Regeling vervalt per 31-12-2026

Nadere regel subsidie dierenweides gemeente Utrecht

Geldend van 14-10-2022 t/m 30-12-2026

Intitulé

Nadere regel subsidie dierenweides gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

 • gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

 • gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

 • en gelet op het door de gemeenteraad vastgestelde ‘Nota Dierenwelzijn’ (actualisatie december 2019)

Overwegende dat:

 • er geen nadere regel subsidie dierenweides is;

 • besluiten vast te stellen de volgende Nadere regel subsidie dierenweides gemeente Utrecht 2023 – 2026 gemeente Utrecht.

Artikel 1 Definities

In deze nadere regel wordt verstaan onder dierenweides:

 • a.

  Dierenweides zijn kijkweides, waarbij de dieren door een hek gescheiden zijn van publiek.

 • b.

  Een dierenweide is niet vrij toegankelijk voor publiek i.v.m. de rust en het welzijn van de dieren.

 • c.

  Een dierenweide is alleen toegankelijk bij aanwezigheid van vrijwilligers/verzorgers.

 • d.

  De dieren worden dagelijks verzorgd en gecontroleerd op gezondheid.

 • e.

  De dagelijkse verzorging van de dieren wordt gedaan door vrijwilligers.

 • f.

  Dierenweides dragen bij aan informatie over welzijn en verzorging van dieren en omgeving.

Artikel 2 Doel

Deze Nadere regel heeft als doel: het waarborgen van een goede verzorging van de dieren, educatie en het in stand houden van de dierenweides, zodat alle inwoners van de gemeente Utrecht op een laagdrempelige manier in aanraking kunnen komen met dieren en hun gedrag.

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

De subsidie kan worden aangevraagd door:

 • a.

  Een vereniging of stichting met volledige rechtsbevoegdheid,

 • b.

  De verzorging van de dieren wordt uitsluitend gedaan met vrijwilligers.

 • c.

  De Wet Dieren geldt als normatief kader voor het houden van dieren.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat. Op het moment van vaststelling van deze beleidsregel bedraagt dit subsidieplafond € 47.000,- voor het jaar 2023.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  Dagelijks verzorgen van de dieren op de weide.

 • b.

  Onderhouden van het terrein en de opstallen, dierenverblijven.

 • c.

  Betalen van rekeningen, contributies en heffingen van gemeente en waterschap, KvK, energie en water.

 • d.

  Inschakelen van de dierenarts voor entingen en bij gezondheidsproblemen/-vragen.

 • e.

  Geven van informatie, en/of educatie en participatie aan/van publiek, niet zijnde evenementen met dieren of wedstrijden.

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

De subsidieaanvragers dienen hun aanvraag in via www.utrecht.nl/subsidie

De subsidieaanvraag moet voldoen aan de volgende eisen:

 • 1. Uit de aanvraag moet blijken dat wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in artikel 6, derde lid van de Algemene subsidieverordening.

 • 2. De aanvraag gaat in ieder geval vergezeld van de documenten die genoemd worden in de Algemene subsidieverordening, artikel 6, vierde lid:

  • a.

   een overzicht van de activiteiten met daarbij een omschrijving waarvoor subsidie wordt gevraagd en van de doelen van die activiteiten.

  • b.

   een financiële onderbouwing van de aanvraag die aansluit op het overzicht van de activiteiten. In deze onderbouwing staat per activiteit opgenomen welke materiële middelen nodig zijn voor de activiteiten. Tevens is het gevraagde subsidiebedrag helder onderbouwd met daarbij -indien van toepassing- een sluitende begroting met daarin alle inkomsten.

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

 • 1. Subsidieaanvrager dient uiterlijk 1 oktober van ieder jaar de aanvraag in bij het college van burgemeester en wethouders voor het daaropvolgende jaar. Voor het kalenderjaar 2023 wordt de aanvraag uiterlijk op 1 november 2022 ingediend.

 • 2. Subsidieaanvrager dient voor 1 juni van het opvolgende jaar een activiteitenverslag en een financieel verslag in van alle gemaakte kosten en ontvangen inkomsten.

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

Per aanvraag/aanvrager wordt maximaal € 20.000,- subsidie verleend.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

De aanvragen die tijdig en volledig zijn ontvangen worden op basis van de volgende criteria beoordeeld:

 • 1.

  Toetsing op artikel 5 en artikel 11 van deze Nadere regel subsidie,

 • 2.

  Na indiening van een activiteitenplan en een begroting worden deze getoetst.

 • 3.

  Indien het totaal van de aanvragen het subsidieplafond overschrijdt, dan worden de aanvragen die verleend gaan worden procentueel gelijkelijk gekort.

Artikel 10 Besluitvorming

Bij de besluitvorming geldt de volgende procedure:

De tijdig en volledig ontvangen aanvragen worden op basis van de in artikel 9 benoemde criteria beoordeeld. Burgemeester en wethouders beslissen binnen 13 weken over de aanvraag.

Artikel 11 Verplichtingen aan subsidieverlening

Verplichtingen aan subsidieverlening zijn:

 • a.

  Bij het houden van dieren op dierenweides staat het dierenwelzijn centraal.

 • b.

  De dieren krijgen passende/dagelijkse verzorging en huisvesting.

 • c.

  De dieren worden dagelijks gecontroleerd op afwijkende gezondheid en er wordt op tijd een dierenarts ingeschakeld.

 • d.

  De verzorging van de dieren wordt gedaan door vrijwilligers.

 • e.

  Dierenweides houden hun dierenpopulatie in evenwicht, rekening houdend met de beschikbare ruimte en de beschikbaarheid van vrijwilligers.

 • f.

  Tijdens aanwezigheid van vrijwilligers zijn deze aanspreekbaar voor informatie en vragen.

Artikel 12 Evaluatie

Het beleid m.b.t. dierenwelzijn waarvoor de subsidie wordt ingezet, wordt periodiek geëvalueerd. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van deze Nadere regel.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze Nadere regel treedt in werking op de dag na bekendmaking en geldt voor activiteiten van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2026.

Artikel 14 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als Nadere regel subsidie dierenweides 2023 – 2026 gemeente Utrecht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 4 oktober 2022.

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabrielle G.H.M. Haanen