Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Land van Cuijk 2022

Geldend van 14-10-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Land van Cuijk 2022

De raad van de gemeente Land van Cuijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 augustus 2022;

gelet op artikel 213a van de Gemeentewet;

besluit:

 • 1.

  per datum inwerkingtreding de volgende verordeningen vervallen te verklaren:

  • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Boxmeer 2004;

  • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Cuijk 2014;

  • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Grave 2014;

  • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Mill en Sint Hubert 2014;

  • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Sint Anthonis 2007;

 • 2.

  vast te stellen de navolgende verordening:

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Land van Cuijk 2022

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  doelmatigheid: de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen of met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt.

 • b.

  doeltreffendheid: de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

Het college bespreekt jaarlijks met de auditcommissie mogelijke onderwerpen voor een onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur.

Artikel 3. Onderzoeksplan

 • 1. Het college zendt voorafgaand aan de te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid een onderzoeksplan naar de raad.

 • 2. Het college stelt de rekenkamer tijdig op de hoogte van de onderzoeken die hij instelt.

Artikel 4. Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de besteding van de bijbehorende budgetten.

Artikel 5. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1. De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien noodzakelijk aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2. Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien noodzakelijk een plan van verbetering op. De rapportage en verbeterplannen worden aan de raad aangeboden in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting en jaarstukken. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6. Vervallen verklaren van oude verordeningen

De volgende verordeningen worden, op het moment van inwerkingtreding van de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Land van Cuijk 2022, vervallen verklaard:

 • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Boxmeer 2004;

 • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Cuijk 2014;

 • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Grave 2014;

 • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Mill en Sint Hubert 2014;

 • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Sint Anthonis 2007.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

 • 2. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Land van Cuijk 2022’.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Land van Cuijk

in zijn openbare vergadering van 3 oktober 2022.

De griffier,

Richard van der Weegen

De voorzitter,

Wim Hillenaar