Regeling vervallen per 02-01-2023

Verordening tot intrekking verordeningen baatbelasting riolering 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 01-01-2023

Intitulé

Verordening tot intrekking verordeningen baatbelasting riolering 2023

De raad van de gemeente Eindhoven;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 september 2022;

mede gelet op artikel 216 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de

Verordening tot intrekking verordeningen baatbelasting riolering 2023

Artikel 1. De in te trekken verordeningen

De volgende verordeningen, vastgesteld bij raadsbesluit van 23 juni 2008, worden ingetrokken:

  • a. Verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting riolering Oirschotsedijk IV 2008;

  • b. Verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting riolering Landsard / Rijtacker / Oirschotsedijk;

  • c. Verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting riolering Nieuwe Achtse Heide 2008;

  • d. Verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting riolering Wolvendijk 2008;

  • e. met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor de datum van inwerkingtreding van deze verordening hebben voorgedaan.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023 en vervalt per 2 januari 2023.

  • 2. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening tot intrekking verordeningen baatbelasting 2023".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 november 2022

, voorzitter.

, griffier.