Beleidsregels inzake de aanslagoplegging van de afvalstoffenheffing en de verwijdering van afvalstoffen bij verhuurde vakantiewoningen, vakantieappartementen, recreatiewoningen etc.

Geldend van 19-04-2008 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2008

Intitulé

Beleidsregels inzake de aanslagoplegging van de afvalstoffenheffing en de verwijdering van afvalstoffen bij verhuurde vakantiewoningen, vakantieappartementen, recreatiewoningen etc.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gelet op artikel 9 van de ”Verordening Afvalstoffenheffing” van de gemeente Vaals;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende:

Beleidsregels inzake de aanslagoplegging van de afvalstoffenheffing en de verwijdering van afvalstoffen bij verhuurde vakantiewoningen, vakantieappartementen, recreatiewoningen etc.

Artikel 1 Gevallen waarin geen afvalstoffenheffing wordt opeglegd

  • 1. Indien een ondernemer (verhuurder) van vakantiewoningen, vakantieappartementen, recreatiewoningen enz. geen gebruik maakt van de vuilnisophaaldienst van de gemeente, maar het afval via een particuliere afvalverwerker laat verwijderen wordt geen afvalstoffenheffing opgelegd voor de desbetreffende vakantiewoningen etc.

  • 2. Het eerste lid is alleen van toepassing als de vakantiewoningen, vakantieappartementen, recreatiewoningen enz. tegen betaling voor korte perioden worden verhuurd aan toeristen e.d.

  • 3. De ondernemer (verhuurder) dient een kopie aan de gemeente te overleggen van het contract tussen hem en de particuliere afvalverwerker, zodat duidelijk blijkt dat er geen afval illegaal wordt verwijderd. Indien hieraan niet wordt voldaan zal afvalstoffenheffing worden geheven.

Artikel 2 Uitzonderingen

  • 1. Artikel 1, eerste lid, heeft geen betrekking op de (bedrijfs)woning van de ondernemer/ verhuurder. Hiervoor wordt afvalstoffenheffing geheven, ook al wordt van de ophaaldienst van de gemeente geen gebruik gemaakt.

  • 2. Voor tweede woningen en recreatiewoningen die door particulieren privé worden gebruikt en waarbij geen sprake is van verhuur voor korte perioden, zoals bedoeld in het tweede lid van artikel 1, wordt afvalstoffenheffing geheven.

Artikel 3 Inwerkingtreding

  • 1. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

  • 2. Aan de beleidsregel wordt terugwerkende kracht toegekend tot 1 januari 2008.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van 18-03-2008.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals,

Ing. J.W.M. Rijnders MPM

Secretaris

drs. R.L.T. van Loo

Burgemeester