Regeling vervallen per 01-01-2023

Beleidsregel maatschappelijke participatie gemeente Halderberge 2017

Geldend van 23-12-2016 t/m 31-12-2022

Intitulé

Beleidsregel maatschappelijke participatie gemeente Halderberge 2017

Het college van burgemeester en wethouders,

overwegende dat het gewenst is in het kader van Halderbergse armoedebeleid inwoners tegemoet te komen in de kosten die gemaakt moeten worden om maatschappelijk te kunnen meedoen, waartoe zij zelf niet (geheel) in staat zijn;

uitvoering gevend aan de notitie Halderbergs armoedebeleid van december 2016;

BESLUIT

vast te stellen de volgende beleidsregel:

BELEIDSREGEL MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE GEMEENTE HALDERBERGE 2017

Artikel 1. Algemeen

Op grond van deze beleidsregels wordt slechts een bijdrage verleend voor zover de raad van de gemeente Halderberge hiervoor jaarlijks de benodigde gelden beschikbaar stelt.

Artikel 2. Recht op maatschappelijke participatie

 • 1. Iedereen die op datum van aanvraag voor maatschappelijke participatie een inkomen heeft van op het van toepassing zijnde inkomensniveau, volgens het bepaalde in artikel 4, komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van maatschappelijke participatie.

 • 2. Studenten met studiefinanciering komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van de Beleidsregels maatschappelijke participatie 2015 gemeente Halderberge.

Artikel 3. Kosten maatschappelijke participatie

Voor de uitvoering worden als kosten maatschappelijke participatie aangemerkt de kosten voor:

 • a.

  lidmaatschap / abonnement in het kader van sociaal- culturele, educatieve, recreatieve en sportieve activiteiten;

 • b.

  zwemmen, zwemabonnement, zwemlessen.

 • c.

  bezoek aan theater, bioscoop, concert en daarmee gelijk te stellen instellingen;

 • d.

  incidenteel bezoek aan peuterspeelzaal;

 • e.

  overige kosten die naar hun aard en strekking vergelijkbaar zijn met de onder a tot en met d vermelde kosten ter beoordeling van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 4. Hoogte maatschappelijke participatie.

 • 1. Bij een netto-inkomen hoger dan 120 % van de voor betrokkene geldende bijstandsnorm wordt geen bijdrage verstrekt.

 • 2. De bijdrage bedraagt ten hoogste € 150,-- per gezinslid per kalenderjaar.

 • 3. Voor gezinsleden die op de 1e dag van de maand, waarin de aanvraag wordt gedaan 12 jaar of ouder, doch jonger dan 18 jaar, zijn, wordt de bijdrage met € 150,-- per kalenderjaar verhoogd.

 • 4. Geen bijdrage wordt verstrekt als blijkt dat er een vermogen aanwezig is dat hoger is dan het geldende vermogen als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet. Voor de berekening van de bijdrage wordt het vermogen dat is gebonden aan de woning met bijbehorend erf buiten beschouwing gelaten.

 • 5. Geen bijdrage wordt verstrekt als blijkt dat voor belanghebbende in het kalenderjaar waarin de aanvraag wordt gedaan voor hem al een bijdrage werd ontvangen door zijn of haar ouders / verzorgers.

Artikel 5. De aanvraag

 • 1. De tegemoetkoming in de kosten van maatschappelijke participatie kan uitsluitend worden besteed via een tegoed aan producten in de webshop, die in beheer is bij het Werkplein in Etten-Leur.

 • 2. Een aanvraag voor maatschappelijke participatie over enig jaar ingediend na 15 november van dat jaar kan worden vergoed uitsluitend op basis van de werkelijk gemaakte kosten.

 • 3. Het tegoed van enig jaar kan uiterlijk tot en met 31 december van dat jaar worden gebruikt. Een eventueel restant tegoed op 1 januari over het voorgaande jaar wordt op € 0,00 gezet. Het restant tegoed wordt niet uitbetaald aan de aanvrager en kan ook niet worden meegenomen naar het tegoed van het volgende jaar.

Artikel 6. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Beleidsregel maatschappelijke participatie gemeente Halderberge 2017’.

Artikel 7. Inwerkingtreding

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking op de dag na publicatie.

 • 2. De ‘Beleidsregels participatiefonds gemeente Halderberge 2015’ worden ingetrokken.

Ondertekening

Oudenbosch, 13 december 2016

Burgemeester en wethouders van Halderberge.

de secretaris,

Mevrouw mr. C.G. Jacobs

de loco- burgemeester,

De heer J.C.M. Paantjens