Regeling gegevensverstrekkingen BRP Goes 2022

Geldend van 20-10-2022 t/m heden

Intitulé

Regeling gegevensverstrekkingen BRP Goes 2022

Burgemeester en wethouders van gemeente Goes

Het besluit is genomen, met inachtneming van:

 • -

  de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen;

 • -

  de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

 • -

  artikel 156 Gemeentewet;

 • -

  de Verordening Basisregistratie Personen gemeente Goes 2022;

BESLUIT:

Besloten is om de volgende regeling vast te stellen:

Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie Personen gemeente Goes 2022.

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1. Met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van gemeente Goes worden verstrekt, voor zover deze organen deze nodig hebben voor de uitvoering van de hen opgedragen taken.

 • 2. De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de Basisregistratie Personen (ad hoc verstrekkingen evt. via de gegevensmakelaar), door spontane verstrekkingen en selectie.

 • 3. De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in bijlage 1.

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, kunnen over een ingeschrevene die ingezetene is van gemeente Goes en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van gemeente Goes was, gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente.

 • 2. Over een ingezetene van gemeente Goes kunnen gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt.

 • 3. De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 4. De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijk belang en categorieën derden

 • 1. Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 2 van deze regeling.

 • 2. Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 2.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dag van haar bekendmaking. De vorige regeling gegevensverstrekking BRP 2019 wordt hiermee ingetrokken.

 • 2. Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen 2022.

Ondertekening

Goes, 05-10-2022

De Burgemeester,

Drs. M. Mulder MSc.

De secretaris,

Mr. H.E. Schild

Bijlage 1

Deze bijlage behoort bij artikel 1 van de Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen gemeente Goes 2022 en bevat een opgave van de organisatieonderdelen en de taken die deze uitvoeren waarvoor gegevens uit de BRP kunnen worden verstrekt.

Voor zover mogelijk maken de organisatieonderdelen gebruik van persoonsgegevens via de gegevensmakelaar. Daarbij wordt aangesloten bij het besluit Autorisaties van 19 september 2019 (GaBa autorisatiebesluit). Gegevens die verstrekt worden aan de gegevensmakelaar worden alleen verstrekt ingevolge artikel 3, 5 en 6 van het Autorisatiebesluit en alleen de gegevens die genoemd worden in de bijlagen 2 tot en met 24b van dit besluit mogen alleen op grond van de taken behorende bij de bijlagen worden verstrekt via de gegevensmakelaar.

Onderstaand schema noemt organisatieonderdelen die geen toegang hebben tot de gegevensmakelaar of niet genoemd zijn in het GaBa autorisatiebesluit.

Organisatie

onderdeel

Taak

Doelomschrijving

Categorie(ën) van betrokkenen

Rechtmatige grondslag

Soort verstrekking

Gegevens

Concern

Jubilea overzichten: 50, 60 en 65 jarige huwelijken, 90, 100, 100+ jarigen

Felicitaties van burgemeester via brief of persoonlijk bezoek

Personen die aan jubilea criteria voldoen

Lokale taak

Jaarlijkse selectie

NAW

Concern

Gedecoreerden

Uitnodigen gedecoreerden Koningsdag

Gedecoreerden

Lokale taak

Jaarlijkse selectie

NAW

DVL

Stembureauleden

Benoeming leden stembureaus, instructie, indeling en uitbetaling vergoeding

Kandidaat stembureauleden

Kieswet (E4)

(jaarlijkse)

selectie

ANR

NAW

SWVO

Leerlingenvervoer

Vergoeding kosten leerlingenvervoer en regelen van vervoer

Ouders, voogden, verzorgers van leerlingen

Wet op het primair onderwijs

Ad hoc

NAW

Bijlage 2

Derden aan wie gegevens worden verstrekt die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang voor gemeente Goes.

Behorend bij artikel 3: Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen gemeente Goes 2022. (Verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van en met inachtneming van artikel 3.21 Wet BRP verzocht heeft om geheimhouding).

Gewichtig maatschappelijk belang

Categorie derde BRP

Bevorderen van culturele en maatschappelijke vaardigheden inwoners. Tegengaan analfabetisme.

Bibliotheken.

Terugvinden van nabestaanden i.v.m. begraven en cremeren van inwoners van de gemeente.

Niet gemeentelijke crematoria en begraafplaatsen.

Bevorderen cultuur en behoud van cultureel erfgoed.

Cultuurorganisaties die een subsidie van de gemeente ontvangen

Ondersteunen van organisaties in de gemeente die goede doelen voor de inwoners nastreven.

Fondsverwervende organisaties met erkenning van het CBF.

Maatschappelijke dienstverlening.

Instellingen die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van:

Algemene en geestelijke gezondheidszorg.

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van:

Kinderopvangwerk.

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van:

Jeugdwelzijnswerk.

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van:

Ouderenzorg.

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van:

Gehandicaptenzorg.

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van:

Sociale werkvoorziening.

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van:

Sociaal - Juridische zorgverlening.

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van:

Geestelijke en maatschappelijke zorg.

Kerken in de gemeente die geen gegevens ontvangen via de SILA.

Schuldhulpverlening.

Schuldhulpverleningsinstanties.

Bevorderen inburgering.

Niet-gemeentelijke inburgeringbureaus.

Migrantenhulp.

Migrantenorganisaties in de gemeente.

Ouderenondersteuning.

Ouderenorganisaties.

Onderlinge hulp patiënten.

Patiëntenverenigingen.

Bevorderen van sportgezondheid.

Sportverenigingen en organisaties.

Bevorderen van de zelfredzaamheid.

Thuiszorgorganisaties.

Maatschappelijke of filantropische doelen.

Instellingen, verenigingen en stichtingen op het gebied van maatschappelijke of filantropische doelen.

Bevordering vrouwenwelzijn.

Vrouwenorganisaties.

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan woonfraude.

Woningcorporaties.

Patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en innen van rekeningen i.v.m. verleende zorg.

Ziekenhuizen.

Algemene toelichting

Sinds 1 januari 2010 zijn alle overheidsorganen, waaronder de gemeenten en haar organisatieonderdelen, verplicht om bij de verwerking van persoonsgegevens, de basisgegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) te betrekken. Burgers hoeven sindsdien ook niet meer de bij de basisregistratie bekende gegevens opnieuw te verstrekken bij contact met de overheid.

Met ingang van 6 januari 2014 is het wettelijk kader voor de GBA door dat van de Wet basisregistratie personen (Wbrp) vervangen. Onder de GBA diende het gemeentebestuur bij of krachtens verordening kaders te stellen voor het gebruik van GBA-gegevens binnen de eigen organisatie en de verstrekking van gegevens aan bepaalde derden. Op grond van de Wet BRP is het verplicht kaders te stellen voor het verstrekken van gegevens aan derden.

De wetgever laat het aan het inzicht van het gemeentebestuur over, om dit al dan niet voor het intern gebruik van gegevens uit de basisregistratie te doen. Informatievoorziening, waaronder persoonsinformatie, heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig bedrijfsmiddel, waarvan de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering volledig afhankelijk zijn geworden. Vanuit dat belang, is het noodzakelijk dat het gemeentebestuur meer in het algemeen kaders stelt voor beleid, organisatie en beheer van de informatievoorziening, waarvan de persoonsinformatievoorziening deel uitmaakt. De onderhavige regeling voorziet in een nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de Basisregistratie Personen aan de organen van gemeente Goes.

Deze regeling voorziet daarnaast in de aanwijzing van door derden verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor gemeente Goes en van de categorieën van derden die dergelijke werkzaamheden verrichten ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt. Daarmee voldoet gemeente Goes aan de vereisten zoals gesteld in de Wet BRP.

De gemeenteraad heeft besloten de regeling van verstrekkingen aan derden en aan organen van gemeente Goes over te laten aan het college van burgemeester en wethouders. De regeling van de verstrekkingen aan derden heeft de raad gedelegeerd aan burgemeester en wethouders op grond van zijn bevoegdheid genoemd in artikel 156 Gemeentewet.

Begripsbepalingen

De begrippen uit de Wet BRP die relevant zijn voor de inhoud van deze verordening, zijn integraal overgenomen uit artikel 1 van de Wet BRP. Dit betreft de begrippen: basisregistratie, ingeschrevene, ingezetene en derde.

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één Basisregistratie Personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het Rijk beheerde en lokale door gemeente Goes beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

Ingeschrevene en ingezetene

Een ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de BRP. Dat kan ook een persoon betreffen die niet in Nederland woonachtig is, maar wel een relatie heeft met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die in gemeente Goes woont.

Derde

Een derde is elke natuurlijk persoon, niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon, die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente.

De minister van BZK verstrekt de gemeente voor de uitvoering van haar taken, gegevens van personen die wel in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in gemeente Goes woonachtig zijn. Deze systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van BZK voor gemeente Goes op grond van artikel 3.2 Wet BRP.

Zolang de Wet BRP door gemeente Goes wordt uitgevoerd met behulp van systemen die gebruikt werden tijdens de Wet GBA, is er geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens door de minister van BZK, met betrekking tot de eigen inwoners. Gemeente Goes heeft in dat geval zelf de beschikking over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners.

Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in gemeente Goes woonachtig zijn, dient gemeente Goes het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen.

Ook voor de verstrekking aan de gegevensmakelaar wordt aangesloten bij dit autorisatiebesluit. Organen van gemeente Goes mogen alleen gebruik maken van de gegevensmakelaar zoals vermeld in het autorisatiebesluit.

Artikel 2. Gegevensverstrekking aan derden

Derden die werkzaamheden verrichten met gewichtig maatschappelijk belang

De wetgever heeft de verstrekking van toegang tot gegevens uit de BRP aan een groot aantal derden al deels voorzien in de Wet BRP. Desondanks kan er sprake zijn van een lokale situatie die het gemeenschappelijk belang dient, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In gevallen waarbij sprake is van gemeentelijke werkzaamheden die gelijktijdig het gemeentebelang en het maatschappelijk belang dienen, is de gemeenteraad bevoegd autorisaties aan nader te bepalen categorieën van derden te verlenen, voor het raadplegen van gegevens van inwoners van gemeente Goes.

De verantwoordelijkheid voor de bepaling hiervan is door de gemeenteraad gedelegeerd aan burgemeester en wethouders op grond van artikel 156 Gemeentewet.

Voor de aanwijzing van de werkzaamheden dienen burgemeester en wethouders een aantal criteria als uitgangspunt te nemen. Het moet hierbij gaan om werkzaamheden:

 • -

  die samenhangen met een overheidstaak;

 • -

  gericht zijn op het in stand houden van voorzieningen voor burgers waarbij sprake is van overheidsverantwoordelijkheid;

 • -

  waarbij, gelet op overheidsverantwoordelijkheid, ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de Basisregistratie Personen gerechtvaardigd is.

Derden met schriftelijke toestemming

Naast de toegestane verstrekking van gegevens aan derden die werkzaamheden met een gemeentelijk en maatschappelijk belang uitvoeren mogen gegevens ook verstrekt worden aan derden, die voorafgaand schriftelijke toestemming hebben verkregen van de persoon waar gegevens over worden opgevraagd.

Beperkte gegevensverstrekking

Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de Wet BRP kan de verstrekking van gegevens uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens. Dit betreft de volgende gegevens: de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot/geregistreerd partner, de eerdere echtgenoot of geregistreerd partner, het al dan niet gebruiken van de geslachtsnaam van de echtgenoot/geregistreerd partner of de eerdere echtgenoot/geregistreerd partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

De regeling gegevensverstrekking Basisregistratie Personen gemeente Goes 2022, die uit deze regeling kan worden geciteerd, treedt in werking op de dag na haar bekendmaking.