de aanvrager zijn, die daartegen opwegen.

 • d.

  Wanneer door middel van een herplantplicht het totale areaal bomen/beplanting in stand gehouden kan worden, wordt - afgezien van de hierboven genoemde gevallen - als het enigszins mogelijk is een positief advies uitgebracht (kapvergunning wel verlenen). In 80-90% van de gevallen wordt aan een kapvergunning een herplantplicht gekoppeld.

 • e.

  Wanneer de veiligheid van mensen en dieren in ernstige mate bedreigd wordt, en het belang van behoud van natuurschoon, landschapsschoon en/of dorpsschoon hier niet tegen op weegt, wordt een positief advies uitgebracht (kapvergunning wel verlenen). Bomen moeten dus wel wijken als er sprake is van ernstig gevaar voor omvallen of van overlast, bijvoorbeeld als gevolg van bladval, verstopping van rioleringen, vermindering bezonning of uitzicht.

 • f.

  Wanneer het om oude bomen gaat, wordt de kwaliteit/conditie ter plekke bekeken. Bij een te slechte kwaliteit/conditie wordt geadviseerd om wel een kapvergunning te verlenen. Normen hierbij zijn: eik 100-150 jaar; wilg 20-30 jaar; berk 30-40 jaar; els 60-70 jaar; beuk 100-150 jaar.

Haaksbergen, 03-09-1996

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

(L.J.J.M. Franken) (drs. J.A.M. van Agt)