Beleidsregel Accommodatiebeleid 2022

Geldend van 18-10-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel Accommodatiebeleid 2022
 • 1.

  De beleidsregel Accommodatiebeleid 2016 intrekken

 • 2.

  De beleidsregel Accommodatiebeleid 2022 vaststellen.

1 Leeswijzer

In de inleiding beschreven op welke wijze de gemeente haar rol invult om te bevorderen dat inwoners van Koggenland met plezier kunnen bewegen.

Daarna worden in hoofdstuk 3 de begrippen gedefinieerd die van belang zijn voor de kaders waarbinnen de nota van toepassing is, zodat deze correct kan worden toegepast.

In hoofdstuk 4 wordt beschreven welke soort organisaties een beroep kunnen doen op deze beleidsregel en aansluitend staan in hoofdstuk 5 de eisen vermeld waaraan hun accommodatie moet voldoen om met succes een beroep op de regeling te kunnen doen.

In hoofdstuk 6 staan de criteria vermeld met betrekking tot het beoordelen van de aanvraag voor een financiële bijdrage van de gemeente. Er is tevens een tabel opgenomen waaruit blijkt welke partij (vereniging of gemeente) verantwoordelijk is voor welk deel van de kosten.

In hoofdstuk 7 is aangegeven op welke wijze een verzoek kan worden ingediend om een beroep te doen op deze beleidsregel.

De nota wordt afgesloten met een bijlage; de kruisjeslijst.

De kruisjeslijst geeft voor de sportaccommodaties aan welke partij verantwoordelijk is voor welke werkzaamheden/kosten.

Deze bijlage maakt integraal deel uit van de nota.

afbeelding binnen de regeling

2 Inleiding

Het aanwezig zijn van sportaccommodaties is een belangrijke randvoorwaarde om binnen de gemeente een vitale samenleving en een ‘leefbare’ woon- en leefgemeenschap te realiseren. Het bestaansrecht van een accommodatie wordt in hoge mate bepaald door de behoefte die vanuit de bevolking bestaat.

Een groot deel van de georganiseerde sportbeoefening wordt mogelijk doordat de gemeente zorgt voor planning, bouw en/of beheer van sportaccommodaties. Daartoe bestaat weliswaar geen wettelijke verplichting, maar de gemeente Koggenland wil haar inwoners met plezier laten sporten en bewegen.

Dat sluit aan bij het Nationaal Sportakkoord dat minister Bruins, de toenmalige minister voor Medische Zorg en Sport, in de zomer van 2018 samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners heeft gesloten.

Op basis daarvan is in onze gemeente inmiddels een Lokaal Sportakkoord vastgesteld.

Doel daarvan is (sport)verenigingen zodanig te ondersteunen dat zij vitaal zijn en (sport)activiteiten mogelijk kunnen maken voor alle inwoners die daaraan deel willen nemen.

De Sportraad Koggenland, die de intermediair vormt tussen de verenigingen en de gemeente, speelt daarin een belangrijke rol. Zij stimuleert de verenigingen in hun ontwikkeling waardoor mogelijk ook op andere momenten dan de intensief gebruikte uren, activiteiten kunnen plaatsvinden.

Een goed, en een door de verenigingen gedragen, accommodatiebeleid is daarbij van groot belang. De Sportraad heeft daarom haar input gegeven voor het actualiseren van deze nota.

Of de gemeente een accommodatie mede in stand houdt, is afhankelijk van de capaciteit aan accommodaties die nodig is voor het huisvesten van activiteiten die de gemeente subsidieert of die op andere wijze binnen het gemeentelijk beleid passen. Aanvragen ten behoeve van accommodaties waar door mindervaliden kan worden gesport, worden altijd op basis van maatwerk beoordeeld.

afbeelding binnen de regeling

Deze nota is een beleidsregel als bedoeld in de Algemene Subsidieverordening (ASV) en bevat de richtlijnen voor het financieren van onderhoud, uitbreiding, renovatie, herbouw en nieuwbouw van accommodaties die gebruikt worden voor door de gemeente gewenste of gesubsidieerde sportactiviteiten, maar die geen gemeentelijk eigendom zijn.

Binnen deze nota wordt uitgegaan van een ‘sobere maar doelmatige’ huisvesting die veilig en functioneel is ten opzichte van de activiteiten. Daarbij wordt uitgegaan van sporten op recreatief niveau, ook wel omschreven als ‘breedtesport’.

Het actualiseren van het accommodatiebeleid is noodzakelijk omdat de regeling “gelegenheid geven tot sportbeoefening” is afgeschaft. Hiervoor in de plaats kunnen sportverenigingen een beroep doen op de BOSA regeling; de subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties. Bij het beoordelen van de subsidie aanvraag van een sportvereniging houdt de gemeente rekening met die mogelijkheid.

De nota is echter niet alleen van toepassing op sportaccommodaties maar heeft ook betrekking op de accommodaties die vooral bestemd zijn voor activiteiten op het terrein van welzijn en/of cultuur. Het begrip accommodatie is gedefinieerd in hoofdstuk 3.

Besluitvorming op basis van deze nota met inbegrip van de kruisjeslijst, als ook in gevallen waarin deze nota niet of niet voldoende voorziet, vindt plaats door het college.

Het college handelt daarbij overeenkomstig deze beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.

De ingangsdatum van deze nota is 1 september 2022.

3 Definities/begripsomschrijving

Hieronder wordt beschreven wat in deze beleidsregel onder de diverse termen wordt verstaan.

Accommodatie:

Een opstal die eigendom is

 • -

  van een stichting/vereniging en die bedoeld/geschikt is om de voetbalsport, handbalsport, tennis of atletiek mogelijk te maken,

 • -

  van een jeugd- of jongerenvereniging en die bedoeld/geschikt is om de activiteiten van het jeugd- en jongerenwerk mogelijk te maken,

 • -

  een stichting/vereniging, niet commercieel wordt geëxploiteerd, fungeert als centrale ontmoetingsplaats/dorpshuis in een gemeenschap en waarin (overwegend) niet commerciële activiteiten plaatsvinden op sociaal of cultureel gebied die georganiseerd worden door plaatselijke verenigingen en organisaties.

Opstal:

Een bouwkundige voorziening die is ingeschreven in de openbare registers van het kadaster. De opstallen op een sportaccommodatie als hierboven beschreven, kunnen bestaan uit een primaire accommodatie en/of aanvullende verenigingsvoorzieningen.

Primaire accommodatie:

Indien wordt gesproken over een primaire accommodatie, wordt daaronder verstaan:

 • -

  de kleedkamers (aantal en afmeting conform norm sportbond) met douchevoorziening en toiletten voor sporters en scheidsrechters;

 • -

  een EHBO-ruimte;

 • -

  de materialenberging/technische ruimte ten behoeve van primaire accommodatie.

Aanvullende verenigingsvoorzieningen:

Onder aanvullende verenigingsvoorzieningen worden de ruimten verstaan die niet tot de primaire accommodatie behoren. Hierbij worden bijvoorbeeld verstaan: kantine, keuken,

bestuurs- en vergaderruimten, instructielokalen,

tribune of extra toiletten.

afbeelding binnen de regeling

Kruisjeslijst:

De kruisjeslijst is een schema waarin met betrekking tot de speelvelden op de accommodatie is aangegeven welke partij verantwoordelijk is voor het onderhoud en/of herstel/vervanging van de in het schema opgenomen zaken.

Onderhoud:

Het nemen van maatregelen om ervoor te zorgen dat materiële voorwerpen operationeel blijven en de functionele kwaliteit in stand wordt gehouden of hersteld, waardoor slijtage wordt tegengegaan en de levensduur wordt gerealiseerd c.q. verlengd.

Groot onderhoud:

Groot onderhoud omvat de werkzaamheden waarbij de technische staat van het onderdeel aanleiding is voor grotendeelse of gehele vervanging. De afschrijvingstermijnen liggen doorgaans op 25-40 jaar.

Dagelijks/Regulier onderhoud:

Al het onderhoud dat niet valt onder de definitie van groot onderhoud. De kosten hiervoor liggen volledig bij de eigenaar/gebruiker.

Nieuwbouw:

Hieronder wordt verstaan het realiseren van een geheel nieuwe primaire accommodatie die geen vervanging of herbouw betreft van een bestaande, mogelijk gedateerde, accommodatie.

Renovatie:

In het kader van deze beleidsregel verstaan wij onder renovatie van opstallen een aanpassing van een accommodatie aan nieuwe wettelijke eisen, dan wel aan eisen die vanuit de sportbonden worden gesteld, die van toepassing zijn op de reguliere gebruikers.

Speelveld:

Onder speelveld wordt verstaan dat deel van de accommodatie waarop de betreffende sport wordt beoefend.

Subsidieaanvraag:

Een verzoek van een gebruiker/eigenaar van een accommodatie aan de gemeente om bij te dragen in de financiering van groot onderhoud, uitbreiding, renovatie, herbouw en/of nieuwbouw van een opstal.

4 De reikwijdte van deze beleidsregel

Deze beleidsregel is van toepassing op de accommodaties zoals gedefinieerd in hoofdstuk 3.

Het college kan in een specifieke situatie bepalen dat deze beleidsregel ook van toepassing kan worden verklaard op een accommodatie van een andere vereniging/stichting, mits deze valt onder de reikwijdte van de Algemene Subsidieverordening Koggenland en voldoet aan de eisen zoals beschreven in het volgende hoofdstuk.

Organisaties die vallen onder deze beleidsregel kunnen een beroep doen op de gemeente voor gedeeltelijke financiering van de kosten voor groot onderhoud, uitbreiding, renovatie, herbouw of nieuwbouw van de accommodatie.

5 Eisen met betrekking tot de accommodatie voor het hanteren van deze beleidsregel

Het college beoordeelt op basis van de hieronder vermelde voorwaarden / uitgangspunten of de beleidsregel van toepassing wordt verklaard op de accommodatie waarvoor een verzoek tot financiële tegemoetkoming is ontvangen.

Bij de overweging om tot verstrekking van subsidie over te gaan is bepalend de beschikbaarheid van andere accommodaties waar de gewenste activiteiten zouden kunnen plaatsvinden.

afbeelding binnen de regeling

Om met succes een beroep te kunnen doen op deze beleidsregel dient de accommodatie te voldoen aan onderstaande eisen.

De accommodatie dient:

 • 1.

  gelegen te zijn binnen de gemeentegrenzen;

 • 2.

  geëxploiteerd te worden door een stichting en/of vereniging en niet commercieel geëxploiteerd te worden;

 • 3.

  openbaar toegankelijk te zijn;

 • 4.

  vooral in gebruik te zijn voor activiteiten ten behoeve van de eigen inwoners;

 • 5.

  toegankelijk te zijn voor personen met een lichamelijke beperking;

 • 6.

  vooral in gebruik te zijn voor activiteiten die door vrijwilligersorganisaties worden georganiseerd;

 • 7.

  voor minimaal 90% benut te worden voor activiteiten die passen binnen het gemeentelijk beleid;

 • 8.

  wekelijks, met uitzondering van de vakantieperioden, intensief wordt gebruikt ten behoeve van activiteiten als hierboven bedoeld;

 • 9.

  structureel, beoordeeld wordt een periode van vijf jaar, voldoende leden/bezoekers te trekken om te kunnen voorzien in een kostendekkende exploitatie van de accommodatie.

6 Criteria met betrekking tot medefinanciering door de gemeente

Indien een organisatie een beroep doet op deze beleidsregel, is het onderstaande van toepassing:

afbeelding binnen de regeling

6.1 Algemeen

 • 1.

  De gemeente verstrekt geen leningen of garantstellingen aan organisaties om bouwkundige aanpassingen financieel mogelijk te maken.

 • 2.

  Het is geen automatisme dat een accommodatie onverkort wordt aangepast aan nieuwe eisen van een sportbond, zeker niet indien die gepaard gaan met een forse verbouwing en dus grote investering. Voorbeeld hierbij is het verzetten van muren of vergroten van kleedkamers. Het college oordeelt of het aantal uren gebruik dat is onderworpen aan de bondseisen in een redelijke verhouding staat tot de te maken kosten.

 • 3.

  Verhuizing naar elders:

 • Indien een accommodatie op verzoek van de gemeente verhuist naar een andere locatie binnen de gemeente, komt een deel van de kosten voor rekening van de verhuizende organisatie. De gemeente bepaalt in overleg (maatwerk) met deze organisatie het door hen te betalen deel.

 • Daarbij wordt rekening gehouden met de mate waarin de verhuizing was voorzien. Bovendien wordt rekening gehouden met de reserves / voorzieningen die de organisatie heeft opgebouwd, of in alle redelijkheid heeft kunnen opbouwen, voor groot onderhoud, uitbreiding, renovatie, herbouw of nieuwbouw van de accommodatie.

 • 4.

  Samengaan van twee of meer organisaties

 • Indien twee of meer organisaties samen gaan en daardoor een nieuwe accommodatie is vereist beoordeelt de gemeente op basis van maatwerk of zij een financiële bijdrage levert.

 • 5.

  Indien de gemeente positief besluit op een verzoek als bedoeld in 6.1.3 of 6.1.4 is zij niet gehouden toepassing te geven aan de tabel zoals die is opgenomen onder 6.2.10 van deze regeling.

 • 6.

  Op basis van “maatwerk” kan het college besluiten dat ook aan andere, nader te stellen, voorwaarden dan in dit hoofdstuk worden genoemd, dient te worden voldaan.

6.2 Met betrekking tot de opstallen

 • 1.

  De gemeente verstrekt alleen een tegemoetkoming in de kosten van groot onderhoud, uitbreiding, renovatie, herbouw of nieuwbouw van een accommodatie. De kosten van dagelijks én regulier onderhoud komen voor rekening van de eigenaar.

 • 2.

  Er wordt geen financiële bijdrage verstrekt voor aanvullende verenigingsvoorzieningen.

 • 3.

  Bij het beoordelen van de subsidieaanvraag wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de aanvrager voor de bouw, onderhoud en duurzaamheidsaanpassingen van haar accommodatie mogelijk een beroep kan doen op de (landelijke) subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA) en/of mogelijk andere van toepassing zijnde subsidieregelingen.

 • 4.

  De tegemoetkoming wordt berekend op basis van “genormeerde bedragen” en wordt bepaald aan de hand van de tabel zoals die is opgenomen onder punt 10 van dit hoofdstuk.

 • 5.

  Om op sociale, maatschappelijke, demografische en beleidsmatige golfbewegingen voorbereid te zijn, dient flexibel/modulair te worden gebouwd waardoor aanpassing eenvoudig mogelijk is.

 • 6.

  Een accommodatie dient zo veel mogelijk ingericht te zijn voor multifunctioneel gebruik.

 • 7.

  Indien een accommodatie moet worden aangepast om (beter) toegankelijk te zijn voor mensen met fysieke beperkingen, verstrekt de gemeente slechts een bijdrage indien het college van mening is dat de kosten van de bouwkundige aanpassing in redelijke verhouding staan tot het gebruik van de accommodatie.

 • 8.

  Indien de gemeente financieel bijdraagt kunnen daaraan voorwaarden worden verbonden met betrekking tot duurzaamheid en het toekomstig onderhoud.

 • 9.

  Op verzoek van de gemeente dient de eigenaar van de accommodatie een vertegenwoordiger van de gemeente in de gelegenheid te stellen een bouwkundige schouw van de accommodatie te (laten) verrichten.

 • 10.

  Berekening van de gemeentelijke bijdrage vindt plaats op grond van onderstaande tabel.

 • Daarin is aangegeven welk deel van de kosten voor rekening van de gemeente komt en welk deel voor rekening van de eigenaar/gebruiker is.

 • Uitgangspunt bij het opstellen van de tabel, zijn de mogelijkheden die de eigenaar/gebruiker van een accommodatie heeft om zelf inkomsten te verwerven.

 • Tot categorie A behoren de organisaties:

  • -

   die niet beschikken over een kantine en

  • -

   naast reguliere inkomsten uit verhuur en/of reclame slechts incidenteel inkomsten hebben uit activiteiten die niet tot hun kerntaak behoren.

 • Tot categorie B behoren de organisaties:

  • -

   die wel beschikken over een kantine of

  • -

   beschikken over een para commerciële horecavergunning

 • Indeling naar Categorie

  Omschrijving van de categorie

  Deel

  gemeente

  Deel

  aanvrager

  A

  • -

   Verenigingen zonder kantine.

  2/3

  1/3

  B

  • -

   Verenigingen met kantine.

  • -

   Omniverenigingen.

  1/3

  2/3

 • 11.

  Het deel dat in de tabel is genoemd, wordt berekend over de kosten die op grond van de kruisjeslijst voor rekening van de gebruiker komen nádat de BOSA regeling en/of eventueel andere van toepassing zijnde subsidieregelingen zijn toegepast.

afbeelding binnen de regeling

6.3 Met betrekking tot de opstallen

 • 1.

  De speel- en trainingsvelden van de voet- en handbalverenigingen, alsook van de atletiekvereniging, zijn eigendom van de gemeente. De kosten van aanleg van nieuwe speel- en trainingsvelden komen daarom voor rekening van de gemeente, mits op bestaande velden goed huisvaderschap is toegepast.

 • De gemeente verhuurt de velden tegen een marktconform tarief aan de gebruikers. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de “consumentenprijsindex alle huishoudens”.

 • Voor verenigingen met een beperkt aantal leden kan het college een huurreductie toepassen. Jaarlijks beoordeelt het college of deze huurreductie ook voor het opvolgende jaar wordt toegepast.

 • Voor de overige sportvelden is het onderstaande van toepassing:

 • 2.

  De speel- en trainingsvelden voor zover niet als onder 6.3.1 genoemd, zoals bijvoorbeeld de tennisbanen, zijn in eigendom en onderhoud bij de betreffende vereniging.

 • Deze zijn zelf geheel verantwoordelijk voor de kosten van aanleg en onderhoud.

  afbeelding binnen de regeling

 • 3.

  Een nieuw sportveld wordt slechts aangelegd als er sprake is van structurele overschrijding van de normen die de betreffende nationale sportbond hanteert.

 • 4.

  In beginsel wordt niet uitgegaan van de aanleg van kunststofvelden. Alleen als er sprake is van het structureel overschrijden van de normering betreffende het gebruik van natuurgrasvelden in combinatie met het ontbreken van mogelijkheden tot het aanleggen van nieuwe natuurgrasvelden op, of aanpalend aan, het bestaande complex zal een zorgvuldige afweging plaatsvinden.

 • Van een structurele overschrijding is sprake als er gedurende de laatste drie seizoenen sprake is geweest van een overschrijding van de normen én de verwachting is dat daarvan ook gedurende tenminste de komende vijf seizoenen sprake zal zijn.

 • Voor de vaststelling van de noodzakelijkheid van de kosten wordt voor wat betreft het aantal en de afmeting van speelvelden, kleedkamers en dergelijke, aangesloten bij de eisen/normering die vanuit de desbetreffende nationale sportbond worden gesteld om het sporten op recreatief niveau mogelijk te maken.

 • 5.

  Bij de aanleg van een kunststofveld geldt de voorwaarde tot derden gebruik door non-profit organisaties.

 • Indien de hoofdgebruiker daaraan geen medewerking wil verlenen wordt geen kunststofveld aangelegd, of komen de totale kosten daarvan voor rekening van de hoofdgebruiker.

 • 6.

  De vereniging die de buitensportaccommodatie in gebruik heeft kan zelfstandig besluiten de accommodatie beschikbaar te stellen voor incidenteel gebruik door non-profit organisaties.

 • De vereniging is echter aansprakelijk voor alle schade aan de accommodatie die uit derden gebruik voortvloeit.

 • 7.

  Overdracht van het eigendom van de grond vindt niet plaats.

 • 8.

  De gemeente is alleen verantwoordelijk voor de elementen op en rondom de velden die primair noodzakelijk zijn om sportbeoefening mogelijk te maken.

 • De verdeling van de verantwoordelijkheden (en dus kosten) tussen gemeente en gebruiker is weergegeven in de bijlage bij deze beleidsregel; de kruisjeslijst.

7 Het indienen van een subsidieverzoek

Deze nota accommodatie beleid is een beleidsregel op basis van de Algemene Subsidie Verordening (ASV).

Om een beroep op deze beleidsregel te kunnen doen, dient een aanvraagformulier te worden ingediend voor een “investeringssubsidie”.

De procedure daarvoor alsook nadere informatie is te vinden op de gemeentelijke website: www.koggenland.nl/welzijnssubsidies.

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

8 Intrekking / Inwerkingtreding

Intrekking / Inwerkingtreding:

Onder intrekking van de “Beleidsregel Accommodatiebeleid 2016”, vastgesteld in de vergadering van het college 12 november 2015, treedt deze beleidsregel in werking met ingang van 1 september 2022.

Overgangsbepaling:

Aanvragen die voor de datum van inwerkingtreding van deze beleidsregel zijn ingediend worden behandeld op basis van de “Beleidsregel Accommodatiebeleid 2016”.

Ondertekening

Bijlage: Kruisjeslijst met betrekking tot de sportaccommodatiesDeze bijlage omvat een kruisjeslijst waarin is aangegeven welke partij verantwoordelijk is, ook financieel, voor het onderhoud en/of herstel/vervanging van de in het schema opgenomen zaken.

Omdat deze beleidsregel voor wat betreft sport alleen van toepassing is op de voetbal-, handbal-, en atletiekverenigingen, is deze lijst alleen van toepassing op die speelvelden.

Ale kosten voor de overige speelvelden, komen geheel voor rekening van de eigenaar/gebruiker.

De elementaire vaste speelveldelementen zijn beschreven in deze kruisjeslijst.

In zaken waarin deze lijst niet voorziet, beslist het college.

afbeelding binnen de regeling

KUNSTSTOFVELD

Regulier onderhoud

gemeente

gebruiker

Bladblazen/schoonhouden veld

 

x

Borstelen

 

x

Infill verspreiden (uitkloppen in doelgebied)

 

x

Vegen

 

x

Voetbaldoel (vast) op hoogte stellen

 

x

Cornervlag plaatsen/afhalen

 

x

Doelnetten afhalen/omhoog hangen

 

x

Inspectie algemeen

 

x

Voetbaldoel (los) plaatsen en afhalen

 

x

Voetbaldoel (vast) plaatsen en afhalen (direct voor - en na seizoen)

 

x

 
 

Groot onderhoud/vervanging

gemeente

gebruiker

Drainage controle (eventueel doorspuiten)

x

 

Infill reinigen, aanvullen, opborstelen en egaliseren

x

 

Inspectie veld (infill, naden, belijning)

x

 

Keuring NOC*NSF

x

 

Onkruidbestrijding

x

 

 
 

Materialen

 
 

Bladblazer

x

 

Borstelmat

x

 

Driehoeksborstel

x

 

Sleepnet

x

 

Tuintrekker

x

 

 
 

Renovatie

 
 

Renovatie doelgebied

x

 

Renovatie toplaag

x

 

Renovatie toplaag/onderlaag/drainage

x

 

NATUURGRASVELD

Regulier onderhoud

gemeente

gebruiker

Maaien (inclusief handmatig bijmaaien)

x

 

Belijnen (met spuitverf)

 

x

Cornervlag plaatsen/afhalen

 

x

Doelnetten afhalen/omhoog hangen

 

x

Mollenbestrijding

 

x

Speelschade herstel

 

x

Uitzetten bestaand veld en plaatsen doelen

 

x

Voetbaldoel (los) plaatsen en afhalen

 

x

Voetbaldoel (vast) plaatsen en afhalen (direct voor - en na seizoen)

 

x

Voetbaldoel (vast) op hoogte stellen

 

x

 
 

Groot onderhoud

gemeente

gebruiker

Bemesten

x

 

Beregenen

x

 

Bezanden

x

 

Drainage controle (eventueel doorspuiten)

x

 

In- of doorzaaien

x

 

Onkruidbestrijding

x

 

Prikken, wiedeggen, vegen, slepen

x

 

Rollen veld

x

 

Verticuteren/beluchten

x

 

 
 

Renovatie

gemeente

gebruiker

Renovatie toplaag

x

 

Renovatie toplaag/onderlaag/drainage

x

 

OVERIG

Groenvoorziening

gemeente

gebruiker

Bomen

x

 

Bosplantsoen

x

 

Gras maaien inclusief bijmaaien obstakels (gazon/berm)

x

 

Hagen

x

 

Heesters

x

 

Watergang (schouwen)

x

 

 
 

Meubilair

gemeente

gebruiker

Hek/poort (omheining)

x

 

Straatverlichting

x

 

Afvalbak

 

x

Fietsbeugel

 

x

Lichtbord/bak reclame

 

x

Paaltjes

 

x

Naam-/nummerplaat

 

x

Zitbank

 

x

 
 

Speelveld elementen

gemeente

gebruiker

Cornervlag

 

x

Doel vast

x

 

Doel los

 

x

Doelnet

 

x

Ballenvanger

 

x

Hek (rondom het hoofdveld)

x

 

Hek overig

 

x

Lichtmast (trainingsveld/kunstgrasveld)

x

 

Lichtmast (natuurgras wedstrijdveld)

 

x

Pomp (t.b.v. drainage)

x

 

Borstel voetbalschoenen

 

x

Dug-out

 

x

Reclamebord

 

x

Scorebord

 

x