Verordening stimuleringslening verduurzaam je huis Valkenburg aan de Geul 2022

Geldend van 26-10-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening stimuleringslening verduurzaam je huis Valkenburg aan de Geul 2022

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 augustus 2022;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening stimuleringslening verduurzaam je huis Valkenburg aan de Geul 2022

Artikel 1 - Begripsbepalingen

Deze Verordening verstaat onder:

 • a. Aanvraag: een verzoek in de zin van artikel 1.3 derde lid van de Algemene wet bestuursrecht van een natuurlijk persoon aan de Gemeente tot toekenning van de mogelijkheid een Stimuleringslening aan te gaan.

 • b. Bestaande woning: een woning in particulier eigendom, bestemd voor permanente bewoning, die feitelijk en legaal aanwezig is op de datum waarop deze Verordening in werking treedt.

 • c. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

 • d. Gemeente: de gemeente Valkenburg aan de Geul.

 • e. Krediettoets: de na een besluit tot toekenning van een Aanvraag door SVn uit te voeren toets op de kredietwaardigheid van een Aanvrager die een Stimuleringslening wil afsluiten;

 • f. Maatregelen: aan een Bestaande woning door de Service Provider te treffen maatregelen en voorzieningen als omschreven in artikel 3 van deze Verordening, die leiden tot verlaging van de energievraag van de betreffende woning.

 • g. Project: het project met de (voorlopige) naam Verduurzaam je Huis van de Gemeente.

 • h. Service Provider: de door de Gemeente geselecteerde partij, die 1) inventariseert welke Maatregelen getroffen zouden kunnen worden, 2) daarvoor een aanbieding aan aanvrager uitbrengt en 3) de Maatregelen feitelijk realiseert.

 • i. Stimuleringslening: lening die op basis van een onderhandse akte door SVn verstrekt wordt ten behoeve van de financiering van de in een concreet geval te treffen Maatregelen.

 • j. SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten te Amersfoort.

 • k. Verordening: de Verordening Stimuleringslening Verduurzaam je Huis Valkenburg aan de Geul 2022.

Artikel 2 - Doel en Toepassingsbereik

 • 1.

  Deze Verordening heeft tot doel particuliere huiseigenaren in de Gemeente te bewegen tot het treffen van de in artikel 3 bedoelde Maatregelen ter beperking van het energieverbruik van hun woning, door hen met tussenkomst van de SVn in de gelegenheid te stellen een Stimuleringslening aan te gaan ter financiering van de met het treffen van de Maatregelen gepaard gaande kosten.

 • 2.

  Deze Verordening is uitsluitend van toepassing op Bestaande woningen in de Gemeente.

Artikel 3 – Maatregelen

 • 1.Voor een Stimuleringslening komen uitsluitend in aanmerking de maatregelen, opgenomen in de bijlage behorende bij deze Verordening, in of aan een Bestaande woning, met als doel om het energiegebruik te beperken.

 • 2. Huur-, lease-, leenconstructies en dergelijke waarbij de Maatregelen door de eigenaar van de woning niet in eigendom worden verworven, zijn geen Maatregelen en komen niet in aanmerking voor een Stimuleringslening.

 • 3. Het College kan de lijst van Maatregelen zoals opgenomen in de bijlage uitbreiden en/of wijzigen.

Artikel 4 - Beschikbaar budget

 • 1.Het budget dat beschikbaar is voor het Project waar deze Verordening op ziet bedraagt € 1.000.000,00 (inclusief BTW). Het totaal aan reserveringen voor leningen, voortvloeiend uit ontvankelijke Aanvragen, kan dit bedrag niet ontstijgen.

 • 2. Indien en voor zover Aanvragen leiden tot een overschrijding van het budget, worden ze geweigerd.

Artikel 5 - Indienen aanvragen - tijdvak

 • 1.Het College besluit over de openstelling en sluiting van het tijdvak waarbinnen op basis van deze Verordening Aanvragen kunnen worden ingediend.

 • 2.Van het besluit in het eerste lid wordt ten minste op de gebruikelijke wijze openbaar kennisgegeven.

Artikel 6 - Indienen aanvragen - bevoegd gezag, over te leggen gegevens en manier waarop

 • 1. De bevoegdheid op Aanvragen te beslissen berust bij het College.

 • 2. Het College kan de in het eerste lid genoemde bevoegdheid mandateren.

 • 3. Een Aanvraag kan digitaal worden ingediend via www.duurzaamvalkenburg.nl of nader te bepalen vergelijkbare projectwebsite dan wel schriftelijk en gaat ten minste vergezeld van:

 • a. de volledige naam en het adres van aanvrager;

 • b. een kopie van de eigendomsakte van de betreffende Bestaande woning;

 • c. een door de Service Provider aan aanvrager verstrekte offerte met daarin de omschrijving van de Maatregelen die aanvrager beoogt te treffen, alsmede een gespecificeerde opgave van de kosten die gepaard gaan met het treffen van die Maatregelen door de Service Provider;

 • d. het bedrag dat aanvrager wenst te lenen.

4. Het College kan nadere regels vaststellen over de eisen waaraan een ontvankelijke Aanvraag dient te voldoen en over de wijze waarop Aanvragen moeten worden ingediend. .

Artikel 7 - Behandeling aanvragen

 • 1. Aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst, met dien verstande dat zij ontvankelijk dienen te zijn in de zin van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht. Wanneer sprake is van niet-ontvankelijke Aanvragen geldt als moment van ontvangst het moment waarop sprake is van een ontvankelijke Aanvraag.

 • 2. Voor de verdeling van het binnen het budget beschikbare bedrag, zijn de datum en het tijdstip waarop een ontvankelijke Aanvraag is ontvangen beslissend.

 • 3. Wanneer sprake is van een ontvankelijke Aanvraag, wordt het bedrag waarvoor in die Aanvraag een lening wordt gevraagd direct in mindering gebracht op het beschikbare budget als bedoeld in artikel 4 van deze Verordening, ook al staat op dat moment nog niet definitief vast dat het betreffende bedrag daadwerkelijk in de vorm van een Stimuleringslening beschikbaar zal worden gesteld.

 • 4. De beslistermijn op een Aanvraag bedraagt acht weken, welke termijn door het College éénmaal met vier weken kan worden verlengd. Overschrijding van de beslistermijn leidt niet tot een toekenning van rechtswege.

Artikel 8 - Toetsingskader aanvragen – weigeringsgronden en toekenning

 • 1. Een Aanvraag wordt geweigerd indien en voor zover:

 • a. al een Aanvraag voor de betreffende Bestaande woning is ingediend;

 • b. deze naar het oordeel van het College niet aansluit bij de doelstelling zoals omschreven in artikel 2 lid 1 van deze Verordening;

 • c. deze niet door een eigenaar van een in de Gemeente gelegen Bestaande woning is ingediend binnen het door het College op grond van artikel 5 eerste lid van deze Verordening aangewezen tijdvak;

 • d. aanvrager geen natuurlijk persoon is;

 • e. deze strekt tot een Stimuleringslening van minder dan € 2.500,00 inclusief BTW of meer dan € 25.000,00 inclusief BTW;

 • f. de met het treffen van de Maatregelen gepaard gaande kosten naar het oordeel van het College niet in redelijke verhouding staan tot het te behalen resultaat;

 • g. het beschikbare budget als bedoeld in artikel 4 van deze Verordening op basis van de reserveringen als bedoeld in artikel 7 lid 3 van deze Verordening niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • h. deze ziet op het treffen van maatregelen die niet kwalificeren als Maatregelen in de zin van de bijlage bij artikel 3 van deze Verordening;

 • i. de werkzaamheden in relatie tot het treffen van de Maatregelen reeds gestart zijn voordat op de Aanvraag is beslist en/of de materialen die nodig zijn in verband met het treffen van de Maatregelen al door Aanvrager zijn aangeschaft;

 • j. naar het oordeel van het College gegronde reden(en) bestaat/bestaan om aan te nemen dat de Maatregel(en) niet ten uitvoer zal/zullen worden gebracht of dat niet aan de bepalingen van deze Verordening zal worden voldaan;

 • k. naar het oordeel van het College ernstig gevaar bestaat dat de Stimuleringslening mede zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen.

2. Wordt een Aanvraag toegekend, dan worden aan die toekenning standaard de volgende voorwaarden verbonden:

 • a.

  degene wiens Aanvraag is toegekend dient de door SVn uit te voeren Krediettoets te doorstaan; valt deze toets niet positief uit dan kan geen aanspraak gemaakt worden op een Stimuleringslening;

 • b.

  de aanspraak op een Stimuleringslening komt niet eerder tot stand dan nadat degene wiens Aanvraag is toegekend de daartoe strekkende offerte van SVn heeft geaccepteerd;

 • c.

  degene wiens Aanvraag is toegekend is verplicht het College onverwijld schriftelijk te informeren wanneer hij afziet van het aangaan van een Stimuleringsregeling;

 • d.

  degene wiens Aanvraag is toegekend is – voor zover hij een Stimuleringslening is aangegaan - verplicht het College onverwijld schriftelijk te informeren in het geval Maatregelen geheel dan wel gedeeltelijk niet worden getroffen.

 • 3. Het College kan naast de in het tweede lid genoemde voorwaarden andere voorwaarden aan een besluit tot toekenning verbinden.

Artikel 9 – Intrekking besluit toegekende aanvraag

 • 1.Het College kan een besluit, strekkende tot toekenning van een Aanvraag intrekken, indien:

 • a. degene wiens Aanvraag is toegekend de Krediettoets niet doorstaat;

 • b. degene wiens Aanvraag is toegekend niet binnen vier weken nadat hij daartoe een aanbieding van SVn heeft ontvangen een Stimuleringslening heeft afgesloten;

 • c. de Aanvraag is toegekend of vastgesteld op basis van door de Aanvrager verstrekte onjuiste gegevens;

 • d. degene wiens Aanvraag is toegekend in strijd handelt met enige aan die toekenning verbonden voorwaarde;

 • e. de Maatregelen waarop de Aanvraag betrekking heeft niet binnen een door het College als redelijk aangemerkte termijn zijn uitgevoerd;

 • f. de Stimuleringslening wordt aangewend voor andere zaken dan voor het treffen van de Maatregelen;

 • g. de Stimuleringslening wordt aangewend voor strafbare feiten.

 • 2. In geval van een intrekking als bedoeld in het eerste lid vervalt per direct de aanspraak op een Stimuleringslening alsmede de reservering in het budget als bedoeld in artikel 7 lid 3 van deze Verordening.

Artikel 10 - Bevoegdheid stellen nadere regels

 • 1. Het College is bevoegd ter uitvoering van deze Verordening nadere regels vast te stellen.

 • 2. In alle gevallen waarin deze Verordening niet voorziet beslist het College.

Artikel 11 - Hardheidsclausule

Indien de strikte toepassing van het bepaalde in deze Verordening naar het oordeel van het College tot een kennelijke onbillijkheid leidt, kan het College van enige bepaling afwijken. Van de bevoegdheid tot afwijking wordt slechts in uitzonderlijke gevallen gebruik gemaakt.

Artikel 12 - Inwerkingtreding

Deze Verordening treedt in werking daags nadat deze op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend is gemaakt. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze Verordening geldt de Verordening stimuleringslening isoleer je huis 2021 als ingetrokken.

Artikel 13 - Citeertitel

Deze Verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening Stimuleringslening Verduurzaam je Huis Valkenburg aan de Geul 2022’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 10 oktober 2022.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,                                       D.M.M.T.P. Prevoo,

griffier                                                                 voorzitter