Regeling vervalt per 31-12-2028

Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2023

Geldend van 31-10-2022 t/m 30-12-2028

Intitulé

Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2023

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op de artikelen 1.2 en 2.13a van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Drenthe 2016 (SVNL’16);

BESLUITEN:

het Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2023 vast te stellen.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 25 oktober 2022

Kenmerk 4.3/2022001596

Uitgegeven: 28 oktober 2022

Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2023

Hoofdstuk 1 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein

Paragraaf 1 Continuering subsidie natuur- en landschapsbeheer

Artikel 1 Doelgroep en activiteiten

Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de SVNL’16 kan voor het jaar 2023 subsidie worden verstrekt voor de continuering van het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein, waarvoor

 • a.

  door of namens Gedeputeerde Staten subsidie is verstrekt op basis van de SVNL’16 en waarvan de looptijd eindigt op 31 december 2022;

 • b.

  door of namens de provincie een subsidie of vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving of functieverandering.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

Uitsluitend de volgende activiteiten komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1 in aanmerking:

 • a.

  beheren van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N01.03, N01.04, N03.01, N04.02, N05.02, N05.03, N05.04, N06.01, N06.02, N06.03, N06.04, N06.05, N06.06, N07.01, N07.02, N10.01, N10.02, N11.01, N12.02, N12.05, N12.06, N13.01, N14.01, N14.02, N14.03, N15.02, N16.03, N16.04, N17.02, N17.03 en N17.06 van het Natuurbeheerplan;

 • b.

  beheren van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01, L01.02, L01.03 en L01.16 van het Natuurbeheerplan;

 • c.

  monitoring, indien de subsidieaanvrager over een certificaat beschikt;

 • d.

  recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein(uitsluitend de voorzieningenbijdrage).

Artikel 3 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 2 bedraagt € 8.500.000,-- voor terreinen gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland.

 • 2.

  Het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 2, sub a, c en d, bedraagt € 350.000,-- voor terreinen gelegen buiten het Natuurnetwerk Nederland.

Paragraaf 2 Nieuw areaal

Artikel 4 Doelgroep en activiteiten

Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de SVNL’16 kan subsidie worden verstrekt voor nieuw areaal voor het beheer van natuur- en landschapstypen binnen een natuurterrein gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Uitsluitend de volgende activiteiten komen voor subsidie als bedoeld in artikel 4 in aanmerking:

 • a.

  beheren van een natuurterrein ten behoeve van natuurbeheertypen met de aanduiding N01.03, N01.04, N03.01, N04.02, N05.02, N05.03, N05.04, N06.01, N06.02, N06.03, N06.04, N06.05, N06.06, N07.01, N07.02, N10.01, N10.02, N11.01, N12.02, N12.05, N12.06, N13.01, N14.01, N14.02, N14.03, N15.02, N16.03, N16.04, N17.02, N17.03 en N17.06 van het Natuurbeheerplan;

 • b.

  beheren van een natuurterrein ten behoeve van landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01, L01.02, L01.03 en L01.16 van het Natuurbeheerplan;

 • c.

  monitoring, indien de subsidieaanvrager over een certificaat beschikt;

 • d.

  recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein (uitsluitend de voorzieningenbijdrage).

Artikel 6 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 5 op terreinen gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland bedraagt € 100.000,-.

Paragraaf 3 Aanvraagperiode en loket voor indiening

Artikel 7 Minimumomvang aanvraag

Aanvragen voor subsidies als bedoeld in de artikelen 1 en 4 die gericht zijn op een subsidietijdvak van zes jaren en hebben een minimumomvang van ten minste 150 hectare.

Artikel 8 Aanvraagperiode

Aanvragen voor subsidies kunnen in de periode van 15 november 2022 tot en met 31 december 2022 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle.

Artikel 9 Uitwisselbaarheid subsidieplafonds voor terreinen gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland

De subsidieplafonds zoals opgenomen in artikel 3, eerste lid, en artikel 6 zijn onderling uitwisselbaar indien na afloop van de openstellingsperiode uit de subsidieaanvragen blijkt dat het ene subsidieplafond wordt overschreden, terwijl het andere subsidieplafond niet volledig wordt bereikt.

Hoofdstuk 2 Tarieven

Artikel 10 Tarieven begrotingsjaar 2023

 • 1.

  De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, landschapsbeheertypen en bijdragen als bedoeld in de SVNL2016 zijn voor het begrotingsjaar 2023 opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • 2.

  Het percentage voor dit begrotingsjaar als bedoeld in artikel 44, vierde lid, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, zoals die luidde tot 1 oktober 2004, waarmee de subsidie functieverandering voor de subsidies die zijn verleend op grond van aanvragen voor de begrotingsjaren 2000 tot en met 2006 wordt verhoogd, bedraagt 2,68%.

Hoofdstuk 3 Voorbehouden

Artikel 11 Subsidiabele natuurterreinen

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verstrekt voor zover het perceel/terrein als subsidiabel is aangemerkt in het Natuurbeheerplan 2023.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 12 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 13 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2023.

Bijlage 1 behorende bij artikel 15 lid 1

Natuurbeheertypen

Subsidietarief 2023 (84% SKP inclusief opslag)

N01.01

Zee en wad

€ 0,48

N01.02

Duin- en kwelderlandschap

€ 80,87

N01.03

Rivier- en moeraslandschap

€ 134,16

N01.04

Zand- en kalklandschap

€ 97,59

N02.01

Rivier

€ 5,04

N03.01

Beek en bron

€ 101,92

N04.01

Kranswierwater

€ 57,12

N04.02

Zoete plas

€ 57,53

N04.03

Brak water

€ 72,13

N04.04

Afgesloten zeearm

€ 0,48

N05.02

Gemaaid rietland

€ 662,47

N05.03

Veenmoeras

€ 644,66

N05.04

Dynamisch moeras

€ 468,76

N06.01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 1.326,66

N06.02

Trilveen

€ 2.661,50

N06.03

Hoogveen

€ 199,16

N06.04

Vochtige heide

€ 312,86

N06.05

Zwakgebufferd ven

€ 74,39

N06.06

Zuur ven of hoogveenven

€ 98,63

N07.01

Droge heide

€ 206,59

N07.02

Zandverstuiving

€ 126,36

N08.01

Strand en embryonaal duin

€ 11,24

N08.02

Open duin

€ 319,08

N08.03

Vochtige duinvallei

€ 1.414,56

N08.04

Duinheide

€ 241,75

N09.01

Schor of kwelder

€ 148,30

N10.01

Nat schraalland

€ 2.296,46

N10.02

Vochtig hooiland

€ 1.356,00

N11.01

Droog schraalland

€ 835,64

N12.01

Bloemdijk

€ 2.415,91

N12.02

Kruiden- en faunarijk grasland

€ 258,04

N12.03

Glanshaverhooiland

€ 537,23

N12.04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 599,05

N12.05

Kruiden- en faunarijke akker

€ 868,66

N12.06

Ruigteveld

€ 114,88

N13.01

Vochtig weidevogelgrasland

€ 762,33

N13.02

Wintergastenweide

€ 38,07

N14.01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 45,20

N14.02

Hoog- en laagveenbos

€ 22,77

N14.03

Haagbeuken- en essenbos

€ 73,00

N15.01

Duinbos

€ 77,89

N15.02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 127,06

N16.03

Droog bos met productie

€ 41,33

N16.04

Vochtig bos met productie

€ 69,67

N17.02

Droog hakhout

€ 535,84

N17.03

Park- en stinzenbos

€ 343,66

N17.04

Eendenkooi

€ 2.958,50

N17.05

Wilgengriend

€ 4.322,93

N17.06

Vochtig en hellinghakhout

€ 751,59

Landschapsbeheertypen

L01.01

Poel en klein historisch water (per stuk)

€ 174,28

L01.02

Houtwal en houtsingel (per ha)

€ 4.118,41

L01.03

Elzensingel (per 100 m)

€ 128,51

L01.05

Knip- en scheerheg (per 100 m)

€ 295,05

L01.06

Struweelhaag (per 100 m)

€ 377,11

L01.07

Laan (per rij per 100 m)

€ 353,27

L01.08

Knotboom (per stuk)

€ 15,29

L01.09

Hoogstamboomgaard (per ha)

€ 2.247,19

L01.16

Bossingel (per ha)

€ 2.093,84

L02.01

Fortterrein (per ha)

€ 1.008,34

L02.02

Historisch bouwwerk en erf (per ha)

€ 44,10

L02.03

Historische tuin (per ha)

€ 6.012,72

L03.01

Aardwerk en groeve (per ha)

€ 1.111,22

Toeslagen

Openstellingsbijdrage: Voorzieningenbijdrage

€ 48,31

Openstellingsbijdrage: Toezichtsbijdrage

€ 22,43

Gescheperde kuddes - Toeslag hoog

€ 575,11

Gescheperde kuddes - Toeslag laag

€ 356,23

Toeslag vaarland

€ 656,18

Monitoring

N01.02

Duin- en kwelderlandschap

€ 21,60

N01.03

Rivier- en moeraslandschap

€ 13,10

N01.04

Zand- en kalklandschap

€ 11,77

N05.02

Gemaaid rietland

€ 16,29

N05.03

Veenmoeras

€ 30,58

N05.04

Dynamisch moeras

€ 30,58

N06.01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 34,04

N06.02

Trilveen

€ 29,21

N06.03

Hoogveen

€ 39,47

N06.04

Vochtige heide

€ 20,32

N06.05

Zwakgebufferd ven

€ 126,54

N06.06

Zuur ven of hoogveenven

€ 126,40

N07.01

Droge heide

€ 18,71

N07.02

Zandverstuiving

€ 18,71

N08.01

Strand en embryonaal duin

€ 10,29

N08.02

Open duin

€ 27,09

N08.03

Vochtige duinvallei

€ 34,65

N08.04

Duinheide

€ 18,71

N09.01

Schor of kwelder

€ 24,16

N10.01

Nat schraalland

€ 39,35

N10.02

Vochtig hooiland

€ 28,56

N11.01

Droog schraalland

€ 23,39

N12.01

Bloemdijk

€ 20,83

N12.02

Kruiden- en faunarijk grasland

€ 6,57

N12.03

Glanshaverhooiland

€ 21,64

N12.04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 24,16

N12.05

Kruiden- en faunarijke akker

€ 11,74

N12.06

Ruigteveld

€ 6,63

N13.01

Vochtig weidevogelgrasland

€ 10,58

N14.01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 24,97

N14.02

Hoog- en laagveenbos

€ 13,37

N14.03

Haagbeuken- en essenbos

€ 22,55

N15.01

Duinbos

€ 9,76

N15.02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 9,76

N16.03

Droog bos met productie

€ 6,54

N16.04

Vochtig bos met productie

€ 6,54

N17.02

Droog hakhout

€ 3,97

N17.03

Park- en stinzenbos

€ 3,97

N17.05

Wilgengriend

€ 18,45

N17.06

Vochtig en hellinghakhout

€ 18,45