Regeling vervallen per 01-02-2023

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 Middelburg

Geldend van 22-04-2022 t/m 31-01-2023 met terugwerkende kracht vanaf 22-04-2022

Intitulé

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 Middelburg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg;

gelet op:

titel 4.3. van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 35 van de Participatiewet;

de op 5 juli 2022 door de minister aangekondigde verhoging van de energietoeslag en de verlenging van de looptijd;

Het advies van de Sociale Cliëntenraad Walcheren.

Overwegende dat:

Het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2022;

Omdat het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand Middelburg.

Besluit vast te stellen de volgende beleidsregel(s):

Eenmalige energietoeslag 2022 Middelburg.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • 1. Wet: Participatiewet

 • 2. College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg

 • 3. Inkomen; alle middelen zoals bedoel in artikel 31 en 32 van de wet

 • 4. Peildatum: 1 februari 2022

 • 5. Referteperiode: 1 januari 2022 tot en met 31 januari 2022

 • 6. Dagelijks Bestuur; het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren

Artikel 2. Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

 • 1. De eenmalige energietoeslag 2022 van € 1.300,00 is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3. Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 4. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

 • a. In een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

 • b. Jonger is dan 21 jaar waarbij zich geen situatie voordoet zoals bedoeld in artikel 12 onder a en b van de wet;

 • c. Kamerbewoner is;

 • d. niet zelfstandig verantwoordelijk is voor de betaling van de energierekening aan de energieleverancier.

 • e. Is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

Artikel 3. Ambtshalve toekenning

 • 1.

  Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en op de peildatum:

 • a.

  Algemene bijstand ontvangen; of

 • b.

  Een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ; of

 • c.

  Een uitkering voor levensonderhoud ontvangen op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz); of

 • d.

  Gebruik maken van het minimabeleid zoals de regeling Chronisch zieken en gehandicapten en individuele inkomenstoeslag; of

 • e.

  Een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO)ontvangen op grond van artikel 47a van de wet;

Ontvangen de eenmalige energietoeslag ambtshalve.

Artikel 4. Aanvraag en beoordeling

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2022 kunnen digitaal een aanvraag indienen via www.orioniswalcheren.nl met gebruikmaking van het aanvraagformulier. In afwijking van deze digitale aanvraag is, bij bijzondere omstandigheden, een schriftelijke aanvraag mogelijk met een door het Dagelijks Bestuur vastgesteld formulier.

 • 2.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag 2022 kan worden ingediend tot en met 31 januari 2023.

 • 3.

  Ongeacht het bepaalde onder artikel 1 lid 5 zijn er situaties denkbaar waarbij de aanvrager op de peildatum weliswaar niet voldeed aan de voorwaarden voor de energietoeslag maar dit slechts van korte duur was. Wanneer aanvrager voor een periode gelijk aan of langer dan 6 maanden binnen het kalenderjaar 2022 aan de voorwaarden voldoet is afwijking op de referteperiode in de beoordeling aan de orde.

Artikel 5. Hardheidsclausule

 • 1.

  In situaties waarin deze beleidsregels niet voorzien en dringende redenen noodzaken tot de toekenning van de eenmalige energietoeslag, beslist het Dagelijks Bestuur.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking met ingang van 22 april 2022.

 • 2. Deze beleidsregels worden aangehaald als: “Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 Middelburg”.

 • 3. Deze beleidsregels vervallen op 1 februari 2023.

Aldus vastgesteld op 4 oktober 2022.

Het college van burgemeester en wethouders van Middelburg

De secretaris, De burgemeester,

Mr. A. van den Brink Mr. H.M. Bergmann

Artikelsgewijze toelichting

Artikel1

Deze beleidsregels staan niet op zichzelf maar zijn gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat indien niet aan de voorwaarden van de wet wordt voldaan, bijvoorbeeld omdat iemand op de peildatum geen rechthebbende is, geen aanspraak kan worden gemaakt op de energietoeslag.

Artikel 2

In dit artikel wordt nadere invulling gegeven aan de gemeentelijke beleidsvrijheid. Het kabinet heeft met VNG en Divosa afgesproken dat wordt ingezet op het verstrekken van een eenmalige energietoeslag van € 1.300,00 als richtbedrag. Wij volgen deze aanbeveling.

In het belang van een snelle uitvoerbaarheid van de regeling, wordt het vermogen van aanvragers buiten beschouwing gelaten. Het recht op energietoeslag wordt dus alleen bepaald op basis van het (huishoud)inkomen. Hierbij is, in aansluiting op de aanbevelingen vanuit het Rijk, gekozen voor een inkomensgrens van 130% van de toepasselijke bijstandsnorm. Op grond van artikel 31, lid 2 van de Participatiewet wordt een aantal inkomensbestanddelen, zoals huur- en zorgtoeslag, genoemd die niet tot de middelen worden gerekend. Deze inkomensbestanddelen worden dan ook voor het recht op eenmalige energietoeslag buiten beschouwing gelaten.

De energietoeslag is een vorm van bijstand en dus gelden ook de uitsluitingsgronden van de bijstand. Het recht op de energietoeslag is op grond van artikel 11 van de wet beperkt tot Nederlanders en daar aan gelijkgestelden, die woonachtig zijn- en rechtmatig verblijven in Nederland. Daarnaast zijn ook de uitsluitingsgronden van artikel 12 met betrekking tot de onderhoudsplicht ouders van kinderen 18 tot en met 20 jaar en artikel 13 met betrekking tot uitsluiting van bijstand van de wet van toepassing. Verder worden in deze beleidsregels personen die niet zelfstandig verantwoordelijk zijn voor de betaling van de energiekosten uitgesloten van de energietoeslag. Dit kan onder meer gelden voor personen die verblijven in een inrichting in de zin van de wet, personen met een briefadres en kamerbewoners. Op deze wijze komt de financiële ondersteuning terecht bij huishoudens die daadwerkelijk zelfstandig de kosten van energie hebben.

Artikel 3

De gemeente kan de eenmalige energietoeslag ook ambtshalve vaststellen en verstrekken. Een aanvraag is dan niet nodig. Om de uitvoeringskosten te beperken wordt de energietoeslag waar mogelijk ambtshalve toegekend. In deze beleidsregels is de op 5 juli 2022 door de minister aangekondigde verhoging van de energietoeslag met € 500,00 naar een richtbedrag van € 1.300,00 verwerkt. Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving en op 1 september 2022 een toeslag hebben ontvangen van € 800,00, ontvangen de nabetaling van € 500,00 uiterlijk 1 november 2022.

Artikel 4

Een bestuursorgaan kan bepalen hoe een aanvraag ingediend kan worden. De meest eenvoudige methode is het indienen van een aanvraag via de website www.orioniswalcheren.nl. Daarnaast is het vanzelfsprekend mogelijk een schriftelijke aanvraag te doen met een door het Dagelijks Bestuur vastgesteld formulier dat, op verzoek, door Orionis Walcheren zal worden toegezonden/ uitgereikt. Medewerkers van Orionis Walcheren kunnen ook de inwoner helpen om een mondelinge aanvraag ‘op schrift te stellen’ door deze digitaal in te dienen. De inwoner krijgt altijd een bewijs van het indienen van de aanvraag.

De energietoeslag is eenmalig en heeft betrekking op het kalenderjaar 2022. De termijn voor uitbetaling is verlengd tot 1 juli 2023 maar de gemeente is vrij om de aanvraagperiode te bepalen. Omdat de aanbeveling van het kabinet eruit bestaat de toeslag zoveel mogelijk uit te betalen in 2022 wordt 31 januari 2023 als uiterste aanvraagdatum vastgesteld.

Artikel 5

Wanneer de aanvrager niet in aanmerking komt voor een energietoeslag kan het dagelijks bestuur, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een toeslag, indien zeer dringende redenen hiertoe noodzaken.

Er zijn situaties denkbaar waarbij de aanvrager op peildatum weliswaar niet voldeed aan de voorwaarden voor de energietoeslag maar deze uitsluitingsgrond slechts van korte duur was. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer aanvrager op 1 maart 2022 voor het eerst zelfstandige huisvesting heeft of er een daling van het inkomen is. De gemeente heeft als uitgangspunt dat wanneer aanvrager voor een periode gelijk aan of langer dan 6 maanden binnen het kalenderjaar 2022 aan de voorwaarden voldoet, afwijking van de referteperiode aan de orde is zoals beschreven in artikel 4 lid 3 van deze beleidsregels.