Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Aalsmeer 2022

Geldend van 22-10-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Aalsmeer 2022

Zaaknummer: Z22-034362

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

gelet op artikel 3 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Aalsmeer 2022 (AVOI) alsmede artikel 3:4, tweede lid en het bepaalde in Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen de:

Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Aalsmeer 2022

Als gevolg van de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen in en op openbare gronden ontstaat schade aan straatwerk, overige verhardingen of groenvoorzieningen.

Die schade moet worden hersteld en de herstelkosten komen altijd voor rekening van de netbeheerder.

In deze Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Aalsmeer 2022 zijn (onder andere) de voorwaarden en tarieven vastgelegd met betrekking tot de wijze van verrekening van de herstelkosten van straatwerk, gesloten verharding, natuursteenverhardingen en groenvoorzieningen en de beheer- en degeneratiekosten.

Artikel 1 Algemeen

De begripsbepalingen van de vigerende Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Aalsmeer 2022 (AVOI) en het Handboek kabels en leidingen Aalsmeer 2022 zijn op deze Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Aalsmeer 2022 van toepassing, tenzij daarvan nadrukkelijk wordt afgeweken.

Alle technische en procedurele aspecten die verband houden met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen zijn opgenomen in het Handboek kabels en leidingen Aalsmeer 2022.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze regeling is van toepassing op alle werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen in of op de openbare grond van de gemeente Aalsmeer, behoudens voor de aspecten waarin is voorzien in privaatrechtelijke overeenkomsten.

Artikel 3 Uitgangspunten bij verrekening van herstelkosten

 • 1.

  Voor de wijze van herstel en de verrekening van herstel-, onderhoud-, beheer-, en degeneratiekosten inzake ontstane schade die het gevolg is van de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen zijn meerdere varianten mogelijk, te weten:

 • Elementenverharding

 • a.

  variant A: Herstel en onderhoud uitgevoerd door de gemeente;

 • b.

  variant B1: Herstel en onderhoud door netbeheerder;

 • c.

  variant B2: Herstel door netbeheerder en onderhoud door de gemeente;

 • d.

  variant C: Herstel door de gemeente voorafgaand aan algehele herbestrating.

Voor variant A geldt dat de netbeheerder de gemeente vijf werkdagen vooraf moet informeren over het moment waarop de herstelwerkzaamheden kunnen aanvangen. Indien deze termijn wordt overschreden moet de netbeheerder op zijn kosten de elementenverharding eerst provisorisch herstellen (terugbrengen van de verhardingsmaterialen in hetzelfde verband als voor de werkzaamheden aanwezig was, zodanig dat geen gevaar bestaat voor de weggebruiker). Vervolgens vindt definitief herstel plaats door de gemeente.

Voor variant B1 geldt dat de netbeheerder op zijn kosten het herstel en onderhoud (met 12 maanden garantie conform RAW garantiebepalingen) verzorgt. Voor variant B2 geldt dat de netbeheerder op zijn kosten het herstel (met 12 maanden garantie in geval van overschrijding RAW garantienormen) verzorgt en dat de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud.

Voor de varianten B1 en B2 geldt dat na overleg met de toezichthouder (bestratings-)materialen ten behoeve van inboet eventueel afgehaald kunnen worden op de gemeentewerf.

Voor variant C geldt dat het herstel wordt uitgevoerd door de gemeente, voorafgaand aan gehele herbestrating. In onderling overleg tussen de gemeente en de netbeheerder kan dit tarief in incidentele gevallen, afwijkend van de standaard keuze (zie artikel 5, eerste lid), toegepast worden als bijvoorbeeld grootschalige saneringen samenvallen met renovatie of reconstructie door de gemeente.

De herstel-, onderhoud-, beheer-, en degeneratiekosten worden in alle gevallen berekend volgens de vigerende tarieven, zie artikel 5, eerste lid.

 • Gesloten verhardingen en groenvoorzieningen (excl. bomen)

 • a.

  variant D: Herstel en onderhoud door de gemeente.

Voor variant D geldt dat het herstel en onderhoud wordt uitgevoerd door de gemeente en de marktconforme kosten worden volledig doorberekend aan de netbeheerder.

 • 2.

  Standaard wordt binnen de gemeente Aalsmeer het herstel uitgevoerd door de netbeheerder. Hiervoor geldt het VNG-tarief, zie artikel 5, eerste lid.

 • 3.

  Bij werkzaamheden waar ter plaatse gesloten verharding aanwezig is en de netbeheerder toestemming heeft gekregen van de gemeente om de gesloten verharding open te breken, moet de netbeheerder ervoor zorgen dat nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd de sleuf tijdelijk dicht gestraat wordt met betonklinkers. Indien er vooraf afspraken met de toezichthouder over zijn gemaakt kunnen de betonstenen worden afgehaald op de gemeentewerf. Het opbreken van de gesloten verharding en het dichtstraten van de sleuf moet gebeuren conform de voorschriften uit het Handboek kabels en leidingen.

 • 4.

  De gemeente verzorgt het definitieve herstel van gesloten verhardingen. De gesloten verharding wordt tijdens het periodieke onderhoudsprogramma in opdracht van de gemeente hersteld. Hiervoor geldt een tarief behorend bij variant D, zie artikel 5, tweede lid.

 • 5.

  De gemeente voert werkzaamheden aan c.q. het definitieve herstel van groenvoorzieningen (exclusief bermen en gazons) in eigen beheer uit of laat dit uitvoeren door een door de gemeente geselecteerde aannemer. Hiervoor geldt een D tarief behorend bij variant D, zie artikel 5, derde lid.

 • 6.

  Als de netbeheerder (projectmatig) toestemming krijgt van de gemeente om de werkzaamheden aan c.q. het herstel van groenvoorzieningen zelf uit te voeren, worden vóór verstrekking van het instemmingsbesluit specifieke afspraken tussen de gemeente en de netbeheerder gemaakt. Afhankelijk van de omvang van het werk geldt dan voor de netbeheerder een garantietermijn van een jaar of een volledig groeiseizoen (week 13 t/m 45) na oplevering. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in het instemmingsbesluit.

 • 7.

  Werkzaamheden aan bomen worden te allen tijde uitgevoerd door of in opdracht van de gemeente, zie artikel 5, derde lid.

 • 8.

  Indien (projectmatig) vooraf tussen de gemeente en de netbeheerder de afspraak is gemaakt dat de gemeente zelf zorg draagt voor de herstelwerkzaamheden zal de gemeente de marktconforme kosten in rekening brengen bij de netbeheerder.

  De gemeente voert in een aantal gebieden zelf het herstel uit van de elementenverharding, in bijlage A zijn de locaties van deze gebieden weergegeven. Hiervoor geldt het tarief behorende bij variant A.

 • 9.

  De gemeente kan bij in gebreke blijven van de grondroerder (als de voorgeschreven (herstel)termijnen verstreken zijn en/of als herstel onvoldoende is of uitblijft) zelf noodzakelijke (herstel)werkzaamheden uit laten voeren door een door de gemeente geselecteerde aannemer. Dit zal tegen marktconforme tarieven geschieden en de kosten worden aan de netbeheerder doorberekend. De gemeente zal de netbeheerder er vooraf (schriftelijk) van in kennis stellen dat zij het herstel zal laten verrichten.

 • 10.

  Alle overige (extra) kosten1 die door de grondroerder (of de gemeente) gemaakt moeten worden vanwege door de netbeheerder geïnitieerde werkzaamheden met betrekking tot kabels en/of leidingen en/of een gevolg zijn van de voorwaarden en eisen die zijn opgenomen in de AVOI, het instemmingsbesluit en het Handboek kabels en leidingen komen in principe voor rekening van de grondroerder c.q. de netbeheerder. Over de eventuele verrekening van overige (extra) kosten zullen nadere afspraken worden gemaakt.

Artikel 4 Verhalen van overige schade

Niet alle schades die de gemeente als gevolg van kabel en/of leidingwerkzaamheden lijdt, kunnen door de vooraf vastgestelde schadehersteltarieven worden gedekt.

Dit is het geval bij:

 • 1.

  Schade aan groenvoorzieningen (excl. bermen en gazons):

 • a.

  werkzaamheden waarbij de overlevingskans van de aanwezige beplanting gering is en deze dus moet worden vervangen;

 • b.

  werkzaamheden waarbij dicht in de buurt van bomen moet worden gewerkt;

 • c.

  achteruitgang van de (beeldbepalende) groenkwaliteit;

 • d.

  aantasting van de (ecologische) kwaliteit van de groeiplaats.

Met betrekking tot het opnemen van beplanting zullen al vóór het verstrekken van het instemmingsbesluit specifieke afspraken worden vastgelegd, zie ook artikel 3, vierde lid.

Als bomen worden beschadigd of zonder toestemming van de gemeente worden gerooid, kan de netbeheerder aansprakelijk worden gesteld voor de schade. De schade aan bomen wordt achteraf vastgesteld door de gemeente. Het totale schadebedrag wordt opgebouwd uit de getaxeerde schade inclusief taxatiekosten, beredderingskosten en overige bijkomende kosten zoals voor het verhalen van schade.

De aansprakelijkheidsstelling voor de schade vindt plaats conform het civiele aansprakelijkheidsrecht.

 • 2.

  Schade die ontstaat buiten dedirecte werkomgeving:

Van schade die ontstaat buiten de directe werkomgeving van de grondroerder is sprake als ten gevolge van werkzaamheden schade ontstaat aan materialen, lichtmasten, verkeersregelinstallaties (VRI’s), geparkeerde auto's, en dergelijke. Voor zover het gemeentelijke eigendommen betreft, kan de gemeente conform het civiele aansprakelijkheidsrecht deze schade verhalen op de veroorzaker. Afhankelijk van de specifieke situatie kan het wenselijk zijn dat voorafgaand aan de werkzaamheden een gezamenlijke (toezichthouder en grondroerder) schouw van de werkomgeving plaatsvindt. De bevindingen moeten vastgelegd worden door de grondroerder.

 • 3.

  Verborgen gebreken:

Verborgen gebreken zijn buitenproportionele oneffenheden van opgeleverd en goedgekeurd hersteld straatwerk, aantoonbaar het gevolg van werkzaamheden van die grondroerder die als laatste werkzaamheden op de onderhavige locatie heeft uitgevoerd. In dergelijke gevallen heeft de grondroerder vijf werkdagen na eerste aanzegging van de gemeente de tijd om de verharding opnieuw te herstellen. Als norm voor "buitenproportioneel" wordt een oneffenheid aangehouden van meer dan 0,03 m, die zich binnen een jaar na het eerste herstel voordoet (= CROW-norm voor "ernstige schade").

Artikel 5 Tarieven, garantie en onderhoud

 • 1.

  Herstel-, beheer- en degeneratiekosten:

De herstel-, onderhoud-, beheer- en degeneratiekosten voor elementenverhardingen, bermen en gazons worden berekend volgens de vigerende VNG richtlijn Tarieven (graaf)werkzaamheden Telecom en de daarbij behorende Tarieven (her)straatwerkzaamheden kabels- en/of leidingwerken. Deze tarieven worden voor alle netbeheerders gehanteerd en worden jaarlijks geïndexeerd en vastgesteld door de VNG en zijn marktconform. In Aalsmeer wordt het tarief behorende bij variant B2 gehanteerd.

 • 2.

  Tarief herstel gesloten verhardingen:

Herstel en onderhoud van asfalt verharding wordt uitgevoerd door de gemeente. Hiervoor geldt een tarief behorende bij variant D van € 2197,00 excl. BTW per m3, inclusief verkeersmaatregelen en de aan- en afvoerkosten.

Herstel en onderhoud van asfalt verharding van fietspaden wordt uitgevoerd door de gemeente. Hiervoor geldt een tarief behorende bij variant D van € 1893,00 excl. BTW per m3, inclusief verkeersmaatregelen en de aan- en afvoerkosten.

 • 3.

  Tarief herstel groenvoorzieningen (exclusief bermen en gazons):

Herstel en onderhoud van groenvoorzieningen wordt uitgevoerd door de gemeente. De kosten voor herstel, beheer en onderhoud komen voor rekening van de grondroerder en worden verrekend op basis van de werkelijke kosten.

 • 4.

  Tarief herstel bijzondere bestratingen:

Herstel en onderhoud van sierbestrating wordt uitgevoerd door de gemeente. De kosten voor herstel, beheer en onderhoud komen voor rekening van de grondroerder en worden verrekend op basis van de werkelijke kosten.

De tarieven genoemd in het tweede lid zijn vastgesteld in 2021, jaarlijkse indexering vindt plaats conform het landelijke prijsindexcijfer van de grond-, weg-, en waterbouw, onderwerp “wegen met gesloten verharding” van het CBS. Dit indexcijfer wordt steeds bepaald in januari, april, juli en oktober. Het indexcijfer van de maand oktober bepaalt het tarief voor het volgende jaar.

Artikel 6 Overige en slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling is van toepassing op werkzaamheden waarover op het moment van in werking treden geen andere overeenkomsten zijn aangegaan tussen de gemeente en belanghebbende(n).

 • 2.

  Deze regeling is niet van toepassing op gemeentelijke kabels en/of leidingen.

 • 3.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Aalsmeer 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 september 2022.

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

Bijlage A gebieden herstel verhardingen door gemeente

Centrum Kudelstaart

afbeelding binnen de regeling

Centrum 1 Aalsmeer

afbeelding binnen de regeling

Centrum 2 Aalsmeer

afbeelding binnen de regeling

Centrum 3 Aalsmeer

afbeelding binnen de regeling

Centrum 4 Aalsmeer

afbeelding binnen de regeling


Noot
1

Onder andere kosten van: specifiek herstel van bijzondere (sier)bestrating; eventuele extra werkzaamheden ten behoeve van het herstel van straatwerk in oude staat; de uitvoering van het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandigheden; verwijderen van uit gebruik genomen kabels en/of leidingen en/of het rijzen van kabels en/of leidingen op verzoek van de gemeente; verwijderen van aanstootgevende graffiti, posters enzovoort, van bovengrondse voorzieningen; het aanbrengen van anti graffitivoorzieningen op bovengrondse voorzieningen; extra aan te planten groen nabij bovengrondse voorzieningen ten behoeve van inpassing in de omgeving; noodzakelijke werkzaamheden aan groenvoorzieningen en bomen; vervanging en herplanten van groenvoorzieningen en bomen; het afvoeren, tijdelijke opslag en terugplaatsen van bouwstoffen; inboet en het leveren van extra bouwstoffen; afvoeren inclusief de stortingskosten van (vervuilde) grond, puin, vrijgekomen asfaltmaterialen; definitief herstel gesloten verhardingen; leveren, aanbrengen en opruimen van tijdelijke (verkeers-)voorzieningen en verkeersmaatregelen en bronbemaling; herstel van verborgen gebreken; het opnieuw aanbrengen c.q. aanwijzen van peilen en hoofdafmetingen; het nemen van maatregelen ten aanzien van de bereikbaarheid van andere kabels en/of leidingen of percelen; het tijdelijk verwijderen en terugplaatsen van bovengrondse obstakels (lichtmasten, verkeersborden); gevolgen voortvloeiend uit het breekverbod; de hulpdiensten en/of de gemeente die voortvloeien uit spoedeisende werkzaamheden/calamiteiten.