Regeling vervallen per 01-01-2024

Subsidieregeling Lokaal Educatieve Agenda 2023

Geldend van 03-11-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Subsidieregeling Lokaal Educatieve Agenda 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad;

gelet op:

 • -

  de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad,

 • -

  de Kadernota Lokaal Educatieve Agenda 2019-2022,

besluit:

vast te stellen de Subsidieregeling Lokaal Educatieve Agenda 2023:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1.Aanvullend op de begripsomschrijvingen die in artikel 1 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Lelystad zijn opgenomen, wordt in deze subsidieregeling verstaan onder:

  • a.

   ASVL: Algemene Subsidieverordening gemeente Lelystad

  • b.

   LEA: Kadernota Lokaal Educatieve Agenda Lelystad 2019-2022 ‘Samen aan Zet’

  • c.

   Bestuurlijk LEA: Het ‘op overeenstemming gericht overleg’ waar de uitvoering en voortgang van de LEA wordt besproken.

  • d.

   Werkagenda: Het onder regie van het bestuurlijk LEA opgestelde en door het college van de gemeente Lelystad vastgestelde overzicht van de per kalenderjaar concreet uit te voeren projecten die bijdragen aan de doelstellingen van de LEA.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is uitsluitend van toepassing op:

 • -

  de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten, en

 • -

  voor zover het past binnen het gestelde in de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad, de Kadernota Lokaal Educatieve Agenda Lelystad 2019-2022 ‘Samen aan Zet’ en de jaarlijkse LEA werkagenda.

Artikel 3. Subsidiecriteria

 • 1.Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor activiteiten die zijn opgenomen in de jaarlijks vastgestelde werkagenda

 • 2.Activiteiten die in aanmerking kunnen komen voor subsidie dienen bij te dragen aan het bereiken van de ambities uit de LEA op hoofdlijnen:

  • o

   a.

   Eind 2023 is de kwaliteit van het onderwijs in Lelystad verbeterd ten opzichte van het startmoment begin 2019;

  • o

   b.

   Eind 2023 is de route onderwijs naar arbeidsmarkt zodanig ingericht dat geen kinderen uitvallen op de overgangsmomenten;

  • o

   c.

   Eind 2023 is de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs succesvol vormgegeven.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:

 • a. De besturen van de door de Rijksoverheid bekostigde onderwijsinstellingen die onderwijs aanbieden in Lelystad;

 • b. De voerders van de kinderopvangorganisaties die voorschoolse educatie aanbieden in Lelystad.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.Voor subsidie komen in aanmerking, de redelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van de onder artikel 3. genoemde activiteiten. Onder redelijke kosten wordt in ieder geval verstaan kosten gemaakt door externe inhuur en kosten eigen personeel brutoloonkosten vermeerderd met 32% opslag.

 • 2.Niet gesubsidieerd worden in ieder geval:

  • o

   a.

   Kosten die al op andere wijze zijn gesubsidieerd;

  • o

   b.

   Inrichtingskosten

  • o

   C.

   Reiskosten / verblijfskosten

Artikel 6. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.Het subsidieplafond wordt per jaar vastgesteld door de raad.

 • 2.Bij verdeling van het beschikbare subsidiebedrag tot maximaal het subsidieplafond worden aanvragen gehonoreerd die zijn opgenomen in de Werkagenda van het betreffende jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 7. Aanvraag

De aanvraag tot subsidieverlening wordt ingediend uiterlijk op 1 juni van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft. De aanvraag tot subsidieverlening moet voldoen aan de ASVL en gebaseerd zijn op de voor het aangevraagde subsidiejaar geldende vastgestelde werkagenda.

Artikel 8. Verplichtingen

De subsidieontvanger dient medewerking te verlenen aan de onderzoeken die gerelateerd zijn aan het monitoren van de resultaten van de activiteiten in het kader van de LEA, onder meer, maar niet uitsluitend, door aan de gemeente dan wel aan een door de gemeente aangewezen instantie de voor deze monitoring relevante gegevens te leveren.

Artikel 9. Eindverantwoording

 • 1.De aanvraag tot vaststelling van een subsidie, ongeacht de hoogte ervan, dient te voldoen aan het tweede lid artikel 19 van de ASVL

 • 2.Aanvullend op het gestelde onder het eerste lid van dit artikel, dient een aanvraag tot vaststelling van een subsidie vanaf € 100.000 vergezeld te gaan van een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onder e van de ASVL.

 • 3.De subsidieontvanger dient een aanvraag tot vaststelling in voor 1 mei in het opvolgende jaar waarop subsidie is verstrekt.

Artikel 10. Hardheidsclausule

 • 1.Het college kan, met uitzondering van artikel 2, 3, 6, bepalingen uit deze subsidieregeling buiten toepassing laten, indien naar het oordeel van het college in bijzondere individuele gevallen de toepassing van een artikel uit deze regeling leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 • 2.Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in de subsidiebeschikking.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1.Deze subsidieregeling treedt in werking na haar bekendmaking en geldt per 1 januari 2023 en is van toepassing op alle subsidieaanvragen die betrekking hebben op 2023.

 • 2.Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Lokaal Educatieve Agenda 2023.

 • 3.Deze subsidieregeling geldt tot en met 31 december 2023.

Ondertekening

Lelystad, 17 oktober 2022

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris,

de burgemeester,