Aanwijzing functionaris gegevensbescherming (FG)

Geldend van 14-10-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Aanwijzing functionaris gegevensbescherming (FG)

De raad van de gemeente Land van Cuijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 juli 2022;

gelet op de artikelen 37-39 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, artikelen 34 en 36 van de Wet politiegegevens en titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

  • 1.

    de werknemer die is aangesteld in de functie van Functionaris Gegevensbescherming als zodanig aan te wijzen als bedoeld in de AVG en de Wpg voor de gemeenteraad van de gemeente Land van Cuijk;

  • 2.

    dit besluit treedt in werking op de dag na datum bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Land van Cuijk in zijn openbare vergadering van 29 september 2022.

De griffier,

Richard van der Weegen

De voorzitter,

Wim Hillenaar