Uitvoeringsvoorschriften inritten

Geldend van 21-10-2022 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsvoorschriften inritten

Algemene Informatie

Voor het aanleggen of aanpassen van een inrit heeft het College van de gemeente Cranendonck enkele vereisten gesteld. Een inrit wordt ook wel oprit, uitrit of uitweg genoemd en kan op zowel een particulier terrein als een bedrijfsterrein liggen.

Definities

Inrit

Een deel van een kavel dat gebruikt wordt of bestemd is voor het parkeren of stallen van één of meerdere voertuigen of het bereiken van een garage of soortgelijke ruimte waar één of meerdere voertuigen in geparkeerd of gestald kunnen worden.

Constructief deugdelijke aanleg

De aanleg van een inrit is van een dusdanig goede kwaliteit dat de kans op vervorming van welke aard dan ook (oneffenheden, verschuiving van elementen, losliggende elementen etc.) met mogelijk hinder, schade en/of letsel tot gevolg uitgesloten is.

Parkeerplaats

Een ruimte waar één voertuig mag worden geparkeerd, al dan niet voorzien van (vak)markering en/of bebording.

Kosten

De kosten die uit de aanleg of aanpassing van de inrit voortvloeien dienen door de aanvrager betaald te worden. De aanvrager mag zelf kiezen welk stratenmakersbedrijf het werk gaat uitvoeren.

Melding maken bij aanleg/aanpassing inrit

De aanvrager dient minimaal 8 weken voor aanvang van de werkzaamheden, de aanleg/aanpassing van de inrit te melden. De melding bevat tenminste de volgende gegevens:

 • wie de inrit wil aanleggen/aanpassen;

 • wat de locatie (adres) van de aan te leggen/aan te passen inrit is;

 • een duidelijke foto, plattegrond of schets waarop aangegeven is waar de aan te leggen of aan te passen inrit komt te liggen (markering inclusief maatvoering);

 • welk stratenmakersbedrijf de inrit gaat aanleggen/aanpassen en

 • de contactgegevens van de aanvrager voor eventuele vragen.

Vereisten aanleg of verandering inrit

Het College verbiedt de aanleg of verandering van een inrit indien:

 • de inrit in het trottoir een breedte heeft van meer dan 3 meter (excl. verloopbanden);

 • de perceelgrens aan de openbare weg voor meer dan 35% uit inrit bestaat;

 • de aanleg of aanpassing van de inrit niet constructief deugdelijk gebeurt;

 • door de aanleg of aanpassing en gebruik van de inrit het verkeer op de weg in gevaar gebracht kan worden;

 • de inrit ten koste gaat van een openbare parkeerplaats en

 • de inrit ten koste gaat van openbaar groen.

In het geval dat niet aan alle vereisten wordt voldaan, moet het College uitdrukkelijk met de melding instemmen.

Controle

Na het beëindigen van de werkzaamheden zal een medewerker van de gemeente Cranendonck de gemaakte inrit toetsen op de hierboven aangegeven vereisten. Blijkt dat niet aan de vereisten voldaan wordt, dan kan dit ertoe leiden dat de inrit aangepast of zelfs volledig verwijderd moet worden.

Bijzondere situaties

 • Het College van de gemeente Cranendonck behoudt zich het recht een aanvraag af te wijzen wanneer dit vanuit stedenbouwkundig en/of verkeerskundig oogpunt noodzakelijk is.

 • Het College van de gemeente Cranendonck behoudt zich het recht een aanvraag, afwijkend van de gestelde vereisten, toe te kennen wanneer dit vanuit (sociaal) medisch oogpunt noodzakelijk is.

Dempen van een sloot

Gaat de inrit over een bestaande sloot? Dan is, naast toestemming van de gemeente Cranendonck, ook een vergunning van het Waterschap de Dommel vereist.

Ondertekening

Budel, 4 oktober 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,

De burgemeester, F.A.P. van Kessel

De secretaris, E. Jacobs