Verordening Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening Loon op Zand 2022

Geldend van 27-10-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Verordening Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening Loon op Zand 2022

De raad van de gemeente Loon op Zand;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 06 september 2022 (nr. 2021.26417),

gelet op artikel 2, tweede lid, van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit vast te stellen de

Verordening Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening Loon op Zand 2022

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet: de wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga);

 • b.

  Besluit: het besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

 • c.

  Antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • d.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand;

 • e.

  Inwoner: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet;

 • f.

  Klacht: klacht als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet;

 • g.

  Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • h.

  Klager: Klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

Artikel 2 Zorgplicht van het college

Het college biedt de inwoners toegang tot een antidiscriminatievoorziening en/of verwijst daar naar.

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

 • 1. Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening wordt de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

 • 2. Inwoners worden in de gelegenheid gesteld een klacht in hun directe leefomgeving te melden.

 • 3. Klager wordt door een medewerker van de gemeente doorgeleid naar de antidiscriminatievoorziening.

 • 4. De antidiscriminatievoorziening kent in ieder geval de volgende taken:

  • a.

   Het faciliteren dat inwoners de mogelijkheid hebben een klacht te melden, zowel per post, per e-mail, per telefoon, als in persoon;

  • b.

   Het verlenen van bijstand aan klagers waarbij onafhankelijkheid en kwaliteit wordt gewaarborgd;

  • c.

   Het registreren van klachten en het opmaken van een verslag ter zake;

  • d.

   Het beantwoorden van informatievragen van inwoners;

  • e.

   Het monitoren van patronen van discriminatie;

  • f.

   Het opstellen van een protocol als bedoeld in artikel 6 van het besluit. Dit protocol regelt in ieder geval de afdoeningstermijn van klachten, de wijze van afdoening van klachten en de registratie van klachten.

Artikel 4 Verslag

De antidiscriminatievoorziening brengt jaarlijks verslag uit over de door hun geregistreerde klachten in het daaraan voorafgaande kalenderjaar aan het college en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 5 Subsidie antidiscriminatievoorziening

 • 1. De subsidie voor de antidiscriminatievoorziening, samenhangend met de wet, wordt jaarlijks verstrekt.

 • 2. De op dat moment geldende algemene subsidieverordening van de gemeente Loon op Zand is van toepassing op deze subsidie.

Artikel 6 Intrekking

De Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening 2019-2021 gemeente Loon op Zand wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop deze verordening in werking treedt.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking een dag na bekendmaking ervan en werkt terug tot 1 januari 2022.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening Loon op Zand 2022’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van 13 oktober 2022.

De raad voornoemd,

Voorzitter

J. van Aart

Griffier

A. Heijerman

TOELICHTING per artikel

Algemeen

Artikel 1 van de wet legt het college op om toegang te bieden tot een antidiscriminatievoorziening (zie ook de toelichting bij artikel 2 van deze verordening). In artikel 2, tweede lid, van de wet wordt aan de gemeenteraad opgedragen dat men “met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens deze wet bij verordening regels vaststelt omtrent de inrichting van de antidiscriminatievoorziening, bedoeld in artikel 1, en de uitvoering van de taak, bedoeld in het eerste lid, onder a.”

Daarnaast is de wet nader ingevuld in een Algemene Maatregel van Bestuur welke is vastgesteld op 16 september 2009 (het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorziening). Omdat veel van de nadere invulling die de wet behoeft al is geregeld in het besluit, kan deze verordening beknopt blijven.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit artikel worden de begrippen geduid die in deze verordening worden gehanteerd.

Artikel 2. Zorgplicht van het college

Zoals in het algemene deel van deze toelichting al aangegeven, is deze zorgplicht opgenomen in artikel 1 van de wet. In wetstechnische zin is het dan ook niet noodzakelijk om deze hier te herhalen. Er is voor gekozen om dat juist wel te doen, nu de zorgplicht zozeer de kern van deze regelgeving uitmaakt, dat het opnemen ervan sterk bijdraagt aan de begrijpelijkheid van deze verordening.

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

Met deze bepaling wordt nader invulling gegeven aan artikel 3 van het besluit, dat luidt: “Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van de klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de antidiscriminatievoorziening gewaarborgd”. Ook op de verantwoordelijkheid met de omgang met gegevens zal worden toegezien. Er is gekozen voor een minimale invulling om gemeente en antidiscriminatievoorziening alle ruimte te geven voor maatwerk.

De antidiscriminatievoorziening dient aan te geven of ze beschikt over een opleidingsprotocol waar klachtbehandelaars gebruik van kunnen maken. Ook moet worden aangegeven hoe vaak van behandelaars wordt verwacht aan een opleiding deel te nemen. De gemeente draagt er zorg voor dat de burger zich zowel fysiek als niet-fysiek kan melden. De mogelijkheid om zich fysiek op locatie te kunnen melden betekent tevens dat een burger redelijkerwijs op de hoogte kan zijn waar hij of zij terecht kan om te melden. Onder ‘niet-fysiek’ wordt verstaan dat de mogelijkheid bestaat voor de burger via telefoon, brief of e-mail, de klacht te melden of in te dienen. Ook hier geldt dat op de gemeente de zorgplicht rust dat burgers kennis kunnen nemen van deze mogelijkheden.

Artikel 4 Verslag

Dit is het verslag dat toegespitst is op de gemeente Loon op Zand.

Artikel 5 Subsidie antidiscriminatievoorziening

De Algemene subsidieverordening van de gemeente Loon op Zand stelt kaders voor het verlenen en verantwoorden van jaarlijkse subsidies. In die verordening is de bepaling opgenomen dat er meerjaarlijkse subsidieafspraken (in dit geval voor maximaal vier kalenderjaren) kunnen worden gemaakt.

Artikel 6 Intrekking

Deze bepaling behoeft geen toelichting.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze bepaling behoeft geen toelichting.

Artikel 8 Citeertitel

Deze bepaling behoeft geen toelichting.