Aansluitverordening Riolering gemeente Tholen

Geldend van 22-10-2022 t/m heden

Intitulé

Aansluitverordening Riolering gemeente Tholen

De raad van de gemeente Tholen;

gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders van Tholen van 31 mei 2022 inzake het vaststellen van een verordening voor het aansluiten op de openbare riolering;

gelet op de artikelen 149 en 121 van de Gemeentewet, 10.32a en 10.33 van de Wet milieubeheer, 3.5 van de Waterwet en 6.18 van het Bouwbesluit 2012,;

besluit vast te stellen de volgende:

Aansluitverordening Riolering gemeente Tholen

Afdeling I Definities

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Aansluitleiding: het deel van de leiding gelegen in gemeentelijke grond vanaf de erfgrens tot aan het openbaar riool of waterloop.

 • b.

  Aansluitpunt:

  • 1.

   bij gemengde en gescheiden stelsels, het punt gelegen aan de erfgrens van het perceel, waar de aansluitleiding op het particuliere riool is aangesloten.

  • 2.

   bij druk- of vacuümriolering het punt waar het particulier riool is aangesloten op de pompput of vacuümput/bufferput.

 • c.

  Aanvraag: de aanvraag voor de goedkeuring voor een aansluiting op het openbaar riool of wijziging van een aansluitleiding. De aanvraag kan via de website van de gemeente worden gedaan of schriftelijk overeenkomstig artikel 3 van deze verordening.

 • d.

  Afvalwater: huishoudelijk-, dan wel bedrijfsafvalwater als zijnde vuilwater, zonder inbegrip van hemelwater.

 • e.

  Bedrijfsafvalwater: afvalwater dat vrijkomt bij door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid, dat geen huishoudelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater of grondwater is;

 • f.

  Bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.

 • g.

  Drainagewater: grondwater ingezameld (en getransporteerd) door een ingegraven doorlatend buizenstelsel.

 • h.

  Drukriolering: het openbaar riool, voor de afvoer van afvalwater exclusief hemelwater, waarbij het transport door het riool plaats vindt door middel van onder- of overdruk.

 • i.

  Gemeente: de gemeente Tholen.

 • j.

  Gemengd stelsel: het openbaar riool voor de afvoer van afvalwater, inclusief hemelwater.

 • k.

  Gescheiden stelsel: het openbaar riool met een stelsel voor afvoer van hemelwater en een buizenstelsel voor afvoer van (huishoudelijk) afvalwater. Een stelsel van afvoer van hemelwater kan bestaan uit: buizen, het oppervlaktewatersysteem en een daarvoor ingerichte openbare ruimte, zoals verlaagd maaiveld, infiltratievoorzieningen, wadi’s en straten.

 • l.

  Hemelwater: van neerslag afkomstig water.

 • m.

  Ontstoppingsstuk: een T-vormig buisstuk met afneembare sluiting, wat bedoeld is voor inspectie en reiniging.

 • n.

  Openbaar riool: het gedeelte van de riolering dat bij de gemeente in eigendom en/of beheer is voor de inzameling en transport van afvalwater, hemelwater en grondwater met inbegrip van de daartoe behorende rioolgemalen, persleidingen en werken en installaties van overeenkomende aard, met uitzondering van de aansluitleidingen.

 • o.

  Particulier riool: het binnen de kadastrale eigendomsgrenzen van het aan te sluiten of aangesloten perceel gelegen riool t.b.v. inzameling en transport van afvalwater, hemelwater en grondwater, inclusief voorzieningen die deel uitmaken van dit riool, tot aan het aansluitpunt.

 • p.

  Rechthebbende: de eigenaar, de vereniging van eigenaren of zakelijk gerechtigde van het eigendom ten behoeve waarvan de aansluiting op het openbaar riool wordt gerealiseerd en in stand gehouden.

 • q.

  Verhard oppervlak: oppervlak waarop bouwwerken of verhardingen aanwezig zijn.

Afdeling II De aansluiting

Artikel 2. Vergunning

 • 1. Het is zonder vergunning van burgemeester en wethouders niet toegestaan een aansluiting op het openbaar riool tot stand te brengen, te hebben of te wijzigen.

  Geen vergunning wordt verleend voor het aansluiten van een afvoer van hemelwater op het drukriool in het buitengebied (het gebied buiten de bebouwde kom).

 • 2. Het is zonder vergunning van burgemeester en wethouders niet toegestaan om bij nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen waarbij het verhard oppervlak toeneemt, hemelwater over maaiveld af te voeren naar kolken in het openbaar gebied.

 • 3. Burgemeester en wethouders verlenen alleen vergunning voor het tot stand brengen en in stand houden van de aansluitleiding:

  • a.

   voor de afvoer van afvalwater en hemelwater/grondwater indien ter plaatse een gemengd stelsel aanwezig is en niet de mogelijkheid bestaat het hemelwater/grondwater te lozen op het oppervlaktewater;

  • b.

   voor de afvoer van enkel afvalwater naar het daarvoor bedoelde buizenstelsel, indien ter plaatse een gescheiden stelsel aanwezig is;

  • c.

   voor de afvoer van enkel hemelwater/drainagewater naar het daarvoor bedoelde buizenstelsel, indien ter plaatse een gescheiden stelsel aanwezig is en geen oppervlaktewater in de directe omgeving aanwezig is;

  • d.

   voor de afvoer van enkel hemelwater naar de daarvoor ingerichte straat, indien ter plaatse alleen een vuil water stelsel aanwezig is en geen oppervlaktewater aanwezig is;

  • e.

   voor de afvoer van enkel drainagewater naar het daarvoor bedoelde buizenstelsel, indien ter plaatse alleen een vuil water stelsel aanwezig is en geen oppervlaktewater aanwezig is.

  • f.

   als de capaciteit van het ontvangen rioolstelsel toereikend is.

 • 4. Indien meer dan één aansluiting tot stand dient te worden gebracht (bijvoorbeeld hemelwater en afvalwater), alsmede wanneer meer dan één aansluiting dient te worden gewijzigd, is het derde lid voor iedere aansluiting of wijziging van toepassing. De aanvraag voor meer dan één aansluiting op een aansluitleiding dienen in één schriftelijk verzoek gecombineerd te worden ingediend.

 • 5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd zo nodig nadere voorwaarden te stellen, bijvoorbeeld met betrekking tot het tot stand brengen van de aansluiting, de renovatie, onderhoud en vervanging van de aansluitleiding, het gebruik van de aansluiting, dan wel de periode waarvoor de vergunning wordt verleend indien het een tijdelijke aansluiting betreft.

 • 6. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden kunnen burgemeester en wethouders met het oog op het beperken van wateroverlast gebieden aanwijzen waarbinnen het niet is toegestaan om in het openbaar riool te lozen tenzij op particulier terrein een hemelwaterberging is aangebracht en in stand gehouden. De hemelwaterberging wordt zo ontworpen en in stand gehouden dat deze tussen 1 en 2 dagen na vulling volledig geledigd wordt.

  Bij de aanwijzing van gebieden bepalen burgemeester en wethouders per gebied een waterbergingsnorm uitgedrukt in liter per m2 verhard oppervlak.

  De hoeveelheid hemelwater die redelijkerwijs niet door de perceeleigenaar kan worden geborgen, kan worden geloosd in het openbare riool.

  Burgemeester en wethouders kunnen maatwerkvoorschriften stellen over de inrichting en het beheer van de hemelwaterberging.

 • 7. Overtreding van het krachtens de leden 5 tot en met 6 en de daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

Artikel 3. Aanvraag van de vergunning

 • 1. De aanvraag voor een vergunning wordt bij voorkeur ingediend via een invulformulier op de website van de gemeente. Als de rechthebbende niet beschikt over een identiteitsbewijs, er sprake is van een technische storing dan wel door andere oorzaak geen gebruik kan worden gemaakt van het digitale invulformulier dan kan de aanvraag schriftelijk worden ingediend waarbij de rechthebbende minimaal de in lid 2 genoemde gegevens verstrekt.

 • 2. Bij een aanvraag van de vergunning dienen de volgende gegevens door de rechthebbende te worden vermeld:

  • a.

   de naam, het adres, telefoonnummer en het e-mailadres van de rechthebbende. Bij een schriftelijke aanvraag moeten ook de datum worden vermeld en waarvoor er vergunning wordt gevraagd;

  • b.

   de ligging van het aan te sluiten dan wel aangesloten perceel aan de hand van straat en huisnummer of, indien nog geen huisnummer is toegekend, aan de hand van het kadastraal nummer van het betreffende perceel en een situatieschets 1:1000 of grotere schaal;

  • c.

   de aard en de hoeveelheid van het afvalwater en/of hemelwater en/of drainagewater die zal worden afgevoerd waarbij de volgende informatie moet worden verstrekt:

   • -

    de herkomst en samenstelling van het afvalwater;

   • -

    de functie van het gebouw;

   • -

    het aantal gebruikers van het gebouw;

   • -

    oppervlakte aan verhard oppervlak;

   • -

    oppervlakte gedraineerd oppervlak.

  • Op verzoek van de gemeente moet een berekening van het afvoerdebiet worden overgelegd, die is gebaseerd op de vigerende NEN-norm: 3125 Gebouwriolering en buitenriolering. Er dient altijd een rioleringsberekening te worden overgelegd als de diameter van het particulier riool groter is dan 125 mm.

  • d.

   van het aan te sluiten of te wijzigen particulier riool ten minste de volgende gegevens:

   • -

    het leidingverloop en de dimensies van de leidingen (De gemeente hanteert een standaardmaat van 125 mm);

   • -

    de hoogteligging en het materiaal ter plaatse van het aansluitpunt;

   • -

    locatie ontstoppingsstuk.

  • e.

   het toe te passen verschil in kleuren tussen afvalwater en hemelwater. De in de gemeente Tholen te hanteren kleuren zijn:

   • -

    bij een gemengd rioolstelsel; grijs;

   • -

    bij een gescheiden rioolstelsel zal het vuile water door een grijze buis worden afgevoerd en het hemelwater in een groene buis.

 • 3. Over de aanvraag om een vergunning om een aansluiting tot stand te brengen of te wijzigen wordt pas beslist nadat bij de aanvraag alle in het tweede lid vermelde gegevens in het bezit van de gemeente zijn. Bij het ontbreken van gegevens wordt de rechthebbende daarover geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld deze gegevens alsnog aan te vullen.

Artikel 4. Goedkeuring of weigering

 • 1. Goedkeuring of weigering van de vergunning geschiedt binnen een termijn van acht weken na ontvangst van de aanvraag. Indien de aanvraag of de daarbij behorende bescheiden niet voldoen aan het bepaalde in artikel 3 begint de termijn waarbinnen op een aanvraag moet worden beslist op de dag dat dit verzuim is hersteld.

 • 2. De gemeente bepaalt conform het Bouwbesluit 2012 waar de rechthebbende zijn huisaansluiting op de kadastrale grens moet aanbieden. De gemeente kan aan de vergunning aanvullende voorschriften verbinden.

 • 3. Een vergunning tot aansluiting kan slechts worden geweigerd indien aansluiting van de aansluitleiding op het openbaar riool of wijziging van die aansluiting vanwege technische, juridische, milieutechnische of economische redenen bezwaarlijk is.

 • 4. Aansluiting van het particulier riool op het openbaar riool of wijziging van die aansluiting is in ieder geval bezwaarlijk indien:

  • a.

   deze in strijd is met het bepaalde in artikel 6.18 van het Bouwbesluit 2012.

  • b.

   de hoogteligging van het aansluitpunt (binnenkant-onderkant buis) voor vuil water lager ligt dan de bovenzijde van het openbaar riool, vermeerderd met 300 mm plus de benodigde hoogte voor het afschot van minimaal 1:500 van de aansluitleiding;

  • c.

   Het particuliere riool dermate hoog ligt dat bij aansluiting hierop, de aansluitleiding in de gemeentelijke grond op minder dan 60 cm onder maaiveld zou komen te liggen.

  • d.

   de bovenzijde van een lozingtoestel lager is gelegen dan 150 mm boven de kruin van de straat, tenzij deze via een door de rechthebbende aan te brengen pompinstallatie voorzien van terugslagklep wordt aangesloten en deze pompinstallatie zich bevindt op terrein dat in eigendom is van de rechthebbende;

  • e.

   de gevraagde aansluiting een samengevoegde voorziening betreft, terwijl een gescheiden openbaar stelsel aanwezig is;

  • f.

   de gevraagde aansluiting een lozing betreft van bedrijfsafvalwater, waarvoor krachtens de geldende milieuwetgeving een vergunning benodigd is, maar niet is verleend, of niet aan de geldende algemene regels is voldaan;

  • g.

   het openbaar riool ter plaatse van de aansluitleiding niet over voldoende capaciteit beschikt om de hoeveelheid te lozen water te kunnen afvoeren;

  • h.

   een omgevingsvergunning of een Wet milieubeheervergunning voor het aan te sluiten perceel is geweigerd.

 • 5. Een weigering van de vergunning is met redenen omkleed.

  De gemeente is niet verplicht om een aansluitleiding aan te bieden per perceel. De gemeente mag in elk geval de aanvraag weigeren en hoeft geen aansluitleiding te realiseren wanneer de afstand tussen de aansluiting en het dichtstbijzijnde vuilwaterriool meer dan 40 meter bedraagt (zie voor de meetmethode: Besluit lozing afvalwater huishoudens).

  De aanvrager dient bij een voornemen om te lozen op of in de bodem dit te melden aan burgemeester en wethouders. In dat geval is de aanvrager ook verplicht tot het aanbrengen van een septic tank en een infiltratievoorziening die voldoen aan de eisen die worden gesteld in de Regeling lozing afvalwater huishoudens. Is de aanvrager voornemens om zijn afvalwater te lozen in een oppervlaktewater dan dient de aanvrager dit te melden bij de waterbeheerder en is er een vergunning vereist van he bestuur van het waterschap.

 • 6. De aansluiting op het openbaar riool moet binnen een jaar na de goedkeuring gerealiseerd zijn. Zo niet, dan vervalt de vergunning.

Afdeling III Uitvoering aanleg of wijziging van een aansluitleiding

Artikel 5. Uitvoering

 • 1. Bij goedkeuring van het verzoek dient de gemeente binnen vier weken een afspraak te maken om de werkzaamheden uit te voeren. De aansluiting wordt binnen 6 weken na de goedkeuring gerealiseerd, tenzij een langere termijn geen bezwaar oplevert voor de rechthebbende/aanvrager.

 • 2. De uitvoering van de aanleg van een aansluitleiding, inclusief de aansluiting op het openbaar riool of waterloop, vindt niet plaats anders dan door of namens de gemeente.

 • 3. In afwijking van lid 1, kunnen burgemeester en wethouders na overleg met de rechthebbende besluiten dat de rechthebbende zelf de aansluiting uitvoert. Dit wordt aan het rechthebbende schriftelijk medegedeeld. De rechthebbende onttrekt het aansluitpunt, na melding aan burgemeester en wethouders dat de aansluiting is gerealiseerd, gedurende drie werkdagen niet aan het zicht.

 • 4. De aansluiting van de aansluitleiding op het particulier riool vindt slechts plaats, als het particuliere riool voldoet aan de daaraan op grond van het Bouwbesluit 2012, de Bouwverordening gemeente Tholen en de in deze verordening opgenomen gestelde eisen.

 • 5. Indien de aanvrager verzoekt om een aansluitleiding in een gebied waar afvalwater wordt verzameld en getransporteerd middels drukriolering, dient naast een aansluitleiding - indien nog niet aanwezig - een pompput met pomp te worden aangelegd door de gemeente die het afvalwater op de drukriolering loost. Deze pomp is eigendom en in beheer van de gemeente. Indien de aanvrager volgens gemeente de enige (toekomstige) gebruiker wordt van de persleiding mag de aanvrager er ook voor kiezen om de pompput en pomp op eigen terrein aan te leggen. De kosten van aanleg van de pomp en pompput, onderhoud, renovatie en vervanging komen in alle gevallen voor rekening van de aanvrager.

Afdeling IV Kosten

Artikel 6. Kosten voor het aansluiten op het openbaar riool

 • 1. Voor de aansluiting op het openbaar riool is de aanvrager de kosten voor de eventuele aanleg van nieuw openbaar riool, het aansluiten op het openbaar riool en de aanleg of wijziging van de aansluitleiding, inclusief bijkomende kosten als grond- en straatwerk aan de gemeente verschuldigd. De tarieven worden door de gemeenteraad vastgesteld en zijn gebaseerd op gemiddelde uitvoeringskosten.

 • 2. Bij een eenvoudige aansluiting op een kolken- of drainageleiding kan de gemeente de aansluiting zelf tot stand brengen en werkelijke (en lagere) kosten in rekening brengen.

 • 3. Indien sprake is van aangetoonde grondwateroverlast - zoals gedefinieerd in het geldende Gemeentelijk rioleringsplan - zal de gemeente de aansluitleiding ten behoeve van de afvoer van grondwater op haar kosten realiseren.

 • 4. Indien de kosten voor de aanleg van het openbaar riool, het aansluiten op het openbaar riool en de aanleg of wijziging van de aansluitleiding al zijn voldaan uit hoofde van een eerder door de rechthebbende met de gemeente gesloten overeenkomst, worden er geen kosten in rekening gebracht.

Afdeling V Beheer & Onderhoud

Artikel 7. Onderhoud, renovatie en vervanging

 • 1. De rechthebbende is verplicht om binnen 50 centimeter van de erfgrens op diens particuliere terrein een ontstoppingsstuk te plaatsen bij het aanleggen van een nieuw particulier riool of het verrichten van werkzaamheden aan een bestaand particulier riool (of een vermoeden) van verstopping.

  Indien een bestaande woning direct aan openbaar terrein grenst en een ontstoppingsstuk ontbreekt, zal een ontstoppingsstuk op kosten van de gemeente Tholen op 50 centimeter vanaf de woning in openbaar terrein worden aangebracht. Bij nieuwbouwlocaties waarbij woningen direct aan het openbaar terrein grenzen, is de eigenaar verantwoordelijk voor de kosten van het ontstoppingsstuk in openbaar terrein.

 • 2. Het beheer en onderhoud, de renovatie dan wel de vervanging van de aansluitleiding in het openbaar riool wordt uitgevoerd door of namens de gemeente en voor rekening van de gemeente, tenzij de betreffende werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd ten gevolge van een onjuist gebruik van het particulier riool, in welk geval de kosten voor rekening van de rechthebbende of veroorzaker komen.

 • 3. Onder onjuist gebruik wordt in ieder geval begrepen:

  • a.

   het via deze aansluiting lozen van stoffen die, vanwege hun aard en samenstelling, verstoppingen in de aansluitleiding of het openbaar riool veroorzaken;

  • b.

   het via deze aansluiting lozen van stoffen die, door hun aard of concentratie, de constructie van de aansluitleiding of het openbaar riool aantasten.

 • 4. De kosten voor het onderhoud van het particulier riool komen voor rekening van de rechthebbende, tenzij vaststaat dat de noodzaak tot onderhoud is veroorzaakt door bijvoorbeeld inspoeling of wortelingroei vanuit de aansluitleiding of het openbaar riool.

Artikel 8. Calamiteiten

 • 1. Bij een verstopping of andere storing in het particuliere riool graaft de rechthebbende het ontstoppingsstuk op en onderzoekt of het een verstopping of een storing betreft in het particulier riool of in de aansluitleiding of het openbaar riool. Bij het ontbreken van een ontstoppingsstuk graaft de particulier op eigen terrein grenzend aan de erfgrens het particulier riool op en maakt hierin een opening. Deze opening fungeert tijdelijk als ontstoppingsstuk. Als er water in het ontstoppingsstuk staat, zit de verstopping in het openbaar riool of aansluitleiding. Als er geen water in het ontstoppingsstuk staat, dan zit de verstopping in het particuliere riool.

  Een alternatief voor het genoemde in de eerste 2 zinnen van dit lid, is dat de rechthebbende een door de gemeente geselecteerd rioolservicebedrijf inschakelt. Deze heeft soms meer mogelijkheden om de locatie van de verstopping snel op te sporen. Deze bedrijven worden kenbaar gemaakt via de website van de gemeente Tholen.

  Grenst het pand direct aan de erfgrens dan graaft de gemeente het ontstoppingsstuk op. De kosten hiervan zijn voor de rechthebbende met een maximum van € 200,-. Als de oorzaak van de verstopping zich in de aansluitleiding of het openbaar riool bevindt, zijn de kosten voor de graafwerkzaamheden voor de gemeente, tenzij sprake is van onjuist gebruik als bedoeld in artikel 7, lid 3.

 • 2. Indien na het in lid 1 bedoelde onderzoek wordt vermoed dat sprake is van een verstopping in de aansluitleiding of van een verstopping als gevolg van inspoeling of ingroeiende boomwortels vanuit het openbaar riool, neemt de rechthebbende of de gebruiker initiatief dit te melden bij de gemeente. De gemeente verricht de noodzakelijke werkzaamheden om de verstopping te verhelpen of vernieuwt indien nodig, zo spoedig mogelijk de aansluitleiding of het openbaar riool.

 • 3. Wanneer sprake is van een situatie als bedoeld in lid 2 en de rechthebbende heeft contact opgenomen met de gemeente, dan komt de rechthebbende in aanmerking voor een gemeentelijke vergoeding van de in lid 1 gemaakte externe onderzoekskosten. Deze kosten zijn enkel voor het opgraven van het particulier riool/ontstoppingsstuk. Camera- of andersoortige inspecties worden niet vergoed. De rechthebbende dient een gespecificeerde factuur te overleggen van de onderzoekskosten. De kosten dienen redelijkerwijs niet meer dan €200,- te bedragen. De rechthebbende dient voorafgaand aan de werkzaamheden een indicatie van de kosten te vragen. Mocht op voorhand blijken dat de kosten meer dan €200,= bedragen, dan dient de rechthebbende dit eerst te overleggen met de gemeente.

 • 4. Indien bij of na het verrichten van de in lid 2 bedoelde werkzaamheden door de gemeente blijkt dat de kosten van deze werkzaamheden op grond van artikel 7 voor rekening van de rechthebbende of gebruiker behoren te zijn, worden de door de gemeente gemaakte kosten bij de rechthebbende in rekening gebracht. De door de rechthebbende/gebruiker gemaakte onderzoekskosten worden niet vergoed.

Afdeling VI Verwijdering aansluitleiding, sloop

Artikel 9. Zorgplicht

 • 1. Bij sloopwerkzaamheden of andere werkzaamheden op een perceel dat op het openbaar riool is aangesloten, moeten door de rechthebbende zodanige voorzieningen aan het particulier riool worden getroffen dat verzanding van het openbaar riool en de aansluitleiding wordt voorkomen.

 • 2. Indien de rechthebbende bij sloopwerkzaamheden niet voldoet aan de in het eerste lid omschreven zorgplicht, heeft de gemeente de bevoegdheid de aansluiting op het openbaar riool af te sluiten en de hieraan verbonden kosten te verhalen op de rechthebbende.

 • 3. Indien het gebruik van een aansluiting definitief wordt beëindigd, is de rechthebbende verplicht de gemeente hiervan in kennis te stellen en de locatie te vermelden.

 • 4. Indien het gebruik van een aansluitleiding definitief wordt beëindigd, wordt de aansluitleiding op kosten van de rechthebbende door de gemeente verwijderd. Hierbij worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

Afdeling VII Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 10. Overgangsrecht

 • 1. Op aansluitingen die op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening krachtens de tot dan toe geldende regelgeving en voorschriften tot stand zijn gebracht, zijn de bepalingen van afdeling V en afdeling VI van deze verordening rechtstreeks van toepassing.

 • 2. Bij strijd van deze verordening met bepalingen in overeenkomsten gesloten tussen de gemeente en de rechthebbende, prevaleert het bepaalde in deze overeenkomsten.

Artikel 11. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen van de bepalingen in deze verordening afwijken voor zover toepassing gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 13. Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de hiervoor aangewezen ambtenaren op grond van de AWB.

Artikel 14. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na die van bekendmaking daarvan.

 • 2. Deze verordening kan worden aangehaald als: Aansluitverordening Riolering gemeente Tholen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tholen in zijn openbare vergadering van 13 oktober 2022.

w.g. drs. J.P.M. Heshof,

wnd. voorzitter.

w.g. L. Vermeij,

griffier.