Beleidsregels verkeerd gestalde (brom)fietsen en wees(brom)fietsen gemeente Westerkwartier 2022

Geldend van 25-10-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels verkeerd gestalde (brom)fietsen en wees(brom)fietsen gemeente Westerkwartier 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

overwegende:

 • -

  dat het op grond van artikel 5:12, lid 1, Algemene plaatselijke verordening gemeente Westerkwartier 2021 (hierna: Apv) verboden is op door het college in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast of ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan;

 • -

  dat het op grond van artikel 5:12, lid 2, Apv verboden is op door het college aangewezen plaatsen fietsen of bromfietsen langer dan een door het college vastgestelde periode onafgebroken op die plaatsen te laten staan;

 • -

  dat de Apv de mogelijkheid biedt om gebieden aan te wijzen waar het verboden is om fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten dan wel fietsen langer dan een bepaalde periode onafgebroken te laten staan;

 • -

  dat de Apv ook de mogelijkheid biedt om een periode vast te stellen, waarbij het verboden is om fietsen of bromfietsen, langer dan die vastgestelde periode op de door het college aangewezen plaatsen, onafgebroken te laten staan;

 • -

  dat ons college in het Aanwijzingsbesluit overlastgebieden fietsen of bromfietsen gemeente Westerkwartier 2022 uitvoering heeft gegeven aan het bepaalde in artikel 5:12, de leden 1 en 2 van de Apv;

 • -

  dat gewenst is beleidsregels vast te stellen hoe om te gaan met fietsen en bromfietsen, die gestald zijn in strijd met het bepaalde in artikel 5:12, de leden 1 en 2 van de Apv en het Aanwijzingsbesluit overlastgebieden fietsen en bromfietsen gemeente Westerkwartier 2022;

gelet op artikel 5:12, de leden 1 en 2 Algemene plaatselijke verordening gemeente Westerkwartier 2021, artikel 125 Gemeentewet en de artikelen 5:21, 5:24, 5:30 en 5:31 Algemene wet bestuursrecht;

B E S L U I T :

de Beleidsregels verkeerd gestalde (brom)fietsen en wees(brom)fietsen gemeente Westerkwartier 2022 vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  (brom)fiets: fiets en bromfiets;

 • b.

  wees(brom)fiets: fiets en bromfiets die voor een periode van vier weken of langer onafgebroken op dezelfde plaats gestald is;

 • c.

  verkeerd gestalde (brom)fiets: fiets en bromfiets die buiten de daarvoor bestemde voorzieningen is gestald;

 • d.

  aanwijzingsbesluit: het Aanwijzingsbesluit overlastgebieden fietsen en bromfietsen gemeente Westerkwartier 2022;

 • e.

  aangewezen gebieden: de gebieden aangewezen in het Aanwijzingsbesluit overlastgebieden fietsen en bromfietsen gemeente Westerkwartier 2022;

 • f.

  fietsendepot: het fietsendepot van de gemeente Westerkwartier op het adres Tolberterstraat 66 te Leek, waar verwijderde (brom)fietsen worden opgeslagen;

 • g.

  toezichthouders: de toezichthouders van de gemeente Westerkwartier zoals deze zijn aangewezen op grond van artikel 6.3 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westerkwartier 2021;

 • h.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Bekendmaking regels parkeren, toezicht en handhaving

 • 1. (Brom)fietsgebruikers worden bij de aangewezen gebieden op de hoogte gesteld van de regels omtrent het stallen van (brom)fietsen door middel van het verkeersbord zoals is weergegeven in bijlage 1 van deze beleidsregels.

 • 2. De toezichthouders zijn bevoegd om overtreding van het aanwijzingsbesluit te constateren en handhavend op te treden.

 • 3. Toezichthouders controleren routinematig in de aangewezen gebieden op verkeerd gestalde (brom)fietsen en wees(brom)fietsen.

Artikel 3 Uitvoering, toepassing bestuursdwang

 • 1. Op grond van afdeling 5.3.1, last onder bestuursdwang, Awb heeft de gemeente de bevoegdheid om middels de toepassing van bestuursdwang verkeerd gestalde (brom)fietsen en wees(brom)fietsen te verwijderen.

 • 2. Om te kunnen constateren welke (brom)fietsen de maximale parkeertermijn van vier weken voor wees(brom)fietsen hebben overschreden, worden de (brom)fietsen voorzien van een label met daarop aangegeven de datum van het aanbrengen van het label.

 • 3. Voordat tot verwijdering van (brom)fietsen wordt overgegaan dient door een toezichthouder een schriftelijke beschikking tot toepassing van bestuursdwang opgesteld te worden.

 • 4. Tussen het aanbrengen van het label als bedoeld in lid 2 aan een wees(brom)fiets en het geven van een schriftelijke beschikking als bedoeld in lid 3, zit een periode van minimaal vier weken.

 • 5. In het geval van een wees(brom)fiets of een verkeerd gestalde (brom)fiets is het niet mogelijk om de beschikking in persoon aan de overtreder uit te rijken. Daarom wordt de beschikking in de vorm van een weerbestendige sticker of label aan de (brom)fiets bevestigd.

 • 6. In de beschikking bedoel in lid 3 wordt het volgende vermeld:

  • a.

   de geconstateerde overtreding;

  • b.

   de datum en het tijdstip van overtreding;

  • c.

   een verwijzing naar de wettelijke grondslag en deze beleidsregels;

  • d.

   de begunstigingstermijn;

  • e.

   de mogelijkheid om bezwaar te maken.

 • 7. Voordat tot verwijdering van verkeerd geparkeerde (brom)fietsen en wees(brom)fietsen wordt overgegaan, wordt de overtreder een begunstigingstermijn ex artikel 5:24 Awb gegeven om nog zelf zijn/haar (brom)fiets te verwijderen. Deze begunstigingstermijn bedraagt voor een verkeerd geparkeerde (brom)fiets één dag en voor een wees(brom)fiets twee dagen.

 • 8. (Brom)fietsen worden middels een last onder bestuursdwang verwijderd voor risico van de eigenaar van de (brom)fiets. De verwijdering van een (brom)fiets vindt plaats op een wijze, die geen dan wel zo weinig mogelijk schade aan de (brom)fiets veroorzaakt.

 • 9. De kosten van de verwijdering (bestuursdwang), zijnde een bedrag van €25, worden op de eigenaar van de verwijderde (brom)fiets verhaald.

 • 10. In het geval van spoed kan een verkeerd gestalde (brom)fiets per direct worden verwijderd. Deze bevoegdheid wordt ontleend uit artikel 5:31 Awb. Het direct verwijderen van een verkeerd gestalde (brom)fiets kan enkel en alleen indien de situatie zo spoedeisend is, dat niet gewerkt kan worden met het geven van een schriftelijke beschikking met begunstigingstermijn zoals bedoeld in lid 7 .

 • 11. Van een spoedeisend geval is sprake wanneer een (brom)fiets op een wijze is geplaatst die tot gevaarlijke situaties kan leiden en/of de doorgang ernstig wordt gehinderd. Daarvan is in ieder geval sprake indien een (brom)fiets geparkeerd staat voor een (nood)uitgang, brandkraan of op een blindegeleidestrook.

Artikel 5 Bewaring verwijderde verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen

 • 1. Nadat tot verwijdering van een verkeerd gestalde (brom)fiets of een wees(brom)fiets is overgegaan, wordt deze overgebracht naar het fietsendepot.

 • 2. (Brom)fietsen worden op het fietsendepot gecontroleerd of deze als gestolen geregistreerd staan. In voorkomend geval wordt de politie hiervan op de hoogte gesteld.

 • 3. De verkeerd gestalde (brom)fietsen en wees(brom)fietsen worden maximaal 13 weken in bewaring gehouden.

Artikel 6 Proces verbaal

Van de verwijdering van de (brom)fiets en het overbrengen naar het fietsendepot wordt proces verbaal opgemaakt.

Artikel 7 Afhalen van verwijderde fiets

 • 1. Eigenaren kunnen op afspraak terecht bij het fietsdepot om hun (brom)fiets op te halen.

 • 2. De eigenaar moet kunnen aantonen dat de betreffende fiets zijn/haar eigendom is. Dit kan bijvoorbeeld door een passende sleutel of door een aankoopbewijs te tonen. Ook moet de eigenaar een geldig legitimatiebewijs tonen.

 • 3. De naam en adresgegevens van de eigenaar worden door de gemeentelijke medewerkers genoteerd. Deze gegevens worden 6 maanden in bewaring gehouden. Na deze termijn worden de gegevens verwijderd.

 • 4. Bij het afhalen van een verwijderde fiets wordt de schriftelijke beschikking, het wees(brom)fietsenlabel en het proces verbaal aan de eigenaar uitgereikt.

 • 5. Voordat de eigenaar zijn (brom)fiets kan meenemen, dient hij/zij het bedrag van de verwijderingskosten zoals vermeld in artikel 4, lid 9 te betalen.

 • 6. Wanneer een (brom)fiets 13 weken in bewaring is geweest en in die tijd dus niet is opgehaald door de eigenaar, wordt deze op basis van artikel 5:30 van de Algemene wet bestuursrecht vernietigd, verkocht of geschonken aan een maatschappelijke instantie.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De beleidsregels treden in werking op de eerste dag na bekendmaking ervan.

 • 2. Deze beleidsregels worden aangehaald als Beleidsregels verkeerd gestalde (brom)fietsen en wees(brom)fietsen gemeente Westerkwartier 2022.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering

van burgemeester en wethouders

van de gemeente Westerkwartier

d.d. 23 augustus 2022

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier,

A. van der Tuuk, burgemeester

E. Paré, loco-secretaris

Bijlage 1: informatie bord ex artikel 2, lid 1

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2: Processchema verkeerd gestalde (brom)fietsen

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 3: Processchema wees(brom)fietsen

afbeelding binnen de regeling