Regeling vervallen per 30-06-2023

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Heerde

Geldend van 27-09-2022 t/m 29-06-2023 met terugwerkende kracht vanaf 27-09-2022

Intitulé

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Heerde

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerde

gelet op:

 • titel 4.3 Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 • het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag;

 • het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Heerde.

besluit vast te stellen de beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Heerde.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerde;

 • c.

  inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 31, 32 en 33 van de Participatiewet met uitzondering van de inkomsten genoemd in artikel 31 lid 2;

 • d.

  peildatum: de datum waarop de aanvraag wordt gedaan;

 • e.

  referteperiode: periode van één maand voorafgaand aan de peildatum. Wanneer de inkomsten maandelijkse wisselen wordt uitgegaan van het gemiddelde inkomen over de afgelopen drie maanden direct voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag wordt gedaan;

 • f.

  huishouden: Een of meer personen die een gezamenlijk woonadres hebben en hiervoor een energienota ontvangen;

 • g.

  laag inkomen: Een huishouden heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm;

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar;

  • c.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

Artikel 3: Toekenningen

Ambtshalve toekenning van € 500,-

 • 1.

  De volgende huishoudens ontvangen de eenmalige energietoeslag van € 500,- ambtshalve uiterlijk in oktober 2022:

  • a.

   huishoudens die voor – of op 27 september 2022 een aanvraag hebben ingediend en recht hebben op de energietoeslag van € 800,- .

  • b.

   huishoudens die ambtshalve de energietoeslag van € 800,- hebben ontvangen.

Toekenningen op aanvraag van € 1.300,-

 • 2.

  Huishoudens die na 27 september 2022 een aanvraag indienen en recht hebben op de energietoeslag, ontvangen een energietoeslag van € 1.300,-

Artikel 4: Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag kunnen vanaf 16 mei 2022 een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via www.zorgvraagheerde.nl. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 3.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 30 juni 2023.

Artikel 5: Hardheidsclausule

 • 1.

  Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 6. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 27 september 2022.

 • 2.

  Deze beleidsregels vervallen op 30 juni 2023.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Heerde.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 27 september 2022

Het college van burgemeester en wethouders,

Secretaris, burgemeester

B. van Zuthem, drs. J.W. Wiggers

Toelichting

De beleidsregel eenmalige energietoeslag staat niet op zich zelf, maar is gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag. Soms kan dat een hardheid inhouden. Daar voorziet artikel 5 in.

In artikel 2 wordt de doelgroep nader omschreven. Met vermogen wordt geen rekening gehouden. Voor het begrip ‘inkomen’ en ‘referteperiode’ is aansluiting gezocht bij het beleid dat daarvoor al in de gemeente geldt in de eigen beleidsregels bijzondere bijstand. Daar voorziet artikel 1 in.

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat de persoon op de peildatum recht heeft. Dit kan worden aangenomen bij huishoudens die algemene bijstand ontvangen of een uitkering IOAW of IOAZ. Daar kan de gemeente andere groepen aan toe voegen, bijvoorbeeld personen die periodiek bijzondere bijstand ontvangen of een bijdrage op grond van gemeentelijke minimaregeling. Of dat mogelijk is zal afhangen van de vraag of de aanwezige gegevens voldoende zijn om vast te stellen dat zij op voorhand ook zullen voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2 en andere voorwaarden uit de Participatiewet.

Er zijn situaties denkbaar waarbij de aanvrager op de peildatum weliswaar niet voldeed aan de voorwaarden voor de energietoeslag, maar de (enige) uitsluitingsgrond slechts van korte duur was. De gemeente kan overwegen om in dergelijke situaties een toets op hardheid van de voorgenomen afwijzing uit te voeren (zie artikel 4) en hier zo nodig ook beleidsuitgangspunten voor te formuleren. De hardheidsclausule artikel 16 van de Participatiewet voorziet hier niet in.

Artikel 2 Inkomen en bewijsstukken

Onderstaande bewijsstukken dienen als bewijsstuk aangeleverd te worden wanneer er sprake is van een aanvraag:

 • Loonspecificatie van de laatste maand;

 • Uitkeringsspecificaties van de laatste maand voorafgaand aan de aanvraag, anders dan een uitkering volgens de Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ;

 • Een beschikking voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting;

 • Bij alimentatie: een beschikking uitspraak rechter en echtscheidingsconvenant;

 • Bankafschriften van de laatste maand;

 • Overige inkomsten.

 • Wanneer de inkomsten maandelijkse wisselen, dan de inkomens – en/of uitkeringsspecificaties over de afgelopen drie maanden direct voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag wordt gedaan.