Controleverordening gemeente Land van Cuijk 2022

Geldend van 14-10-2022 t/m heden

Intitulé

Controleverordening gemeente Land van Cuijk 2022

De raad van de gemeente Land van Cuijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 augustus 2022;

gelet op artikel 213 van de Gemeentewet;

besluit:

 • 1.

  de volgende verordeningen vervallen te verklaren:

  • Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Boxmeer 2005;

  • Controleverordening gemeente Cuijk 2014;

  • Controleverordening gemeente Grave 2011;

  • Controleverordening gemeente Mill en Sint Hubert 2014;

  • Controleverordening gemeente Sint Anthonis 2011;

 • 2.

  vast te stellen de navolgende verordening:

Controleverordening gemeente Land van Cuijk 2022

Artikel 1. Begrippen

 • a.

  accountant: de door de gemeenteraad benoemde accountantsorganisatie die belast is met de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening.

 • b.

  accountantscontrole: de controle van de in artikel 197 van de Gemeentewet bedoelde jaarrekening uitgevoerd door de raad benoemde accountant van:

  • -

   de getrouwe weergave van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de

  • -

   activa en passiva;

  • -

   Het oordeel over de getrouwheid van de door het college afgegeven rechtmatigheidsverantwoording dan wel het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder gemeentelijke verordeningen (Kadernota Rechtmatigheid 2022, Commissie BBV, augustus 2021) 1 ;

  • -

   de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken;

  • -

   het in overeenstemming zijn van de door het college opgestelde jaarrekening met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 186 Gemeentewet (Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten);

  • -

   de verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening.

Bij de controle zijn de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur zijn gesteld bepalend voor de uit te voeren werkzaamheden (artikel 213, lid 6 Gemeentewet); het besluit accountantscontrole decentrale overheden, de Kadernota Rechtmatigheid en de stellige uitspraken van de commissie Besluit begroting en verantwoording (BBV).

 • c.

  rechtmatigheid in het kader van de jaarrekening: het overeenstemmen van het tot stand komen van de financiële beheershandelingen en de vastlegging daarvan met de relevante wet- en regelgeving, zoals bedoeld in het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) (zie voetnoot 1).

 • d.

  deelverantwoording: een in opdracht van de raad ten behoeve van de verslaglegging opgestelde verantwoording van een afzonderlijke organisatie-eenheid binnen de gemeentelijke organisatie, welke verantwoording onderdeel uit maak van de jaarrekening.

Artikel 2. Opdrachtverlening accountantscontrole

 • 1. De raad benoemt de accountant die de accountantscontrole uitvoert.

 • 2. Het college bereidt in overleg met de raad de aanbesteding van de accountantscontrole voor.

 • 3. De raad stelt voor de aanbesteding van de accountantscontrole het programma van eisen vast. In het programma van eisen voor de accountantscontrole zijn de volgende punten opgenomen:

  • a.

   de toe te passen goedkeuringstoleranties, verantwoordingsgrens en afwijkende rapporteringtoleranties bij de controle van de jaarrekening;

  • b.

   de apart te controleren deelverantwoordingen en de daarbij toe te passen omvangbases, goedkeuringstoleranties, verantwoordingsgrens en afwijkende rapporteringtolerantie: Sisa, WNT, Wet open overheid (vanaf 2022);

  • c.

   de inrichtingseisen voor het verslag van bevindingen;

  • d.

   de eventueel aanvullende uit te voeren tussentijdse controles;

  • e.

   de frequentie en inrichtingseisen van de aanvullende tussentijdse rapportering en voor ieder afzonderlijk te controleren begrotingsjaar;

  • f.

   de posten van de jaarrekening en deelverantwoordingen met bijbehorende afwijkende rapporteringtoleranties waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht besteedt;

  • g.

   de gemeentelijke producten en of organisatieonderdelen met bijbehorende afwijkende rapporteringtoleranties, waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht besteedt.

 • 4. Van lid 3, letters f en g kan de raad afwijken als hij dit in het programma van eisen opneemt. In het programma van eisen moet de raad opnemen dat er jaarlijks overleg plaatsvindt voorafgaand aan de accountantscontrole. De raad kan dan aangeven waar de accountant extra aandacht aan moet besteden.

 • 5. In geval van (Europese) aanbesteding van de accountantscontrole stelt de raad, voor de selectie van de accountant, de selectiecriteria vast en per selectiecriterium de bijbehorende weging.

 • 6. Het college is bevoegd het contract met de accountant te verlengen als in het raadsbesluit een optie tot verlenging is opgenomen. Alvorens hierover een besluit te nemen treedt het college in overleg met de raad.

Artikel 3. Informatieverstrekking door college

 • 1. Het college is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekening conform de geldende interne- en externe wet- en regelgeving en overlegt deze aan de accountant voor controle.

 • 2. Het college draagt er zorg voor dat alle aan de jaarrekening ten grondslag liggende verordeningen, nota's, collegebesluiten, deelverantwoordingen, administraties, plannen, overeenkomsten, berekeningen e.d. voor de accountant ter inzage liggen en goed toegankelijk zijn.

 • 3. Bij de jaarrekening bevestigt het college schriftelijk aan de accountant, dat alle hem bekende informatie van belang voor de oordeelsvorming van de accountant is verstrekt.

 • 4. Het college overlegt de gecontroleerde jaarrekening samen met de controleverklaring en het verslag van bevindingen voor uiterlijk 1 juli volgend op het verantwoordingsjaar aan de raad.

 • 5. Alle informatie die na afgifte van de controleverklaring en voor behandeling van de jaarrekening in de raad beschikbaar komt en die van invloed is op het beeld dat de jaarrekening geeft, wordt terstond door het college aan de raad en de accountant gemeld.

Artikel 4. Inrichting accountantscontrole

 • 1. De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de wijze waarop de accountantscontrole wordt ingericht, alsmede de aard en de omvang van de daarbij behorende werkzaamheden.

 • 2. De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de frequentie van de uit te voeren controles. De accountant kan de controlewerkzaamheden zonder voorafgaande kennisgeving uitvoeren.

 • 3. Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek (afstemmings-)overleg plaats tussen de accountant en de auditcommissie van de raad, de portefeuillehouder financiën, de teammanager financiën, de teammanager rechtmatigheid en advies en de concern controller.

Artikel 5. Toegang tot informatie

 • 1. De accountant is bevoegd om van alle ambtenaren de mondelinge en schriftelijke inlichtingen en verklaringen te verlangen die hij voor de uitvoering van zijn opdracht denkt nodig te hebben. Het college draagt er zorg voor dat de ambtenaren hieraan hun medewerking verlenen.

 • 2. Het college draagt er zorg voor dat alle organisatie-eenheden van de gemeente zijn gehouden de accountant alle informatie te verstrekken, opdat de accountant zich een juist en volledig oordeel kan vormen over de rechtmatige totstandkoming (zie voetnoot 1) van baten, lasten, balansmutaties en het gevoerde beheer en over de getrouwheid van de daarover verstrekte informatie.

Artikel 6. Overige controles en opdrachten

 • 1. Het college kan de door de raad benoemde accountant opdracht geven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden met betrekking tot de rechtmatigheid (zie voetnoot 1), de doelmatigheid en de doeltreffendheid voor zover de onafhankelijkheid van de accountant daarmee niet in het geding komt. Het college informeert de raad vooraf over deze aan de accountant te verstrekken opdrachten.

 • 2. Het college draagt de zorg voor de uitvoering van het beleid betreffende de specifieke uitkeringen volgens de eisen van rechtmatigheid van de ministeries. Het college is voor de controle van de rechtmatige besteding (zie voetnoot 1) van specifieke uitkeringen bevoegd de opdracht te verlenen aan een andere dan de door de raad benoemde accountant, indien dit in het belang van de gemeente is.

 • 3. Het college draagt de zorg voor de verantwoording aan derden (Belastingdienst, ABP, Sociale verzekeringsbank, CBS, e.d.) en neemt hierbij de gestelde controle-eisen in acht. Indien een deel van deze vereisten moet worden uitgevoerd door een accountant, is het college bevoegd hiervoor de opdracht te verlenen aan een andere dan de door de raad benoemde accountant, indien dit in het belang van de gemeente is.

Artikel 7. Rapportering

 • 1. Als de accountant bij een controle afwijkingen constateert die leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring, meldt hij deze direct schriftelijk aan de raad en zendt een afschrift hiervan aan het college.

 • 2. Volgens de wet moet de accountant een verslag van bevindingen opstellen. In aanvulling daarop brengt de accountant ook een verslag voor de ambtelijke organisatie uit van de bevindingen die niet van bestuurlijk belang zijn.

 • 3. De accountant legt de controleverklaring en het verslag van bevindingen aan het college voor. Het college kan dan op deze stukken reageren voordat de accountant het naar de raad stuurt.

 • 4. De accountant bespreekt voorafgaand aan de raadsbehandeling van de jaarstukken het verslag van bevindingen met de auditcommissie van de raad.

Artikel 8. Vervallen verklaren oude verordeningen

De volgende verordeningen worden, op het moment van inwerkingtreding van de controleverordening gemeente Land van Cuijk 2022, vervallen verklaard:

 • Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Boxmeer 2005;

 • Controleverordening gemeente Cuijk 2014;

 • Controleverordening gemeente Grave 2011;

 • Controleverordening gemeente Mill en Sint Hubert 2014;

 • Controleverordening gemeente Sint Anthonis 2011.

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking, met dien verstande dat zij van toepassing is op de accountantscontrole van de jaarrekening (en deelverantwoordingen) van het verslagjaar 2022 en later.

 • 2. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Controleverordening gemeente Land van Cuijk 2022’.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Land van Cuijk

in zijn openbare vergadering van 3 oktober 2022.

De griffier,

Richard van der Weegen

De voorzitter,

Wim Hillenaar


Noot
1

Wetsontwikkeling is dat de rechtmatigheidscontrole intern plaatsvindt en de rechtmatigheidsverantwoording door het college wordt gegeven. Dit is in deze verordening meegenomen. Mocht de wetswijziging niet plaatsvinden, dan valt de rechtmatigheidscontrole binnen de accountantscontrole, die dan kan steunen op de interne controle.