Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 27 september 2022 houdende regels omtrent het verstrekken van bijdragen voor gedeelde mobiliteit (Bijdrageregeling Gedeelde Mobiliteit Noord-Brabant)

Geldend van 18-04-2024 t/m heden

Intitulé

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 27 september 2022 houdende regels omtrent het verstrekken van bijdragen voor gedeelde mobiliteit (Bijdrageregeling Gedeelde Mobiliteit Noord-Brabant)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op artikel 2 van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten de uitvoering van de provinciale visie Gedeelde Mobiliteit Is Maatwerk willen organiseren in de vorm van een regeling voor de provinciale financiële bijdrage;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Abv: Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant;

BravoFlex -project: project voor vraagafhankelijk vervoer van halte naar halte.

Artikel 2 Doelgroep

Een bijdrage op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door gemeenten of gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 3 Activiteiten die in aanmerking komen voor een bijdrage

Een bijdrage kan worden verstrekt voor activiteiten gericht op de uitvoering van de provinciale visie Gedeelde Mobiliteit Is Maatwerk.

Artikel 4 Weigeringsgronden

Een bijdrage wordt geweigerd indien voor de activiteit reeds een bijdrage dan wel subsidie is verstrekt op grond van deze of een andere provinciale regeling.

Artikel 5 Vereisten voor een bijdrage

Om voor een bijdrage als bedoeld in artikel 3 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de activiteiten worden uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;

 • b.

  de activiteiten zijn genoemd in de lijst, opgenomen in bijlage 1, 2, 3 of 4 behorende bij deze regeling.

Artikel 6 Vereisten aanvraag bijdrage

Een aanvraag voor een bijdrage:

 • a.

  wordt ingediend met gebruikmaking van het daartoe door Gedeputeerde Staten vastgestelde format aanvraagformulier;

 • b.

  wordt ingediend van:

  • 1°.

   1 november 2022 tot en met 23 december 2022;

  • 2°.

   4 maart 2023 tot en met 1 juli 2023;

  • 3°.

   24 oktober 2023 tot en met 23 november 2023;

  • 4°.

   15 april 2024 tot en met 31 mei 2024;

 • c.

  bevat een sluitende begroting.

Artikel 7 Kosten die in aanmerking komen voor een bijdrage

 • a.

  Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de bijdrage komen alle kosten in aanmerking voor een bijdrage;

 • b.

  In afwijking van onderdeel a komt compensabele of verrekenbare btw niet in aanmerking voor een bijdrage.

Artikel 8 Bijdrageplafond

Gedeputeerde Staten stellen het bijdrageplafond voor bijdragen als bedoeld in artikel 3 vast op:

 • a.

  € 750.000 voor de openstellingsperiode, bedoeld in artikel 6, onderdeel b, onder 1o, voor het kalenderjaar 2022;

 • b.

  € 750.000 voor de openstellingsperioden, bedoeld in artikel 6, onderdeel b, onder 2o en onder 3o, voor het kalenderjaar 2023;

 • c.

  € 750.000 voor de openstellingsperiode, bedoeld in artikel 6, onderdeel b, onder 4˚, voor het kalenderjaar 2024.

Artikel 9 Hoogte van de bijdrage

De hoogte van de bijdrage betreft:

 • a.

  het bedrag per project opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling, voor de periode genoemd in artikel 6, onderdeel b, onder 1˚;

 • b.

  het bedrag per project opgenomen in bijlage 2 bij deze regeling, voor de periode genoemd in artikel 6, onderdeel b, onder 2˚;

 • c.

  het bedrag per project opgenomen in bijlage 3 bij deze regeling, voor de periode genoemd in artikel 6, onderdeel b, onder 3˚;

 • d.

  het bedrag per project opgenomen in bijlage 4 bij deze regeling, voor de periode genoemd in artikel 6, onderdeel b, onder 4˚.

Artikel 10 Verdelingswijze

De bijdrage wordt verdeeld per project op grond van maatwerk en de behoefte van de desbetreffende gemeente of de gemeenschappelijke regeling, blijkend uit de ingediende projectbegroting en het projectplan.

Artikel 11 Verplichtingen van de bijdrageontvanger

 • 1. De bijdrageontvanger:

  • a.

   rondt het project uiterlijk 18 maanden na de verlening af;

  • b.

   in afwijking van onderdeel a rondt de bijdrageontvanger het project uiterlijk 36 maanden na de verlening af indien het project in bijlage 1 als Bravoflex-project is aangemerkt;

  • c.

   zorgt ervoor dat, indien door of namens hem een publicatie wordt gedaan met betrekking tot de te financieren activiteit, in die publicatie wordt vermeld dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant is of wordt gerealiseerd.

 • 2. Indien het project wegens onvoorziene omstandigheden niet kan worden afgerond binnen de termijn, genoemd in het eerste lid, onder a, en de bijdrageontvanger verlenging van die termijn wenselijk acht, kan hij uiterlijk de dag voor het verstrijken van die termijn schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij Gedeputeerde Staten tot verlenging met maximaal een jaar.

Artikel 12 Verantwoording

De bijdrageontvanger toont bij de aanvraag tot vaststelling van de bijdrage aan dat de activiteiten waarvoor de bijdrage is verleend, zijn verricht, dat de kosten in aanmerking komen voor een bijdrage en dat aan de aan de bijdrage verbonden verplichtingen is voldaan door middel van een projectrapportage.

Artikel 13 Bevoorschotting en betaling

 • 1. Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van 100% van het verleende bijdragebedrag.

 • 2. Het voorschot wordt in een keer betaald.

Artikel 14 Wijze van verstrekken

De bijdrage wordt verleend en op aanvraag vastgesteld op grond van artikel 12, onder c, van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant.

Artikel 15 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden in 2023 en vervolgens telkens na vier jaar aan Provinciale Staten een verslag over de werking van deze regeling in de praktijk.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 17 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Bijdrageregeling Gedeelde Mobiliteit Noord-Brabant.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 27 september 2022

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

mr. J.M. Smarius

Bijlage 1 behorende bij artikel 5, onder b, en artikel 9 van de Bijdrageregeling Gedeelde Mobiliteit Noord-Brabant

 

aanvrager

naam project

Aan te vragen bijdrage

1

Gemeente Altena

ANWB AutoMaatje

€ 6.500

2

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Projecten Toegankelijkheid

€ 170.000

3

Regio West-Brabant

Mentale toegankelijkheid 2022

€ 110.950

4

Samenwerkingsverband kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost (Regiotaxi Noordoost-Brabant)

Project OV-Opstapdagen

€ 17.100

Bijlage 2 behorende bij artikel 5, onder b, en artikel 9 van de Bijdrageregeling Gedeelde Mobiliteit Noord-Brabant

 

aanvrager

naam project

Aan te vragen bijdrage

5

Regio West-Brabant

Doorontwikkeling organisatie naar Flex

€ 50.000

6

Gemeente Reusel-de Mierden

ANWB AutoMaatje

€ 6.500

7

Gemeente Bergeijk

ANWB AutoMaatje

€ 6.500

8

Gemeente Eindhoven

Doorontwikkeling organisatie

€ 7.000

9

Samenwerkingsverband kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost (Regiotaxi Noordoost-Brabant)

Praktijkdagen 2023

€ 4.235

Bijlage 3 behorende bij artikel 5, onder b, en artikel 9 van de Bijdrageregeling Gedeelde Mobiliteit Noord-Brabant

 

Aanvrager

Naam project

Aan te vragen bijdrage

10

Regio West-Brabant

Mentale toegankelijkheid 2023

€ 83.000

11

Gemeente Maashorst

MuzeMobiel

€ 8.000

12

Gemeente Gilze-Rijen

Voor Elkaar Pas Gilze-Rijen

€ 11.850

13

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Vervoervoormij.nl Noord-Brabant deel 1

€ 53.080

14

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Mentale toegankelijkheid 2023

€ 41.250

Bijlage 4 behorende bij artikel 5, onder b, en artikel 9 van de Bijdrageregeling Gedeelde Mobiliteit Noord-Brabant

 

Aanvrager

Naam project

Aan te vragen bijdrage

15

Regio West-Brabant

Mentale toegankelijkheid 24

€ 39.350

16

Regio West-Brabant

Doorontwikkeling 2024 Bravoflex West Brabant

€ 37.250

17

Gemeente Best

ANWB AutoMaatje Best

€ 6.000

18

Gemeente Nuenen

Plusbus Nuenen

€ 8.500

19

Gemeente Rucphen

Doorstart Dorpsbus Sprundel

€ 6.500

20

Gemeente Boekel

Ritjes InBoekel

€ 3.500

21

Gemeente Gemert-Bakel

Pilot Vervoerarmoede Gemert-Bakel

€ 7.350

22

Gemeente Eindhoven

Pilot Vervoerarmoede Eindhoven

€ 7.350

23

Gemeente 's-Hertogenbosch

Pilot Vervoerarmoede Den Bosch

€ 7.350

24

Gemeente 's-Hertogenbosch

ANWB AutoMaatje Den Bosch

€ 6.500

25

Gemeente 's-Hertogenbosch

Planningssoftware Seniorenbus Den Bosch

€ 6.500