Regeling vervallen per 01-01-2024

Beleid Wielertoertochten Zuid-Limburg - Euregio

Geldend van 18-10-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Beleid Wielertoertochten Zuid-Limburg - Euregio

Kwaliteit door afstemming

afbeelding binnen de regeling

September 2013

afbeelding binnen de regeling

Inleiding

Zuid-Limburg staat bekend als de belangrijkste wielerregio voor fietsend Nederland. Vele tienduizenden bezoekers trekken jaarlijks naar dit gebied om individueel, in georganiseerd of ongeorganiseerd verband te fietsen of deel te nemen aan een van de vele wielertoertochten. Fietsen en wielrennen leveren een belangrijke bijdrage aan de branding en economie van dit gebied. Maar de toename van het aantal recreatieve wielrenners en het aantal (on)georganiseerde wielertoertochten kennen ook een keerzijde. Het legt een (te) grote druk op het gebied. De overlast voor de inwoners van dit gebied, waar ook al vele wandeltochten, rally’s en andere evenementen plaatsvinden, neemt steeds meer toe. Dit leidt steeds vaker tot ongewenste situaties op het gebied van verdraagzaamheid, leefbaarheid en veiligheid voor de bewoners als ook voor de deelnemers. De balans tussen lasten en baten dreigt verstoord te worden.

In 2012 hebben de Nederlandse gemeenten Vaals, Valkenburg aan de Geul, Gulpen-Wittem, Eijsden- Margraten (later is ook de gemeente Voerendaal aangesloten) en de Belgische gemeenten Voeren en Plombières een traject ingezet om te komen tot één gezamenlijk grensoverschrijdend wielerbeleid in Zuid-Limburg en de Euregio. Zij worden hierin ondersteund door het Huis voor de Sport Limburg en de Provincie Limburg. Dit heeft geresulteerd in een pilot in 2013 waarbij de vergunningaanvragen voor wielertoertochten centraal via het Huis voor de Sport werden ingediend, volgens een uniform aanvraagformulier.

Het nu voorliggende document is vastgesteld door de Zuid-Limburgse burgemeesters en wethouders van de gemeenten Vaals, Valkenburg a/d Geul, Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten en Voerendaal en gaat in per 1 januari 2014. Ook de gemeente Voeren steunt het beleid en neemt tevens deel aan het uniform aanvraagformulier. Het document wordt ondersteund door de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de Provincie Limburg.

afbeelding binnen de regeling

Hoofdstuk 1 Kaders en uitgangspunten

1.1. Inleiding

De bestuurders van de deelnemende gemeenten hebben de opdracht gegeven om beleidsregels op te stellen voor de aanpak van de wielertoertochten problematiek. Deze beleidsregels moeten er toe bijdragen dat de kwaliteit van de wielertoertochten verbetert. Dit alles ten gunste van de leefbaarheid, verdraagzaamheid en veiligheid van de inwoners en van de individuele fietsers en deelnemers aan wielertoertochten in de regio Zuid-Limburg en de Euregio. In dit hoofdstuk worden de verschillende wielerdefinities besproken en worden de kaders en uitgangspunten van het wieltoertochtenbeleid verder vast gelegd om er voor te zorgen dat zowel gemeenten áls organisatoren op voorhand de (on)mogelijkheden van routes in kaart hebben.

1.2. Doel

Het doel van het beleid wielertoertochten Zuid-Limburg – Euregio is enerzijds het realiseren van een regiefunctie in het kader van het creëren van een totaalplaatje wielertoertochten van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en anderzijds duidelijke kaders te stellen voor gemeenten en organisatoren van wielertoertochten om daarmee de overlast voor de inwoners, veroorzaakt door wielertoertochten, te beperken en te spreiden.

1.3. Categorieën wieleractiviteiten

Er wordt onderscheid gemaakt tussen wielerwedstrijden, wielertoertochten en cyclotoerisme. Daarbij wordt niet alleen gekeken of een evenement een wedstrijd of toertocht is, maar ook wat voor impact deze heeft. Om duidelijkheid te verschaffen wat tot het beleid van wielertoertochten behoort en wat tot een wedstrijd en cyclotoerisme behoort zijn de volgende definities vastgesteld:

 • Definitie Wielerwedstrijd

  'Wedstrijd waarbij de deelnemers met een fiets zo snel mogelijk een bepaald (tijdelijk) afgesloten parcours (met hekwerk en/of gecertificeerde verkeersregelaars) moeten afleggen en er een winnaar uitgeroepen wordt’.

 • Definitie Wielertoertocht

  'Wieleractiviteit waarbij deelnemers met een fiets een bepaald parcours moeten afleggen dat openbaar is, waarbij geen winnaar uitgeroepen wordt, waarbij deelnemers zich aan de verkeersregels dienen te houden en waarbij geen enkele vorm van tijdmeting (ook niet incidenteel) plaatsvindt’.

 • Definitie Cyclotoerisme

  'Recreatieve fietsers die dagelijks alleen of in kleinschalig groepsverband (maximaal 100 personen) een, al dan niet vooraf georganiseerde route, fietsen’.

1.4. Categorie indeling wielertoertochten

Ten aanzien van de meldings- of vergunningsplicht geldt het volgende schema:

Categorie

Minimaal aantal deelnemers

Maximaal aantal deelnemers

Meldingsverzoek

Meldingsplicht

Evenementen-Vergunning

(middels risicoscan Veiligheidsregio)

1.

0

100

X

2.

101

250

X

3.

251

1.000

X

4.

1.001

5.000

X

5.

5.001

15.000

X

 • Het totaal aantal deelnemers voor de wielertoertocht is maatgevend voor de categorie waarbinnen de wielertoertocht valt. Als een wielertoertocht verschillende lussen bevat wordt het aantal deelnemers van de verschillende lussen opgeteld. Vindt de wielertoertocht gedurende 2 dagen plaats dan wordt het aantal deelnemers van beide dagen opgeteld om de categorie te bepalen

 • Een wielertoertocht met een totaal aantal deelnemers groter dan 15.000 wordt niet toegelaten.

Categorie 1

 • In de categorie 0 t/m 100 deelnemers is melding bij de gemeente niet verplicht, maar wel gewenst om zo controle op wegwerkzaamheden, kruising met andere activiteiten (processie, braderie, straatfeesten etc.) te signaleren.

 • Indien een wielertoertochtorganisator routebordjes wenst op te hangen dient hij dit mede te delen aan de desbetreffende gemeenten door de onderdelen 1 en 2 (‘Algemene informatie’ en ‘Specifieke informatie’) van het ’Aanvraagformulier wielertoertocht Euregio’ in te vullen.

 • Indien geen gebruik wordt gemaakt van door de rijksoverheid aangestelde motards en/of verkeersregelaars dienen de vragen van de onderdelen 1 en 3 (‘Algemene informatie’ en ‘Uniform format routebeschrijving’) van het ‘Aanvraagformulier wielertoertocht Euregio’ te worden ingevuld. Indien daarvan wel gebruik wordt gemaakt hoeft u verder niets te doen.

Categorie 2

 • Vanaf 101 deelnemers t/m 250 deelnemers is melding verplicht, zodat gemeenten rekening kunnen houden met overlast en de evenementenagenda.

 • Indien een wielertoertochtorganisator routebordjes wenst op te hangen dient hij dit mede te delen aan de desbetreffende gemeenten door de onderdelen 1 en 2 (’Algemene informatie’ en ‘Specifieke informatie’) van het ’Aanvraagformulier wielertoertocht Euregio’ in te vullen.

 • Indien geen gebruik wordt gemaakt van door de rijksoverheid aangestelde motards en/of verkeersregelaars dienen de vragen van de onderdelen 1 en 3 (‘Algemene informatie’ en ‘Uniform format routebeschrijving’) van het ‘Aanvraagformulier wielertoertocht Euregio’ te worden ingevuld. Indien daarvan wel gebruik wordt gemaakt hoeft u verder niets te doen.

Categorie 3, 4 en 5

 • Vanaf 251 deelnemers dient er een evenementenvergunning aangevraagd te worden. Hoewel de voorwaarden voor categorie 3, 4 en 5 hetzelfde zijn, is er een differentiatie aangehouden, omdat de overlast en impact bij categorie 3, 4 en 5 evenementen het grootste is.

1.4. Maximering aantal wielertoertochten

Voor categorie 3, 4 en 5 is er door de gemeenten Vaals, Valkenburg a/d Geul, Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten en Voerendaal vastgesteld welke / hoeveel wielertoertochten op jaarbasis regionaal maximaal in aanmerking komen voor vergunningverlening; daarnaast hebben de deelnemende gemeenten aanvullend lokaal beleid vastgesteld.

Categorie 1:

Hier is geen maximum aantal wielertoertochten per jaar aan verbonden

Categorie 2:

Hier is geen maximum aantal wielertoertochten per jaar aan verbonden

Categorie 3:

Hier is een maximum aantal wielertoertochten van 20 per jaar vastgesteld tenzij een individuele gemeente hier aangepast beleid voor heeft (zie bijlagen)

Categorie 4:

Hier is een maximum aantal van 9* wielertoertochten per jaar vastgesteld tenzij een individuele gemeente hier aangepast beleid voor heeft (zie bijlagen)

* De 9 vastgestelde wielertoertochten zijn:

 • Klimclassic

 • Boogies Extreme

 • Volta Limburg Classic

 • Klimmen-Banneux-Klimmen

 • La Phillipe Gilbert

 • Bart Brentjens Challenge

 • ODS Classic

 • Omloop Math Salden

 • Grenslandklassieker

Categorie 5:

Hier is een maximum aantal van 3** vastgestelde wielertoertochten per jaar aan verbonden tenzij een individuele gemeente hier aangepast beleid voor heeft (zie bijlagen)

** De 3 vastgestelde wielertoertochten zijn:

 • Limburgs Mooiste

 • Amstel Gold Race toerversie

 • Mergelheuvelland2Daagse

1.5. Uitzonderingen toelatingen t.a.v. wielertoertochten

Er zijn 2 typen wielertoertochten die buiten de maximering van het aantal wielertoertochten vallen, maar waarvoor verder wel dezelfde voorwaarden gelden. Dit zijn:

 • 1.

  Wielertoertochten gekoppeld aan mondiale wedstrijden

  Een aantal potentiële wielertoertochten gekoppeld aan een wedstrijd vallen (indien éénmalig georganiseerd) buiten het ‘Beleid wielertoertochten Zuid-Limburg - Euregio’ vanwege hun incidentele karakter en mondiale uitstraling voor de gemeenten en (Eu)regio. Het gaat om:

  • Wielertoertocht Vuelta d’Espana

  (Ronde van Spanje)

  • Wielertoertocht Giro d’Italia

  (Ronde van Italië)

  • Wielertoertocht Tour de France

  (Ronde van Frankrijk)

  • Wielertoertocht UCI World Road Championship

  (WK Wielrennen)

 • 2.

  Wielertoertochten zonder racefiets en/of mountainbike

  Wielertoertochten die zich richten op de gewone fiets of hybride fiets vallen buiten het ‘Beleid Wielertoertochten Zuid-Limburg’.

1.6. Toelatingscriteria

 • Categorie 3

  Indien het aantal inschrijvingen in categorie 3 voor het algemeen of aanvullende gemeentelijk beleid wordt overschreden krijgen wielertoertochten met de langste historie voorrang op nieuwere tochten. Bij een gelijk aantal voorgaande edities krijgen lokale organisatoren uit Zuid-Limburg voorrang op organisaties buiten Zuid-Limburg.

 • Categorie 4

  Indien een wielertoertocht in categorie 4 wegvalt bestaat de mogelijkheid dat een wielertoertocht uit categorie 3 deze plaats inneemt. Wielertoertochten met de langste historie krijgen voorrang op nieuwere wielertoertochten. Bij een gelijk aantal voorgaande edities krijgen lokale organisatoren uit Zuid-Limburg voorrang op organisaties buiten Zuid-Limburg.

 • Categorie 5

  Indien een wielertoertocht uit categorie 5 wegvalt worden er geen nieuwe wielertoertochten in deze categorie toegelaten.

1.7. Overige kaders

 • Indien de route van een wielertoertocht in conflict komt met een traditioneel evenement (bijvoorbeeld een processie), heeft het traditioneel evenement altijd voorrang op de wielertoertocht.

 • Er zijn geen wielertoertochten door stiltegebieden en Natura 2000 gebieden buiten de openbare weg toegestaan. Bovendien is gemotoriseerd verkeer buiten de openstaande (openbare) wegen en terreinen in deze gebieden verboden.

 • Het is niet toegestaan om wielertoertochten over voetpaden te laten gaan, dit geldt ook voor mountainbike tochten.

 • In zeer bijzondere omstandigheden kan de burgemeester dan wel het college van burgemeester en wethouders gemotiveerd afwijken van het vorengenoemde beleid (hardheidsclausule).

afbeelding binnen de regeling

1.8. Voorwaarden

Een organisator van een wielertoertocht die een vergunning aanvraagt dient minimaal te voldoen aan onderstaande voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor vergunningverlening:

Route

1.

De datum van het evenement en de tijdsplanning van de wielertoertocht worden tijdig aangeleverd (zie hoofdstuk vergunningverlening).

2.

De gewenste route wordt weergeven via een routekaart aangeleverd als .gpx bestand en bovendien wordt een routebeschrijving aangeleverd conform het uniforme inschrijfschrijfformulier (zie bijlage).

3.

Voor vertrek en aankomst op dezelfde plaats: benodigde parkeerplaatsen in overeenstemming met het aantal aanmeldingen zodat overlast voor omwonenden wordt voorkomen, parkeerzones, aanwijsborden, dranghekken, gecertificeerde verkeersregelaars benodigde sanitaire voorzieningen, vuilcontainers/vuilverzamelplaatsen en faciliteiten voor de ontvangst en registratie.

4.

De markering van de route mag op z’n vroegst 48 uur van tevoren door middel van goed zichtbare bewegwijzeringborden worden opgehangen (via tieraps) en moet binnen 48 uur na het einde van het evenement weer verwijderd worden door de organisator.

Route begeleiders / Gecertificeerde Verkeersregelaars

1.

De organisator dient voor voldoende gecertificeerde verkeersregelaars te zorgen om de veiligheid van de deelnemers te waarborgen en om het verkeer te reguleren. De verkeersregelaars moeten door de rijksoverheid dan wel middels een aanstellingsbesluit van de burgemeester aangesteld zijn.

2.

Deze gecertificeerde verkeersregelaars dragen zorg dat de deelnemers van het evenement de verkeersregels naleven en zorgen voor een goede doorstroming van het verkeer.

3.

De gecertificeerde verkeersregelaars moeten vooraf goed geïnformeerd en geïnstrueerd zijn. Elke gecertificeerde verkeersregelaar beschikt tijdens zijn inzet over een schriftelijke situatieschets van de locatie waar hij is ingezet, eventueel voorzien van een schematische of fotografische weergave van de situatie.

4.

Bij de uitoefening van hun taak zijn ze uitgerust in overeenstemming met de Regeling Verkeersregelaars 2009.

5.

De gecertificeerde verkeersregelaars dienen in elk geval en ten minste aanwezig te zijn bij de oversteek van N-wegen, spoorwegovergangen en op kruispunten met verkeerslichten.

6.

Op overige gevaarlijke punten dienen gecertificeerde verkeersregelaars aanwezig te zijn (in overleg met de politie kunnen op aanvullende risicovolle/gevaarlijke punten of delen van de route waar ernstige verkeersoverlast wordt verwacht verplicht extra gecertificeerde verkeersregelaars ingezet worden).

7.

Iedere gecertificeerde verkeersregelaar dient gekoppeld te worden aan een specifieke post (met naam)

8.

De organisator draagt er zorg voor dat de taalvaardigheid van de gecertificeerde verkeersregelaars overeenkomt met die van het taalgebied waardoor de route leidt.

9.

Op routedelen waar ernstige (verkeers)overlast te verwachten is door toedoen van de wielertoertocht draagt de organisator zorg voor motards die controleren en desgewenst repressief optreden.

Milieu

De organisator moet alle passende maatregelen ter bescherming van het milieu nemen zoals:

1.

Het samenwerken met een organisatie die zich inzet om milieuvervuiling tijdens wielertoertochten te verkleinen. Voorbeelden zijn de ‘Stichting Nederland Schoon’ of ‘Ik fiets proper’.

2.

Op rustplaatsen foerage te verstrekken waarmee afval zoveel mogelijk voorkomen wordt (bijvoorbeeld papieren bekers met sportdrank i.p.v. flesjes met dop, het verstrekken van energierepen zonder wikkel etc.).

3.

Het standaard en duidelijk aangegeven plaatsen van geopende containers voor, tijdens en na een rustpost waar foerage is verstrekt.

4.

Uiterlijk 48 uur na het evenement van de wielertoertocht de natuur en omgeving volledig naar de oorspronkelijke staat terugbrengen.

5.

Het is verboden wegschilderingen aan te brengen

Bevoorradingsposten

1.

De bevoorradingsposten dient men logisch te verspreiden en het aantal dient aangepast te worden aan de lengte van de route.

2.

De bevoorradingsposten dienen te worden gemarkeerd op de routekaart.

3.

Voldoende bevoorradingsposten in te richten die geleid worden door een medewerker van de organisatie. Deze standplaats(en) moet(en) sanitaire voorzieningen alsook vuilverzamelplaatsen bieden die in verhouding staan tot het aantal deelnemers aan de tocht.

4.

De bevoorradingsposten moeten zich op een voldoende afstand van de openbare weg bevinden. Daarbij dienen ze aan de rechterzijde van de van de weg te liggen, opdat het verkeer veilig en zonder belemmering kan doorstromen.

Communicatie

1.

De organisator van de wielertoertocht dient tijdig (minimaal 2 weken van tevoren) de inwoners langs de route te informeren over de wielertoertocht middels een brief, flyer, advertentie of bericht in de plaatselijke huis-aan-huis bladen.

2.

De organisator van de wielertoertocht zoekt de samenwerking op met een organisatie die het gedrag van de fietser positief wil beïnvloeden. Enkele voorbeelden zijn : ‘Ik fiets vriendelijk’ en ‘Ik fiets proper’.

1.9. Sancties bij niet naleven voorwaarden

Bij overtreding van de voorwaarden van het Beleid Wielertochten Zuid-Limburg en/of het bewust opgeven van lagere deelnemersaantallen, ontvangt de organisator van de betreffende wielertoertocht een officiële schriftelijke waarschuwing van de gemeente(n).

Een jaar na de invoering van het Beleid Wielertochten Zuid-Limburg vindt een evaluatie plaats. Bij deze evaluatie zal ook aandacht worden besteed aan mogelijke toekomstige strafrechtelijke handhaving van het beleid.

Hoofdstuk 2 Coördinatiepunt

2.1 Inleiding

Zoals reeds eerder vastgesteld in het ‘Adviesdocument Grensoverschrijdend Wielerbeleid’ d.d. 23-04- 2012 is het noodzakelijk om een vast coördinatiepunt te hebben dat de contacten heeft met wielertoertochtorganisatoren en gemeenten. In dit hoofdstuk worden de taken van het coördinatiepunt Zuid-Limburg vastgelegd en wordt tevens vastgesteld welke financiële bijdrage wielertoertochten moeten leveren en welke diensten ze daarvoor terugkrijgen.

2.2. Taken coördinatiepunt

 • Aanschrijven organisatoren wielertoertochten m.b.t. vergunningaanvraag/melding

 • Verzamelen, controleren en verwerken aanvragen/meldingen en doorsturen naar de betrokken gemeenten, politie Zuid-Limburg en de Veiligheidsregio

 • Eerste aanspreekpunt voor organisatoren van wielertoertochten m.b.t. de routes. Afspraken m.b.t. de start/finish locatie worden met de gemeente gemaakt.

 • Initiëren evaluatie met wielertoertochtorganisatoren en stakeholders

 • Up-to-date houden van gegevens publiekswebsite omtrent wielertoertochten (lange termijn)

 • Faciliteren bijeenkomsten wielertoertochten met de onderwerpen samenwerking, kwaliteitsimpuls, afstemming.

 • Ondersteunen in het oplossen van knelpunten van wielertoertochten

 • Controleren kwaliteit en afspraken wielertoertochten

 • Controleren afspraken gemeenten

 • Steekproefsgewijs controle opgave deelnemersaantallen

 • Contacten onderhouden en afstemming zoeken met grensoverschrijdende gemeenten en Provincies omtrent wielerbeleid ten aanzien van wielertoertochten

 • Signaleringsfunctie ten aanzien van routeproblemen voor wielertoertochten

2.3. Financiële bijdrage wielertoertochten aan coördinatiepunt

 • Elke organisatie die een vergunning voor een wielertoertocht moet aanvragen (>250 deelnemers) in één of meerdere deelnemende gemeenten in Zuid-Limburg draagt € 0,50 per deelnemer af aan het coördinatiepunt met een maximum van € 4.000,-

 • Het aantal kilometers route dat de wielertoertocht in één of meerdere deelnemende gemeenten Zuid-Limburg wenst af te leggen speelt hierbij geen rol

 • Het aantal gemeenten waar de organisator van de wielertoertocht in één of meerdere deelnemende gemeenten in Zuid-Limburg een vergunning wenst aan te vragen speelt hierbij geen rol

  Voorbeeld:

  Organisatie x vraagt een vergunning aan voor een wielertoertocht door 5 Zuid- Limburgse gemeenten, met 3 verschillende routes en totaal 1200 deelnemers . De bijdrage aan het coördinatiepunt is 1200 deelnemers – 250 deelnemers = 950 x € 0,50 = € 475,-

2.4. Service wielertoertochten

Voor de bijdrage aan het coördinatiepunt wordt de organisator van de wielertoertocht de volgende service geboden:

 • 1 Centraal aanspreekpunt voor de vergunningaanvragen of meldingen

 • Vanaf 2014 één uniform aanvraagformulier voor de organisatie van een wielertoertocht voor de Zuid-Limburgse gemeenten Gulpen-Wittem, Voerendaal, Eijsden-Margraten, Valkenburg a/d Geul, Vaals en de Belgische gemeente Voeren. Vanaf 2015 één uniform aanvraagformulier voor heel Zuid-Limburg en de Belgische gemeente Voeren (onder voorbehoud)

 • Organisatie en facilitering van informatiebijeenkomsten door het coördinatiepunt

 • Intermediair bij geschillen met Zuid-Limburgse gemeenten door het coördinatiepunt

 • Lobbyist bij grensoverschrijdende gemeenten t.b.v. wielertoertochten door het coördinatiepunt

 • Uitgebreide controle van de route op andere evenementen, wegafsluitingen en wegwerkzaamheden in samenwerking met gemeenten (met uitzondering van onvoorziene omstandigheden)

2.5. Overige kosten

 • Eventuele legeskosten per gemeente in Zuid-Limburg of de gemeente Voeren blijven van kracht en worden (indien van toepassing) rechtstreeks door de gemeenten in rekening gebracht bij de organisator van de wielertoertocht

 • Een eventuele bijdrage aan S(up)port for Nature wordt rechtstreeks door de beheerder van het desbetreffende gebied in rekening gebracht

2.6. Ambitie

 • Bij de uitbreiding van het Beleid Wielertoertochten in de toekomst naar alle 18 Zuid-Limburgse gemeenten wordt door de 5 Zuid-Limburgse gemeenten de ambitie uitgesproken om de mogelijkheden van 1 centrale vergunningverlening voor een wielertoertocht (via een mandaat) mogelijk te maken in plaats van separate vergunningverlening per gemeente

 • De ambitie is uitgesproken om de aanstelling van gecertificeerde verkeersregelaars voor wielertoertochten via een mandaat voor alle Zuid-Limburgse gemeenten vast te leggen

Hoofdstuk 3 Vergunningverlening / Melding

3.1 Inleiding

Het is alleen mogelijk om te handhaven en beleid te voeren als wielertoertochtorganisatoren bij elke gemeente aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen en er afstemming is over termijnen.

3.2. APV

In de 5 samenwerkende Zuid-Limburgse gemeenten moeten wielertoertochten met meer dan 250 deelnemers verplicht een vergunning aanvragen waar verschillende voorwaarden aan zijn verbonden. Wielertoertochten tussen de 101 en 250 deelnemers hebben alleen een meldingsplicht. Per 1 januari 2014 zijn de APV’s met betrekking tot wielertoertochten hier uniform in aangepast.

3.3. Routebordjes en motards en/of verkeersregelaars

 • a.

  Routebordjes

  Organisatoren van een wielertoertocht met minder dan 250 deelnemers, die wel routebordjes wensen op te hangen moeten dit wel mededelen aan de desbetreffende gemeenten door de onderdelen 1 en 2 (‘Algemene informatie’ en ‘Specifieke informatie’) van het ’Aanvraagformulier wielertoertocht Euregio’ in te vullen.

 • b.

  Motards en/of verkeersregelaars

  Indien geen gebruikt wordt gemaakt van de door de rijksoverheid aangestelde motards en/of verkeersregelaars dienen de vragen van de onderdelen 1 en 3 (‘Algemene informatie’ en ‘Uniform format routebeschrijving’) van het ‘Aanvraagformulier wielertoertocht Euregio’ ingevuld te worden. Indien daarvan wel gebruik wordt gemaakt hoeft u verder niets te doen.

3.4. Termijnen

Er worden verschillende termijnen gehanteerd voor het aanleveren van informatie door organisatoren van vergunningplichtige wielertoertochten:

Wielertoertochten die plaatsvinden tussen 1 januari t/m 30 juni

Datum

Wat

Wie

Uiterlijk 1 november

Indienen route/datum en overige gevraagde informatie op het uniform aanvraagformulier via het coördinatiepunt

Wielertoertochtorganisator

Uiterlijk 1 december

Doorsturen ingediende vergunningaanvragen naar gemeenten

Coördinatiepunt

Uiterlijk 15 januari

Inhoudelijke reageren op vergunningaanvraag met akkoord / verzoek om aanvullende informatie

Gemeenten via coördinatiepunt

Uiterlijk 15 februari

Aanleveren aanvullende informatie via coördinatiepunt

Wielertoertochtorganisator

Uiterlijk 15 maart

Inhoudelijk reageren op vergunningaanvraag met akkoord / afwijzing

Gemeenten

Wielertoertochten die plaatsvinden tussen 1 juli t/m 31 december

Datum

Wat

Wie

Uiterlijk 1 november

Indienen route/datum en overige gevraagde informatie op het uniform aanvraagformulier via het coördinatiepunt

Wielertoertochtorganisator

Uiterlijk 1 december

Doorsturen ingediende vergunningaanvragen naar gemeenten

Coördinatiepunt

Uiterlijk 15 januari

Inhoudelijke reageren op vergunningaanvraag met akkoord / verzoek om aanvullende informatie

Gemeenten via coördinatiepunt

Uiterlijk 15 februari

Aanleveren aanvullende informatie via coördinatiepunt

Wielertoertochtorganisator

Uiterlijk 15 maart

Inhoudelijk reageren op vergunningaanvraag met akkoord / afwijzing

Gemeenten

3.5 Meldingsplichtige wielertoertochten

Meldingsplichtige wielertoertochten dienen uiterlijk 6 weken voorafgaand aan het evenement de melding via het ‘Aanvraagformulier wielertoertocht Euregio’ door te geven.

Let op: In Belgisch Limburg is deze termijn 12 weken voorafgaand aan het evenement.

Ondertekening

Bijlage 1 Overzicht wielertoertochten 2013

Naam wielertoertocht in 2013

MTB, Race of Hybride

Dag

Datum

Eijsden-Margraten

Gulpen-Wittem

Voerendaal

Vaals

Valkenburg

Voeren

Preuvenetour

MTB

Zaterdag

26-jan

x

x

x

Vacansoleil4Challenge

Race

Zaterdag

30-mrt

x

x

x

x

x

Ronde van de Cauberg

Race

Zondag

31-mrt

x

x

x

x

Volta Limburg Classic Toertocht

Race

Zondag

31-mrt

x

x

x

x

De Alternatieve Fietstoertocht

Race

Zaterdag

13-apr

x

Amstel Gold Race

Race

Zaterdag

13-apr

x

x

x

x

x

Mont Ventoux oefentocht

Race

Zondag

21-apr

x

x

x

Specialized Mountainbiketocht*

MTB

Zondag

21-apr

x

x

x

Klimmen-Banneux-Klimmen**

Race

Zondag

21-apr

La Phillipe Gilbert

Race

Zondag

28-apr

x

x

x

x

Rooks Theunisse Classic

Race

Zondag

5-mei

x

x

10e Klimclassic

Race

Donderdag

9-mei

x

x

RC Dorff

Race

Zaterdag

11-mei

x

x

x

Roger Wijnen Grenslandklassieker

Race

Zondag

19-mei

x

x

x

x

x

x

Aan de Stegge bedrijfstocht

Race

Vrijdag

24-mei

x

x

x

x

Limburgs Mooiste

Race + MTB

Zaterdag

25-mei

x

x

x

x

x

x

Mont Ventoux oefentocht

Race

Zondag

2-jun

x

Heuvelland Fiets 4 Daagse

Hybride

Dinsdag

4-jun

x

x

x

x

Heuvelland Fiets 4 Daagse

Hybride

Woensdag

5-jun

x

Helm van Limburg

Race + MTB

Woensdag

5-jun

x

x

x

x

Heuvelland Fiets 4 Daagse

Hybride

Donderdag

6-jun

x

x

x

x

x

Heuvelland Fiets 4 Daagse

Hybride

Vrijdag

7-jun

x

x

x

Ronde van de Voerstreek

Race

Zaterdag

22-jun

x

x

x

x

Ride for Hope

Race

Zondag

23-jun

x

Ergo Museeuw Classic

Race

Zaterdag

29-jun

x

Omloop Math Salden

Race

Zaterdag

29-jun

x

x

x

x

x

Ardennentrip

Race

Zondag

28-jul

x

x

ZuidLimburgse Fietsvierdaagse

Hybride

Maandag

29-jul

x

x

ZuidLimburgse Fietsvierdaagse

Hybride

Dinsdag

30-jul

x

x

x

ZuidLimburgse Fietsvierdaagse

Hybride

Donderdag

1-jul

x

x

x

x

ZuidLimburgse Fietsvierdaagse

Hybride

Vrijdag

2-aug

Top Cauberg Challege

Race+MTB

Zat+Zon

17-aug

x

x

x

x

x

x

Toertocht Dood of de Gladiolen

Race

Zondag

18-aug

x

Preuvenetour

Race

Donderdag

29-aug

x

x

x

x

Karsten Kroon Classic

Race

Zaterdag

31-aug

x

x

x

ODS Classic

Race

Zaterdag

31-aug

x

x

x

x

x

x

Orgaandonatie Euregiotour

Race

Vrijdag

6-sep

x

x

x

Cycle for Hope - Rondje Nederland

Race

Zaterdag

7-sep

x

x

Cycle for Hope - Toertocht Limburg

Race

Zaterdag

7-sep

x

x

x

x

x

Tour for Live

Race

Zondag

8-sep

x

x

x

x

Boogies EXtreme

Race

Zaterdag

14-sep

x

x

x

x

x

x

Cofely Cycling Experience

Race

Zondag

15-sep

x

x

x

x

x

x

Duchenne Heroes

MTB

Wo t/m Zt

18-sep

x

x

x

x

Mergelheuvelland 2-daagse

Race + MTB

zaterdag

21-sep

x

x

x

Mergelheuvelland 2-daagse

Race + MTB

Zondag

22-sep

x

x

x

x

x

x

Tek Gek / Op de pedalen (2 dagen)

Race

Zaterdag

28-sep

x

Bikeboutique toertocht

MTB

zondag

29-sep

x

5 countries 24 hours***

Race

Zondag

29-sep

x

Bart Brentjens Challenge

MTB

Zondag

13-okt

x

x

x

x

Bokkebaggertocht

MTB

Zondag

20-okt

x

x

x

Bijlage 2 Universeel aanvraagformulier wielertochten

Principe aanvraagformulier en voorschriften voor de passage van een wielertoertocht door een of meerdere gemeenten in de Euregio

afbeelding binnen de regeling

Dit aanvraagformulier wordt gebruikt door de gemeenten: Gulpen-Wittem, Vaals, Eijsden-Margraten, Valkenburg, Voerendaal en Voeren

Inleiding

Dit uniforme meldings-/aanvraagformulier dient volledig ingevuld te worden voordat het in behandeling kan worden genomen. Het niet naleven van de voorschriften kan er toe kunnen leiden dat er geen vergunning meer zal worden afgegeven in een volgend jaar. Het aanvragen van een vergunning biedt niet de garantie dat deze wordt afgegeven voor de desbetreffende wielertoertocht.

U organiseert een wielertoertocht voor:

Categorie 1:

☐ 0 -100 deelnemers

 • U heeft geen vergunning nodig, maar kunt wel de datum doorgeven, door alleen het onderdeel ‘1. Algemene informatie’ in te vullen zodat deze op de wielerkalender wordt geplaatst. Op deze manier kan een gemeente verifiëren of er bijvoorbeeld een processie, wandeltocht of andere activiteiten op dezelfde route zijn en op deze manier een confrontatie met deze groepen voorkomen

 • Wenst u tijdelijk routebordjes aan te brengen?

  • Nee

  • Ja, wij hangen routebordjes op volgens de voorwaarden (hoofdstuk 1.8.) en delen dit mede door het onderdeel ‘1. Algemene informatie’ en ‘2. Specifieke informatie’ in te vullen.

 • Wenst u (gecertificeerde)verkeersregelaars c.q. motards in te zetten?

  • Nee

  • Ja. Indien dit door de rijksoverheid aangestelde verkeersregelaars c.q. motards zijn hoeft u verder niets te doen. Indien dit niet het geval is dient u toestemming te vragen door de onderdelen ‘1. Algemene informatie’ en ‘3. Uniform format routebeschrijving’ in te vullen.

Categorie 2:

☐ 101 -250 deelnemers

 • U heeft geen vergunning nodig, maar bent wel verplicht uw wielertoertocht te melden door het onderdeel ‘algemene informatie’ op dit aanvraagformulier in te vullen zodat deze op de wielerkalender wordt geplaatst

 • Wenst u tijdelijk routebordjes aan te brengen?

  • Nee

  • Ja, wij hangen routebordjes op volgens de voorwaarden (hoofdstuk 1.8.) en delen dit mede door het onderdeel ‘1. Algemene informatie’ en ‘2. Specifieke informatie’ in te vullen.

 • Wenst u (gecertificeerde)verkeersregelaars c.q. motards in te zetten?

  • Nee

  • Ja. Indien dit door de rijksoverheid aangestelde verkeersregelaars c.q. motards zijn hoeft u verder niets te doen. Indien dit niet het geval is dient u toestemming te vragen door de onderdelen ‘1. Algemene informatie’ en ‘3. Uniform format routebeschrijving’ in te vullen.

Categorie 3:

☐ 251 -1.000 deelnemers

 • U ben verplicht om een vergunning aan te vragen en dient alle onderdelen van dit aanvraagformulier volledig in te vullen.

Categorie 4:

☐ 1.001 -5.000 deelnemers

 • U ben verplicht om een vergunning aan te vragen en dient alle onderdelen van dit aanvraagformulier volledig in te vullen.

Categorie 5:

☐ 501 -15.000 deelnemers

 • U ben verplicht om een vergunning aan te vragen en dient alle onderdelen van dit aanvraagformulier volledig in te vullen.

Let op: Niet volledig ingevulde aanvraagformulieren worden niet in behandeling genomen.

1. Algemene informatie

Gegevens organisatie

 

Naam organisatie

 

Adres

 

Postcode + Woonplaats

 

Telefoon

 

E-mailadres

 

Website

 

Gegevens contactpersoon

 

Naam, voornaam

 

Adres

 

Postcode + Woonplaats

 

Telefoon

 

E-mailadres

 

Gegevens wielertoertocht

 

Officiële naam wielertoertocht

 

Gaat het om een wielertoertocht voor racefiets, mountainbike of een gewone fiets/ hybride fiets

(meerdere antwoorden mogelijk)

 • Racefiets

 • Mountainbike

 • Gewone fiets / hybride

Aantal eerder georganiseerde edities

 

Aantal deelnemers meest recente editie

 

Datum / data komende editie

 

Verwacht aantal deelnemers komende editie

 

Hoeveel verschillende routes heeft uw wielertoertocht

 

Hanteert de organisatie een maximaal aantal deelnemers voor de hele tocht en/of per route)?

 • Nee

 • Ja, namelijk

Hoeveel bedraagt het inschrijfgeld (exclusief borg)?

Voorinschrijving:

Dag inschrijving:

Overig:

Door welke gemeenten in Zuid-Limburg bent u van plan uw route(s) te laten lopen?

(meerdere antwoorden mogelijk)

 • Beek*

 • Brunssum*

 • Eijsden-Margraten

 • Gulpen-Wittem

 • Heerlen*

 • Kerkrade*

 • Landgraaf*

 • Maastricht*

 • Meerssen*

 • Nuth*

 • Onderbanken*

 • Schinnen*

 • Simpelveld*

 • Sittard-Geleen*

 • Stein*

 • Vaals

 • Valkenburg

 • Voerendaal

Door welke overige gemeenten bent u van plan uw routes te laten lopen? (meerdere antwoorden mogelijk)

 • Voeren (B)

 • Baelen (B)*

 • Plombières (B) *

 • Soumange (B)*

 • Dalhem (B)*

 • Welkenraedt (B)*

 • Blegny (B)*

 • Raeren (B)*

 • Herve (B)*

 • Olne (B)*

 • Aubel (B)*

 • Vise (B)*

 • Lontznen (B)*

 • Aken (D)*

Anders, namelijk

*

In welke gemeente(n) is/zijn de start- en finishplaats van uw wielertoertocht

Start gemeente

Finish gemeente

* Met deze gemeente dient u afzonderlijk contact op te nemen.

2. Specifieke informatie

Wat is de naam van de contactpersoon voor de politie op de dag(en) van de wielertoertocht en op welk telefoonnummer is hij/zij bereikbaar deze dag?

Naam: Telefoonnummer

Maakt u gebruik van routeborden/routepijlen?

Indien u gebruikt maakt van routeborden / routepijlen, op welke datum worden deze dan aangebracht?

 • Ja

 • Nee

Aangebracht op: (niet eerder dan 48 uur voor het evenement)

Verwijderd max. 48 uur na het evenement.

Hoeveel rustpunten /ravitailleringspunten worden er ingericht en waar?

Aantal rustpunten:

 

Plaats

Adres

1

 
 

2

 
 

3

 
 

4

 
 

5

 
 

Neemt u passende maatregelen ter bescherming van het milieu

 • Nee

 • Ja, namelijk:

Waar zijn de sanitaire voorzieningen ingericht

tijdens de wielertoertocht?

 

Stuurt u als bijlage de .gpx bestanden mee met dit aanvraagformulier?

 • Ja

 • Nee, omdat

Communiceert u met inwoners langs de route?

 • Ja, namelijk via:

 

Werkt u samen met een organisatie die het gedrag van deelnemers op een positieve manier wil beïnvloeden zoals bijvoorbeeld de Stichting Nederland Schoon, Ik Fiets Vriendelijke of Ik fiets proper.

 • Ja, namelijk met:

 • Nee

 

3. Uniform format routebeschrijving

U dient de routebeschrijving in Excel aan te leveren via onderstaand format:

Gemeente

Plaats

Straat

Afgelegde km

Tijdstip*passage eerste renner

Passage* passage laatste renner

VK **

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Checklist

Loopt u onderstaande checklist na. Als u alle vragen met ‘Ja’ kunt beantwoorden kunt u de aanvraag indienen:

Heeft u alle vragen bij algemene en specifieke informatie ingevuld?

 • Ja

 • Nee

Stuurt u als bijlage(n) de .gpx route(s) mee met dit aanvraagformulier?

 • Ja

 • Nee

Stuurt u als bijlage(n) (een) routekaart(en) mee?

 • Ja

 • Nee

Hanteert u (voor)registratie van uw deelnemers?

 • Ja

 • Nee

Krijgt iedere deelnemer een rug en/of fietsnummer?

 • Ja

 • Nee

Levert u als bijlage een routebeschrijving aan volgens het uniforme format?

 • Ja

 • Nee

Stelt u digitaal een lijst samen van alle deelnemers die op verzoek van de politie

overhandigd kan worden? (De organisator houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens)

 • Ja

 • Nee

Laat u elke vorm van tijdmeting uit uw wielertoertocht weg (ook incidentele)?

 • Ja

 • Nee

Onderschrijft uw organisatie de ‘Handreiking aanpak Fietstoertochten’ die in 2012 is gepresenteerd en hier terug is te vinden: http://hvdsl.nl/actueel/grensoverschrijdend-wielerbeleid-gepresenteerd/

 • Ja

 • Nee

Voldoet u aan de voorwaarden zoals omschreven in het document ‘Beleid Wielertoertochten Zuid-Limburg - Euregio’.

 • Ja

 • Nee

Overige opmerkingen/informatie

Dit formulier dient vóór 1 november 2013 digitaal ingediend te worden bij:

Huis voor de Sport Limburg

Milan van Wersch

m.vanwersch@huisvoordesport.org

Tel : 0031-464770590

Bijlage 3 Aanvullende kaders en uitgangspunten

Naast de kaders en uitgangspunten van de 5 deelnemende Zuid-Limburgse gemeenten en de gemeente Voeren heeft de Gemeente Gulpen-Wittem aanvullende kaders en uitgangspunten met betrekking tot Beleid Wielertoertochten Zuid-Limburg – Euregio:

 • Geen vergunningplichtige wielertochten op de feestdagen Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, uitgezonderd de wielertoertocht die gekoppeld is aan de Amstel Gold Race.

 • Nooit twee of meer vergunningplichtige wielertoertochten op één dag.

 • Maximaal één vergunningplichtige wielertoertocht per weekend, uitzondering hierop vormt de Mergelheuvelland2daagse. Bij meerdere vergunningaanvragen voor een weekend hebben de op dit moment bestaande wielertoertochten die gekoppeld zijn aan reeds bestaande wedstrijden voorrang (bijvoorbeeld Volta Limburg Classic).

 • Het maximaal aantal wielertochten:

  • *

   categorie 3: maximaal 14 wielertoertochten van 251 – 1.000 deelnemers

  • *

   categorie 4: maximaal 8 wielertoertochten van 1.001 – 5.000 deelnemers

 • Wanneer het maximum toegestane aantal wielertoertochten is bereikt kan aan een wielertoertocht die daardoor niet meer in aanmerking komt voor een vergunning wel nog vergunning worden verleend voor een korte passage via een grensweg met buurgemeenten. Er kan dan nog gefietst worden over:

  • de Vrakelbergweg, Klapstraat en Valkenburgerweg vanaf de Klapstraat tot aan de grens met Valkenburg aan de Geul.

  • de Provinciale weg Nijswiller-Simpelveld

  • de Provinciale weg Maastricht-Vaals vanaf de grens met de gemeente Vaals tot aan de kruising met de Provinciale weg Nijswiller-Simpelveld

  • de Provinciale weg De Hut-De Planck vanaf de grens met België tot aan de Schilbergerweg

  • de Provinciale weg De Hut-De Planck vanaf de kruising met de Vosbergweg tot aan de Provinciale weg Maastricht-Vaals. Vanaf dit punt via de Provinciale weg Maastricht-Vaals tot aan de Wijnweg. De Wijnweg, de Ingberweg tot aan de Ingberdorpsstraat. Vanaf dit punt via de Ingberdorpsstraat tot aan de grens met Eijsden-Margraten.

Bijlage 4 Aanvullende kaders en uitgangspunten

Naast de kaders en uitgangspunten van de 5 deelnemende Zuid-Limburgse gemeenten en de gemeente Voeren heeft de Gemeente Vaals aanvullende kaders en uitgangspunten met betrekking tot Beleid Wielertoertochten Zuid-Limburg – Euregio:

 • De Epenerbaan en een deel van de Rugweg en Zevenwegenweg is tijdens de vorstperiode afgesloten voor het verkeer.

 • De Leunweg dient, in verband met de verkeersveiligheid, vermeden te worden indien deze weg wordt gebruikt voor het naar boven rijden van deze weg. De splitsing van de Leunweg met de Hilleshagerweg behelst een zeer onoverzichtelijke situatie.

 • De Weijerweg en Ulengats richting Holset dienen vermeden te worden in alle toertochten vanwege beperkte ruimte in Holset.

 • Geen vergunningsplichtige wielertochten op de feestdagen Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Uitzondering vormt de Amstel Gold Race.

 • Maximaal één vergunningsplichtige wielertoertocht per weekend. Uitzondering vormt de Mergelheuvelland2daagse.

 • Wegen met een geslotenverklaring voor bestuurders dienen vermeden te worden.

Bijlage 5 Aanvullende kaders en uitgangspunten

Naast de kaders en uitgangspunten van de 5 deelnemende Zuid-Limburgse gemeenten en de gemeente Voeren heeft de Gemeente Voerendaal aanvullende kaders en uitgangspunten met betrekking tot Beleid Wielertoertochten Zuid-Limburg – Euregio:

 • In afwijking van het regionaal Beleid Wielertoertochten Zuid-Limburg – Euregio en met inachtneming van het hierna voor enkele kernen bepaalde, komen in de volgende categorieën wielertoertochten in aanmerking voor vergunningverlening:

  • *

   categorie 3: maximaal 9 wielertoertochten van 251 – 1.000 deelnemers

  • *

   categorie 4: maximaal 5 wielertoertochten van 1.001 – 5.000 deelnemers

 • Voor de kernen Winthagen, Colmont en Fromberg komt per kern per jaar maximaal 1 wielertoertocht uit één van de volgende categorieën voor vergunningverlening in aanmerking:

  • *

   categorie 3: ( 251 - 1.000 deelnemers)

  • *

   categorie 4: (1.001 - 5.000 deelnemers)

  • *

   categorie 5: (5.001 - 15.000 deelnemers)

 • Tevens mag een wielertoertocht slechts 1 van deze kernen per jaar in zijn wielertoertocht opnemen

Bijlage 6 Aanvullende kaders en uitgangspunten

Naast de kaders en uitgangspunten van de 5 deelnemende Zuid-Limburgse gemeenten en de gemeente Voeren heeft de Gemeente Valkenburg aanvullende kaders en uitgangspunten met betrekking tot Beleid Wielertoertochten Zuid-Limburg – Euregio:

Cauberg

 • De gemeente verleent geen vergunning voor doorkomsten/aankomsten van wielertoertochten op de Cauberg op zaterdagavond vanaf 18.00 uur en op zondagmiddag vanaf 16.00 uur met uitzondering van de Toertocht Amstel Gold Race.

 • Elke organisator van een wielertoertocht die een vergunning verkrijgt voor doorkomst/aankomst op de Cauberg is verplicht in overleg te treden met de contactpersonen van Thermae 2000, Holland Casino, Domaine Cauberg en Landal Kasteeldomein Cauberg om de bereikbaarheid van de bedrijven te waarborgen.

Keuteberg

 • In het stiltegebied “De Keutenberg” worden op jaarbasis maximaal 2 wielertoertochten van de categorie 4 of categorie 5 toegestaan waarvan de Toertocht Amstel Gold Race er jaarlijks één is. De tweede doorkomst voor de Keuteberg zal jaarlijks middels een rouleersysteem worden toegekend.

Bijlage 7 Aanvullende kaders en uitgangspunten

Naast de kaders en uitgangspunten van de 5 deelnemende Zuid-Limburgse gemeenten en de gemeente Voeren heeft de Gemeente Eijsden-Margraten aanvullende kaders en uitgangspunten met betrekking tot Beleid Wielertoertochten Zuid-Limburg – Euregio:

 • Indien een bepaald gebied binnen de gemeente Eijsden-Margraten te veel belast wordt met toertochten, houdt de gemeente Eijsden-Margraten zich het recht voor om met de organisatie in overleg te treden voor het bespreken van een alternatieve route.

Bijlage 7 Aanvullende kaders en uitgangspunten

Naast de kaders en uitgangspunten van de 5 deelnemende Zuid-Limburgse gemeenten en de gemeente Voeren heeft de Gemeente Voeren aanvullende kaders en uitgangspunten met betrekking tot Beleid Wielertoertochten Zuid-Limburg – Euregio:


Noot
*

Vanwege het slechte weer verplaatst van 3 maart naar 21 april

Noot
**

Afgelast vanwege problemen met vergunningen

Noot
***

Onder voorbehoud

Noot
*

Inschatting

Noot
**

VK= gecertificeerde verkeersregelaar. Vul bij de desbetreffende straat het aantal gecertificeerde verkeersregelaars in dat u in wenst te zetten. Uiterlijk 4 weken voor de wielertoertocht dient u een overzicht met de namen en aanstellingsnummers of kopieën van pasjes van de gecertificeerde verkeersregelaars door te geven aan de desbetreffende gemeenten. De burgemeesters van de desbetreffende gemeenten, zullen dan, voor zover nodig, zorg dragen voor een aanstellingsbesluit.