Beleidsregels inzake het verlenen van ontheffingen van de verkeersregeling in het kernwinkelgebied

Geldend van 07-06-2017 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels inzake het verlenen van ontheffingen van de verkeersregeling in het kernwinkelgebied

Burgemeester en wethouders van Hilversum;

Gelet op artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens;

Overwegende:

• dat het kernwinkelgebied van Hilversum is ingericht als voetgangersgebied en niet

toegankelijk is voor verkeer buiten de toegestane expeditietijden op maandag van 6.00

tot 13.00 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 6.00 tot 11.00 uur;

• dat om het vastgestelde regime te kunnen handhaven het kernwinkelgebied fysiek zal

worden afgesloten buiten de vastgestelde venstertijden;

• dat het in bepaalde gevallen wenselijk dan wel noodzakelijk is buiten de gestelde

venstertijden het gebied in te rijden en eventueel binnen het gebied te parkeren;

• dat er behoefte bestaat aan voorschriften en richtlijnen, waaraan het al dan niet verlenen

van ontheffingen kan worden getoetst.

BESLUITEN:

vast te stellen de volgende beleidsregels inzake het verlenen van ontheffingen van de

verkeersregeling in het kernwinkelgebied.

Artikel 1. Begrippen

Inrijontheffing

Een ontheffing van het verbod om het kernwinkelgebied van Hilversum binnen te rijden buiten de vastgestelde laad- en los tijden.

Kernwinkelgebied

Het winkelgebied gelegen in het centrum van Hilversum buiten de perioden voor laden en lossen voor het rijdend verkeer afgesloten d.m.v. verkeersmaatregelen ondersteund door een systeem van fysieke middelen.

Groene Lijst

Bijlage 1

De lijst van branches waarvoor, volgens het instituut voor het Midden- en kleinbedrijf om bedrijfseconomische of organisatorische redenen de aan- en afvoer van goederen ook na 11.00 uur een absolute noodzaak is.

Grijze Lijst

Bijlage 2

De lijst van branches waarvoor, volgens het instituut voor het Midden- en kleinbedrijf om bedrijfseconomische of organisatorische redenen de aan- en afvoer van goederen in individuele gevallen ook na 11.00 uur mogelijk moet zijn.

Rode Lijst

Bijlage 3

De lijst van branches waarvoor, volgens het instituut voor het Midden- en kleinbedrijf het ontvangen van vracht vóór 11.00 uur geen negatieve gevolgen hebben op de bedrijfsvoering.

Artikel 2. Aanvraag

De aanvraag voor een ontheffing moet bij het college van burgemeester en wethouders

worden ingediend door middel van een aanvraagformulier.

Artikel 3. Beslissingstermijnen

1. Het college van burgemeester en wethouders beslist binnen 8 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen;

2. Hij kan zijn beslissing voor ten hoogste twee weken verdagen; voor de afloop van de onder lid 1 genoemde termijn wordt de aanvrager hiervoor op de hoogte gesteld.

3. Aan het verlenen van een ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden inzake de wijze waarop van de ontheffing gebruik mag worden gemaakt.

Artikel 4. Duur van de ontheffingen

1. De ontheffing loopt van 1 januari tot 1 januari.

2. Een tussentijds afgegeven ontheffing loopt tot 1 januari van het daaropvolgende jaar.

3. Ontheffinghouders dienen zelf zorg te dragen voor een tijdige aanvraag voor verlenging.

Artikel 5. Permanente ontheffingen voor bewoners

1. Aan een bewoner van het kernwinkelgebied, die op het op het aanvraagformulier aangegeven adres staat ingeschreven bij de afdeling burgerzaken, beschikt over eigen parkeerruimte en als kentekenhouder van het voertuig staat geregistreerd kan een ontheffing worden afgegeven.

2. a. Diegene die vóór inwerkingtreding van de Parkeerverordening Hilversum 2003 houder was van een belanghebbenden parkeervergunning “Nieuwe Doelenstraat” en thans houder is van een centrumvergunning en die woont in het afgesloten kernwinkelgebied, komt in aanmerking voor een ontheffing.

b. De bewoner van de Nieuwe Doelenstraat, die daar eerst vanaf de uitgifte van de centrumvergunning is komen wonen, en die houder is van een centrumvergunning, komt eveneens in aanmerking voor een ontheffing.

c. Gelet op het beperkte aantal openbare parkeerplaatsen op de Nieuwe Doelenstraat, worden maximaal 15 ontheffingen verleend in verband met verleende centrumvergunningen.

3. Aan de bewoner die voldoet aan het in lid 1 gestelde, maar niet beschikt over eigen parkeerruimte, kan indien noodzakelijk voor het laden en lossen een ontheffing worden verstrekt voor maandag tm. zondag van 17.30 tot 20.00 uur, op koopavonden van 20.30 tot 23.00 uur en op zondag van 9.00 tot 12.00 uur.

4. De ontheffing wordt op naam, adres en kenteken gesteld.

5. De ontheffing is alleen geldig voor de kortste route van de ingangen op de Groest bij het politiebureau of ´s Gravelandseweg naar de parkeergelegenheid.

6. De ontheffing is niet geldig voor het parkeren binnen het gebied anders dan op de eigen parkeergelegenheid.

7. Het aantal ontheffingen afgegeven als bedoeld in lid 1 is gerelateerd aan het aantal beschikbare parkeerplaatsen.

8. Het aantal ontheffingen afgegeven als bedoeld in lid 3 is maximaal 1 per adres.

Artikel 6. Permanente ontheffingen ten behoeve van binnen het gebied gevestigde

ondernemers.

1. Aan een ondernemer die gevestigd is in het kernwinkelgebied en die beschikt over eigen parkeergelegenheid binnen het gebied en die als kentekenhouder staat geregistreerd kan een ontheffing afgegeven worden

2. Het aantal ontheffingen als bedoeld onder lid 1 is gerelateerd aan het aantal parkeerplaatsen.

3. Aan een ondernemer die voldoet aan de in lid 1 gestelde eisen maar niet beschikt over

eigen parkeergelegenheid en die voorkomt op de groene lijst van dan wel die voorkomt

op de grijze lijst en voldoende kan motiveren dat een ontheffing noodzakelijk is kan een

ontheffing worden afgegeven.

4. Aan een ondernemer die voldoet aan het onder lid 1 gestelde maar niet beschikt over

eigen parkeergelegenheid en die niet voorkomt op de groene dan wel grijze lijst kan ten

behoeve van laden en lossen een ontheffing voor maandag tm. zondag

van 17.30 tot 20.00 uur, op koopavonden van 20.30 tot 23.00 uur en op zondag van 9.00 tot 12.00 uur. Het aantal ontheffingen als bedoeld onder lid 3 en 4 bedraagt maximaal 1 per onderneming.

Artikel 7. Tijdelijke ontheffingen ten behoeve van bouw-, installatie- en reparatieverkeer.

1. Een tijdelijke ontheffing kan worden verleend ten behoeve van bouw-, installatie- of

reparatiewerkzaamheden.

2. Aanvrager dient aan te tonen dat:

a. bouw, installatie- of reparatiewerkzaamheden niet kunnen plaatsvinden tijdens de

toegestane expeditietijden;

b. de goederen, gereedschappen of materialen niet op andere wijze kunnen worden

afgeleverd of afgehaald.

3. De tijdelijke ontheffing:

a. wordt steeds slechts voor maximaal 5 werkdagen achtereen verstrekt;

b. wordt op naam, kenteken en adres gesteld;

c. geldt slechts voor een vooraf vastgestelde route.

4. De tijdelijke ontheffing kan worden uitgebreid met een ontheffing voor het parkeren

voor maximaal 5 werkdagen indien de aanvrager bovendien aantoont dat:

a. de nabijheid van het voertuig noodzakelijk is voor de uitvoering van de

werkzaamheden;

b. in redelijkheid niet kan worden verlangd, dat de in het voertuig aanwezige

gereedschappen en/of materialen worden uitgeladen.

Artikel 8. Overige permanente ontheffingen

1. Een ontheffing kan ook worden verleend voor de in het volgende lid genoemde

bijzondere gevallen, met dien verstande dat in elk geval aangetoond dient te worden

dat onderhavig vervoer niet tijdens de expeditietijden of op andere wijze dan met een

motorvoertuig kan geschieden.

2. De in lid 1 genoemde bijzondere gevallen hebben betrekking op

a. leveranciers die vallen onder de branches genoemd op de groene dan wel grijze

lijst en die aan kunnen tonen met regelmaat binnen het kernwinkelgebied te

moeten laden en/of lossen buiten de expeditietijden;

b. Noodzakelijke ritten die verband houden met hygiëne, volksgezondheid of

veiligheid en die met regelmaat terugkeren;

c. Noodzakelijke ritten die verband houden met langdurige bouw- en

onderhoudswerkzaamheden;

3. Onderhavige ontheffingen kunnen worden uitgebreid met een ontheffing voor het

parkeren in het kernwinkelgebied indien de aanvrager bovendien aantoont dat:

a. de nabijheid van het voertuig noodzakelijk is voor de uitvoering van de

werkzaamheden;

b. in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de in het voertuig aanwezige

gereedschappen en/of materialen worden uitgeladen.

Artikel 9. Éénmalige ontheffingen

1. Behoudens alle hiervoor genoemde gevallen kan het noodzakelijk zijn in incidentele

gevallen éénmalige ontheffing te verlenen.

2. Incidentele ontheffingen kunnen worden verleend aan:

a. nooddiensten;

b. huisartsen die bewoners binnen het gebied moeten bezoeken;

c. incidentele leveranties met dien verstande dat aangetoond moet worden dat

onderhavig vervoer niet tijdens de expeditietijden plaats had kunnen vinden en dat de goederen van een dergelijke omvang zijn dat deze niet op andere wijze dan met een voertuig afgeleverd kunnen worden;

d. noodzakelijke ritten die verband houden met storingen.

Artikel 10. Stadsdistributie

Distributiebedrijven die voldoen aan de landelijk geldende regels voor stadsdistributie kunnen door het college van Burgemeester en Wethouders aanvullende venstertijden

toegewezen krijgen.

Artikel 11. Intrekking van de ontheffing

De ontheffing kan worden ingetrokken:

a. indien ter verkrijging daarvan onjuiste, dan wel onvolledige gegevens zijn ingediend.

b. indien de aan de ontheffing verbonden voorwaarden of beperkingen niet worden

nagekomen.

c. indien na de verlenging van de ontheffing verandering optreedt in de omstandigheden of inzichten waardoor de ontheffingen niet meer het doel dient waarvoor zij oorspronkelijk is afgegeven.

d. indien de ontheffinghouder niet meer voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor een ontheffing.

e. op verzoek van de ontheffinghouder

f. indien er sprake is van misbruik van de ontheffing.

g. indien de ontheffinghouder bij herhaling blijk geeft van verkeersgedrag dat moet worden aangemerkt als strijdig met de doelstelling van de afsluiting.

Artikel 12. Slot en Overgangsbepalingen.

a. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de

bekendmaking.

b. Ontheffingen die voor die datum onder voorwaarden zijn afgegeven blijven geldig tot

het moment dat een beslissing is gevallen over een hernieuwde aanvraag conform het

eerste deel van deze beleidsregels

c. De bijlage met de rode, groene en grijze lijst aan de hand waarvan beoordeeld kan

worden welke bedrijven wel of niet in aanmerking moeten kunnen komen voor een

ontheffing om buiten de expeditietijden het kernwinkelgebied te berijden maken

integraal onderdeel uit van deze beleidsregels.

Hilversum, 9 februari 1998

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris, De burgemeester,

J.E. Diepeveen E.C.Bakker

Bijlagen: De groene, de grijze en de rode lijst.

Bron: De lijsten zijn ontleent aan de CROW publicatie nr. 113 "Inrijden verboden",

aanbevelingen voor selectieve toegangsverlening en de lijsten van het Instituut voor het

Midden- en Kleinbedrijf

Bijlage 1 Groene lijst

Kader

De ontheffingen worden verstrekt aan bedrijven waar om bedrijfseconomische of

organisatorische redenen aan- en afvoer van goederen ook ná 11:00 uur een absolute

noodzaak is.

Motivatie

Voorzover kan worden ingeschat, zal de onmogelijkheid van het ontvangen van de vracht

dan wel het versturen van de goederen ná 11:00 uur `s ochtends negatieve gevolgen

hebben voor de bedrijfsvoering. Het betreft dan:

• branches die in het algemeen (meer dan) één keer per dag moeten dan wel pas na

11:00 uur kunnen worden bevoorraad. De aard van de artikelen dan wel specifiek

aanvoertraject neemt dit met zich mee;

• branches die het bezorgen van goederen (verswaren) als kernactiviteit dan wel als

belangrijke nevenactiviteit hebben.

Branches

Nummer Branche

6512 Detailhandel in vis-, schaal- en weekdîeren

6531 apotheken

6710-6714 maaltijdverstrekkende bedrijven met een bezorgdienst c.q dineruitzending

e.d.

Speciaal daarvoor ingericht WVG-taxivervoer.

Bijlage 2 Grijze lijst

Kader

Van de hierna genoemde branches is het uit bedrijfseconomisch of organisatorisch oogpunt

niet zondermeer noodzakelijk dat zij na 11:00 uur nog worden bevoorraad dan wel goederen distribueren. Echter, in individuele situaties moet het mogelijk zijn om (eventueel incidenteel) af te wijken van de venstertijd en met een ontheffing het gebied in te rijden.

Richtlijnen en motiveringen voor een (eventuele incidentele) ontheffing kunnen liggen in:

• specifieke aanvoerlijnen en afhankelijkheid van verdeelpunten (bevoorrading uit het

buitenland;

• (ver af gelegen) verscentrales of veilingen;

• specifieke belevering op afroep;

• omvang van de zendingen (grote zendingen);

• specifieke bedrijfseconomische of organisatorische redenen (logistiek van invloed op de

prijs van het product).

Branches

Nummer Branche

6511 detailhandel in wild en gevogelte

6513 detailhandel in vlees en vleeswaren

6514 detailhandel in zuivelproducten

6521 detailhandel in aardappelen, groente en fruit

6522 detailhandel in brood (annex bakkerij)

6523 detailhandel in koek en banket (annex bakkerij)

6524 detailhandel in chocolade, suikerwaren en consumptie-ijs

6527-6528 overige detailhandel in levensmiddelen (gespecialiseerd of algemeen

assortiment)

6652 detailhandel in optische artikelen

6653 detailhandel in uurwerken en juweliersartikelen

6661 detailhandel in bloemen en planten

6663 detailhandel in dieren en dierbenodigdheden

6691-6692 warenhuizen

6711-6713 maaltijdverstrekkende bedrijven zonder bezorgdienst

6721-6725 drankverstrekkende bedrijven

6741-6742 hotels en pensions

811-812 (spaar)banken, wisselkantoren, girodiensten

Bijlage 3 Rode Lijst

Kader

De bevoorrading moet plaatsvinden tussen 6:00 en 11:00 uur `5 ochtends.

Voorzover kan worden ingeschat, zal het ontvangen van de vracht vóór 11:00 uur geen

grote negatieve gevolgen hebben op de bedrijfsvoering. Het betreft dan:

• branches die in het algemeen (minder dan) één keer per dag (moeten) worden

bevoorraad. De aard van de artikelen en de omloopsnelheid ervan in de winkel wijzen

niet op een noodzaak vaker te bevoorraden;

• branches die het bezorgen van goederen niet als kernactiviteit hebben;

• branches die niet handelen in bederfelijke waren.

Branches

Branches die niet om bedrijfseconomische en/of organisatorische redenen voor een

ontheffing in aanmerking komen.

Nummer Branche

6525 detailhandel in alcohol en alcoholhoudende dranken

6526 detailhandel in tabakswaar

6541 detailhandel in medische en orthopedische artikelen

6542 detailhandel in parfumerie, toilet- en cosmetische artikelen

6543 detailhandel in drogisterij artikelen

6551 detailhandel in herenbovenkleding

6552 detailhandel in damesbovenkleding

6553 detailhandel in dames- en herenbovenkleding

6554 detailhandel in baby- en kinderkleding

6555 detailhandel in onderkleding

6556 detailhandel in herenmode-artikelen

6557 detailhandel in damesmode-artikelen en paraplu's

6558 detailhandel in bontkleding

6561 detailhandel in kledingstoffen

6562 detailhandel in breiwol, handwerken en fournituren

6563 detailhandel in huishoudlinnen

6569 detailhandel in textielgoederen (algemeen assortiment)

6571 detailhandel in schoeisel en schoenfournituren

6572 detailhandel in lederwaren en reisartikelen

6581-6589 detailhandel in textiel voor woninginrichting, vloerbedekking en artikelen

voor woninginrichting

6591 detailhandel in meubelen e.d (exclusief kantoormeubelen)

6592 detailhandel in antiek

6593 detailhandel in schilderijen, lijsten, platen, kunst, kunstnijverheids- en

religieuze artikelen

6594 detailhandel in verlichtingsartikelen

6595 detailhandel in elektrische huishoudelijke apparaten

6597 detailhandel in muziek en partituren

6598 detailhandel in naai- en breimachines

6599 detailhandel in wasmachines, koelkasten, haarden, fornuizen, sanitaire

artikelen e.d.

6611 detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen

6613 detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk

6614 detailhandel in souvenirs e.d.

6615 detailhandel in verf, verfwaren en vlakglas

6616 detailhandel in wandbekleding

6617 detailhandel in huishoudelijke artikelen

6624 detailhandel in (brom-)fietsen

6625 detailhandel in motorfietsen

6641 detailhandel in boeken, tijdschriften en kranten

6642 detailhandel in kantoor- en schoolartikelen

6643 detailhandel in kantoormachines en -meubelen

6644 detailhandel in postzegels en munten

6645 detailhandel in tweedehands en antiquarische boeken

6651 detailhandel in fotografische artikelen

6654 videotheken

6662 detailhandel in zaden en tuinartikelen (exclusief gereedschappen)

6681 detailhandel in speelgoederen

6682 detailhandel in sport- en kampeerartikelen (exclusief hengelsport)

6683 detailhandel in hengelsportartikelen

6686 detailhandel in zonweringsartikelen

6811 reparatiebedrijven schoenen en lederwaren

6831-6832 reparatiebedrijven (brom-)fietsen en motoren

6841 reparatiebedrijven uurwerken

6851 reparatiebedrijven goud en zilver

6861-6862 reparatie bedrijven elektrische gebruiksgoederen

6871 reparatiebedrijven voor muziek instrumenten

9541-9548 bibliotheken, musea, (cultuur)bescherming e.d

9564 bioscopen

9841-9844 kappers en schoonheidsdiensten

Ondertekening