Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 27 september 2022 houdende regels omtrent het verstrekken van bijdragen voor gedeelde mobiliteit (Bijdrageregeling Gedeelde Mobiliteit Noord-Brabant)

Geldend van 04-03-2023 t/m 20-10-2023

Intitulé

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 27 september 2022 houdende regels omtrent het verstrekken van bijdragen voor gedeelde mobiliteit (Bijdrageregeling Gedeelde Mobiliteit Noord-Brabant)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op artikel 2 van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten de uitvoering van de provinciale visie Gedeelde Mobiliteit Is Maatwerk willen organiseren in de vorm van een regeling voor de provinciale financiële bijdrage;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Abv: Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant;

BravoFlex -project: project voor vraagafhankelijk vervoer van halte naar halte.

Artikel 2 Doelgroep

Een bijdrage op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door gemeenten of door of namens Regiotaxi-regio’s.

Artikel 3 Activiteiten die in aanmerking komen voor een bijdrage

Een bijdrage kan worden verstrekt voor activiteiten gericht op de uitvoering van de provinciale visie Gedeelde Mobiliteit Is Maatwerk.

Artikel 4 Weigeringsgronden

Een bijdrage wordt geweigerd indien voor de activiteit reeds een bijdrage dan wel subsidie is verstrekt op grond van deze of een andere provinciale regeling.

Artikel 5 Vereisten voor een bijdrage

Om voor een bijdrage als bedoeld in artikel 3 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de activiteiten worden uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;

 • b.

  de activiteiten zijn genoemd in de lijst opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze regeling.

Artikel 6 Vereisten aanvraag bijdrage

Een aanvraag voor een bijdrage:

 • a.

  wordt ingediend met gebruikmaking van het daartoe door Gedeputeerde Staten vastgestelde format aanvraagformulier;

 • b.

  wordt ingediend van 1 november 2022 tot en met 1 juli 2023;

 • c.

  bevat een sluitende begroting.

Artikel 7 Kosten die in aanmerking komen voor een bijdrage

 • a.

  Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de bijdrage komen alle kosten in aanmerking voor een bijdrage;

 • b.

  In afwijking van onderdeel a komt compensabele of verrekenbare btw niet in aanmerking voor een bijdrage.

Artikel 8 Bijdrageplafond

Gedeputeerde Staten stellen het bijdrageplafond voor bijdragen als bedoeld in artikel 3 voor de periode, genoemd in artikel 6, onder b, vast op € 750.000.

Artikel 9 Hoogte van de bijdrage

De hoogte van de bijdrage betreft het bedrag per project, opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 10 Verplichtingen van de bijdrageontvanger

 • 1. De bijdrageontvanger:

  • a.

   rondt het project uiterlijk 18 maanden na de verlening af;

  • b.

   in afwijking van onderdeel a rondt de bijdrageontvanger het project uiterlijk 36 maanden na de verlening af indien het project in bijlage 1 als Bravoflex-project is aangemerkt;

  • c.

   zorgt ervoor dat, indien door of namens hem een publicatie wordt gedaan met betrekking tot de te financieren activiteit, in die publicatie wordt vermeld dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant is of wordt gerealiseerd.

 • 2. Indien het project wegens onvoorziene omstandigheden niet kan worden afgerond binnen de termijn, genoemd in het eerste lid, onder a, en de bijdrageontvanger verlenging van die termijn wenselijk acht, kan hij uiterlijk de dag voor het verstrijken van die termijn schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij Gedeputeerde Staten tot verlenging met maximaal een jaar.

Artikel 11 Verantwoording

De bijdrageontvanger toont bij de aanvraag tot vaststelling van de bijdrage aan dat de activiteiten waarvoor de bijdrage is verleend, zijn verricht, dat de kosten in aanmerking komen voor een bijdrage en dat aan de aan de bijdrage verbonden verplichtingen is voldaan door middel van een projectrapportage.

Artikel 12 Bevoorschotting en betaling

 • 1. Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van 100% van het verleende bijdragebedrag.

 • 2. Het voorschot wordt in een keer betaald.

Artikel 13 Wijze van verstrekken

De bijdrage wordt verleend en op aanvraag vastgesteld op grond van artikel 12, onder c, van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant.

Artikel 14 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden in 2023 en vervolgens telkens na vier jaar aan Provinciale Staten een verslag over de werking van deze regeling in de praktijk.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Bijdrageregeling Gedeelde Mobiliteit Noord-Brabant.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 27 september 2022

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

mr. J.M. Smarius

Bijlage 1 behorende bij artikel 5 van de Bijdrageregeling Gedeelde Mobiliteit Noord-Brabant

Projecten

 

aanvrager

naam project

Aan te vragen bijdrage

1

Gemeente Altena

ANWB AutoMaatje

€ 6.500

2

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Projecten Toegankelijkheid

€ 170.000

3

Regio West-Brabant

Mentale toegankelijkheid 2022

€ 110.950

4

Regiotaxi Noordoost-Brabant

Project OV-Opstapdagen

€ 17.100

5

Regio West-Brabant

Doorontwikkeling organisatie naar Flex

€ 50.000

6

Gemeente Reusel-de Mierden

ANWB AutoMaatje

€ 6.500

7

Gemeente Bergeijk

ANWB AutoMaatje

€ 6.500

8

Gemeente Eindhoven

Doorontwikkeling organisatie

€ 7.000

9

Regiotaxi Noordoost-Brabant

Praktijkdagen 2023

€4.235,-