Regeling vervallen per 09-06-2023

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van datum, nummer 1907585/1907602 tot vaststelling van het Openstellingsbesluit van de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland voor het onderdeel uitvoering van LEADER-projecten

Geldend van 21-10-2022 t/m 08-06-2023

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van datum, nummer 1907585/1907602 tot vaststelling van het Openstellingsbesluit van de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland voor het onderdeel uitvoering van LEADER-projecten

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gelet op artikel 1.3 van de Uitvoeringsregeling POP3-subsidies Noord-Holland;

Besluiten vast te stellen:

Openstellingbesluit LEADER-projecten Noord-Holland oktober 2022

Artikel I

Aanvragen om subsidie op grond van hoofdstuk 2, paragraaf 3 Uitvoering van LEADER-projecten van de Uitvoeringsregeling POP3-subsidies Noord-Holland verder te noemen de uitvoeringsregeling, kunnen worden ingediend van 24 oktober 2022 om 9.00 uur tot en met 31 maart 2023 om 17.00 uur.

Artikel II

Het subsidieplafond ten behoeve van de uitvoeringsregeling is bedraagt voor aanvragen om subsidie op grond van artikel 3.3.1 € 600.000,00.

Artkel III

Gedeputeerde Staten stellen de volgende nadere regels vast:

Artikel 1. Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  POP3: Het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma van Nederland in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) 2014-2022;

 • b.

  LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale): een vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling in het kader van POP3;

 • c.

  LAG: Lokale actiegroep (LAG) als bedoeld in artikel 34 van Vo (EU) nr. 1303/2013;

 • d.

  Lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) of strategie voor vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling: een coherent samenstel van op de plaatselijke doelstellingen en behoeften afgestemde concrete acties, die bijdraagt tot de verwezenlijking van de strategie van de Europese Unie voor slimme, duurzame en inclusieve groei en die wordt ontworpen en uitgevoerd door een lokale actiegroep. In de provincie Noord-Holland is deze strategie vorm gegeven in de Lokale Ontwikkelingsstrategie Kopkracht 2014-2020, zoals vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 8 juni 2021.

Artikel 2 subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van concrete acties die passen binnen de Lokale ontwikkelingsstrategie, zoals vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 8 juni 2021 voor het thema:

 • II.

  Stimuleren van circulaire economie (inclusief kringlooplandbouw), biobased economy en duurzame energie.

Wanneer de actie past binnen dit thema kan deze ook betrekking hebben op de thema’s;

 • I.

  Tijdig anticiperen op demografische veranderingen.

 • III.

  Het uitbreiden en verbeteren van de (agro)toeristische infrastructuur.

Artikel 3 aanvrager

Subsidie wordt verstrekt aan:

 • a.

  publieke rechtspersonen;

 • b.

  private rechtspersonen;

 • c.

  ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid;

 • d.

  een LAG;

 • e.

  de penvoerder van een LAG;

 • f.

  samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen.

Artikel 4 indienen van een aanvraag

Subsidieaanvragen kunnen binnen de onder artikel I genoemde openstellingstermijn worden ingediend.

Artikel 5 subsidiabele kosten

Onverminderd artikel 1.12 van de Uitvoeringsregeling, kan uitsluitend subsidie worden verstrekt voor de onderstaande kosten gemaakt ter voorbereiding of uitvoering van projecten die passen binnen de LOS:

 • a.

  de kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende zaken;

 • b.

  de kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa;

 • c.

  de kosten van architecten, ingenieurs en adviseurs;

 • d.

  de kosten van haalbaarheidsstudies;

 • e.

  de kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware;

 • f.

  de kosten van verwerving van octrooien, licenties, auteursrechten en merken;

 • g.

  bijdragen in natura;

 • h.

  niet-verrekenbare of compensabele BTW;

 • i.

  personeelskosten voor zover zij zijn berekend overeenkomstig 1.9 of 1.9a van de uitvoeringsregeling;

 • j.

  materiaalkosten;

 • k.

  reis- en verblijfkosten;

 • l.

  de kosten voor promotie en publiciteit;

 • m.

  voorbereidingskosten.

Artikel 6 hoogte van de subsidie

 • 1. De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele projectkosten.

 • 2. Subsidies lager dan € 50.000,- worden niet verleend. De maximaal te verlenen subsidie bedraagt € 500.000,- per aanvraag.

 • 3. De hoogte van de subsidie wordt bepaald door Gedeputeerde Staten, op basis van een advies daarover door de LAG. Het advies van de LAG dient te zijn gebaseerd op de berekeningsmethode als vastgelegd in de door Gedeputeerde Staten goedgekeurde LOS.

 • 4. Indien de aanvrager in het financieringsplan een subsidiebedrag vanuit ELFPO en/of vanuit de nationale overheidsfinanciering aanvraagt dat lager is dan het bedrag dat verkregen wordt door de subsidiabele kosten te vermeningvuldigen met het in de LOS genoemde percentage van de totale subsidiabele kosten, wordt het in het financieringsplan gevraagde bedrag gezien als het aangevraagde en maximaal te verlenen subsidiebedrag.

Artikel 7 aanvullende vereisten aan een subsidieaanvraag

Onverminderd artikel 1.7, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling bevat de aanvraag om subsidie:

 • a.

  een projectplan met daarin een omschrijving van de bijdrage van het project aan de thema’s van de LOS. Voor het projectplan moet het format projectplan worden gebruikt dat bij de LAG kan worden opgevraagd;

 • b.

  in het geval de cofinanciering afkomstig van andere overheden: een besluit(en) over de toekenning van de cofinanciering. Het besluit(en) moet(en) het subsidiebedrag, het steunpercentage, de subsidiabele kosten, het totale bedrag aan subsidiabele kosten, de naam van het project en de naam van de begunstigden vermelden. Ook dient er een verwijzing in te staan naar de Uitvoeringsregeling POP3-subsidies Noord-Holland met een verklaring dat de subsidiebijdrage conform het bepaalde in de Uitvoeringsregeling wordt verstrekt.

Artikel 8 selectiecriteria

 • 1. In afwijking van artikel 1.15 van de Uitvoeringsregeling en met toepassing van artikel 3.3.6 van de Uitvoeringsregeling besluiten Gedeputeerde Staten op basis van een selectieadvies van de LAG. Het selectieadvies betreft een advies tot verlening dan wel afwijzing van de subsidie.

 • 2. Het selectieadvies kan uitsluitend tot stand komen op basis van de selectiecriteria als bedoeld in artikel 3.3.6 van de uitvoeringsregeling en scores en weging zoals opgenomen in de door Gedeputeerde Staten goedgekeurde LOS. Een onder het eerste lid bedoelde advies tot verlening kan uitsluitend tot stand komen nadat de LAG een score heeft vastgesteld die gelijk of hoger is dan de in de LOS bepaalde minimumscore.

Artikel 9 Indiening

Een aanvraag dient, om in het het daaropvolgende kwartaal beoordeeld te worden door de LAG compleet en uiterlijk te worden ingediend op 30 december 2022 en 31 maart 2023 bij het digitale portaal van RvO.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel V

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingbesluit LEADER-projecten Noord-Holland oktober 2022

Ondertekening

Haarlem, datum

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretar

Toelichting

Inleiding

De LEADER-aanpak stimuleert samenwerking en innovatie van onderop en draagt zo bij aan de sociaal-economische ontwikkeling van het platteland. LEADER maakt onderdeel uit van het Nederlandse Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Dit programma wordt mede gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). In Nederland zijn in deze programmaperiode 20 LEADER-gebieden aangewezen, waarvan één in Noord-Holland. Alleen in deze gebieden kan een project in aanmerking komen voor subsidie.

Deze openstelling heeft betrekking op het gebied De Kop van Noord-Holland waarvoor Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de Lokale Ontwikkelingsstrategie met de naam ‘Kopkracht’ hebben goedgekeurd en een Lokale Actie Groep (LAG) hebben ingesteld. De lokale ontwikkelingsstrategie is te vinden op www.leaderkvnh.nl.

Het gaat om een subsidie op grond van artikel 3.3.1 tot en met 3.3.6 van de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland.

In de Uitvoeringsregeling POP3 staan in hoofdstuk 1 alle algemene bepalingen die relevant zijn voor alle aanvragers van POP3-subsidie waaronder die voor LEADER. De Uitvoeringsregeling POP3-subsidies Noord-Holland is te vinden op: www.noord-holland.nl.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 4 Aanvraag

De LAG maakt via haar website www.leaderkvnh.nl en via persberichten bekend in welke periodes zij haar vergaderingen plant en op welke wijze aanvragen kunnen worden ingediend.

Artikel 6 Hoogte subsidie

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een bepaalde omvang van het project. Een aanvrager komt voor subsidie in aanmerking als na de beoordeling van de aanvraag de subsidie op minimaal € 50.000,- uitkomt. Het maximum dat aan subsidie verstrekt wordt bedraagt € 500.000,-.

De subsidie bestaat voor 50% uit een bijdrage uit het ELFPO en wordt verleend op grond van het POP3. De overige 50% van de subsidie wordt bijgedragen door de provincie. De totale subsidie wordt door het betaalorgaan RVO.nl uitbetaald.

Artikel 7 Projectplan – omschrijving bijdrage aan de LOS

Voor het opstellen van een projectplan dient u het format van de LAG voor het gebied Kop van Noord-Holland te hanteren. Dit is te downloaden vanaf de website leaderkvnh.nl of op te vragen bij de coördinator van de LAG. In dit projectplan dient u onder andere een omschrijving te geven wat de bijdrage van uw project kan zijn aan de thema’s van de LOS.

Artikel 8 Beoordeling projectvoorstellen, selectiecriteria en puntenmethodiek

De LAG bepaalt tijdens de eerstvolgende vergadering van de LAG na de indieningsperiode, of en in welke mate uw aanvraag bijdraagt aan de LEADER ontwikkelingstrategie (LOS). De LAG heeft in de LOS selectiecriteria opgenomen. Aan de hand van deze selectiecriteria en weging worden puntenscore aan een project toegekend. De criteria, de weging en de minimumscores die daarbij worden gehanteerd staan in de LOS beschreven.

Een aanvraagprocedure van het begin tot het einde bestaat in ieder geval uit de volgende fases:

Stap

Wie

Termijn

Ontwikkeltraject:

 • 1.

  Aanvrager kan zijn/haar idee voorleggen aan LEADER-coördinator. De coördinator kan de aanvrager desgewenst in contact brengen met een van de leden van de LAG die deskundig is op het terrein van de aanvraag.

 • 2.

  Leden van de LAG en de LEADER-coördinator kunnen vanuit hun rol door de aanvrager worden gevraagd mee te denken. Aanvragers dienen het format voor het projectplan te gebruiken dat te downloaden is vanaf de website leaderkvnh.nl.

Aanvrager, LAG en Coördinator

Doorlopend, bespreking op een van de vooraf kenbaar gemaakte vergaderdata van de LAG

Formeel traject:

 • 3.

  Indienen van de definitieve aanvraag via het digitaal loket.

Coördinator/ aanvrager

Informatie staat op de website leaderkvnh.nl.

 • 4.

  Inhoudelijke beoordeling van de aanvraag door de LAG.

LAG

Tijdens de eerstvolgende vergadering na de indiening, uiterlijk 2 maanden na de sluitingsdatum.

 • 5.

  Het positief of negatief advies van de LAG wordt bij de provincie ingediend.

Coördinator

Uiterlijk 5 werkdagen na de LAG-vergadering

 • 6.

  Beoordeling op formele vereisten en opstellen concept-beschikking.

RVO.nl

Tegelijk met stap 4 en 5, geen maximale termijn.

 • 7.

  Afgeven beschikking subsidieverlening.

RVO.nl

Maximaal 2x11 weken na stap 3. De beantwoordingstermijn voor tussentijdse vragen van RVO.nl aan de aanvrager heeft een opschortende werking voor de procedure.

Beoordeling van de definitieve aanvraag

Voorafgaande aan een vergadering van de LAG vult ieder lid van de LAG een toetsingsformulier in. Op basis van een samenvatting van de toetsing waarin alle scores en onderwerpen waarover de LAG-leden van elkaar verschillend in hun oordeel staan, wordt tijdens de vergadering een besluit genomen. Als er in eerste instantie geen overeenstemming bereikt wordt over de toe te kennen score, volgt er een stemming. De coördinator en voorzitter kunnen niet meestemmen. De uiteindelijke score leidt tot een ‘positief’ (subsidie verlenen) of ‘negatief’ (subsidie afwijzen) besluit.

Het toetsingsformulier wordt definitief ingevuld met de scores en de onderbouwing van de scores en informatie over de omstandigheden van de stemming. In het verslag komt te staan onder meer het aantal aanwezigen, verhouding publiek-privaat en bijzonderheden ten aanzien van eventuele belanghebbende LAG-leden. Dit laatste is ook van toepassing indien de LAG zelf aanvrager of penvoerder is. Voor dat geval moet duidelijk zijn dat de aanvraag van de LAG is gericht op het belang de doelen uit de LOS efficiënter of doelmatiger te realiseren dan wanneer een andere partij deze aanvraag zou doen. Bovendien moet aangegeven worden op welke wijze de aanvraag past bij de rol van de LAG. Er mag geen sprake zijn van rechtstreekse individuele of gezamenlijke belangen van de leden van de LAG.

Aan het eind van de vergadering wordt een lijst vastgesteld van aanvragen met een positief advies. Dit zijn de aanvragen die tenminste de minimale score hebben bereikt. Wanneer er meer subsidie wordt aangevraagd dan nog beschikbaar is op basis van het subsidieplafond, worden de aanvragen met de hoogste scores gehonoreerd. Ook van de aanvragen met een negatief besluit wordt een lijst vastgesteld. Deze lijsten worden samen met de toetsingsformulieren toegestuurd aan GS.

De aanvrager krijgt telefonisch en schriftelijk bericht over de uitkomst van de vergadering van de LAG, inclusief een onderbouwing daarvan, en over de vervolgstappen. Het verslag van de vergadering is op te vragen bij de coördinator.

Subsidieverleningsbeschikking

Aanvragers die gehonoreerd worden, ontvangen een subsidieverleningsbeschikking. In deze beschikking staat onder meer waarvoor de subsidie wordt verleend en de voorwaarden waaronder de subsidie wordt toegekend. Indien van toepassing wordt aangegeven welke vergunningen voor het ingediende project in ieder geval moeten zijn verleend en waarvan een kopie moet kunnen worden overlegd.