Regeling vervallen per 29-12-2022

Subsidieregeling inzet middelen Nationaal programma onderwijs 2022-2025 gemeente Katwijk

Geldend van 26-10-2022 t/m 28-12-2022

Intitulé

Subsidieregeling inzet middelen Nationaal programma onderwijs 2022-2025 gemeente Katwijk

Het college van burgemeester en wethouders (verder: college), overwegende dat:

Het Rijk de Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde Onderwijsvertragingen heeft vastgesteld;

Het college op 26 januari 2021 de beleidsnotitie Onderwijsagenda heeft vastgesteld;

Het Rijk aan het college op grond van de Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde Onderwijsvertragingen een bedrag heeft toegekend groot € 1.125.433,-- om in samenwerking met scholen en lokale partijen maatregelen te treffen om de onderwijsvertragingen bij kinderen als gevolg van COVID-19 in te lopen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak in aanvulling op de interventies die scholen nemen.

Het college de door het Rijk toegekende middelen als subsidie wil inzetten

Besluit gelet op hetgeen in bepaald in de Algemene wet Bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Katwijk 2018 vast te stellen de Subsidieregeling Nationaal programma onderwijs 2022-2025 gemeente Katwijk.

Artikel 1 Subsidieplafond

Het college heeft op 11 oktober 2022 op grond van artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Katwijk 2018 een subsidieplafond vastgesteld van € 508.113,01,-

Artikel 2 ASV

De Algemene subsidieverordening gemeente Katwijk 2018 is onverkort van toepassing, tenzij bij deze regeling uitdrukkelijk daarvan wordt afgeweken.

Artikel 3 Het doel

 • 1. Het college wil door COVID-19 opgelopen vertragingen in het onderwijs inhalen en hieraan gerelateerd het onderwijs duurzaam verbeteren.

 • 2. Met de beschikbare subsidiegelden dienen activiteiten te worden ontplooit die passen bij deze doeleinden en ook passen binnen de door het college vastgestelde Onderwijsagenda. De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   (Bovenschoolse) activiteiten die nodig zijn om COVID-19 vertragingen in te halen bij kinderen waarvan de gemeente en scholen in gezamenlijk overleg constateren dat de gemeente hier een toegevoegde waarde heeft;

  • b.

   Activiteiten gericht op het inhalen van vertragingen, opgelopen door COVID-19 in de voorschoolse periode, zoals het inhalen van uren voorschoolse educatie, extra begeleiding in de groep en extra inspanningen gericht op de toeleiding van kinderen;

  • c.

   Activiteiten gericht op zorg en welzijn in de school of in de verlengde leertijd om vertragingen op sociaal en emotioneel vlak als gevolg van COVID-19 in te halen;

  • d.

   Activiteiten gericht op het bevorderen van lokale (en regionale) samenwerking tussen schoolbesturen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en andere lokale partijen ten behoeve van de aanpak van COVID-19 vertragingen en een integrale ondersteuning van jongeren op sociaal, emotioneel, executief en cognitief vlak in aanvulling op de interventies die scholen al nemen;

  • e.

   Activiteiten gericht op het betrekken van (dreigende) thuiszitters bij de aanpak van het inlopen van vertragingen als gevolg van COVID-19, zowel thuiszitters met (langdurig) relatief verzuim als de groep thuiszitters met absoluut verzuim.

Artikel 4 De aanvrager

De aanvraag voor subsidie op basis van deze regeling kan worden gedaan door kinderopvang en scholen in het primair en voortgezet onderwijs, voor zover zij zijn gelegen op het grondgebied van de gemeente Katwijk.

Artikel 5 Voorwaarden

 • 1. Aanvragers kunnen per kalenderjaar slechts eenmaal subsidie aanvragen voor een maximum bedrag van €75.000,- per jaar. Voor elk nieuw schooljaar kan een nieuwe aanvraag worden ingediend.

 • 2. De verleende subsidie wordt toegekend voor activiteiten die voor 1 augustus 2025 uitgevoerd worden. Het niet besteedde bedrag zal worden teruggevorderd.

 • 3. De activiteiten dienen te zijn afgestemd met.

  • a.

   de samenwerkingsverbanden passend onderwijs;

  • b.

   de schoolbesturen

  • c.

   eventuele andere maatschappelijke partners waarop de activiteit betrekking heeft;

 • 4. De activiteiten zijn gericht op kinderen die deelnemen of op korte termijn gaan deelnemen aan een voorschoolse voorziening, primair onderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs.

 • 5. De activiteiten die gericht zijn op kinderen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs.

Artikel 6 De aanvraag

 • 1. Het college stelt voor het indienen van aanvragen een formulier vast. Dit formulier is digitaal (online) te vinden op de gemeentelijke website en kan alleen via deze digitale weg worden ingediend.

 • 2. De aanvraag kan worden ingediend na bekendmaking van deze regeling en wordt jaarlijks uiterlijk 1 mei van het jaar ingediend voor het daaropvolgende schooljaar. De aanvraag voor het schooljaar 2022-2023 moet voor 1 december 2022 worden ingediend. Aanvragen die later worden ingediend worden geweigerd.

 • 3. In afwijking van artikel 5 van de Verordening bevat de aanvraag in ieder geval de volgende gegevens:

  • o

   welke activiteiten zullen worden georganiseerd;

  • o

   hoe deze activiteiten voldoen aan de doelstellingen van deze subsidieregeling en de Onderwijsagenda en dus wat het belang van de activiteiten is voor het inlopen van achterstanden opgelopen door COVID;

  • o

   Op welke wijze het plan van aanpak is afgestemd zoals genoemd onder artikel 5, derde lid;

  • o

   Wat de planning is van de uit te voeren activiteiten;

  • o

   Een activiteitenbegroting; en

  • o

   IBAN bankrekeningnummer organisatie.

 • 4. Het college behoudt de mogelijkheid om in aanvulling op voornoemde gevraagde documenten nadere informatie op te vragen ter beoordeling van de aanvraag.

Artikel 7 Beoordeling van de aanvraag

 • 1. Voor het bepalen van het bereiken van het subsidieplafond worden de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst behandeld en beoordeeld, waarbij alleen volledige subsidieaanvragen in behandeling worden genomen.

 • 2. Wanneer de subsidieaanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid is gesteld zijn subsidieaanvraag aan te vullen, geldt als datum van binnenkomst de datum van ontvangst van de volledige subsidieaanvraag.

Artikel 8 Besluit op de aanvraag

Het college beslist binnen acht weken na het verstrijken van de datum. Het college kan deze termijn voor de verstreken beslistermijn eenmalig met vier weken verlengen.

Artikel 9 Weigeren van de aanvraag

In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Katwijk 2018, zal de gevraagde subsidie in ieder geval worden geweigerd:

 • a.

  Wanneer met toekenning van de aanvraag het subsidieplafond zal worden overschreden;

 • b.

  In het geval dat de aanvraag te laat is ingediend;

 • c.

  Ingeval de activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd niet bijdragen aan het behalen van de doelen als genoemd in artikel 3.

Artikel 10 Verplichtingen

Gedurende de periode dat activiteiten worden verricht waarvoor de subsidie wordt verstrekt, vindt periodiek een gesprek plaats tussen de subsidieontvanger en de accounthouder van de gemeente, zo vaak als naar het oordeel van de accounthouder noodzakelijk is. Subsidieontvanger levert op verzoek van de accounthouder zo nodig documenten aan ter voorbereiding op deze gesprekken.

Artikel 11 Verantwoording en afrekening

 • 1. De subsidie wordt verantwoord overeenkomstig de artikelen 10, 12 en 13 van de Algemene subsidieverordening.

 • 2. In afwijking van de artikelen 12 en 13 van de Algemene subsidieverordening dient de subsidieontvanger voor 1 mei een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in bij het college met uitzondering voor het jaar 2022.

 • 3. De aanvraag tot vaststelling bevat in ieder geval:

  • a.

   Een toelichting op de besteding van de verleende subsidie, en

  • b.

   Een toelichting en indien mogelijk bewijsstukken waaruit blijkt dat aan de verplichtingen genoemd in artikel 3 en 5 is voldaan.

 • 4. Het college kan nadere informatie vragen ter vaststelling van de subsidie.

 • 5. Indien de organisatie al een jaarlijkse of incidentele subsidie van de gemeente krijgt, wordt die separaat verantwoord overeenkomstig de Verordening en de verleningsbeschikking.

 • 6. Verhoging van de bijdrage bij afrekening is niet mogelijk.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na de dag van de bekendmaking.

Ondertekening

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van B&W van 11-10- 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Katwijk,

De secretaris,

De heer R. Jie Sam Foek

De burgemeester,

De heer C. Visser