Beleidsregel Ruimtelijke ontwikkelingen en geurhinder gemeente Gilze en Rijen 2022

Geldend van 28-10-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel Ruimtelijke ontwikkelingen en geurhinder gemeente Gilze en Rijen 2022

Met deze beleidsregel wordt invulling gegeven aan de uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State waarin de afdeling aangeeft dat bij ruimtelijke ontwikkelingen een beoordeling van de geurhinder moet plaatsvinden in het kader van een goed woon- en leefklimaat en alleen een toets aan de normen uit de Wet geurhinder en veehouderij niet volstaat.

De beleidsregel ziet toe op de beoordeling van de cumulatieve geurbelasting uit stallen van veehouderijen op geurgevoelige objecten (zoals bedoeld in de Wet geurhinder en veehouderij) en voor andere functies waar er sprake is van langdurige blootstelling aan geurhinder in gebouwen, zoals voormalige bedrijfswoningen. In de beleidsregel wordt voor de begripsbepalingen en berekeningswijze van de geurbelasting verwezen naar de Wet geurhinder en veehouderij, de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Omgevingswet en bijbehorende uitvoeringsbesluiten waar de Wgv en Wro in op gaan.

Beleidsregel ruimtelijke ontwikkelingen en geurhinder, gemeente Gilze en Rijen 2022

Artikel 1 Toepassingsbereik

De beleidsregel ziet toe op de beoordeling van de cumulatieve geurbelasting uit stallen van veehouderijen op geurgevoelige objecten.

Artikel 2 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verwezen naar:

  • de begripsbepalingen en berekeningswijze van de geurbelasting uit de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv);

  • de beoordeling of er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat in het kader van “een goede ruimtelijke ordening”, zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

  • de overeenkomstige bepalingen in de Omgevingswet (Ow) en haar uitvoeringsregels, waaronder het Besluit Kwaliteit Leefomgeving, na inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Artikel 3

Bij de beoordeling van de cumulatieve geurbelasting op voor geurhinder gevoelige functies is in artikel 4 een onderscheid gemaakt tussen:

  • wonen: woningen en functies met een vergelijkbaar gebruik (kans op langdurige blootstelling aan geurhinder)

  • Vab/niet-wonen: woningen op een voormalige locatie van een veehouderij (op of na 19 maart 2020 gestopt), ruimte voor ruimte woningen (als bedoeld in de Wgv) en geurgevoelige functies waar er gezien de aard van het gebruik (niet-wonen) een hogere blootstelling aanvaardbaar wordt geacht.

Artikel 4 Toetswaarden

Bij het beoordelen van:

  • ruimtelijke initiatieven en plannen voor uitbreiding van veehouderijen met dieren waar een geuremissiefactor is vastgesteld en

  • ruimtelijke initiatieven en plannen waar er sprake is van een nieuw voor geurhinder gevoelig object zoals aangeduid in de Wgv c.q. de uitvoeringsregels van de Omgevingswet wordt als vertaling van het criterium ‘een aanvaardbaar woon- en leefklimaat’ voor het aspect cumulatieve geurhinder uit stallen van veehouderijen, onderstaande waarden gehanteerd

Deelgebied

Type object

Conform artikel 3

Voldoende

Onvoldoende

Deelgebied A

Wonen

< 10,0 Ou

>= 10,0 Ou

Vab - niet wonen

< 10,0 Ou

>= 10,0 Ou

Deelgebied B

Wonen

< 13,0 Ou

>= 13,0 Ou

Vab - niet wonen

< 20,0 Ou

>= 20,0 Ou

Deelgebied C

Wonen

< 20,0 Ou

>= 20,0 Ou

Vab – niet wonen

< 20,0 Ou

>= 20,0 Ou

Deelgebied D

Wonen

< 20,0 Ou

>= 20,0 Ou

Vab – niet wonen

< 20 Ou

>= 20 Ou

Voor de aanduiding van de begrenzing van de deelgebieden wordt verwezen naar de bij de “Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Gilze en Rijen 2022 ” behorende kaart

Artikel 5 Achtergrondbelasting ‘voldoende’ (toetswaarde)

Als de achtergrondbelasting geclassificeerd kan worden als ‘voldoende’ dan zijn er vanuit het deelaspect ‘cumulatieve geurhinder uit stallen van veehouderijen’ geen belemmeringen om mee te werken aan een ruimtelijk initiatief.

Artikel 6 Achtergrondbelasting ‘onvoldoende’

Als de achtergrondbelasting geclassificeerd kan worden als ‘onvoldoende’ (zoals beschreven in artikel 4, dan is er in beginsel geen sprake van een ‘aanvaardbaar woon- en leefklimaat’.

Artikel 7 Afwijkingsbevoegdheid bij overschrijding van de toetswaarde

  • Indien bij een ruimtelijk initiatief, met uitzondering van de toetswaarde in deze beleidsregel, de beoordeling van de overige omgevingsaspecten wel positief uitvalt, kan overwogen worden om gemotiveerd van deze toetswaarde af te wijken ten einde via een procedure mee te werken aan het ruimtelijke initiatief. Bijvoorbeeld omdat er concreet zicht is op een verbetering van de achtergrondbelasting of er vanwege het gebruik van het geurgevoelige object weinig hinder te verwachten is of de hinder acceptabel wordt geacht. Een nadere motivering en besluitvorming, is dan wel nodig.

  • Bij het toetsen van ruimtelijke initiatieven of plannen van veehouderijen wordt de absolute en relatieve bijdrage van de betreffende veehouderij aan de achtergrondbelasting en de verandering van die bijdrage in de afweging, betrokken. Ook wordt hierbij meegenomen of de op dat moment best beschikbare en betaalbare technieken onderdeel zijn van het initiatief: technieken die leiden tot een beperkte milieubelasting, rekening houdend met het type en grootte van het bedrijf en de plaatselijke achtergrondbelasting

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 9 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel ruimtelijke ontwikkelingen en geurhinder gemeente Gilze en Rijen 2022

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raadvan de gmeente Gilze en Rijen op 17 oktober 202

, voorzitter

, griffier