Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijs voor horecabedrijven, verenigingen en stichtingen gemeente Heerde 2022

Geldend van 25-10-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijs voor horecabedrijven, verenigingen en stichtingen gemeente Heerde 2022

Burgemeester en wethouders van Heerde;

Overwegende dat:

 • horecaondernemers, verenigingen en stichtingen (vrijwilligersorganisaties) kosten moeten maken voor de verplichte controle van coronatoegangsbewijzen (CTB) en, het onder omstandigheden, ontzeggen van de toegang.

 • de Rijksoverheid de gemeente een aanvullende bijdrage heeft verstrekt ter ondersteuning van de naleving van de controle op coronatoegangsbewijzen voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022;

 • het wenselijk is om horecaondernemers, verenigingen en stichtingen (vrijwilligersorganisaties) te ondersteunen bij het uitvoeren van deze extra, niet reguliere, wettelijke taak die ze hebben vanwege de Coronapandemie;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Heerde 2020;

B E S L U I T E N

vast te stellen de Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijs voor horecaondernemers, verenigingen en stichtingen gemeente Heerde 2022.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Beheerder: degene op wie de zorgplicht rust om maatregelen te treffen in het kader van de Wet publieke gezondheid en de Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19. Dat is bij een horecabedrijf de exploitant of ondernemer en bij verenigingen en stichtingen het bestuur.

Vereniging, Stichting: deze worden in deze regeling mede omschreven als vrijwilligersorganisatie.

Artikel 2. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt voor de ondersteuning van horecaondernemers en vrijwilligersorganisaties bij de naleving van controle op coronatoegangsbewijzen voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan beheerders van in de gemeente Heerde aanwezige inrichtingen waarvoor bij bezoek door publiek het beschikken over een toegangsbewijs krachtens de Wet publieke gezondheid is voorgeschreven, en die de toepassing van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 daadwerkelijk ondersteunen.

Artikel 4. Subsidiabele kosten

 • 1.

  Subsidiabel zijn, door de gemeente geaccordeerde, kosten die door de aanvrager gemaakt moeten worden voor de naleving van de controle op coronatoegangsbewijzen voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022. De volgende kosten komen in aanmerking:

  • 1.

   verschuldigde loonkosten voor de inzet van werknemers en arbeidskrachten of voor de inzet van een vrijwilliger een bedrag van € 10,- per uur;

  • 2.

   verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten als bedoeld onder a.;

  • 3.

   de werkelijk gemaakte kosten voor de inhuur van beveiligers op basis van een kopie van de factuur;

  • 4.

   materiële kosten die controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;

  • 5.

   verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten als bedoeld onder a. tot en met d. en deze niet kan worden verrekend.

 • 2.

  De volgende kosten zijn niet subsidiabel:

  • 1.

   kosten die vóór 1 januari 2022 zijn gemaakt;

  • 2.

   kosten voor activiteiten waarvoor al een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt;

  • 3.

   kosten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds;

  • 4.

   de kosten van administratie en aansturing van beveiligers en vrijwilligers of de kosten van werving, selectie en instructie vrijwilligers.

Artikel 5. Aanvraag

 • 1.

  Horecaondernemers, verenigingen en stichtingen kunnen tot 15 november 2022 een subsidie aanvragen bij het college.

 • 2.

  Aanvragen ingekomen na deze datum worden niet in behandeling genomen.

 • 3.

  De aanvraag die op de website van de gemeente Heerde beschikbaar is onder gemeente@heerde.nl wordt via het webformulier ingediend en omvat de volgende gegevens:

  • 1.

   naam van de vereniging of stichting of naam van de ondernemer of onderneming;

  • 2.

   naam contactpersoon;

  • 3.

   contactadres;

  • 4.

   telefoonnummer van de contactpersoon;

  • 5.

   IBAN-rekeningnummer waarop de subsidie gestort kan worden;

  • 6.

   eventuele website;

  • 7.

   de onderbouwing van de gevraagde subsidie met berekening en aangevuld met in ieder geval bewijsstukken zoals facturen (voor externe inhuur).Indien de aanvraag onvoldoende informatie bevat voor een goede beoordeling daarvan, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld deze aan te vullen.

Artikel 6. Subsidieplafond en verdeelcriteria

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt € 71.746,-- voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022.

 • 2.

  Het beschikbare bedrag als bedoeld onder 1. wordt naar rato verdeeld nadat alle aanvragen zijn ontvangen.

 • 3.

  Per aanvrager kan subsidie worden verstrekt tot maximaal de gedane uitgaven voor de in artikel 4 lid 1 genoemde kosten.

Artikel 7. Subsidievaststelling

Subsidies worden bij verstrekking direct vastgesteld.

Artikel 8. Weigeringsgronden

Een aanvraag kan, naast de in de ASV genoemde gronden, worden afgewezen:

 • 1.

  als deze niet voldoet aan deze nadere regeling of aan de ASV;

 • 2.

  het geen redelijkerwijs gemaakte kosten zijn.

Artikel 9. Informatieplicht

Horecaondernemers en vrijwilligersorganisaties die op grond van deze regeling subsidie aanvragen moeten desgevraagd binnen een door het college te stellen termijn redelijkerwijs alle medewerking verlenen. Hier wordt onder verstaan het aanleveren van zakelijke gegevens, stukken en/of het mondeling verstrekken van inlichtingen.

Artikel 10. Hardheidsclausule

Het college kan een of meer artikelen of artikelleden van de regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt een dag na de bekendmaking in werking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt de dag nadat alle op basis van deze regeling genomen besluiten onherroepelijk zijn.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijs voor horecaondernemers, verenigingen en stichtingen gemeente Heerde 2022.

Ondertekening

Heerde,

Burgemeester en wethouders van Heerde,

de secretaris, de burgemeester,

B. van Zuthem, drs. J.W. Wiggers