Subsidieregelingen 2023 gemeente Súdwest-Fryslân

Geldend van 01-11-2022 t/m 31-10-2022

Intitulé

Subsidieregelingen 2023 gemeente Súdwest-Fryslân

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2020 gemeente Súdwest-Fryslân;

besluit vast te stellen de Subsidieregelingen 2023 gemeente Súdwest-Fryslân:

Hoofdstuk 1 Inleiding en inhoudsopgave

In dit document staan de subsidieregelingen van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Waarom zijn deze regelingen gemaakt?

We hebben deze gemaakt omdat:

 • hierin staat wanneer een persoon of organisatie subsidie kan krijgen;

 • we aanvragen hierdoor sneller kunnen behandelen;

 • we er zo voor zorgen dat we niet meer geld uitgeven dan we willen;

 • hiermee een goede juridische grond bestaat voor de keuzes die we maken.

Welke regels zijn er?

We kennen landelijke regels en eigen regels. Deze staan in:

 • de Algemene wet bestuursrecht;

 • de Algemene Subsidieverordening 2020;

Wat staat in deze documenten?

In de Algemene wet bestuursrecht en Algemene Subsidieverordening staan de stappen die we nemen als we een aanvraag krijgen. Verder is beleid gemaakt. Hierin staat wat we op dat onderdeel willen bereiken, wat we hiervoor willen doen en hoeveel we daarvoor over hebben.

Wat staat in de regelingen?

In een subsidieregeling staat:

 • wat we bedoelen met bepaalde woorden;

 • wie subsidie kan krijgen;

 • voor welke activiteiten de subsidie is;

 • welke regels er zijn om subsidie te krijgen;

 • wanneer de gemeente geen subsidie geeft;

 • wanneer de aanvraag moet zijn ingeleverd;

 • hoeveel budget er is voor de regeling en hoe dit wordt verdeeld.

Inhoudsopgave

Programma Sociaal

Hoofdstuk 2 Onderwijs

 • 2.1

  Peuteropvang en voorschoolse educatie (VVE)

 • 2.2

  Vroegschoolse Educatie (basisschool)

 • 2.3

  Zorg voor leerlingen

 • 2.4

  Voorschoolse Educatie, aanvullende activiteiten

 • 2.5

  Pedagogisch beleidsmedewerker/coa

 • 2.6

  Integrale Kind Aanpak

Hoofdstuk 3 Sport

 • 3.1

  Sport opleidingen

 • 3.2

  Sport technisch kader gymnastiek

 • 3.3

  Sport evenementen

 • 3.4

  Sport vitalisering

 • 3.5

  Sport gehandicapten

 • 3.6

  Sport topsportfonds

Hoofdstuk 4 Cultuur

 • 4.1

  Boeken en films

 • 4.2

  Folkloristische activiteiten

 • 4.3

  Friese taal, Stedsk en Hylpers

 • 4.4

  Kunstroute

 • 4.5

  Muziek, zang en toneel, jaarlijks

 • 4.6

  Muziek en zang, eenmalig

 • 4.7

  Musea, eenmalig

 • 4.8

  Cultuurfonds

 • 4.9

  (vervallen)

 • 4.10

  Een jaarrond cultuur

 • 4.11

  Leve de vereniging!

Hoofdstuk 5 Dichtbij meedoen

 • 5.1

  Jeugd

 • 5.2

  Multi Functionele Centra, dorpshuizen en wijkgebouwen

 • 5.3

  Kernenfonds

 • 5.4

  Wijkaanpak 2.0

 • 5.5

  Vrijwilligerswerk en informele zorg

 • 5.6

  Ouderenorganisaties

 • 5.7

  (vervallen)

 • 5.8

  Út de Mienskip

Programma Ruimte

Hoofdstuk 6 Werken

 • 6.1

  Toeristische evenementen

Hoofdstuk 7 Leefomgeving

 • 7.1

  Cultureel erfgoed

 • 7.2

  Open monumentendag

 • 7.3

  Duurzaamheid, Groene Daken

 • 7.4

  (vervallen)

 • 7.5

  (vervallen)

 • 7.6

  (vervallen)

Programma Bestuur

Hoofdstuk 8 Bestuur

 • 8.1

  Jubilea

Hoofdstuk 9 Slotbepalingen

Toelichting

Hoofdstuk 2 Onderwijs

Paragraaf 2.1 Peuteropvang en voorschoolse educatie (VVE)

Artikel 2.1.1 Begripsbepalingen

 • a.

  Aanbieder: de aanbieders van peuteropvang in 2023;

 • b.

  Adviestabel ouderbijdrage: de VNG adviestabel ouderbijdrage peuteropvang voor het betreffende jaar, zoals gepubliceerd op www.VNG.nl;

 • c.

  Gemeentetoeslag: de subsidie die via de aanbieder wordt toegekend aan niet kinderopvangtoeslag gerechtigde ouders als tegemoetkoming in de kosten voor het afnemen van Peuteropvang;

 • d.

  Kinderopvangtoeslag: de toeslag die kinderopvangtoeslag gerechtigden ontvangen van de belastingdienst voor peuter-opvang dan wel kinderopvang;

 • e.

  Koptarief: subsidie die aan de aanbieder wordt toegekend als tegemoetkoming voor de ouders om het verschil tussen de kostprijs per uur en het maximum uurtarief adviestabel peuterwerk VNG te overbruggen;

 • f.

  Lokaal Educatieve Agenda (LEA): overleg tussen basisonderwijs, Fultura (voortgezet onderwijs, MBO) organisaties voor kinderopvang, Peuteropvang en de gemeente.

 • g.

  LRK: Landelijk Register Kinderopvang;

 • h.

  Maximum uurtarief: dit is het maximum uurtarief voor de kinderopvangtoeslag;

 • i.

  Ouder: de bloed- of aanverwant in opgaande lijn of de pleegouder/verzorger van een kind op wie de kinderopvang betrekking heeft conform Wkkp;

 • j.

  Ouderbijdrage: de inkomensafhankelijke bijdrage die door Ouders betaald wordt aan de aanbieder;

 • k.

  Ouderbijdragetabel: de ouderbijdrage wordt vastgesteld op basis van de VNG adviestabel ouderbijdrage peuteropvang voor het betreffende jaar;

 • l.

  Overdrachtsformulier: het formulier dat gebruikt wordt door de aanbieder om de kennis, zoals opgebouwd in het kind-volgsysteem, over te dragen aan de basisschool waar de peuter naar toegaat;

 • m.

  Peuter: bij de gemeente in het basisregistratiepersonen ingeschreven kind van 2 tot 4 jaar;

 • n.

  Peuteropvang: peuteropvang is kinderopvang voor Peuters van 2 tot 4 jaar die wonen in de gemeente aangeboden door een Peuteropvang aanbieder werkend met peutergroepen (leeftijdscategorie2 tot 4 jaar) die zijn opgenomen in het LRK;

 • o.

  Reguliere Peuteropvang: de reguliere peuteropvang omvat minimaal twee dagdelen opvang met een maximale dagdeel-lengte van 4 uren, gedurende maximaal 40 weken per kalenderjaar bij een aanbieder, zijnde niet VVE-aanbod;

 • p.

  Rekentool 2023: rekentool waarmee de hoogte van de subsidie wordt vastgesteld. Aanbieders dienen de ingevulde Rekentool 2023 als bijlage op te nemen in hun subsidieaanvraag;

 • q.

  VVE-aanbod: het aanbod Voor- en Vroegschoolse Educatie dat 2 extra dagdelen bovenop de reguliere peuteropvang betreft, gericht op het verminderen van onderwijsachterstanden van VVE-doelgroep peuters;

 • r.

  VVE-doelgroep peuter; een peuter in de leeftijd van 2 tot 4 jaar die een VVE indicatie heeft gekregen van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ);

 • s.

  VVE-programma: een erkend voor- en of vroegschools programma dat is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut;

 • t.

  VVE-registratie: een registratie van de aanbieder in het LRK waaruit blijkt dat de aanbieder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen voor het aanbieden van VVE Súdwest-Fryslân aan de aanbieder op basis van deze nadere regels;

 • u.

  Warme overdracht: de mondelinge overdracht van relevante informatie over een peuter door de pedagogisch medewerker naar de basisschool.

Artikel 2.1.2 Welke activiteiten

Het college kan een jaarlijkse budgetsubsidie verlenen aan peuteropvang instellingen in de gemeente op basis van het aantal bezette peuterplaatsen voor de peuteropvang (2 dagdelen) waarop de gemeentetoeslag van toepassing is, het koptarief en voor extra VVE dagdelen.

Artikel 2.1.3 Voorwaarden peuteropvang en VVE

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie geldt dat aanbieders:

  • a.

   gebruik maken van het aanvraagformulier;

  • b.

   bij de berekening van de hoogte van de subsidie gebruik maken van de Rekentool 2023 en deze als bijlage opnemen in hun subsidieaanvraag.

 • 2.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie gelden voor aanbieders de volgende voorwaarden:

 • Algemeen:

  • a.

   de peuteropvang heeft minimaal 6 en maximaal 16 peuters per groep, in de leeftijd van 2 tot 4 jaar;

  • b.

   de (VVE) peuteropvang voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en landelijke kwaliteitseisen voor peuterwerk en VVE. Dit blijkt uit een beoordeling van de GGD;

  • c.

   de peuteropvang werkt samen met andere peuteropvang locaties, kinderopvang locaties en basisscholen gericht op het uitwisselen van kennis, expertise en het realiseren van een goede overdracht;

  • d.

   de peuteropvang is aangesloten op de Verwijsindex Fryslân (ViF). Pedagogische medewerkers van de peuteropvang zijn geschoold in het werken met deze Verwijsindex;

  • e.

   de peuteropvang heeft de taak in het (vroeg)signaleren en in de preventie van ontwikkelingsachterstanden en/of opvoedingsproblemen;

  • f.

   het bestuur waar de peuteropvang onder valt neemt via de LEA deel aan gestructureerd inhoudelijk overleg tussen peuteropvang, kinderopvang en basisscholen over voor- en vroegschoolse educatie, toeleiding, kwaliteitsbewaking en doorgaande leerlijn;

  • g.

   de peutersopvang gebruikt het overdrachtsformulier voor de overdracht van peuters naar de basisschool;

  • h.

   de peutersopvang zorgt voor een warme overdracht van alle peuters als zij de peuteropvang verlaten.

 • VVE:

  • i.

   op een VVE peuteropvang locatie wordt gewerkt met een bewezen effectief VVE programma;

  • j.

   op een VVE peuteropvang locatie zijn alle pedagogisch medewerkers geschoold of worden (bij)geschoold in de erkende VVE-methodiek;

  • k.

   VVE doelgroeppeuters volgen de voorschoolse educatie 4 dagdelen van 4 uur per dagdeel;

  • l.

   VVE doelgroeppeuters worden met voorrang geplaatst op een VVE peuteropvang;

  • m.

   de VVE peuteropvang heeft ouderbeleid ontwikkeld en uitgewerkt in een ouderbeleidsplan. Ouders kunnen het ouderbeleidsplan op de peuterspeelzaal inzien.

Artikel 2.1.4 Budget

Voor het jaar 2023 is het budget voor reguliere peuteropvang € 595.000.

Het budget voor VVE peuteropvang 2023 is afhankelijk van de rijksbijdrage voor onderwijsachterstandenbeleid.

Artikel 2.1.5 Verdeling VVE-peuteropvang

 • 1.

  De subsidie per bezette peuterplaats voor 2 dagdelen reguliere peuteropvang van 3 uur waarop de gemeentetoeslag van toepassing is bedraagt € 2.112.

 • 2.

  De subsidie per bezette peuterplaats voor 2 dagdelen reguliere peuteropvang van 4 uur waarop de gemeentetoeslag van toepassing is bedraagt € 2.816.

 • 3.

  De subsidie per bezette peuterplaats (koptarief) waarop de kinderopvangtoeslag van toepassing is, bedraagt € 0,76 per uur, met een maximum van 360 uur.

 • 4.

  De subsidie per bezette peuterplaats voor twee extra dagdelen van 4 uur VVE bedraagt € 3.120.

 • 5.

  Het aantal bezette peuterplaatsen voor twee extra dagdelen VVE wordt berekend door uit te gaan van het gemiddelde aantal individuele VVE-geïndiceerde peuters op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Basis voor de subsidieaanvraag is het aantal VVE-geïndiceerde peuters van het voorafgaande jaar.

 • 6.

  Als er niet genoeg budget is, wordt het budget naar verhouding gelijk verdeeld over de aanvragers.

Artikel 2.1.6 Aanvullende weigeringsgronden

Het college kan subsidieverlening weigeren wanneer een evenwichtige spreiding van voorzieningen naar het oordeel van het college onvoldoende is gewaarborgd.

Artikel 2.1.7 Voorwaarden gemeentetoeslag

Voor ouders die in aanmerking willen komen voor gemeentetoeslag via de aanbieder, gelden de volgende voorwaarden:

 • 1.

  de peuter bezoekt minimaal twee dagdelen (van 3 of 3,5 uren) per week de peuteropvang van een aanbieder met een maximum van 40 weken per kalenderjaar;

 • 2.

  de ouders komen niet in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag;

 • 3.

  de ouders hebben een Inkomensverklaring overgelegd aan de aanbieder;

 • 4.

  zelfstandig ondernemers kunnen in plaats van een Inkomensverklaring een kopie sturen van de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting van het betreffende belastingjaar.

Artikel 2.1.8 Ouderbijdrage

 • 1.

  Ouders die gebruik maken van (VVE) peutervang betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage over de eerste twee dagdelen.

 • 2.

  Bij de subsidieverstrekking gaat de gemeente uit van een gemiddelde ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is voor 2023 vastgesteld op € 0,95 per uur.

 • 3.

  Na afloop van het subsidiejaar vindt de verrekening met het voorschot plaats op basis van het werkelijke aantal bezette peuterplaatsen in 2023.

 • 4.

  Bij de doorberekening van de ouderbijdrage aan de ouders wordt de VNG adviestabel ouderbijdrage 2023 gevolgd.

Artikel 2.1.9 Maximum uurtarief peuteropvang

In 2023 is het maximum uurtarief voor de peuteropvang in de gemeente € 8,99.

Artikel 2.1.10 Subsidiëring koptarief voor alle ouders aan de aanbieder

De gemeente betaalt in 2023 een koptarief van € 0,76 per uur aan de aanbieder met een maximum aantal uren per dag van 8 uur. Dit geldt zowel voor ouders die gebruik maken van peuteropvang op basis van de gemeentetoeslag als voor ouders die peuteropvang afnemen op basis van kinderopvangtoeslag.

Artikel 2.1.11 Verdeling extra dagdelen VVE

 • 1.

  Voor elke geplaatste VVE-doelgroeppeuter vanaf 2 jaar ontvangt de aanbieder subsidie voor 2 extra dagdelen van 4 uren per week, mits de aanbieder kan aantonen (via de Overeenkomst) dat de peuter ook gebruik maakt van de reguliere peuteropvang van 2 dagdelen van 4 uren (in totaal 4 dagdelen van 4 uren).

 • 2.

  De subsidie voor de 2 extra dagdelen per VVE-doelgroeppeuter per jaar wordt verrekend naar rato van het aantal maanden dat een VVE-doelgroeppeuter geplaatst is op de Peuteropvang.

 • 3.

  De subsidie van de 2 extra dagdelen bestaat uit het maximumuurtarief 2023 en het koptarief.

Artikel 2.1.12 Procedurebepalingen

 • 1.

  Ouders kunnen gemeentetoeslag aanvragen via de aanbieder, door middel van een aanvraagformulier.

 • 2.

  De subsidie voor gemeentetoeslag van de ouders wordt uitbetaald aan de aanbieder. De aanbieder dient daarvoor een registratie bij te houden.

 • 3.

  De aanbieder toetst de door de ouders ingevulde aanvraagformulieren met de gevraagde inkomensgegevens. Ouder(s) hoeven maar eenmaal de gevraagde inkomensverklaring aan de aanbieder aan te leveren. De uitkomst van de toetsing dient schriftelijk vastgelegd te worden.

 • 4.

  De aanbieder houdt maandelijks het aantal peuters, recht op kinderopvangtoeslag of gemeentetoeslag en de toepasselijke ouderbijdrage bij en stuurt dit overzicht per kwartaal op aan de gemeente.

 • 5.

  De aanbieder int de ouderbijdrage bij de ouders en is verantwoordelijk voor een eventueel optredend debiteurenverlies.

 • 6.

  Als de inkomenssituatie zodanig wijzigt dat ouders in aanmerking komen voor de Kinderopvangtoeslag, dan vervalt het recht op de gemeentetoeslag nadat het recht op Kinderopvangtoeslag is ingegaan. Ouders of verzorgers zijn verplicht per omgaande te melden aan de aanbieder dat zij in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Dit wordt door de aanbieder van te voren mondeling en schriftelijk met ouders gecommuniceerd en na een jaar herhaald.

 • 7.

  Indien ondernemende ouders (inclusief Zzp-ers) niet de meest recente aanslag inkomstenbelasting kunnen of willen overleggen, moeten zij aantonen startend ondernemer te zijn door middel van een bewijs van de Kamer van Koophandel, waarbij ze in de laagste categorie ingeschaald kunnen worden. Indien geen sprake is van een startende onderneming, kan de ondernemer ingeschaald worden in de middelste inkomenscategorie, waarbij het recht op herziening is voorbehouden.

 • 8.

  Wanneer een verlaging van het inkomen zodanig is dat ouders in een lagere inkomenscategorie van de adviestabel ouderbijdrage vallen, kan een aanvraag tot herziening van de ouderbijdrage worden gedaan op basis van de meest recente loongegevens, loonstrook, uitkeringsbeschikking of de meest recente inkomensverklaring.

 • 9.

  Indien sprake is van inkomenswijziging door werkeloosheid, kunnen kinderopvanggerechtigden nog gedurende een half jaar aanspraak maken op de kinderopvangtoeslag, nadat deze termijn verstreken is kunnen zij in aanmerking komen voor de gemeentetoeslag.

 • 10.

  Indien bij de jaarlijkse toetsing blijkt dat de ouders of verzorgers de voorgaande periode wel recht op kinderopvangtoeslag hadden en de ouders of verzorgers dit niet (tijdig) hebben gemeld, wordt de gemeentetoeslag door de gemeente teruggevorderd bij de aanbieder vanaf de datum dat het recht op de kinderopvangtoeslag is ingegaan. De aanbieder is zelf verantwoordelijk voor het terugvorderen van deze gemeentetoeslag bij de ouders.

 • 11.

  De gemeentetoeslag wordt stopgezet op de dag dat de peuter vier jaar wordt of als een tussentijdse wijziging plaats heeft gevonden waardoor niet meer aan de voorwaarden voor de gemeentetoeslag wordt voldaan.

 • 12.

  Indien de aanbieder vaststelt dat ouders die gemeentetoeslag ontvangen drie keer binnen een half jaar de ouderbijdrage niet betalen aan de aanbieder en de aanbieder de ouders hiertoe schriftelijk heeft aangemaand, dan vervalt het recht op deze gemeentetoeslag en wordt de peuteropvang beëindigd. Er wordt dan via een e-mail een signaal aan de gemeente gegeven.

 • 13.

  Ouders die geen Inkomensverklaring of andere documenten willen overleggen komen niet in aanmerking voor de gemeentetoeslag en moeten tegen het volledige tarief peuteropvang afnemen.

Paragraaf 2.2 Vroegschoolse Educatie (basisschool)

Artikel 2.2.1 Begripsbepalingen

 • a.

  Vroegschoolse educatie: educatie die wordt aangeboden in de eerste twee leerjaren van de basisschool;

 • b.

  VVE-programma: programma als bedoeld in artikel 2.1.1;

 • c.

  VVE-peuteropvang: peuteropvang met VVE-aanbod als bedoeld in artikel 2.1.1;

 • d.

  achterstandsscore: score per school op basis van het risico per kind op een onderwijsachterstand, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Artikel 2.2.2 Welke activiteiten

Het college kan een jaarlijkse subsidie verlenen aan basisscholen in de gemeente die structureel samenwerken met VVE-peuteropvang en een gemiddelde achterstandsscore per leerling hebben van 2,0 of meer (=achterstandscore zonder drempel gedeeld door het aantal bekostigde leerlingen).

Artikel 2.2.3 Voorwaarden

Een basisschool kan alleen subsidie krijgen als:

 • 1.

  het bedrag wordt ingezet voor de bekostiging van een tutor die in de klas aanwezig is;

 • 2.

  het bedrag wordt ingezet voor de aanschaf van en scholing in een bewezen effectief VVE-programma waarbij de doorgaande lijn met de VVE-peuter/dagopvang wordt bewerkstelligd;

 • 3.

  de school actief de samenwerking met de voorschoolse voorziening opzoekt en samen vorm geeft;

 • 4.

  de rijksmiddelen die de basisschool zelf ontvangt voor het bestrijden van onderwijsachterstanden volledig worden ingezet als cofinanciering;

 • 5.

  de school meewerkt en uitvoering geeft aan de resultaatafspraken tussen gemeente en de betreffende schoolbesturen.

Artikel 2.2.4 Budget

Voor het jaar 2023 is het budget € 30.000.

Artikel 2.2.5 Verdeling

 • 1.

  Als de inleverdatum voorbij is, worden alle aanvragen beoordeeld. De aanvragen die volgens het college het meeste helpen het doel van het budget te bereiken, krijgen als eerste subsidie, totdat het budget op is.

 • 2.

  De subsidie is maximaal 100% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 15.000 per basisschool en is afhankelijk van de activiteiten die worden uitgevoerd en de kosten die worden gemaakt.

Artikel 2.2.6 Aanvullende weigeringsgronden

Het college kan besluiten geen subsidie te verlenen wanneer een juiste spreiding van voorzieningen naar het oordeel van het college onvoldoende is gewaarborgd.

Paragraaf 2.3 Zorg voor leerlingen

Artikel 2.3.1 Begripsbepalingen

 • a.

  Preventieve zorg: vormen van lichte hulp, signalering, preventief werken en opvoedingsondersteuning.

Artikel 2.3.2 Welke activiteiten

Het college kan een jaarlijkse subsidie verlenen aan scholen voor primair onderwijs, SBO en (V)SO in de gemeente voor het verlenen van preventieve zorg aan haar leerlingen.

Artikel 2.3.3 Voorwaarden

De zorgmiddelen van de gemeente en scholen moeten in samenhang worden ingezet en ondersteunend werken aan de doelstellingen van Passend Onderwijs en de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor zorg voor jeugd.

Artikel 2.3.4 Budget

Voor het jaar 2023 is het budget € 113.265.

Artikel 2.3.5 Verdeling

 • 1.

  Het bedrag bedraagt € 15,30 per leerling per jaar. Hiervoor wordt de meest actuele telling van het Ministerie van OCW gebruikt (www.dataduo.nl).

 • 2.

  Als er niet genoeg budget is, wordt het budget naar verhouding gelijk verdeeld over de aanvragers.

Artikel 2.3.6 Aanvullende weigeringsgronden

Het college kan besluiten geen subsidie te verlenen als het gaat om taken die primair de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur zijn, te weten kwaliteitszorg, interne begeleiding, systeembegeleiding, professionalisering, schoolontwikkeling, implementatie van onderwijsconcepten en onderwijsmethoden.

Paragraaf 2.4 Voorschoolse Educatie, aanvullende activiteiten

Artikel 2.4.1 Begripsbepalingen

 • a.

  IKA: Integrale Kind Aanpak;

 • b.

  NT2: Nederlands als tweede taal voor anderstaligen;

 • c.

  VVE-aanbieder: een aanbieder van voor- en vroegschoolse educatie die in het bezit is van een VVE-registratie in het landelijk register kinderopvang;

 • d.

  Aanvullende activiteiten: aanvullende activiteiten die leiden tot een verbetering van de resultaten.

Artikel 2.4.2 Welke activiteiten

Het college kan een eenmalige subsidie verlenen aan VVE-aanbieders uit de gemeente voor aanvullende activiteiten gericht op kwaliteitsverbetering. Het moet hierbij gaan om activiteiten waarbij het kind centraal staat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • het realiseren van NT2- of schakelklassen;

 • het inzetten van (extra) uren logopedie;

 • het aanbrengen van aantoonbare resultaatverbeteringen in de doorgaande leerlijn.

 • activiteiten ter bevordering van de IKA;

 • het inzetten van een pedagogisch coach 0-6 jaar, centrumcoach en/of jeugdondersteuner IKA in samenwerking met het onderwijs (voor zover dit de werkzaamheden van de pedagogisch coach en VVE-coach niet overlapt);

 • bijdragen aan de rijke schooldag voor 0-4 jaar;

 • deskundigheidsbevordering in de doorgaande lijn 0-6 jaar;

 • vorm geven aan ouderbetrokkenheid.

Artikel 2.4.3 Voorwaarden

 • 1.

  De subsidie wordt voor minimaal 50% ingezet in samenwerking met ketenpartner(s) zoals scholen, jeugdgezondheidszorg en/of zorgaanbieders. Dit conform de gedachte van de IKA.

 • 2.

  Het activiteitenplan is vooraf in ieder geval afgestemd met de school, een medewerker van het gebiedsteam en de VVE-coördinator van de gemeente.

Artikel 2.4.4 Inleverdatum aanvraag

De volledige aanvraag voor aanvullende activiteiten voor het schooljaar 2023-2024 is uiterlijk 1 juli 2023 in het bezit van de gemeente.

Artikel 2.4.5 Budget

Voor het jaar 2023 is het budget € 140.000.

Artikel 2.4.6 Verdeling

 • 1.

  De subsidie wordt beoordeeld op basis van het ontvangen activiteitenplan met begroting en is maximaal 100% van de subsidiabele kosten.

 • 2.

  De subsidie wordt bepaald door het budget voor 2023 naar rato te verdelen over VVE-aanbieders op basis van het aantal gerealiseerde VVE plaatsen in 2022.

Artikel 2.4.7 Aanvullende weigeringsgronden

Het college kan besluiten geen subsidie te verlenen als:

 • 1.

  de aanvrager geen jaarlijkse subsidie krijgt volgens paragraaf 2.1.

 • 2.

  de activiteiten volgens het college onvoldoende bijdragen aan kwaliteitsverbetering en/of verbetering van resultaten.

 • 3.

  de activiteiten volgens het college geen aanvulling zijn op de reguliere activiteiten van de aanvrager.

Paragraaf 2.5 Pedagogisch beleidsmedewerker/coach

Artikel 2.5.1 Begripsbepalingen

 • a.

  PM-er: Pedagogisch Medewerker;

 • b.

  Kindcentrum: een voorziening waar kinderopvang plaatsvindt, anders dan gastouderopvang;

 • c.

  Kinderopvangorganisatie: een organisatie die professionele opvang aanbiedt voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar en die is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK);

 • d.

  Pedagogisch beleidsmedewerker/coach, hier wordt het volgende onder verstaan:

  • 1.

   Beleidsfunctie (boven formatief) waarbij de pedagogisch beleidsmedewerker zorgt voor een vertaling van het gemeentelijk- en organisatiebeleid naar handelingsadviezen aan de PM-ers en/of

  • 2.

   Coach van PM-ers (boven formatief) waarbij de pedagogisch beleidsmedewerker de PM-ers coacht door te observeren en individueel of als team coachende gesprekken te voeren en/of

  • 3.

   VE-geschoolde medewerker (formatief) die meewerkt op de groep én bijdraagt aan kwaliteitsverbetering;

 • e.

  VVE-doelgroepkinderen; kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar die een VVE indicatie hebben gekregen van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ);

 • f.

  VVE-programma: een erkend voor- en of vroegschools programma dat is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut;

 • g.

  VVE-registratie: een registratie van de aanbieder in het LRK waaruit blijkt dat de aanbieder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen voor het aanbieden van VVE Súdwest-Fryslân aan de aanbieder op basis van deze nadere regels.

Artikel 2.5.2 Welke activiteiten

Het college kan een jaarlijkse subsidie verstrekken aan kinderopvangorganisaties voor de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches op kindcentra in de gemeente.

Artikel 2.5.3 Voorwaarden

 • 1.

  Op kindcentra waar de pedagogisch beleidsmedewerker/coach wordt ingezet wordt gewerkt met een VVE-programma. Deze voorwaarde geldt niet voor de locatie bij het AZC.

 • 2.

  Het aantal uren per kindcentrum mag binnen het kindcentrum naar eigen inzicht worden ingezet voor kwaliteitsverhoging van de VE-groepen. De uren komen bovenop het aantal uren dat op grond van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) verplicht is.

 • 3.

  Uit het pedagogisch beleidsplan van de kinderopvangorganisatie blijkt op welke wijze de beleidsmedewerker/coach er voor zorgt dat het doel wordt bereikt.

Artikel 2.5.4 Budget

Voor deze regeling is geen subsidieplafond vastgesteld, omdat het gaat om het uitvoeren van een wettelijke taak.

Artikel 2.5.5 Verdeling

 • 1.

  De subsidie is gebaseerd op de rekennorm van 10 uren per VVE-doelgroepkind per kindcentrum per jaar (peildatum 1 januari 2023).

 • 2.

  De subsidie voor de pedagogisch beleidsmedewerker/coach bedraagt maximaal € 50,00 per uur.

Paragraaf 2.6 Integrale Kind Aanpak

Artikel 2.6.1 Begripsbepalingen

 • a.

  Aanvrager: een startende IKA, IKA in bedrijf, IKA+ of Top IKA, bestaande uit een samenwerkingsverband tussen minimaal een school en een kinderopvangorganisatie. De school voert namens beide partijen de activiteiten uit;

 • b.

  Achterstandsscore: door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ontwikkelde methode voor het in beeld brengen van onderwijsachterstanden;

 • c.

  IKA: Integrale Kind Aanpak;

 • d.

  Integrale Kind Aanpak: een op een analyse van de wijk, het dorp of het gebied gebaseerde samenwerking tussen kinderopvangorganisatie, onderwijs, welzijn, sport en cultuur en/of andere partijen. Doel hiervan is de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen te vergroten. De samenwerking geeft vorm aan een integrale aanpak in een doorgaande lijn voor kinderen van met name 2-12 jaar in de omgeving waarin zij opgroeien;

 • e.

  Startende IKA: een beginnende samenwerking tussen school en opvang;

 • f.

  IKA in bedrijf: een bestaande IKA waarvan de school geen achterstandsscore heeft;

 • g.

  IKA+: een IKA waarvan de school een achterstandsscore heeft van 20 tot en met 94;

 • h.

  Top IKA: een IKA waarvan de school een achterstandsscore heeft van 95 of hoger;

 • i.

  Kinderopvangorganisatie: een organisatie die professionele opvang aanbiedt voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar en die is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK);

 • j.

  Doorgaande lijn: een logisch opvolgende lijn van in iedere geval de voorschoolse periode (0-4 of 2-4 jaar) naar de vroegschoolse periode (groep 1-3) op het gebied van leer- en ontwikkelingsdoelen, pedagogisch klimaat en ouderbetrokkenheid;

 • k.

  Lumpsumregeling: Scholen en andere onderwijsinstellingen krijgen van de Rijksoverheid elk jaar één budget voor de kosten van materiaal en personeel. Dit budget heet de lumpsum.

Artikel 2.6.2 Welke activiteiten

Het college kan een jaarlijkse en eenmalige subsidie verlenen aan aanvragers voor het proces van planvorming, scholing, rand voorwaardelijke activiteiten voor de doorgaande lijn (zowel pedagogisch als educatief) en de doorgaande lijn in de zorg.

Artikel 2.6.3 Voorwaarden

Een aanvrager kan alleen subsidie krijgen als:

 • 1.

  samenwerking tussen minimaal de kinderopvang en de school aantoonbaar is middels een samenwerkingsovereenkomst of convenant en:

  • a.

   gewerkt wordt aan/vanuit één pedagogische visie;

  • b.

   gelijkwaardigheid bestaat tussen onderwijs en kinderopvang en gezamenlijk een IKA-plan is opgesteld;

  • c.

   ouders zoveel mogelijk worden betrokken bij de ontwikkeling van hun kind;

  • d.

   een doorgaande lijn bestaat van de voor- naar de vroegschool;

 • 2.

  een duidelijke analyse is gemaakt met betrekking tot de kinderen, hun ouders en de wijk/het dorp waarin de school zich bevindt, waaruit blijkt waar de behoeften liggen en waarin het verband tussen die analyse en het IKA-plan duidelijk wordt beschreven;

 • 3.

  sprake is van cofinanciering; de organisaties die deelnemen aan de IKA zetten tenminste 30% van het bedrag van de gemeentelijke subsidie zelf aanvullend in. Dat kan zijn in de vorm van uren van het personeel, materialen, inhuur van derden, etc. ;

 • 4.

  de school de eigen VVE-middelen in de lumpsumregeling voor het onderwijs inzet voor VVE-activiteiten op school dan wel de doorgaande lijn 0-6;

 • 5.

  de kinderopvangorganisaties hun aanvullende middelen vanuit het onderwijsachterstandenbeleid in elk geval gedeeltelijk aanvullend inzetten voor het IKA-plan.

Artikel 2.6.4 Inleverdatum aanvraag

De volledige aanvraag voor het schooljaar 2023-2024 is uiterlijk 1 april 2023 in het bezit van de gemeente.

Artikel 2.6.5 Budget

Voor het jaar 2023 is het budget € 145.000.

Artikel 2.6.6 Verdeling

Jaarlijkse subsidie

 • 1.

  Als de inleverdatum voorbij is, worden alle aanvragen beoordeeld. IKA+ en Top-IKA-aanvragen worden als eerste behandeld.

 • 2.

  De aanvragers komen alleen voor subsidie in aanmerking wanneer de activiteiten, naar het oordeel van het college, helpen om achterstanden terug te dringen dan wel kansen voor kinderen te vergroten.

 • 3.

  De subsidie bedraagt maximaal 70% van de subsidiabele kosten tot maximaal:

Type IKA

Achterstandsscore

Maximale subsidie per locatie

Activiteiten

IKA+

20-95

€ 8.000

 • -

  Proces planvorming

 • -

  Scholing

 • -

  Coördinatie

 • -

  Randvoorwaardelijke activiteiten voor de doorgaande lijn (pedagogisch en educatief)

TOP-IKA

>95

€ 12.000

 • -

  Proces planvorming

 • -

  Coördinatie

 • -

  Scholing

 • -

  Randvoorwaardelijke activiteiten voor de doorgaande lijn (pedagogisch en educatief)

 • -

  Doorgaande lijn in de zorg

 • 4.

  Indien er in een dorp of wijk meerdere scholen en opvangvoorzieningen zijn, mag de aanvraag door deze scholen en opvangvoorzieningen gezamenlijk worden gedaan. In dat geval wordt de subsidie bepaald door het op grond van lid 2 toe te kennen bedrag bij elkaar op te tellen.

 • 5.

  Als het budget niet toereikend is, wordt het budget naar verhouding gelijk verdeeld over de aanvragers.

Eenmalige subsidie

 • 6.

  Indien na verlening van de jaarlijkse subsidies nog budget over is, kan een eenmalige subsidie worden verstrekt aan een startende IKA en/of een IKA in bedrijf.

 • 7.

  De aanvragen die naar het oordeel van het college het meeste helpen om achterstanden terug te dringen dan wel om kansen voor kinderen te vergroten krijgen als eerste subsidie, totdat het budget op is.

 • 8.

  De subsidie bedraagt maximaal 70% van de subsidiabele kosten tot maximaal:

Type IKA

Achterstandsscore

Maximale subsidie per locatie

Activiteiten

Startende IKA

Geen

€ 5.000

 • -

  Proces planvorming

 • -

  Coördinatie

 • -

  Scholing

 • -

  Versterking doorgaande lijn 0-6

IKA in bedrijf

Geen

€ 3.000

 • -

  Scholing (bij kleine wijzigingen)

 • -

  Versterking doorgaande lijn 0-6

Artikel 2.6.7 Aanvullende weigeringsgronden

Het college kan besluiten geen jaarlijkse subsidie te verlenen als de activiteiten naar het oordeel van het college:

 • 1.

  onvoldoende bijdragen aan kwaliteitsverbetering en/of verbetering van resultaten;

 • 2.

  geen aanvulling zijn op de reguliere activiteiten van de aanvrager.

Artikel 2.6.8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking de dag na de bekendmaking in het Gemeenteblad.

Hoofdstuk 3 Sport

Paragraaf 3.1 Sport opleidingen

Artikel 3.1.1 Begripsbepalingen

 • a.

  Sportvereniging: een vereniging of stichting die sport als belangrijkste activiteit heeft.

 • b.

  Sport- en beweegaanbieder: sport- en beweegaanbieders die ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 3.1.2 Welke activiteiten

Het college verleent eenmalig subsidie aan een sportvereniging of sport- en beweegaanbieder in de gemeente voor het (gedeeltelijk) betalen van een opleiding.

Artikel 3.1.3 Budget

Voor het jaar 2023 is het budget € 21.000.

Artikel 3.1.4 Verdeling

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van ontvangst, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van ontvangst.

 • 2.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats tot het budget op is.

 • 3.

  De volgende kosten zijn subsidiabel: cursusgeld, lesmateriaal en examengeld.

 • 4.

  De subsidie voor sportverenigingen is maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 500 per cursist.

 • 5.

  De subsidie voor sport- en beweegaanbieders is maximaal 25% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 500 per cursist.

 • 6.

  Als na 1 november nog budget over is, mag dit worden ingezet voor subsidieverlening volgens paragraaf 3.3 en 3.4.

Artikel 3.1.5 Aanvullende weigeringsgronden

Het college verleent geen subsidie als de aanvraag pas compleet is wanneer de opleiding van de cursist al is afgelopen.

Paragraaf 3.2 Sporttechnisch kader gymnastiek

Artikel 3.2.1 Begripsbepalingen

Gymvereniging: een vereniging in de gemeente die is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie.

Artikel 3.2.2 Welke activiteiten

Het college verleent jaarlijkse subsidie aan gymverenigingen voor het gedeeltelijk betalen van de werkgeverslasten sociale verzekeringen.

Artikel 3.2.3 Voorwaarden

De gymvereniging kan alleen subsidie krijgen als ze de uitvoering van het werkgeverschap laat doen door Stichting Sport Werkgever Fryslân.

Artikel 3.2.4 Budget

Voor het jaar 2023 is het budget € 10.000.

Artikel 3.2.5 Verdeling

 • 1.

  Het bedrag is 50% van de werkgeverslasten sociale verzekeringen.

 • 2.

  Als er niet genoeg budget is, wordt het budget naar verhouding gelijk verdeeld over de aanvragers.

Paragraaf 3.3 Sport evenementen

Artikel 3.3.1 Begripsbepalingen

 • a.

  NOC*NSF: Nationaal Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie;

 • b.

  Breedtesportevenement: een sportactiviteit waar iedereen mag komen. De activiteit moet gaan om het meer laten bewegen van mensen en het ontwikkelen van talent;

 • c.

  Topsportevenement: een sportactiviteit waar iedereen mag komen. De landelijke sportbond of het NOC*NSF moet van mening zijn dat het een activiteit van topniveau is;

 • d.

  Sportevenement: een breedtesportevenement of een topsportevenement.

Artikel 3.3.2 Welke activiteiten

Het college verleent eenmalig subsidie aan een organisatie uit de gemeente voor het organiseren van een sportevenement.

Artikel 3.3.3 Voorwaarden

Voor het ontvangen van subsidie gelden de volgende voorwaarden:

 • 1.

  Het evenement moet helemaal of voor een groot deel plaatsvinden in de gemeente.

 • 2.

  Als de aanvrager geen sportvereniging is, moet er tijdens het evenement worden samengewerkt met een lokale sportvereniging.

Artikel 3.3.4 Budget

Voor het jaar 2023 is het budget € 18.000.

Artikel 3.3.5 Verdeling

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van ontvangst, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van ontvangst.

 • 2.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats tot het budget op is.

 • 3.

  De subsidie voor een breedtesportevenement bedraagt maximaal 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 2.000.

 • 4.

  De subsidie voor een topsportevenement bedraagt maximaal 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 3.000.

 • 5.

  Als na 1 november nog budget over is, mag dit worden ingezet voor subsidieverlening volgens paragraaf 3.1 en 3.4.

Artikel 3.3.6 Aanvullende weigeringsgronden

Het college kan het verlenen van subsidie weigeren als de aanvrager in de afgelopen 2 jaar voor dezelfde of een vergelijkbare activiteit subsidie heeft gekregen volgens deze paragraaf.

Paragraaf 3.4 Sport vitalisering

Artikel 3.4.1 Begripsbepalingen

 • a.

  Sportvereniging: een vereniging of stichting die sport als belangrijkste activiteit heeft.

 • b.

  Sport- en beweegaanbieder: sport- en beweegaanbieders die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 3.4.2 Welke activiteiten

Het college verleent eenmalig subsidie aan een sportvereniging of een sport- en beweegaanbieder voor het uitvoeren van plannen om het aanbod van de aanvrager te vitaliseren en/of verduurzamen. Denk hierbij aan het aanspreken van nieuwe doelgroepen, innovatie binnen de vereniging of het promoten van de activiteiten van de vereniging via een eenmalige activiteit.

Artikel 3.4.3 Voorwaarden

 • 1.

  De sport- en beweegaanbieder moet structureel (wekelijks of maandelijks) bij elkaar komen en samenwerking met een sportvereniging zoeken.

 • 2.

  Vrijwilligersuren kunnen bij de inkomsten en uitgaven worden meegeteld. Deze worden gewaardeerd op het geldende minimumloon voor 22 jaar en ouder per uur per vrijwilliger op basis van een volledige werkweek van 36 uur (peiljaar 2023: € 11,94).

Artikel 3.4.4 Budget

Voor het jaar 2023 is het budget € 30.000.

Artikel 3.4.5 Verdeling

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van ontvangst, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van ontvangst.

 • 2.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats tot het budget op is.

 • 3.

  De subsidie is maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximaal bedrag van € 5.000.

 • 4.

  Voor o.a. de volgende kosten geeft de gemeente geen subsidie; reis- en vergaderkosten, consumpties en prijzen voor deelnemers.

 • 5.

  Als na 1 november nog budget over is, mag dit worden ingezet voor subsidieverlening volgens paragraaf 3.1 en 3.3.

Artikel 3.4.6 Aanvullende weigeringsgronden

Het college kan het geven van subsidie weigeren wanneer:

 • 1.

  er voorafgaand aan het insturen van de aanvraag geen contact is geweest met een Buurtsportcoach of verenigingsondersteuner van de gemeente;

 • 2.

  het plan volgens het college onvoldoende bijdraagt aan vitalisering of verduurzaming.

Paragraaf 3.5 Sport, Gehandicapten

Artikel 3.5.1 Begripsbepalingen

 • a.

  Sportvereniging: een vereniging of stichting die sport als belangrijkste activiteit heeft.

 • b.

  Gehandicaptensport: team binnen de sportvereniging waar mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking kunnen sporten.

Artikel 3.5.2 Welke activiteiten

Het college verleent jaarlijks subsidie aan sportverenigingen in de gemeente, die extra kosten maken voor een Gehandicaptensport. De subsidie kan onder andere worden gebruikt voor meerkosten in vervoer en aanschaf van specifieke materialen.

Artikel 3.5.3 Budget

Voor 2023 is het budget € 10.000.

Artikel 3.5.4 Verdeling

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van ontvangst, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van ontvangst.

 • 2.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats tot het budget op is.

 • 3.

  De subsidie is € 250 per aangepast sportteam.

 • 4.

  Voor accommodatiekosten geeft de gemeente geen subsidie.

Paragraaf 3.6 Topsportfonds

Artikel 3.6.1 Begripsbepalingen

 • a.

  Incidentele topsportactiviteit:

  • 1.

   een door een sportbond, die aangesloten is bij het NOC&NSF, georganiseerd of erkend (inter)nationaal toernooi, zoals een NK, EK, WK of de Olympische Spelen;

  • 2.

   een door een sportbond, die aangesloten is het NOC*NSF, georganiseerde of erkende trainingsstage.

 • b.

  Seizoensgebonden topsportactiviteit: deelname aan topsportactiviteiten gedurende de periode die loopt van 1 augustus tot en met 31 juli in het eerstvolgende kalenderjaar.

 • c.

  Sporttalent: een sporter uit de gemeente die is ingeschreven in de basisregistratie van de gemeente en een leeftijd heeft van minimaal 12 jaar, en voldoet aan één van de volgende profielen:

  • 1.

   de sporter heeft een status bij NOC*NSF; deze topsporters zijn bij het Olympisch Netwerk bekend als A-sporter, sporter met een selectiestatus, een HP-sporter, of zij zijn bekend als bij het NOC*NSF geregistreerd talent (als Internationaal Talent, Nationaal Talent of Belofte);

  • 2.

   de sporter maakt deel uit van een selectie van een bij het NOC*NSF aangesloten sportbond;

  • 3.

   de sporter maakt deel uit van een programmalijn die is goedgekeurd door een bij het NOC*NSF aangesloten sportbond en/of van een bij het Olympisch Netwerk aangemeld trainingscentrum.

Artikel 3.6.2 Welke activiteiten

Het college kan subsidie verlenen aan sporttalenten voor deelname aan:

 • 1.

  een seizoensgebonden topsportactiviteit; en/of

 • 2.

  een incidentele topsportactiviteit.

Artikel 3.6.3 Inleverdatum aanvraag

 • 1.

  De volledige aanvraag voor een seizoensgebonden topsportactiviteit is uiterlijk 1 augustus 2023 in het bezit van de gemeente.

 • 2.

  De volledige aanvraag voor een incidentele topsportactiviteit is uiterlijk vier weken voor het begin van de topsportactiviteit, of uiterlijk twee weken nadat de sportbond de sporter op de hoogte heeft gesteld van deelname, in het bezit van de gemeente.

Artikel 3.6.4 Budget

Voor het jaar 2023 is het budget € 25.000.

Artikel 3.6.5 Verdeling

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van ontvangst, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van ontvangst.

 • 2.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats tot het budget op is.

 • 3.

  De subsidie voor een seizoensgebonden activiteit bedraagt per aanvrager per (seizoens)jaar € 500.

 • 4.

  De subsidie voor een incidentele topsportactiviteit bedraagt per aanvrager per jaar € 500.

Artikel 3.6.6 Aanvullende weigeringsgronden

Het college kan de subsidie weigeren wanneer het sporttalent in een gastgezin in de gemeente woont.

Hoofdstuk 4 Cultuur

Paragraaf 4.1 Boeken en Films

Artikel 4.1.1 Welke activiteiten

Het college verleent eenmalig subsidie aan personen, groepen van personen of rechtspersonen. De subsidie is bedoeld een boek, film of vergelijkbaar materiaal te maken.

Artikel 4.1.2 Voorwaarden

 • 1.

  Een aanvrager kan alleen subsidie krijgen als het materiaal genoeg kwaliteit heeft. Het gaat hierbij zowel om de inhoud als om hoe het er uit ziet.

 • 2.

  Het materiaal moet naar het oordeel van het college voldoende historische en/of maatschappelijke waarde hebben.

Artikel 4.1.3 Budget

Voor het jaar 2023 is het budget € 7.000.

Artikel 4.1.4 Verdeling

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van ontvangst, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van ontvangst.

 • 2.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats tot het budget op is (of: wordt overschreden).

 • 3.

  De subsidie is maximaal € 1.000. De hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van het overzicht van inkomsten en uitgaven.

Paragraaf 4.2 Folkloristische activiteiten

Artikel 4.2.1 Begripsbepalingen

 • a.

  FFGN: Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland;

 • b.

  Traditioneel folkloristische groep: een groep mensen die de volksculturen uit de gemeente bekend maakt. Dit zijn de oude gebruiken en gewoonten;

 • c.

  Folkloristische activiteiten: de activiteiten van een traditioneel folkloristische groep. Hieronder vallen dans, muziek en presentaties over oude gewoonten/gebruiken en kostuums;

 • d.

  Leden: personen die op 1 september van het jaar voordat het bedrag wordt ontvangen staan ingeschreven bij de groep. Leden helpen bij het uitvoeren van de activiteiten;

 • e.

  Optreden: een folkloristische activiteit voor publiek.

Artikel 4.2.2 Welke activiteiten

Het college verleent jaarlijks subsidie aan een traditioneel folkloristische groep voor folkloristische activiteiten.

Artikel 4.2.3 Voorwaarden

Een aanvrager kan alleen subsidie krijgen als:

 • 1.

  Het aantal leden minimaal 10 is.

 • 2.

  Het aantal optredens in de gemeente minimaal 2 per jaar is.

Artikel 4.2.4 Budget

Voor het jaar 2023 is het budget € 8.389.

Artikel 4.2.5 Verdeling

 • 1.

  Het budget bestaat uit 3 onderdelen, namelijk:

Onderdeel 1: € 4.194,50

Onderdeel 2: € 2.097,25

Onderdeel 3: € 2.097,25

Dit bedrag wordt in gelijke verhouding verdeeld volgens het aantal leden:

Klein (10-20 leden): basisbedrag x 1

Groot (20+ leden) : basisbedrag x 2

Dit bedrag wordt in gelijke verhouding verdeeld. Dit gebeurt volgens het aantal optredens in het jaar voordat het bedrag wordt ontvangen.

Dit bedrag wordt gelijk verdeeld over de traditioneel folkloristische groepen die zijn aangesloten bij de FFGN.

 • 2.

  De volgende activiteiten tellen hierbij niet mee als optredens:

  • a.

   een optreden tijdens een jubileumfeest of receptie;

  • b.

   een optreden bij een bruiloft of rouwdienst;

  • c.

   een optreden waar geen vergoeding voor wordt ontvangen.

Paragraaf 4.3 Friese taal

Artikel 4.3.1 Welke activiteiten

Het college verleent subsidie aan personen, groepen van personen of rechtspersonen uit de gemeente. Doel hiervan is activiteiten te organiseren die de Friese taal, het ‘Stedsk’ of het ‘Hylpers’ meer zichtbaar maken in de gemeente.

Artikel 4.3.2 Voorwaarden

Een aanvrager kan alleen subsidie krijgen als de activiteit iets extra’s te bieden heeft vergeleken met andere activiteiten die al in de gemeente worden georganiseerd.

Artikel 4.3.3 Budget

 • 1.

  Voor het jaar 2023 is het budget € 11.000, waarvan:

  • a.

   € 9.000 voor projecten in het Fries;

  • b.

   € 1.000 voor projecten in het ‘Stedsk’;

  • c.

   € 1.000 voor projecten in het ‘Hylpers’.

 • 2.

  Als na 1 oktober nog budget over is, worden deze bedragen samengevoegd tot één budget voor alle projecten.

Artikel 4.3.4 Verdeling

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van ontvangst, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van ontvangst.

 • 2.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats tot het budget op is.

 • 3.

  Het bedrag is maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2.000 per activiteit.

 • 4.

  Het bedrag voor een activiteit die het ‘Stedsk’ of het ‘Hylpers’ meer zichtbaar maakt, is maximaal € 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 1.000 per activiteit.

Artikel 4.3.5 Aanvullende weigeringsgronden

 • 1.

  Een aanvrager kan per jaar maximaal 1 keer subsidie krijgen.

 • 2.

  Het college kan besluiten geen subsidie te verlenen als:

  • a.

   de aanvrager in de afgelopen 3 jaar voor dezelfde of een vergelijkbare activiteit subsidie volgens deze paragraaf heeft gekregen;

  • b.

   de activiteit niet samen met minimaal twee andere partijen wordt georganiseerd. Hierbij moet minimaal één partij uit de gemeente komen.

Paragraaf 4.4 Kunstroute

Artikel 4.4.1 Begripsbepalingen

 • a.

  Beeldende kunst: vormen van kunst waarbij de afbeelding voorop staat, zoals schilderkunst, textiele werkvormen, grafiek, beeldhouwkunst, fotografie en film.

 • b.

  Kunstroute: activiteiten langs een route die helemaal of voor een groot deel door de gemeente gaat. De activiteiten hebben als doel beeldende kunst te laten zien van kunstenaars die nog steeds actief zijn.

Artikel 4.4.2 Welke activiteiten

Het college verleent eenmalig subsidie aan rechtspersonen die een kunstroute te organiseren.

Artikel 4.4.3 Voorwaarden

Een aanvrager kan alleen subsidie krijgen als de activiteit samen met 2 of meer organisaties uit de gemeente wordt uitgevoerd.

Artikel 4.4.4 Budget

Voor het jaar 2023 is het budget € 6.250.

Artikel 4.4.5 Verdeling

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van ontvangst, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van ontvangst.

 • 2.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats tot het budget op is.

 • 3.

  Het bedrag is maximaal 70% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 1.250 per activiteit.

Artikel 4.4.6 Aanvullende weigeringsgronden

 • 1.

  Een aanvrager kan per jaar maximaal 1 keer subsidie krijgen.

 • 2.

  Het college kan besluiten geen subsidie te verlenen voor activiteiten op plaatsen waar niet iedereen mag komen.

 • 3.

  Het college kan besluiten geen subsidie te verlenen wanneer de rechtspersoon niet statutair in de gemeente is gevestigd.

Paragraaf 4.5 Muziek, zang en toneel, jaarlijks

Artikel 4.5.1 Begripsbepalingen

 • a.

  Amateurkunst: activiteiten in de gemeente op het gebied van muziek, zang of toneel. De activiteiten worden in de vrije tijd uitgevoerd;

 • b.

  Leden: personen die op 1 september van het jaar voordat het bedrag wordt ontvangen staan ingeschreven. Leden helpen bij het uitvoeren van de activiteiten en betalen een bijdrage;

 • c.

  Spelers: een lid die in het afgelopen seizoen 2 keer of vaker heeft meegespeeld in één of meer voorstellingen;

 • d.

  Optreden: een activiteit in of buiten de gemeente tegen betaling voor publiek. Het moet hierbij gaan om minimaal 50 bezoekers;

 • e.

  Voorstelling: een activiteit in of buiten de gemeente voor publiek. Het moet hierbij gaan om minimaal 50 bezoekers.

Artikel 4.5.2 Welke activiteiten

Het college verleent jaarlijks subsidie voor amateurkunst.

Artikel 4.5.3 Voorwaarden

Een aanvrager kan alleen subsidie krijgen als deze aan de volgende voorwaarden voldoet:

Minimum aantal leden/spelers

Minimum aantal repetities per jaar

Minimum aantal optredens/voorstellingen per jaar in de gemeente zelf

Muziek

15

20

2

Zang

10

20

2

Toneel

4

16

2

Artikel 4.5.4 Budget

 • 1.

  Voor het jaar 2023 is het budget voor muziek € 143.436.

 • 2.

  Voor het jaar 2023 is het budget voor zang € 58.083.

 • 3.

  Voor het jaar 2023 is het budget voor toneel € 13.551.

Artikel 4.5.5 Verdeling

Muziek

 • 1.

  Een bedrag van € 5.000 wordt in gelijke verhouding verdeeld. Dit gebeurt volgens het aantal internationale optredens in het jaar voordat het bedrag wordt ontvangen. Het gaat hier om maximaal € 500 per optreden tot maximaal € 2.500 per vereniging.

 • 2.

  Hierna wordt 75% van wat over is in gelijke verhouding verdeeld volgens het aantal leden.

 • 3.

  De overige 25% wordt in gelijke verhouding verdeeld volgens het aantal optredens in het jaar voordat het bedrag wordt ontvangen.

Zang

 • 4.

  75% van het budget wordt in gelijke verhouding verdeeld volgens het aantal leden.

 • 5.

  25% van het budget wordt in gelijke verhouding verdeeld volgens het aantal optredens in het jaar voordat het bedrag wordt ontvangen.

Toneel

 • 6.

  Het budget voor toneel wordt als volgt verdeeld:

50% spelers

25% opleiding / kwaliteit

25% voorstellingen

€ 6.775,50 wordt in gelijke verhouding verdeeld volgens het aantal spelers:

 • Klein (5-14 spelers): basisbedrag x 1

 • Groot (15+ spelers): basisbedrag x 2

€ 3.387,75 wordt gelijk verdeeld over het aantal aanvragers.

€ 3.387,75 wordt in gelijke verhouding verdeeld. Dit gebeurt volgens het aantal voorstellingen in het jaar voordat het bedrag wordt ontvangen.

Artikel 4.5.6 Aanvullende weigeringsgronden

Het college verleent geen subsidie als de aanvrager niet in het Nederlands Handelsregister (NHR) staat.

Paragraaf 4.6 Muziek en zang, eenmalig

Artikel 4.6.1 Begripsbepalingen

 • a.

  Vernieuwende activiteiten: een activiteit die een aanvulling is op de normale/eerdere activiteiten van de aanvrager en gericht is op één of meer van de volgende punten:

  • 1.

   nieuwe leden te krijgen;

  • 2.

   de Friese taal/cultuur te stimuleren;

  • 3.

   de kwaliteit te verbeteren;

  • 4.

   promotie van de gemeente op provinciaal of hoger niveau.

 • b.

  Femuza: de federatie van muziek- en zangverenigingen uit de gemeente;

 • c.

  Masterclass: het moet hier gaan om een masterclass die wordt gegeven door een professionele muzikant. Dit is een persoon die afgestudeerd is aan het conservatorium.

Artikel 4.6.2 Welke activiteiten

Het college verleent eenmalig subsidie aan muziek- en/of zangverenigingen die:

 • a.

  een vernieuwende activiteit organiseren;

 • b.

  meedoen aan een concours op nationaal of hoger niveau.

Femuza adviseert over de aanvragen vernieuwende activiteiten.

Artikel 4.6.3 Voorwaarden

Een aanvrager kan per jaar maximaal 2 keer subsidie krijgen.

Artikel 4.6.4 Budget

Voor het jaar 2023 is het budget € 5.000.

Artikel 4.6.5 Verdeling

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van ontvangst, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van ontvangst.

 • 2.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats tot het budget op is.

 • 3.

  De subsidie voor vernieuwende activiteiten is maximaal 70% van de subsidiabele kosten. Per activiteit wordt maximaal € 500 gegeven.

 • 4.

  De subsidie voor deelname aan een concours is € 500.

 • 5.

  De subsidie voor het organiseren van een masterclass is € 250.

Artikel 4.6.6 Aanvullende weigeringsgronden

 • 1.

  Het college verleent geen subsidie als de aanvrager geen jaarlijks bedrag krijgt volgens paragraaf 4.5.

 • 2.

  Het college kan besluiten geen subsidie te verlenen voor deelname aan een concours als de aanvrager in de afgelopen 3 jaar hiervoor al geld heeft gekregen.

 • 3.

  Het college kan besluiten geen subsidie te verlenen voor vernieuwende activiteiten als de activiteit volgens het college geen aanvulling is op de normale activiteiten van de aanvrager.

Paragraaf 4.7 Musea, eenmalig

Artikel 4.7.1 Begripsbepalingen

 • a.

  Museum: volgens het International Council of Museums (ICOM) is dit: “een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor publiek, die ten dienste staat van de samenleving en haar ontwikkeling. Een museum verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen”.

 • b.

  (voorlopig) Geregistreerd museum: dit is een museum uit de gemeente die:

  • 1.

   (voorlopig) is opgenomen in het Museumregister Nederland;

  • 2.

   de museumnormen volgt die bij de (voorlopige) registratie horen;

  • 3.

   (bijna) in het bezit is van het Certificaat Geregistreerd Museum.

 • c.

  Potentieel geregistreerd museum: een instelling uit de gemeente die volgens een intentieovereenkomst binnen 3 tot 5 jaar een geregistreerd museum wil zijn.

 • d.

  SSM-ZWF: Stichting Samenwerking Musea Zuidwest Friesland.

Artikel 4.7.2 Welke activiteiten

Het college verleent eenmalig subsidie aan (voorlopig of potentieel) geregistreerde musea in de gemeente en aan SSM-ZWF. Het moet gaan om vernieuwende activiteiten die zich richten op:

 • 1.

  een belangrijke vernieuwing in het programma en de presentatie;

 • 2.

  de publieksgerichtheid te verbeteren;

 • 3.

  een duidelijke verbetering van de kwaliteit. Het kan hierbij ook gaan de kennis te verhogen van vrijwillige medewerkers of personeel in loondienst van de aanvrager;

 • 4.

  meer of nieuwe vormen van samenwerking tussen de aanvrager en andere (culturele) instellingen.

Artikel 4.7.4 Inleverdatum aanvraag

Aanvragen moeten voor de volgende datums zijn ingeleverd:

 • a.

  vóór 1 mei als de activiteit plaatsvindt in de periode van 1 juli tot en met 31 december van hetzelfde jaar.

 • b.

  vóór 1 november als de activiteit plaatsvindt in de periode van 1 januari tot en met 30 juni van het volgende jaar.

Artikel 4.7.5 Budget

Voor het jaar 2023 is het budget € 17.057.

Artikel 4.7.6 Verdeling

 • 1.

  Voor 2 periodes kan subsidie worden aangevraagd. Per periode wordt € 8.528,50 gegeven.

 • 2.

  Als na de eerste periode nog budget over is, wordt dit gebruikt bij de tweede periode.

 • 3.

  Als de inleverdatum voorbij is, wordt gekeken welke aanvragen het meest belangrijk zijn voor de gemeente.

  • a.

   Als een aanvrager geen jaarlijkse subsidie krijgt van de gemeente, gaat deze aanvraag voor op aanvragen van aanvragers die wel jaarlijks een subsidie krijgen.

  • b.

   Hierna krijgen de aanvragen die volgens het college het meeste helpen het doel van de subsidie te bereiken, als eerste subsidie totdat het budget op is.

 • 4.

  De subsidie is maximaal 70% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2.500 per activiteit.

 • 5.

  Voor de volgende kosten geeft de gemeente geen subsidie: de aanschaf van apparatuur zoals (vervanging van) machines, computers, beamers, touchscreens etcetera).

Artikel 4.7.7 Aanvullende weigeringsgronden

 • 1.

  Een aanvrager kan per periode maximaal 1 keer subsidie krijgen.

 • 2.

  Het college kan besluiten geen subsidie te verlenen als:

  • a.

   de aanvrager in de afgelopen 3 jaar voor dezelfde of een vergelijkbare activiteit subsidie heeft gekregen volgens deze regeling;

  • b.

   de activiteit volgens het college geen aanvulling is op de normale activiteiten van de aanvrager.

Paragraaf 4.8 Cultuurfonds

Artikel 4.8.1 Begripsbepalingen

 • a.

  Cultuur: activiteiten op het terrein van kunst, ontspanning en vermaak;

 • b.

  Amateurkunstenaars: kunstenaars die niet van hun culturele activiteiten hoeven te leven.

Artikel 4.8.2 Welke activiteiten

Het college geeft eenmalig subsidie voor het uitvoeren van activiteiten die bijdragen aan het culturele leven in de gemeente.

Artikel 4.8.3 Voorwaarden

Een aanvrager kan alleen subsidie krijgen als aan 4 of meer van de volgende regels is voldaan.

De activiteit moet:

 • 1.

  nieuw publiek en/of bijzondere publieksgroepen bereiken, zowel in dorpen/steden als daarbuiten;

 • 2.

  plaatsvinden op nieuwe of bijzondere plekken;

 • 3.

  georganiseerd worden door, voor en met jongeren;

 • 4.

  verschillende vormen van kunst laten zien;

 • 5.

  er aan bijdragen dat mensen een positief beeld krijgen van de gemeente;

 • 6.

  samen met 2 of meer partijen worden uitgevoerd, waarvan minimaal 1 partij uit de gemeente komt;

 • 7.

  georganiseerd worden met amateurkunstenaars uit de gemeente. Zij spelen een belangrijke rol bij de uitvoering.

Artikel 4.8.4 Inleverdatum aanvraag

 • 1.

  Aanvragen moeten voor de volgende datums zijn ingeleverd:

  • 1 januari;

  • 1 april;

  • 1 juni;

  • 1 oktober.

 • 2.

  Het college neemt een aanvraag niet in behandeling wanneer die meer dan 6 maanden voordat de activiteit plaatsvindt is ingediend.

Artikel 4.8.5 Budget

Voor het jaar 2023 is het budget € 46.281.

Artikel 4.8.6 Verdeling

 • 1.

  Voor 4 periodes kan subsidie worden aangevraagd. Per periode wordt maximaal 1/4 van het budget gegeven.

 • 2.

  Als de inleverdatum voorbij is, worden alle aanvragen beoordeeld. De aanvragen die volgens het college het meeste helpen het doel te bereiken van het budget, krijgen als eerste subsidie, totdat het budget op is.

 • 3.

  Het bedrag is maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2.500 per activiteit.

 • 4.

  Als na een periode budget over is, kan dit worden gebruikt voor de volgende periode.

Artikel 4.8.7 Aanvullende weigeringsgronden

Het college kan besluiten geen subsidie te verlenen als:

 • 1.

  de aanvrager in de afgelopen 3 jaar voor dezelfde of een vergelijkbare activiteit subsidie heeft gekregen volgens deze regeling;

 • 2.

  de activiteit bestaat uit het organiseren van een (dorps- of buurt)feest, borrel, optocht, braderie, barbecue of iets wat daar op lijkt.

 • 3.

  de activiteit geen aanvulling is op het aanbod aan activiteiten dat er al is.

Paragraaf 4.9 Stimuleringsregeling versterken artistiek klimaat

Vervallen

Paragraaf 4.10 Subsidieregeling Een jaarrond cultuur

Artikel 4.10.1 Begripsbepalingen

 • a.

  Doelgroep: een zelfstandige actief in de culturele sector met inschrijving bij de Kamer van Koophandel, rechtspersonen zonder winstoogmerk, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, groepen van natuurlijke personen of een combinatie van deze doelgroepen;

 • b.

  Activiteit: een activiteit op het gebied van cultuur en / of leefbaarheid;

 • c.

  Laagseizoen: kwartaal 4 van het jaar 2022 en kwartaal 1 en 4 van het jaar 2023.

Artikel 4.10.2 Welke activiteiten

Het college kan subsidie geven aan een doelgroep voor het uitvoeren van een activiteit op het gebied van kunst en cultuur die bijdraagt aan het herstel van de lokale culturele infrastructuur.

Artikel 4.10.3 Voorwaarden

 • 1.

  Voor het ontvangen van de subsidie gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   de activiteit is gericht op het herstel en heropenen van de lokale culturele infrastructuur en vindt plaats in het laagseizoen;

  • b.

   er is sprake van een samenwerking tussen tenminste twee partijen;

  • c.

   de activiteit naar het oordeel van het college cultureel en maatschappelijk lokaal van waarde is en lokaal voldoende impact heeft.

 • 2.

  Het college kan afwijken van het laagseizoen indien het lokale laagseizoen aantoonbaar anders is dan kwartaal 1 en 4.

Artikel 4.10.4 Budget

Voor de jaren 2022 en 2023 is het budget € 250.000.

Artikel 4.10.5 Verdeling

 • 1.

  De subsidie wordt verdeeld op volgorde van ontvangst, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van ontvangst.

 • 2.

  Het bedrag is maximaal 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000 per activiteit.

 • 3.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats tot het budget op is.

Artikel 4.10.6 Aanvullende weigeringsgronden

Het college kan besluiten geen subsidie te verlenen als:

 • a.

  subsidie wordt gevraagd voor reguliere activiteiten van de doelgroep;

 • b.

  de subsidie wordt aangevraagd als de activiteit in een eerder kalenderjaar is afgerond;

 • c.

  de activiteit geen aanvulling is op het aanbod van bestaande activiteiten.

Paragraaf 4.11 Leve de vereniging!

Artikel 4.11.1 Begripsbepaling

 • a.

  Doelgroep: een vereniging of stichting die cultuur als hoofddoelstelling heeft, het stads-, wijk- of dorpsbelang behartigt of een dorpshuis, MFC of wijkgebouw exploiteert.

Artikel 4.11.2 Welke activiteiten

 • 1.

  Het college kan aan een doelgroep subsidie verlenen voor het uitvoeren van plannen de vereniging of stichting te vitaliseren en/of toekomstbestendig te maken.

 • 2.

  De volgende activiteiten komen in aanmerking voor subsidie:

  • a.

   het aanspreken van nieuwe doelgroepen;

  • b.

   innovatie binnen de vereniging/stichting;

  • c.

   opzetten van een omni-vereniging;

  • d.

   het promoten van de vereniging/stichting.

 • 3.

  Andere activiteiten die naar het oordeel van het college ook bijdragen aan de vitalisering en/of toekomstbestendigheid van de vereniging of stichting, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie.

Artikel 4.11.3 Voorwaarden

 • 1.

  De aanvraag is voorzien van een plan voor het toekomstbestendig maken van de vereniging of stichting.

 • 2.

  Vrijwilligersuren kunnen bij de inkomsten en uitgaven worden meegeteld. Deze worden gewaardeerd op het geldende minimumloon voor 22 jaar en ouder per uur per vrijwilliger op basis van een volledige werkweek van 36 uur (peiljaar 2023: € 11,94 per uur).

Artikel 4.11.4 Budget

Voor de jaren 2022 en 2023 is het budget € 200.000.

Artikel 4.11.5 Verdeling

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van ontvangst, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van ontvangst.

 • 2.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats tot het budget op is.

 • 3.

  De subsidie is maximaal 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 5.000.

 • 4.

  De gemeente geeft geen subsidie voor reis- en vergaderkosten en consumpties.

Artikel 4.11.6 Aanvullende weigeringsgronden

Het college kan het geven van subsidie weigeren wanneer:

 • a.

  het plan volgens het college onvoldoende bijdraagt aan vitalisering en/of het toekomstbestendig maken van de vereniging of stichting;

 • b.

  de subsidie wordt aangevraagd als de activiteit in een eerder kalenderjaar is afgerond;

 • c.

  de subsidie wordt aangevraagd voor aanpassingen van een gebouw.

Hoofdstuk 5 Dichtbij meedoen

Paragraaf 5.1 Jeugd

Artikel 5.1.1 Begripsbepalingen

 • a.

  Jeugd: jongeren van 4 tot en met 23 jaar;

 • b.

  Jeugdvereniging: een vereniging of groep van personen die vrijwillig activiteiten organiseert voor jeugd in de gemeente.

Artikel 5.1.2 Welke activiteiten

Het college verleent jaarlijks subsidie aan jeugdverenigingen activiteiten te organiseren. Daaronder vallen in ieder geval activiteiten om:

 • 1.

  jeugd in de vrije tijd te laten ontspannen;

 • 2.

  jeugd te vormen of bewust te maken van waarden en normen;

 • 3.

  de kansen van jeugd zich te ontwikkelen groter te maken.

Artikel 5.1.3 Voorwaarden

Voor het ontvangen van een subsidie gelden de volgende voorwaarden:

 • 1.

  het moet gaan om minimaal 4 activiteiten per jaar;

 • 2.

  gemiddeld doen minimaal 10 jongeren mee aan de activiteiten.

Artikel 5.1.4 Budget

Voor het jaar 2023 is het budget € 26.772.

Artikel 5.1.5 Verdeling

 • 1.

  50% van het budget wordt naar verhouding gelijk verdeeld over de aanvragers volgens het aantal activiteiten dat de jeugdvereniging in 2022 organiseert.

 • 2.

  50% van het budget wordt naar verhouding gelijk verdeeld over de aanvragers volgens het aantal deelnemers dat in 2022 heeft deelgenomen of gaat deelnemen aan de activiteiten.

Artikel 5.1.6 Aanvullende weigeringsgronden

Voor de volgende activiteiten verleent het college geen subsidie:

 • 1.

  financiële acties om winst te maken;

 • 2.

  activiteiten die niet voor jeugd zijn;

 • 3.

  activiteiten die volgens het college niet voor alle jeugd genoeg toegankelijk zijn, zoals catechese en kindernevendiensten.

Paragraaf 5.2 MFC’s, dorpshuizen en wijkgebouwen

Artikel 5.2.1 Begripsbepalingen

 • a.

  Mfc: multi functioneel centrum dat dienst doet als dorpshuis;

 • b.

  Bestuur: bestuur van een dorpshuis, mfc en/of wijkgebouw. Hierin zitten personen namens de dorps- of wijkbewoners;

 • c.

  Dorpshuizen, mfc’s en wijkgebouwen: gebouwen waar alle dorps- of wijkbewoners mogen komen. Het maakt hierbij niet uit wat iemand gelooft of wat iemand voor seksuele voorkeur heeft. Het maakt ook niet uit of iemand een lichamelijke of geestelijke beperking heeft. De verenigingen kunnen hier haar activiteiten uitvoeren. Het eigendom en/of beheer wordt gedaan door een bestuur;

 • d.

  Mfc’s/wijkgebouwen: grote accommodaties met verschillende mogelijkheden. Er is ook een sportvoorziening. Meestal hebben zij een bovenlokale of regionale functie;

 • e.

  Middelgrote dorpshuizen/wijkgebouwen: middelgrote accommodaties met verschillende mogelijkheden, vooral voor het eigen dorp of wijk. Er is vaak een gymzaal die de basisschool gebruikt. Twee gebouwen met een specifieke culturele functie horen hier ook bij (De Spylder aan de Bourren 23 in Warns en Ons Gebouw aan het Broereplein 7/8 in Bolsward);

 • f.

  Kleine dorpshuizen: kleine accommodaties met 1 of 2 ruimten. Deze zijn bedoeld voor het dorp waar het dorpshuis staat;

 • g.

  Periode: de door het bestuur gekozen periode van 5 of 10 jaar;

 • h.

  Notitie: de notitie harmonisatie beleid dorpshuizen, mfc’s en wijkgebouwen;

 • i.

  Meerjarenonderhoudsplan (MOP): een onderhoudsplan die de gemeente 1 keer in de 5 jaar maakt. Hierin staat welke onderdelen van het gebouw de komende 10 jaar vervangen moeten worden of aan onderhoud toe zijn. Er staat ook in op welke termijn dit moet gebeuren en wat het ongeveer kost. In het MOP gaat het om groot onderhoud aan de binnen- en buitenkant. Het kan ook gaan om duurzaamheid of toegankelijkheid;

 • j.

  Groot onderhoud: grote onderhoudswerkzaamheden. In bijlage 3 van de notitie staat wat dit zijn;

Artikel 5.2.2 Welke activiteiten

Het college verleent eenmalig subsidie aan het bestuur voor het uitvoeren van groot onderhoud. Dit is renovatie en/of verbouw aan een dorpshuis, mfc of wijkgebouw.

Artikel 5.2.3 Voorwaarden

Voor het ontvangen van een subsidie gelden de volgende voorwaarden:

 • 1.

  Het werk moet te maken hebben met het meerjarenonderhoudsplan (MOP);

 • 2.

  Het werk moet binnen 1 jaar zijn uitgevoerd. Dit geldt niet als in het besluit van de gemeente een andere datum staat.

Artikel 5.2.4 Verdeling

 • 1.

  De subsidie kan 1 keer in de 5 jaar worden aangevraagd. Wanneer dit is, staat in bijlage 1 van de notitie. Het bedrag is maximaal 60% van de subsidiabele kosten tot:

  • a.

   € 7.500 voor kleine dorpshuizen;

  • b.

   € 15.000 voor middelgrote dorpshuizen/wijkgebouwen;

  • c.

   € 42.500 voor mfc’s en wijkgebouwen.

 • 2.

  Het bestuur kan er voor kiezen het bedrag te reserveren. De aanvraag kan ook worden gecombineerd met de aanvraag voor de volgende periode van 5 jaar. Het bedrag is dan maximaal 60% van de subsidiabele kosten tot:

  • a.

   € 15.000 voor kleine dorpshuizen;

  • b.

   € 30.000 voor middelgrote dorpshuizen/wijkgebouwen;

  • c.

   € 94.500 voor mfc’s en wijkgebouwen.

 • 3.

  Het college kan extra subsidie geven tot maximaal 10% van het bedrag als:

  • a.

   bewezen wordt bijgedragen aan duurzaamheid, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energie; en/of

  • b.

   bewezen wordt bijgedragen aan de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de voorziening voor alle burgers in de maatschappij, met name gehandicapten en chronisch zieken.

 • 4.

  Vrijwilligersuren kunnen bij de inkomsten en uitgaven worden meegeteld. Deze worden gewaardeerd op het geldende minimumloon voor 22 jaar en ouder per uur per vrijwilliger op basis van een volledige werkweek van 36 uur (peiljaar 2023: € 11,94).

 • 5.

  De bedragen en percentages in lid 4, zijn inclusief btw. Dit geldt niet als een gebouw onder de btw-regeling valt. Als de gemeente de subsidie definitief verleent, kan de gemeente er rekening mee houden dat de aanvrager wel of niet een gedeelte terug krijgt van de omzetbelasting.

Artikel 5.2.5 Aanvullende weigeringsgronden

 • 1.

  Het college verleent geen subsidie als een dorpshuis, mfc of wijkgebouw in de afgelopen 10 jaar nieuw is gebouwd.

 • 2.

  Het college verleent per dorp of wijk aan maximaal één dorpshuis, mfc of wijkgebouw subsidie.

Paragraaf 5.3 Kernenfonds, kwaliteitsgeld

Artikel 5.3.1 Begripsbepalingen

 • a.

  Aanvrager: dorps-/stads-/wijkbelangen, stichtingen, verenigingen, coöperaties of groepen van minimaal 5 personen;

 • b.

  Draagvlak: de zekerheid dat vanuit het dorp, de stad of de wijk brede steun bestaat voor het initiatief;

 • c.

  Leefbaarheid: beleving van mensen over hun omgeving, of het prettig wonen is en/of ze zich veilig voelen.

Artikel 5.3.2 Welke activiteiten

Het college verleent eenmalig subsidie aan een aanvrager voor:

 • a.

  initiatieven in een stad, dorp of wijk die helpen de leefbaarheid goed te houden of te verbeteren.

 • b.

  het stimuleren van de reguliere activiteiten van de aanvrager, waaronder het werven en/of behouden van vrijwilligers. Hieronder valt ook het (laten) opstellen van een vrijwilligers beleidsplan.

Artikel 5.3.3 Voorwaarden

Voor het ontvangen van een subsidie gelden de volgende voorwaarden:

 • 1.

  er moet voldoende draagvlak zijn;

 • 2.

  het college moet binnen 1 jaar bewijs ontvangen dat het initiatief is uitgevoerd.

Artikel 5.3.4 Budget

Voor het jaar 2023 is het budget € 654.800 waarvan:

 • a.

  € 316.800 voor initiatieven als bedoeld in artikel 5.3.2, onder a;

 • b.

  € 338.000 voor het stimuleren van de reguliere activiteiten als bedoeld in artikel 5.3.2, onder b.

Artikel 5.3.5 Verdeling

 • A.

  Algemeen

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van ontvangst, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van ontvangst.

 • 2.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats tot het budget op is.

 • 3.

  De subsidie is maximaal € 15.000 en is afhankelijk van het werk dat wordt uitgevoerd, de kosten die worden gemaakt en de bijdragen van andere partijen.

 • 4.

  Vrijwilligersuren bij de inkomsten en uitgaven worden meegeteld. Deze worden gewaardeerd op het geldende minimumloon voor 22 jaar en ouder per uur per vrijwilliger op basis van een volledige werkweek van 36 uur (peiljaar 2023: € 11,94).

 • B.

  Specifiek

 • 1.

  De subsidie voor een AED en/of een AED-kast bedraagt:

  • a.

   voor de vervanging van een AED waar de gemeente al eerder subsidie voor heeft gegeven € 400.

  • b.

   voor de vervanging van een AED-kast waar de gemeente al eerder subsidie voor heeft gegeven € 200.

  • c.

   voor de aanschaf van een nieuwe AED en/of kast (bijvoorbeeld in een nieuwbouwwijk) wordt maatwerk toegepast.

 • 2.

  De subsidie voor de aanleg van jeu de boules banen bedraagt maximaal € 1.750 per baan tot maximaal € 3.500 per aanvrager en is afhankelijk van het werk dat wordt uitgevoerd, de kosten die worden gemaakt en de bijdragen van andere partijen.

 • 3.

  De subsidie voor initiatieven om de eigen kracht en de sociale samenhang van de bewoners in kernen te versterken (stimulering van ontmoeting) bedraagt:

  • a.

   € 100 bij deelname van minimaal 10 en maximaal 50 personen.

  • b.

   € 200 bij deelname tot 100 personen.

 • 4.

  De subsidie voor reguliere activiteiten als bedoeld in artikel 5.3.2 onder b, bedraagt maximaal € 40 per lid/vrijwilliger tot maximaal € 2.000 per aanvrager. De subsidie is afhankelijk van de activiteiten die worden uitgevoerd en de kosten die worden gemaakt.

Artikel 5.3.6 Aanvullende weigeringsgronden

 • 1.

  Het college verleent geen subsidie voor een initiatief als bedoeld in artikel 5.3.2, onder a, als het initiatief helemaal of voor een deel is gericht op:

  • a.

   het organiseren van een dorpsfeest;

  • b.

   het schrijven of uitgeven van een boek, film etc.;

  • c.

   het maken of plaatsen van een standbeeld/gedenkplaat;

  • d.

   het maken en bijhouden van websites;

  • e.

   exploitatiekosten. Denk hierbij aan normaal onderhoud en kosten het initiatief na realisatie draaiende te houden.

 • 2.

  Het college kan besluiten geen subsidie te verlenen wanneer de aanvrager in de afgelopen 5 jaar voor dezelfde of een vergelijkbare activiteit subsidie heeft gekregen volgens deze regeling.

 • 3.

  Het college kan besluiten geen subsidie te verlenen als de aanvraag gaat over kosten aan een dorpshuis, sportaccommodatie, gebouw of bouwwerk.

Paragraaf 5.4 Wijkaanpak 2.0

Artikel 5.4.1 Begripsbepalingen

 • a.

  Leefbaarheid: beleving van mensen over hun omgeving, of het prettig wonen is en of het veilig is;

 • b.

  Aandachtswijk: een wijk waar mensen naar verhouding minder tevreden zijn over hun leefbaarheid. Het gaat hier om wijken waar:

  • 1.

   naar verhouding meer mensen wonen die minder geld verdienen. Dit volgens de meest recente cijfers van de gemeente uit de zogenaamde sociale index.

  • 2.

   naar verhouding meer mensen een uitkering of steun nodig hebben. Dit volgens de meest recente cijfers van de gemeente (leefbaarheidsonderzoek).

  • 3.

   naar verhouding minder mensen zich veilig voelen en tevreden zijn over hoe hun omgeving er uit ziet. Dit volgens de meest recente cijfers van de gemeente (veiligheidsmonitor).

 • c.

  Wijkorganisatie: een wijkplatform, wijkvereniging of wijkpanel in een aandachtswijk;

 • d.

  Aandachtswijken: De Noorderhoek Sneek, Sperkhem-Tuindorp Sneek, Lemmerweg-west Sneek, Lemmerweg-Oost Sneek, Het Eiland Sneek, Tinga Sneek en Bolsward-Noord II;

 • e.

  Als er nieuwe uitkomsten zijn uit de sociale index, het leefbaarheidsonderzoek en de veiligheidsmonitor, kan de gemeente de lijst van organisaties in lid d aanpassen.

Artikel 5.4.2 Welke activiteiten

Het college verleent eenmalig subsidie aan wijkorganisaties in aandachtswijken voor activiteiten die helpen de leefbaarheid te verbeteren.

Artikel 5.4.3 Voorwaarden

Voor het ontvangen van een subsidie geldt dat de activiteit volgens het college voorziet in een behoefte. Verder moeten alle bewoners in de wijk, of een bepaalde groep bewoners, naar de activiteit toe kunnen gaan.

Artikel 5.4.5 Budget

Voor het jaar 2023 is het budget € 11.400.

Artikel 5.4.6 Verdeling

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van ontvangst, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van ontvangst.

 • 2.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats tot het budget op is.

 • 3.

  Per aandachtswijk is er maximaal € 1.900 subsidie per jaar beschikbaar. Dit is afhankelijk van het werk dat wordt uitgevoerd en de kosten die worden gemaakt.

Paragraaf 5.5 Vrijwilligerswerk en informele zorg

Artikel 5.5.1 Begripsbepalingen

 • a.

  Zelfhulp: een manier van hulp waarbij mensen zichzelf en anderen kunnen helpen door besef, het delen van ervaringen en het doen van dingen;

 • b.

  Buurthulp (ook burenhulp): buurtbewoners die gratis helpen bij klusjes in het dorp of de wijk. Het kan ook gaan om het geven van zorg voor een langere periode aan iemand in de buurt die erg ziek is, gehandicapt of op een andere manier hulp nodig heeft;

 • c.

  Vrijwilligerszorg: zorg die wordt gegeven door vrijwilligers. De vrijwilliger en de persoon die zorg krijgt, kennen elkaar vooraf meestal niet;

 • d.

  Vrijwilligersgroep: een groep vrijwilligers die activiteiten uitvoert op het gebied van zelfhulp, buurthulp en/of vrijwilligerszorg;

 • e.

  Seizoen: de laatste periode van 1 september tot en met 1 september;

 • f.

  EHBO-groep: een groep van vrijwilligers die eerste hulp biedt bij ongelukken.

Artikel 5.5.2 Welke activiteiten

Het college verleent jaarlijks subsidie aan vrijwilligersgroepen voor:

 • 1.

  het uitvoeren van zelfhulp, buurthulp of vrijwilligerszorg;

 • 2.

  het trainen van EHBO’ers en de inzet bij evenementen.

Artikel 5.5.3 Voorwaarden

Vrijwilligersgroep

Voor het ontvangen van een subsidie geldt dat:

 • 1.

  de groep minimaal 1 jaar actief is in de gemeente als plaatselijke vrijwilligersgroep;

 • 2.

  de groep in het laatste seizoen minimaal 10 mensen heeft geholpen die hulp nodig hadden.

EHBO

Voor het ontvangen van een subsidie geldt dat:

 • 3.

  de groep minimaal 1 jaar actief is als EHBO-groep;

 • 4.

  de groep in het laatste seizoen minimaal 2 evenementen in de gemeente heeft geholpen;

 • 5.

  de groep aangesloten is bij een landelijke (koepel)organisatie zoals de KNV EHBO, de Nationale Bond of het Nederlandse Rode Kruis.

Artikel 5.5.4 Budget

Voor het jaar 2023 is het budget € 18.517.

Artikel 5.5.5 Verdeling

 • 1.

  De subsidie is:

  • a.

   € 450 per aanvrager als het gaat om vrijwilligersgroepen die activiteiten uitvoeren op het terrein van zelfhulp, buurthulp of vrijwilligerszorg;

  • b.

   € 400 voor een EHBO-groep.

 • 2.

  Als er niet genoeg budget is, wordt het budget naar verhouding gelijk verdeeld over de aanvragers.

Paragraaf 5.6 Ouderenorganisaties

Artikel 5.6.1 Begripsbepalingen

 • a.

  MbvO: meer bewegen voor ouderen;

 • b.

  Vrijwillige ouderenorganisatie: een groep vrijwilligers die activiteiten organiseert voor ouderen. Het gaat hierbij om ouderen die zelfstandig wonen. De activiteiten hebben als doel ontspanning, bewegen of het behartigen van belangen;

 • c.

  Seizoen: de laatste periode van 1 september tot en met 1 september.

Artikel 5.6.2 Welke activiteiten

Het college verleent jaarlijks subsidie aan een vrijwillige ouderenorganisatie die:

 • 1.

  een afwisselend activiteitenprogramma uitvoert in de gemeente. Totaal moeten minimaal 100 ouderen per jaar aan de activiteiten meedoen. Dit mogen dezelfde ouderen zijn;

 • 2.

  MbvO-activiteiten organiseren. Dit kan gymnastiek of volksdansen zijn;

 • 3.

  de belangen van ouderen behartigen.

Artikel 5.6.3 Voorwaarden

Voor het ontvangen van een subsidie geldt dat:

Meer bewegen voor Ouderen

 • 1.

  de docent een MbvO-diploma heeft, een vergelijkbaar diploma of aantoonbare ervaring.

 • 2.

  in het afgelopen seizoen minimaal 16 lessen zijn gegeven.

Belangenbehartiging

 • 3.

  de aanvrager is aangesloten bij een landelijke belangenorganisatie.

 • 4.

  de aanvrager zit bij de overleggen van het Seniorenplatform Súdwest-Fryslân. De aanvrager neemt ook deel aan overleggen en werkgroepen voor belangenbehartiging.

Artikel 5.6.4 Budget

Voor het jaar 2023 is het budget € 42.600.

Artikel 5.6.5 Verdeling

 • 1.

  De subsidie is per ouderenorganisatie:

  • a.

   € 300 voor het uitvoeren van een afwisselend activiteitenprogramma;

  • b.

   € 600 voor de organisatie van MbvO-activiteiten;

  • c.

   € 350 voor belangenbehartiging.

 • 2.

  Als er niet genoeg budget is, wordt het budget naar verhouding gelijk verdeeld over de aanvragers.

Artikel 5.6.6 Aanvullende weigeringsgronden

Het college verleent geen subsidie voor een activiteitenprogramma als de activiteiten voor het grootste deel of helemaal worden bezocht door één doelgroep, zoals mannen of vrouwen.

Paragraaf 5.7 (vervallen)

Paragraaf 5.8 Út de Mienskip

Artikel 5.8.1 Begripsbepalingen

 • a.

  Bestuur: dorps-/stads-/wijkbelangen, stichtingen, verenigingen, cooperaties of groepen van minimaal 5 personen.;

 • b.

  Initiatief: het moet hierbij gaan om activiteiten met een bovenlokaal karakter. Het initiatief

  • 1.

   heeft betrekking op samenwerking tussen kernen; en/of

  • 2.

   speelt zich in een bepaald gebied af, waarbij verschillende kernen betrokken zijn of die de dorpsgrenzen overstijgen; en/of

  • 3.

   is lokaal georganiseerd, maar overstijgt volgens het college qua ambities en bereik het lokale niveau.

Artikel 5.8.2 Welke activiteiten

Het college kan eenmalig subsidie verlenen aan een bestuur voor:

 • 1.

  het opstarten/aanjagen van een initiatief; en/of

 • 2.

  het uitvoeren van een initiatief.

Artikel 5.8.3 Budget

Voor de jaren 2019 tot en met 2023 is het budget € 700.000.

Artikel 5.8.4 Verdeling

Opstarten/aanjagen initiatief

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van ontvangst, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van ontvangst.

 • 2.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats tot het budget op is.

 • 3.

  De subsidie is afhankelijk van het werk dat wordt uitgevoerd, de kosten die worden gemaakt en hoeveel andere partijen bijdragen.

 • 4.

  De subsidie is maximaal 75% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 10.000.

Uitvoeren initiatief

 • 5.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van ontvangst, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van ontvangst.

 • 6.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats tot het budget op is (of: wordt overschreden).

 • 7.

  De subsidie is minimaal € 15.000 en maximaal € 75.000 en is afhankelijk van het werk dat wordt uitgevoerd, de kosten die worden gemaakt en hoeveel andere partijen bijdragen.

 • 8.

  De subsidie is maximaal 50% van de subsidiabele kosten.

 • 9.

  Vrijwilligersuren kunnen bij de inkomsten en uitgaven worden meegeteld. Deze worden gewaardeerd op het geldende minimumloon voor 22 jaar en ouder per uur per vrijwilliger op basis van een volledige werkweek van 36 uur (peiljaar 2023: € 11,94).

Artikel 5.8.5 Aanvullende weigeringsgronden

Het college kan besluiten geen subsidie te verlenen als:

 • a.

  het initiatief helemaal of voor een deel bestaat uit exploitatiekosten;

 • b.

  de aanvrager in de afgelopen 2 jaar voor dezelfde of een vergelijkbaar initiatief subsidie heeft gekregen volgens deze regeling.

Hoofdstuk 6 Werken

Paragraaf 6.1 Toeristische evenementen

Artikel 6.1.1 Begripsbepalingen

 • a.

  Toeristisch evenement: een evenement dat zich richt op het toeristisch sterk maken en promoten van de stad, het dorp of de gemeente.

 • b.

  Bovenlokaal evenement: een evenement dat zich mede richt op het aantrekken van bezoekers van buiten de eigen stad of het eigen dorp.

Artikel 6.1.2 Welke activiteiten

Het college verleent eenmalig subsidie aan een rechtspersoon die een bovenlokaal toeristisch evenement in de gemeente organiseert.

Artikel 6.1.3 Inleverdatum aanvraag

 • 1.

  Aanvragen moeten voor de volgende datums zijn ingeleverd:

  • 1 april;

  • 1 juli;

  • 1 november.

 • 2.

  Het college neemt een aanvraag niet in behandeling wanneer die meer dan 6 maanden voordat de activiteit plaatsvindt is ingediend.

Artikel 6.1.4 Budget

 • 1.

  Voor het jaar 2023 is het budget € 25.718.

 • 2.

  Voor de 1e periode is € 15.718 beschikbaar, voor de 2e periode € 7.000 en voor de 3e periode € 3.000.

 • 3.

  Als na een periode geld over is, kan dit worden gebruikt bij de volgende periode.

Artikel 6.1.5 Verdeling

 • 1.

  Als de inleverdatum voorbij is, worden alle aanvragen beoordeeld. De aanvragen die volgens het college het meeste helpen het doel van het budget te bereiken, krijgen als eerste subsidie, totdat het budget op is.

 • 2.

  Het bedrag is maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2.000 per evenement.

Artikel 6.1.6 Aanvullende weigeringsgronden

Het college kan besluiten geen subsidie te verlenen als:

 • 1.

  de activiteit geen aanvulling is op het aanbod aan activiteiten dat er al is;

 • 2.

  voor dezelfde of een vergelijkbare activiteit al drie keer of vaker subsidie is gegeven volgens deze regeling.

Hoofdstuk 7 Leefomgeving

Paragraaf 7.1 Cultureel Erfgoed

Artikel 7.1.1 Begripsbepalingen

 • a.

  Beschermd stads- en dorpsgezicht (hierna BSD): verschillende bouwwerken bij elkaar die belangrijk zijn vanwege hun schoonheid, ligging of hun wetenschappelijke / cultuurhistorische waarde. Het kan een rijks- of gemeentelijk BSD zijn;

 • b.

  Bouwhistorisch onderzoek: een rapport waarin de bouwgeschiedenis en de bouwhistorische waarden van een monument staan, uitgevoerd door een bouwhistoricus, volgens de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek, (uitgave 2009 door L. Hendriks en J. van der Hoeve);

 • c.

  Bouwkosten:

  • i.

   de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk;

  • ii.

   voor zover de aanneemsom ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

  • iii.

   indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen. Indien de opgave van de bouw- of aanneemsom op het aanvraagformulier omgevingsvergunning niet aannemelijk maakt dat deze marktconform berekend is op basis van de hierboven genoemde norm, wordt de bouw- of aanneemsom ambtshalve gecorrigeerd.

 • d.

  Bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;

 • e.

  Cascoherstel: herstelwerkzaamheden en/of het repareren van de dragende onderdelen en het omhulsel, bestaande uit dak, kappen met spantconstructies, balklagen en vloeren, dragende muren met wandopeningen, funderingen, kelders en gewelven. Tot het casco wordt ook gerekend het binnenpleisterwerk van de muren die er deel van uitmaken, alsmede de buitenafwerking, de kozijnen, ramen en deuren;

 • f.

  Dijklichaam: een door mensen aangelegde waterkering, die het achterliggende land beschermde tegen overstromingen;

 • g.

  Erfgoedverbeelding: een voorziening, zoals een paneel of informatiebord en/of verbeeldingsobject, met informatie over de erfgoedwaarde en de historie van de erfgoedlocatie in de buitenruimte waar deze wordt geplaatst. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan het verhaal van Súdwest-Fryslân;

 • h.

  Gemeentelijke monumenten: monumenten die in de gemeentelijke monumentenlijst van de Erfgoedverordening staan;

 • i.

  Gravend archeologisch onderzoek: onderzoek bestaande uit:

  • proefsleuven inclusief proefsleuven-variant met archeologische begeleiding;

  • een opgraving inclusief opgraven-variant met archeologische begeleiding.

 • j.

  Groot onderhoud: werkzaamheden die groter zijn dan normaal onderhoud, zoals reparatie / herstel / deels vervangen (>20%) van onderdelen, zoals:

  • goten, zinkwerk;

  • kozijnen, ramen;

  • waardevolle en bijzondere schouwen, plafonds en vloeren etc. (interieuronderdelen);

  • windveren, boeidelen, etc.;

  • dakbedekking, panlatten, tengels, dakhout;

  • voegwerk.

 • k.

  Inspecties: een bouwkundige inspectie door de Monumentenwacht Fryslân of een vergelijkbare onafhankelijke organisatie waarbij een rapport wordt gemaakt over de kwaliteit van het onderhoud van het bouwwerk;

 • l.

  Instandhouding: werkzaamheden die bijdragen de molen, of een zelfstandig onderdeel daarvan, in stand te houden;

 • m.

  Karakteristieke panden 1: bouwwerken die volgens het bestemmingsplan van de gemeente het meest waardevol zijn;

 • n.

  Karakteristieke panden 2: bouwwerken die volgens het bestemmingsplan van de gemeente waardevol zijn. Dit zijn tevens bouwwerken die in oudere bestemmingsplannen de aanduiding ‘karakteristiek’ hebben;

 • o.

  Kerken: historische gebouwen ouder dan 50 jaar die voornamelijk als gebedshuis zijn opgericht:

  • a.

   zonder status als gemeentelijk monument of rijksmonument;

  • b.

   met de status 'vanwege rijksmonument'.

 • p.

  Kleine initiatieven: terugbrengen of herstellen van onderdelen in een BSD die de beleving van de geschiedenis groter maken. Denk aan oude stoepen, uithangborden, muurschilderingen, hijsbalken, gevelindelingen, etc. Het dient gebaseerd te zijn op historische gegevens;

 • q.

  Kleurhistorisch onderzoek: een rapport waarin de toegepaste verfafwerkingen op een historisch bouwwerk zijn uitgewerkt conform de uitvoeringsrichtlijnen kleurhistorisch onderzoek van de ERM (URL 2004). Doel hiervan is een bepaalde fase in de bouwgeschiedenis zichtbaar te maken;

 • r.

  Molens: molens die rijksmonument zijn;

 • s.

  Normaal onderhoud: het gebruikelijke onderhoud van een bouwwerk zoals:

  • schoonmaken houtwerk gevels en schilderwerk;

  • deels vervangen (≤ 20%) van goten, zinkwerk, kozijnen, ramen; windveren, boeidelen, dakbedekking, panlatten, tengels, dakhout en voegwerk.

 • t.

  Restauratie- en/of reconstructiewerkzaamheden voor het behoud van historische daken:

  • werkzaamheden aan traditionele dakbedekking van dakpannen, leien, metalen (zink, koper, lood) en/of riet;

  • het aanbrengen, vervangen of restaureren van uilenborden.

 • u.

  Rijksmonumenten: monumenten die in het rijksmonumentenregister van de Erfgoedwet staan;

 • v.

  Unieke objecten: zeldzame objecten/bouwwerken die volgens het college van grote culturele erfgoedwaarde zijn.

Artikel 7.1.2 Welke activiteiten

Het college kan een eenmalige subsidie verlenen voor:

 • a.

  werkzaamheden (materiaal en arbeid) ten behoeve van groot onderhoud en/of cascoherstel aan gemeentelijke monumenten;

 • b.

  werkzaamheden aan een gemeentelijk monument onderdeel dijklichaam, te weten:

  • herstel voor het instandhouden van het dijklichaam;

  • voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van het dijklichaam, zoals walbeschoeiingen e.d.;

  • maatregelen die leiden tot een verbetering van de biodiversiteit van het dijklichaam;

  • herstel van het profiel van de dijk ter plaatse van de bestaande toegangen tot een perceel;

  • aanleg van dammen voor een betere toegankelijkheid van agrarische percelen, waardoor het aantal toegangen tot het perceel via het dijklichaam verminderd kan worden.

 • c.

  een bouwhistorisch onderzoek wanneer dit:

  • deel uitmaakt van een aanvraag om een omgevingsvergunning;

  • nodig is voor de aanvraag van een klein initiatief.

 • d.

  een kleurhistorisch onderzoek wanneer dit:

  • deel uitmaakt van een aanvraag om een omgevingsvergunning;

  • nodig is voor de aanvraag van een klein initiatief.

 • e.

  werkzaamheden (materiaal/arbeid) voor een klein initiatief;

 • f.

  de inspectie voor een rijks- of gemeentelijk monument of een kerk;

 • g.

  werkzaamheden (materiaal en arbeid) ten behoeve van groot onderhoud en/of cascoherstel van een kerk zonder status;

 • h.

  restauratie- of reconstructiewerkzaamheden voor het behoud van historische daken op karakteristieke panden;

 • i.

  het instandhouden en/of versterken van de erfgoedwaarden van (onderdelen van) unieke objecten;

 • j.

  de instandhouding van molens;

 • k.

  het realiseren van erfgoedverbeeldingen in de buitenruimte;

 • l.

  het verrichten van het gravend archeologisch onderzoek.

Artikel 7.1.3 Voorwaarden Molens

Voor het ontvangen van een subsidie als bedoeld in artikel 7.1.2 sub j geldt dat:

 • a.

  voor molens alleen subsidie wordt verleend als voor het instandhouden van de molen een rijkssubsidie is toegekend op basis van de Sim regeling en dan over dezelfde 6 jaarlijkse periode als waarvoor het rijk subsidie heeft verstrekt;

 • b.

  het jaarbudget kan worden aangevraagd in het jaar volgend op het jaar van uitvoering;

 • c.

  bij de aanvraag om het jaarbudget een kostenoverzicht wordt ingediend van de werkzaamheden die dat jaar zijn uitgevoerd;

 • d.

  na afloop van de 6 jaarlijkse periode een definitieve eindafrekening plaats vindt, waarbij de aanvrager een eindoverzicht van de totale kosten over de zes jaar dient te overleggen;

 • e.

  voor de aanvang van de werkzaamheden een omgevingsvergunning is verleend indien de werkzaamheden vergunningplichtige activiteiten betreffen;

 • f.

  wijzigingen in de uitvoering die afwijken van de subsidieaanvraag, worden vooraf om toestemming voorgelegd aan de gemeente;

 • g.

  de kosten van vrijwilligerswerk (arbeid) niet voor subsidie in aanmerking komen;

 • h.

  bij teruggave van de btw voor dat deel geen subsidie wordt gegeven;

 • i.

  bij vergoeding van kosten door een verzekering voor dat deel geen subsidie wordt gegeven.

Artikel 7.1.4 Voorwaarden overig erfgoed

Voor het ontvangen van een subsidie als bedoeld in artikel 7.1.2 sub a tot en met i geldt dat:

 • a.

  alleen subsidie wordt verstrekt voor panden/objecten die in de gemeente staan;

 • b.

  voor kerken met de status ‘vanwege rijksmonument’ de kosten voor werkzaamheden aan zogenaamde ‘vanwege onderdelen’ uitgesloten zijn voor subsidie;

 • c.

  de aanvraag is ingediend voordat het werk start. Dit geldt niet voor de inspecties;

 • d.

  de werkzaamheden binnen zes maanden na de verlening van de subsidie zijn gestart;

 • e.

  de werkzaamheden worden uitgevoerd binnen twee jaar na de verlening van de subsidie;

 • f.

  voor de aanvang van de werkzaamheden een omgevingsvergunning is verleend indien de werkzaamheden vergunningplichtig zijn;

 • g.

  de aanvang van de werkzaamheden wordt gemeld bij de gemeente;

 • h.

  wijzigingen in de uitvoering die afwijken van de subsidieaanvraag, vooraf om toestemming worden voorgelegd aan de gemeente;

 • i.

  de subsidie na voltooiing van de werkzaamheden, verantwoord wordt met een financiële eindverantwoording;

 • j.

  alleen de kosten voor het eerste inspectierapport in aanmerking komen voor subsidie;

 • k.

  de kosten van vrijwilligerswerk (arbeid) niet voor subsidie in aanmerking komen;

 • l.

  bij teruggave van de btw, wordt voor dat deel geen subsidie gegeven;

 • m.

  bij vergoeding van kosten door een verzekering, wordt voor dat deel geen subsidie gegeven.

Artikel 7.1.5 Voorwaarden erfgoedverbeeldingen

Voor het ontvangen van een subsidie als bedoeld in artikel 7.1.2 sub k geldt dat:

 • 1.

  De aanvraag wordt pas in behandeling genomen als deze vergezeld gaat van:

  • a.

   een ontwerp van de erfgoedverbeelding of een beschrijving van de erfgoedverbeelding met informatie over materiaal, onderhoud en veiligheid;

  • b.

   een beschrijving van de locatie waar de erfgoedverbeelding gewenst is, aangevuld met een plaatsaanduiding op kaart en foto’s van de omgeving;

  • c.

   een motivering waarom op deze locatie de erfgoedverbeelding wenselijk is;

  • d.

   een beschrijving van het draagvlak vanuit de samenleving voor de erfgoedverbeelding, waarbij de aanvrager in ieder geval moet verklaren dat eigenaren van naastgelegen percelen geen bezwaar hebben tegen de plaatsing van de erfgoedverbeelding;

  • e.

   een beschrijving en foto’s van erfgoedverbeeldingen voor zover die in de directe omgeving staan van de beoogde locatie;

  • f.

   indien de aanvrager niet de eigenaar is van de grond waarop de erfgoedverbeelding wordt geplaatst, een verklaring waarin de eigenaar aangeeft:

   • i.

    akkoord te gaan met het plaatsen van de erfgoedverbeelding;

   • ii.

    bekend te zijn met de subsidieregeling gestelde eisen.

  • g.

   een sluitende begroting met toelichting;

  • h.

   een offerte gespecificeerd naar loonkosten, materiaalkosten en omzetbelasting.

 • 2.

  Voor het ontvangen van een subsidie als bedoeld in artikel 7.1.2 sub k, geldt dat:

  • a.

   de erfgoedverbeelding wordt geplaatst in de gemeente Súdwest-Fryslân;

  • b.

   de erfgoedverbeelding informatie geeft over de aanwezige erfgoedwaarde en de zichtbaarheid en beleving van de historie van Súdwest-Fryslân in de openbare ruimte vergroot;

  • c.

   de erfgoedverbeelding volgens het college een lacune opvult in de omgeving ten aanzien van erfgoedbeleving;

  • d.

   de vormgeving van de erfgoedverbeelding volgens het college past in de beoogde omgeving en bij bestaande erfgoedverbeeldingen in de gemeente Súdwest-Fryslân;

  • e.

   voldoende draagvlak bestaat vanuit de samenleving en de directe omgeving van de plaatsingslocatie voor de erfgoedverbeelding;

  • f.

   de erfgoedverbeelding toegankelijk is voor publiek dan wel goed zichtbaar vanaf de openbare weg;

  • g.

   de realisatie van de erfgoedverbeelding spreiding van erfgoedverbeeldingen over de gemeente Súdwest-Fryslân volgens het college voldoende waarborgt;

  • h.

   voor het plaatsen van een erfgoedverbeelding een omgevingsvergunning is verleend indien dit een vergunningplichtige activiteit betreft;

  • i.

   de aanvrager de erfgoedverbeelding in stand houdt voor een periode van tenminste l0 jaar;

  • j.

   een erfgoedverbeelding geen louter persoonlijk of bedrijfsmatig oogmerk kent;

  • k.

   de kosten van de realisatie van de erfgoedverbeelding naar het oordeel van het college in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

  • l.

   de erfgoedverbeelding voldoende onderhoudsvriendelijk is;

  • m.

   de erfgoedverbeelding veilig is;

  • n.

   de erfgoedverbeelding niet is gerealiseerd voordat op de aanvraag is beslist;

  • o.

   maximaal twee keer per kalenderjaar aan eenzelfde aanvrager subsidie wordt verstrekt.

Artikel 7.1.6 Voorwaarden gravend archeologisch onderzoek

Voor het ontvangen van een subsidie als bedoeld in artikel 7.1.2 sub l geldt dat:

 • a.

  enkel subsidie kan worden verstrekt aan de particuliere eigenaar van de te onderzoeken locatie;

 • b.

  kosten voor een archeologisch booronderzoek en het opstellen van een Programma van Eisen voor het gravend archeologisch onderzoek niet in aanmerking komen voor subsidie;

 • c.

  de aanvrager aannemelijk heeft gemaakt dat het ter plaatse behouden van de archeologische waarden niet tot de mogelijkheden behoort;

 • d.

  in een gravend archeologisch onderzoekstraject de subsidiabele activiteiten bedoeld in artikel 7.1.2 sub h volledig zijn uitgevoerd en zijn vastgelegd in een door het college goedgekeurd definitief rapport dat op het moment van de aanvraag niet ouder is dan 6 maanden;

 • e.

  het gravend archeologisch onderzoekstraject voor de betreffende onderzoekslocatie voldoet aan SIKB BRL 4003 voor wat betreft het proefsleuvenonderzoek en aan SIKB BRL 4004 voor wat betreft de opgraving;

 • f.

  de aanvrager beschikt over een selectiebesluit waaruit blijkt dat het college de onderzoekslocatie heeft vrijgegeven ten aanzien van archeologie;

 • g.

  per gravend archeologisch onderzoekstraject, waarop het selectiebesluit bedoeld onder f ziet, een aanvraag om subsidie kan worden ingediend;

 • h.

  de aanvrager alle facturen heeft betaald;

 • i.

  de activiteiten overeenkomstig de geldende wetgeving zijn uitgevoerd;

 • j.

  de subsidiabele kosten van de activiteiten hoger zijn dan 1% van de bouwkosten;

 • k.

  de kosten van de activiteiten naar het oordeel van het college in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • l.

  voor de aanvang van de activiteiten een omgevingsvergunning is verleend indien dit vergunningplichtige activiteiten betreffen.

Artikel 7.1.7 Budget

 • 1.

  Voor het jaar 2023 is het budget per onderdeel:

  • a.

   gemeentelijke monumenten: € 35.000;

  • b.

   bouwhistorisch onderzoek: € 2.000;

  • c.

   kleurhistorisch onderzoek: € 2.000;

  • d.

   kleine initiatieven in beschermde stads- en dorpsgezichten: € 5.000;

  • e.

   inspecties: € 3.000;

  • f.

   molens: € 65.000;

  • g.

   kerken: € 25.000;

  • h.

   karakteristieke panden: € 30.000;

  • i.

   unieke objecten: € 10.000;

  • j.

   erfgoed verbeeldingen: € 2.500;

  • k.

   gravend archeologisch onderzoek: € 20.000.

 • 2.

  Als na 1 juli voor één of meer onderdelen nog budget over is, worden deze bedragen samengevoegd tot één budget voor alle onderdelen.

Artikel 7.1.8 Verdeling

 • 1.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen totdat het budget voor de betrokken onderdeel, wordt overschreden;

 • 2.

  Als de aanvrager de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen;

 • 3.

  De uitbetaling van de subsidie vindt plaats na afloop van de werkzaamheden, en na controle van het werk en de eindafrekeningen;

 • 4.

  Moleneigenaren van molens aan welke het rijk de status "Professionele Organisatie" of de (oude) status "Aangewezen Organisatie" heeft toegewezen, mogen tijdens de 6 jaarlijkse periode het jaarlijks te ontvangen subsidiebedrag doorschuiven of naar voren halen;

 • 5.

  De hoogte van de subsidie is:

Onderdeel 1 Gemeentelijke monumenten (GM)

Percentage van de kosten

Maximum bedrag

Groot onderhoud en/of cascoherstel

50%

€ 10.000 per GM

Instandhouding dijklichaam

50%

€ 5.000 per eigenaar

Onderdeel 2Bouwhistorisch onderzoek

Percentage van de kosten

Maximum bedrag

Bouwhistorisch onderzoek (alleen wanneer het onderdeel is voor een aanvraag om een omgevingsvergunning)

100%

€ 1.000 per bouwwerk

Bouwhistorisch onderzoek (alleen als het onderdeel is voor een klein initiatief)

100%

€ 500 per bouwwerk

Onderdeel 3Kleurhistorisch onderzoek

 

Percentage van de kosten

Maximum bedrag

Kleurhistorisch onderzoek (alleen wanneer het onderdeel is voor een aanvraag om een omgevingsvergunning)

100%

€ 1.000 per bouwwerk

Kleurhistorisch onderzoek (alleen als het onderdeel is van een klein initiatief)

100%

€ 500 per bouwwerk

Onderdeel 4Kleine initiatieven in beschermde stads- en dorpsgezichten (BSD)

Percentage van de kosten

Maximum bedrag

Kleine initiatieven

50%

€ 2.000 per bouwwerk

Onderdeel 5Inspecties

Percentage van de kosten

Maximum bedrag

Inspecties

100%

€ 500 per bouwwerk

Onderdeel 6Molens

Percentage van de kosten

Maximum bedrag

Instandhouding (werkzaamheden waar het rijk subsidie voor geeft )

25%

€ 2.500 per molen per jaar

Onderdeel 7Kerken zonder monumentale status

Percentage van de kosten

Maximum bedrag

Groot onderhoud en/of cascoherstel

50%

€ 7.500 per kerk

Onderdeel 8Karakteristieke panden

Percentage van de kosten

Maximum bedrag

Herstel van historische daken van karakteristieke panden met de aanduiding karakteristiek 1

50%

€ 7.500

Herstel van historische daken van karakteristieke panden met de aanduiding karakteristiek 2

50%

€ 2.000

Onderdeel 9Unieke objecten

Percentage van de kosten

Maximum bedrag

Instandhouding en / of versterken van unieke objecten

50%

€ 10.000

Onderdeel 10Gravend archeologisch onderzoek

Percentage van de kosten

Maximum bedrag

Het verrichten van gravend archeologisch onderzoek

50%

€ 20.000

 

Onderdeel 11Erfgoedverbeeldingen

Percentage van de kosten

Maximum bedrag

De kosten direct verbonden aan ontwerp en uitvoering van de erfgoedverbeelding, waaronder begrepen de loonkosten, materiaalkosten en omzetbelasting.

50%

€ 750

Subsidies van minder dan € 300 worden niet verleend.

Artikel 7.1.9 Aanvullende weigeringsgronden

 • 1.

  Het college kan de subsidieverlening weigeren als voor hetzelfde pand, object of initiatief:

  • a.

   in de voorgaande 3 jaar al eerder 1 keer subsidie is toegekend voor gemeentelijke monumenten;

  • b.

   in de voorgaande 3 jaar al eerder 1 keer subsidie is toegekend voor kleine initiatieven in een BSD;

  • c.

   in de voorgaande 6 jaar al eerder 1 keer subsidie is toegekend voor kerken;

  • d.

   in de voorgaande 3 jaar al eerder 1 keer subsidie is toegekend voor karakteristieke gebouwen met de aanduiding karakteristiek 1;

  • e.

   in de voorgaande 6 jaar al eerder 1 keer subsidie is toegekend voor karakteristieke gebouwen met de aanduiding karakteristiek 2.

 • 2.

  Het college kan besluiten geheel of deels geen subsidie te verlenen:

  • a.

   voor molens, als het Rijk geen subsidie heeft gegeven voor de zesjarige periode uit de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim);

  • b.

   als de aanvrager geen eigenaar is van het bouwwerk waarvoor subsidie wordt gevraagd. Dit geldt niet als de aanvraag zich richt op een klein initiatief in een BSD;

  • c.

   voor een bouwwerk van een overheidsinstantie;

  • d.

   voor een bouwwerk dat door de gemeente al op een andere manier financieel wordt ondersteund;

  • e.

   voor een kerk die vanwege haar rijksmonumentenstatus van de rijksdienst al subsidie krijgt voor één of meerdere onderdelen.

Paragraaf 7.2 Open Monumentendag

Artikel 7.2.1 Begripsbepalingen

 • a.

  Monument: een gebouw in de gemeente die volgens de Erfgoedverordening of Erfgoedwet een monument is;

 • b.

  Open Monumentendag: een (landelijke) dag of weekend waarop monumenten voor het publiek gratis open zijn;

 • c.

  Eigenaar: de eigenaar van een monument;

 • d.

  Overkoepelende organisatie: een stichting, vereniging dan wel dorpsbelangen, die de organisatie van de Open Monumentendag in een dorp of stad uitvoert.

Artikel 7.2.2 Welke activiteiten

Het college verleent jaarlijks subsidie aan een eigenaar of overkoepelende organisatie voor activiteiten in de gemeente rondom de lokale Open Monumentendag. De activiteiten kunnen bestaan uit:

 • a.

  Promotie;

 • b.

  Een vernieuwend programma of weergave van monument(en);

 • c.

  Het aantrekken van bepaalde doelgroepen, zoals jongeren of gezinnen;

 • d.

  Samenwerken met andere organisaties of evenementen.

Artikel 7.2.3 Voorwaarden

Voor het ontvangen van een subsidie geldt dat:

 • a.

  bezoekers het monument/de monumenten gratis mogen bekijken;

 • b.

  de activiteiten helpen bij het vergroten van de belangstelling, waardering en betrokkenheid bij monumenten;

 • c.

  de activiteit volgens het college een aanvulling is op de normale activiteiten van de aanvrager;

 • d.

  voor de aanschaf en/of vervanging van apparatuur zoals machines, computers, beamers, touchscreens, gereedschap geen subsidie wordt gegeven.

Artikel 7.2.4 Inleverdatum aanvraag

De aanvraag moet uiterlijk 15 juli zijn ingeleverd in het jaar waarin de activiteit wordt uitgevoerd.

Artikel 7.2.5 Budget

Voor het jaar 2023 is het budget € 14.000.

Artikel 7.2.6 Verdeling

 • 1.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst, totdat het budget is bereikt.

 • 2.

  De subsidie voor overkoepelende organisaties is maximaal 70% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 1.500 per aanvraag.

 • 3.

  De subsidie voor eigenaren is maximaal € 300 per aanvraag.

Artikel 7.2.7 Aanvullende weigeringsgronden

 • 1.

  Het college kan besluiten geen subsidie te verlenen als het bedrag per dorp of stad meer dan € 1.500 is.

 • 2.

  Het college kan besluiten aan eigenaren of aan een overkoepelende organisatie geen subsidie te verlenen, als een andere eigenaar of overkoepelende organisatie in dezelfde plaats al subsidie krijgt.

Paragraaf 7.3 Duurzaamheid, Groene Daken

Artikel 7.3.1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Eigenaar: een eigenaar van een pand of perceel in de gemeente;

 • 2.

  Dak: samenstelling van balken (beton, hout of staal), regels en bebording die sterk genoeg is om de dakbedekking van een gebouw te dragen en de wind-, regen en sneeuwbelasting op te vangen.

 • 3.

  Toegankelijk groen dak: toegankelijk dak met:

  • een wortelkerende laag;

  • een drainagelaag;

  • een substraatlaag met een begroeiing van struiken, kruiden, grassen of bomen;

  • een waterbergend vermogen van minimaal 50 liter per m2 en een belasting van maximaal 200 kg per m2.

 • 4.

  Beperkt-toegankelijk groen dak: dak dat alleen toegankelijk is voor onderhoud. Het bevat:

  • een wortelkerende laag;

  • een drainagelaag;

  • een vegetatielaag met droogteresistente soorten;

  • een waterbergend vermogen van minimaal 25 liter per m2 en een belasting tussen de 60 kg en 200 kg per m2.

Artikel 7.3.2 Welke activiteiten

Het college kan eenmalig subsidie verlenen aan een eigenaar voor het realiseren van een toegankelijk dak of een beperkt-toegankelijk groen dak. Doel hiervan is dat eigenaren hun hemelwater goed kunnen verzamelen en verwerken.

Artikel 7.3.3 Voorwaarden

Voor het ontvangen van de subsidie gelden de volgende voorwaarden:

 • 1.

  Het ontwerp, de plaatsing en het onderhoud moeten deugdelijk en zorgvuldig worden uitgevoerd.

 • 2.

  De volgende kosten zijn subsidiabel:

  • a.

   kosten voor het maken van een ontwerp;

  • b.

   kosten van een bouwkundig expert;

  • c.

   aanlegkosten, inclusief de huurkosten van een lift;

  • d.

   kosten voor het verstevigen van het dak of de daken, voor zover noodzakelijk voor de aanleg van het groene dak. De noodzaak moet worden aangetoond door een bouwkundig expert;

  • e.

   kosten voor de beplanting en opbouw van een groen dak, inclusief beschermfolie en substraat;

  • f.

   de materiaal- en uitvoeringskosten.

 • 3.

  De volgende kosten zijn in ieder geval niet subsidiabel:

  • a.

   omzetbelasting die kan worden verrekend;

  • b.

   kosten voor een bouw- en/of monumentenvergunning;

  • c.

   kosten voor het onderhoud van het groene dak;

  • d.

   kosten voor het vervangen van een dak.

 • 4.

  De werkzaamheden moeten binnen 6 maanden na datum van subsidieverlening zijn begonnen.

 • 5.

  Een eigenaar kan per jaar maximaal 1 keer subsidie ontvangen.

Artikel 7.3.4 Budget

Voor het jaar 2023 is het budget € 100.000.

Artikel 7.3.5 Verdeling

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van ontvangst, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van ontvangst.

 • 2.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats tot het budget op is.

 • 3.

  De subsidie is maximaal € 5.000 per eigenaar per jaar. De hoogte wordt bepaald op basis van de ontvangen begroting en is maximaal 50% van de subsidiabele kosten.

Artikel 7.3.6 Aanvullende weigeringsgronden

Het college kan besluiten geen subsidie te verlenen wanneer:

 • 1.

  de oppervlakte van het groene dak minder dan 10m2 bedraagt;

 • 2.

  de eigenaar niet de benodigde vergunningen heeft of kan krijgen.

Paragraaf 7.4 Duurzaamheid, Energiecoöperaties

Vervallen

Paragraaf 7.5 Duurzaamheid, Verminderen Energiegebruik

Vervallen

Paragraaf 7.6 Duurzaamheid, Reductie Energiegebruik Huurwoningen

Vervallen

Hoofdstuk 8 Bestuur

Paragraaf 8.1 Jubilea

Artikel 8.1.1 Begripsbepalingen

 • a.

  Aanvrager: stichting of vereniging uit de gemeente die actief is op het gebied van sport, cultuur of dichtbij meedoen;

 • b.

  Dichtbij meedoen: zoals omschreven in de programmabegroting van de gemeente. Hieronder vallen onder andere jeugdverenigingen, vrijwilligerswerk, dorpsbelangen en ouderenorganisaties;

 • c.

  Jubileum: het vieren dat de aanvrager aantoonbaar 50 jaar, 75 jaar, 100 jaar of een veelvoud van 25 jaar bestaat.

Artikel 8.1.2 Welke activiteiten

Het college kan eenmalig subsidie verlenen aan een aanvrager voor het organiseren van een receptie of uitvoering vanwege een jubileum.

Artikel 8.1.3 Budget

Voor het jaar 2023 is het budget € 8.000.

Artikel 8.1.4 Verdeling

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van ontvangst, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van ontvangst.

 • 2.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats tot het budget op is.

 • 3.

  De subsidie is maximaal € 5 voor elk jaar van bestaan tot maximaal € 500.

Hoofdstuk 9 Slotbepalingen

Artikel 9.1 Naamgeving en inwerkingtreding

 • 1.

  De naam van deze nadere regels is: ‘Subsidieregelingen 2023 gemeente Súdwest-Fryslân’.

 • 2.

  Deze regelingen treden in werking op 1 november 2022.

 • 3.

  De Subsidieregelingen 2022 gemeente Súdwest-Fryslân van 1 november 2021 worden ingetrokken per 1 januari 2023.

 • 4.

  Besluiten die zijn genomen volgens de nadere regels als bedoeld in lid 3, die golden op het moment van de inwerkingtreding van deze nadere regels en waarvoor deze nadere regels overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten volgens deze nadere regels.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 11 oktober 2022.

Mr. Drs. J.A. de Vries

Burgemeester

Drs. E.K. Strijker

Gemeentesecretaris